[zaloguj się]

195. Powtórzenia.

W hasłach wykrzyknikowych na początku części frazeologicznej umieszczamy rubrykę:

Powtórzenia dwukrotne (x), trzykrotne (x) ... .
Materiał cytujemy w niej chronologicznie, przytaczając po jednym przykładzie dla każdego typu (por. ALLELUJA, AMEN).