[zaloguj się]

273. Do jakich rubryk dajemy synonimy.

Synonimy odnoszą się do głównych rubryk znaczeniowych znakowanych cyfrą arabską oraz do wszystkich podrubryk, znaczeniowych i zakresowych, w tym też np.

W funkcji rzeczownika,
W funkcji przysłówka,
w obrębie tej ostatniej rubryki do każdej z podporządkowanych jej jednostek, tj. poszczególnych zleksykalizowanych form i wyrażeń przyimkowych. Jednostki te opatrujemy synonimami oczywiście tylko pod hasłem wyrazów znaczących (nie np. przyimków). Również poszczególne zestawienia mogą mieć swoje synonimy, bez względu na to, czy stanowią osobną rubrykę, czy też są podporządkowane znaczeniu.
Nie dajemy synonimów do przenośni objaśnianych (ani też one nie mogą stanowić synonimów).

a. Wypadek szczegółowy.

Jeżeli cała egzemplifikacja znaczenia normalnie objaśnionego składa się stylko ze zleksykalizowanych jednostek frazeologicznych (zestawień lub wyrażeń i form w funkcji przysłówka), dajemy synonimy tylko do jednostek, a nie do znaczenia nadrzędnego, np. pod hasłem HURM, zaświadczonym tylko w formie »hurmem«:

Synonimy: gromadą, gromadnie, gromadno, razem, ufem.