[zaloguj się]

261. Rodzaje paginacji.

Uwzględniamy zawsze system paginacyjny źródła. Może to być paginacja stron, kart lub arkuszy. Strony i karty są numerowane liczbowo (przy czym cyfry rzymskie zamieniamy na arabskie), arkusze literowo. Zachowujemy małe i wielkie litery zgodnie ze źródłem, też długie ſ; kolejne karty arkusza zaznaczamy cyfrą arabską, tj. nie: A iij – lecz: A3 itd. Nie piszemy jedynki przy paginacji literowej. Kartę verso zaznaczamy przez v, recto nie zaznaczamy. Wszystkie znaki paginacyjne piszemy łącznie, np.: A3v – z wyjątkiem rzadkiego wypadku verso strony V lub v, a więc:

V v, v v.
Jeżeli niektóre części utworów oznaczone są za pomocą różnych znaków, np. gwiazdek itp., zachowujemy je w lokalizacji. O ile tekst posiada podwójną paginację tych samych stron, liczbową i literową, używamy liczbowej.
Zmiany w paginacji w stosunku do podanych na kartkach materiałowych por. załącznik (w przygotowaniu).