[zaloguj się]

238. Marginesy, erraty, kustosze, wskaźniki sceniczne, nagłówki, rejestry.

Jeżeli cytujemy tekst ciągły z wplecionymi weń wstawkami pochodzącymi z marginesów, erraty, kustoszy lub wskaźników scenicznych, sygnalizujemy to na początku danej wstawki odpowiednim skrótem w nawiasie:

(marg),
(errata),
(kust),
(did);
zamykamy ją na końcu znakiem:
(–)
Wstawkę taką wplatamy bezpośrednio po tej części cytatu, do której się odnosi (zwykle do określonego wyrazu lub całego zdania).
Podobnie postępujemy, kiedy musimy cytować tekst poprzedzony nagłówkiem (dotyczy to zwłaszcza krótkich wierszy, a także LibLeg i LibMal). Używamy tu skrótu:
(nagł).
Jeżeli tekst marginesowy nie jest doprowadzony do końca, przed znakiem (–) wstawiamy kropki w klamrze (analogicznie postępujemy, gdy nie rozpoczynamy go od początku). Wyjątkiem jest wypadek, gdy tekst opuszczony dotyczy już zupełnie innego zagadnienia.
Szczegóły co do kustoszy i erraty por. załącznik.

a. WróbŻołt.

Tekst ten ma następujący układ graficzny: werset, poniżej w półnawiasie jego urywek (nierzadko jedno słowo) i in continuo, bez rozróżnienia czcionką, komentarz.
Jeżeli jest potrzeba cytowania komentarza z urywkiem, zachowujemy półnawias, a przed nim wstawiamy klamrę z lokalizacją psalmu. Jeżeli urywek nie jest wystarczający, przytaczamy werset, po sygnale (koment) urywek z lokalizacją i wreszcie tekst komentarza, np. s.v. JEDEN i RAZ:

Ieden raz rzekł pan bog y ſłyſzałem ty dwie rzecży (koment) Ieden raz [Ps 61/12]) to ieſt nie zmiennie.

b. Rejestry.

Przykłady z rejestrów cytujemy w zasadzie tylko wtedy, gdy dla danego zagadnienia nie mamy innych przykładów. Jeżeli przykład taki musimy cytować, a jest on niedostatecznie zrozumiały, przytaczamy go łącznie z numerem strony, do której rejestr odsyła, i cytujemy dodatkowo w klamrze wraz z lokalizacją. Jeżeli dotyczy to partii objętej naszym kanonem, tekst klamrowy rozpoczyna się od Cf; jeżeli przy niepełnej ekscerpcji ta strona została opuszczona, klamra jest półtłusta, bez Cf (z wyjątkiem wypadku, gdy dany fragment wyjaśniający nie zawiera wyrazu hasłowego).