[zaloguj się]

25. Odmiana złożona i niezłożona przymiotników i imiesłowów.

Formę podstawową w postaci niezłożonej rekonstruujemy tylko na podstawie niewątpliwych form tej odmiany. Są to:

  • N i A sg m bezkońcówkowe,
  • N sg f z -a jasnym,
  • N i A sg zakończone na -o,
  • A sg f na -ę, N
  • A pl subst na -y
  • oraz N pers też -ony.
Wszystkie pozostałe formy uznajemy za złożone.


a. Przymiotniki dzierżawcze.

Hasło przymiotników dzierżawczych w zasadzie rekonstruujemy w postaci niezłożonej, bez względu na to, jakie formy mamy w materiale. Jedynym wyjątkiem są hasła, których cały materiał stanowi N sg m złożony. Gdy N sg m na -y znajduje się w materiale hasła liczniejszego, tylko on stanowi podstawę do rekonstrukcji wariantowej postaci podhasłowej na -y.
Uwaga: Wśród formacji na -ow(y) za dzierżawcze uważamy pochodne od rzeczownika osobowego; od nazw roślin i zwierząt – nie.


b. comp i sup.

Użycia w stopniu wyższym lub najwyższym rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego z wszystkich form z wyjątkiem N sg f rekonstruujemy jako formę złożoną, w N sp f – zgodnie z pochyleniem końcowego -a.


c. Formy skostniałe.

Użycia w wyrażeniach skostniałych, np. »bez mała«, »na male«, zaliczamy do odmiany niezłożonej tylko w tym wypadku, jeżeli przykładów tej odmiany dostarczył nam materiał form N i A. Po liczbie statystycznej zapisujemy wówczas w klamrze ilość użyć w formach skostniałych, np.:

mały (x), mał (x) [w tym: bez mała, na male (x)].
Dla form tego typu nie podajemy wykazu źródeł. Jeżeli w materiale nie ma poza tym form krótkich, w obocznościach hasłowych użyć skostniałych nie bierzemy pod uwagę.


d. Przymiotniki z sufiksem -ski.

Forma N sg f z -a jasnym i A sg na -ę w takich przymiotnikach nie upoważnia do rekonstrukcji postaci niezłożonej.


e. Nie podajemy źródeł.

Dla oboczności hasłowych przymiotników i imiesłowów złożonych i niezłożonych nie podajemy rozliczenia źródeł. Informacje na ten temat znajdą się tylko pod odpowiednimi formami fleksyjnymi.