[zaloguj się]

27. Transkrypcja hasła.

W haśle (i jego wariantach) nie zaznaczamy pochyleń, wtórnej nosowości przed n, m oraz. miękkości wargowych. ſ, s przed spółgłoską półotwartą miękką transkrybujemy jako ś (z wyjątkiem grupy srz, w której możliwe są wahania). Co do innych szczegółów transkrypcji hasła dla wyrazów rodzimych i silnie przyswojonych kierujemy się przepisami Zasad wydawania tekstów staropolskich (Wrocław 1955) dla wydawnictw typu A tekstów nowożytnych.


a. Wyrazy pochodzenia łacińskiego i greckiego.

W wyrazach pochodzenia łacińskiego c transkrybujemy przez k lub c (zgodnie z przyjętym u nas sposobem wymowy wyrazów łacińskich), np. KANDYDAT, ale CESYJA. ae, e-caudatum transkrybujemy przez e, np. PRETOR. Przy hasłach nielicznych z wyłączną pisownią łacińską pozostawiamy też litery i, s, np. CHARISMATA, natomiast przy hasłach licznych, bardziej spolonizowanych lub z pisownią oboczną podajemy zawsze postać spolszczoną, tj. z y, z, np. KANDYDAT, KAUZA. i przed samogłoską transkrybujemy w zasadzie dwusylabicznie, np. CYJATUS, ANTEPENDYJUM, DYJAMENT; wyjątkiem jest pozycja po łacińskim prefiksie zakończonym na spółgłoskę (tu transkrybujemy przez j, np. KONJEKTURA, KOADJUTOR); w każdym wypadku mogą być odstępstwa dyktowane sylabizmem wiersza, które traktujemy jako odmianki hasłowe (a użycia z prozy jako postaci alternatywne, por. DIABEŁ). g przed samogłoską pierwotnie przednią oraz późniejsze napisy tej pozycji przez i transkrybujemy jako j, np. JEOMETRYJA, ANJOŁ; pozycję gi zapisujemy jako i, np. ORYINAŁ.
Traktujemy też jako odbicie autentycznej wymowy zapis ł przed samogłoskami a, o, u, np. KOŁACYJA (jako hasło lub jego oboczność zależnie od rozkładu ilościowego).
Zachowujemy w haśle litery podwojone zgodnie z przeważającą postacią materiałową. Oboczności zapisów uwzględniamy w uwagach o grafice.
Wszystkie zasady transkrypcji tu podane obowiązują nie tylko dla hasła, ale i dla wszystkich miejsc w artykule, gdzie podajemy wyraz szesnastowieczny transkrybowany (np. charakterystyczne połączenia, tytuliki frazeologiczne itd.).


b. Uwagi o wymowie.

Przy zbiegu spółgłosek rz, ch, które należy odczytywać jako samodzielne dźwięki, dajemy pod hasłem uwagę, np.:

Wymowa: forec-hamer.


c. Hasła wątpliwe.

Hasła, co do których nie mamy pewności, czy zostały poprawnie odczytane lub zrekonstruowane, opatrujemy znakiem zapytania, np.

GESTOROD (?) (1) sb m
– (chodzi o zapis: gestorid);
CIEPLICZNY (?) (1) sb pl t
– (chodzi o zapis: Thermulae – cżiepliczynę);
por. też 20.b.ee.