[zaloguj się]

BLISKO (340) av

o jasne.

comp i sup (99 + 43) -bliżéj (138), -bliży (3), -bliż(e) (1) MetrKor; -y ZapKościer; -éj : -y ReszPrz (2 : 1), CzahTr (1 : 1); -éj (28), -(e)j (110).

sup na- (39), nåj- (4); nåj- Mącz, GórnRozm; nå- : nåj- GórnDworz (1 : 1), SarnStat (8 : 1); na- (36), n(a)- (3); nåj-, (3) GórnDworz, GórnRozm, SarnStat, naj- (1) Mącz.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. O stosunku przestrzennym; niedaleko, w małej odległości, w sąsiedztwie, w pobliżu, opodal, z niewielkiej odległości; prope, in proximo, propinque, in propinquo, haud procul Cn (456): Rzekł lew/ śioſtro moiá liſzko/Przyſtęp ku mnie bárzo bliſko BierEz K3v, G4v, L4v; OpecŻyw 105, 154v; HistJóz D3, D4; MetrKor 57/119v, 59/280v; FalZioł IV 46d; MiechGlab *2, *4; BierRozm 13; LibLeg 10/146v, 11/77; ábowiem iuż ſie ſtał poſmiech ſprzebránych twoich wewſſech kráynach bliſko około nas będących. RejPs 118v; RejJóz N4v; ktokolwiek do tych drzew bliżey przyſtąpi ſmiercią nagłą vmrze. HistAl K7, A2v, A7v; Diar 23, 65; LubPs V; RejWiz 25, 64v, 110, 145v, 146v, 150v; Wſtańćieſz podźmy: otoć ten kthory mię wyda iuż bliſko ieſt. Leop Mar 14/42, Ex 3/5, Num 32/16, 1.Mach 11/4, 2.Mach 8/14, Ioann 6/19 (9); RejFig Bb, Bb5, Dd; Vſłyſzał á tám mowią o nim nic dobrego. Dziurką ćicho poſzeptał/ pomáłu mu łaycie/ By gdzie bliſko nie ſłuchał/ nie bárzo wołaycie. RejZwierz 21; BibRadz Iudith 13/9, Mar 14/42; kazáłá mi [krolowa] bliżey przyſtąpić/ pytáiąc chcęli co ieść BielKron 458, 14v [2 r.], 28v [2 r.], 35, 36v, 75v (36); KochSat A4; Mącz 151d, 326a, 379a; SienLek 2v, 12; A ty [bałwochwalce a kłamce] nabliżey [Paw] poſádzić racżył a práwie ná brzegu/ iedno zepchnąć w ogniſte iezioro. RejAp 180; GórnDworz R2; Kwádrat Figurá/ ma cztéry kąty proſté: á Klin który ieſt nabliżéy przed nią/ niema w ſobie iedno dwá kąty proſté GrzepGeom E; HistRzym 25v, 30v, 32, 55v [2 r.], 59; O cżym y ſam Pan ſwiádectwo dawał/ gdy Apoſtołowie máłym dziatkom nie dopuſzcżáli ſie bliſko ciſnąć do niego. RejPos 153, 122v, 200v, 208, 213 [2 r.], 347v; HistLan C3 [2 r.]; RejZwierc 76v, 80, 93, 135, 149v (8); Potym Spachi albo Spáchlár y inni dworzánie ſtroyni/ ktorzy ſtrzegą zdrowia Ceſárſkiego bliſko. BielSpr 54v, 7v [2 r.], 8, 14v, 19'v, 25v (12); KochMon 23; day mi winnicę twoię/ że będę miał ogrod na ziołá/ bo ieſt bliſko podle domu mego BudBib 3.Reg 21/2, Iudith 13/9, 1.Mach 5/42; Strum Dv, D4v, I3v, M2, N; BudNT Ioann 19/42; ModrzBaz 93, 112; SkarŻyw 134, 188, 207, 212, 335 (8); StryjKron 306, 410; CzechEpPOrz **3; KochJez B4; KochMuza 26; KochSz C3v; ále/ kiedy ſię rozigra Morże/ ábo nieprżyiáćiel bliſko/ to oni wnet do wſzyſtkiego prędcy GórnRozm Kv; V Trembowle lezy ich [Kozakow Nizowych] czternascie set [...] mysli ie tu snać pode Lwowem blisko połozyć. ActReg 48, 144; Calep 23a, 508a, 685a; GostGosp 14, 26, 56, 98; GórnTroas 38; GrabowSet M3v; LatHar 707; WujNT Mar 14/42, Ioann 19/26, 42; SarnStat 1232; WitosłLut A3, A5; PowodPr 7; Wnet záś Wilkowſka kępá/ zá nią bliſko Druga co ma ſwe od miáſtá przezwiſko. KlonFlis F4v, C2v, G; KochPhaen 8.

blisko do kogo, czego (3): Też ony riby ktore z morza wychodzą [...] á czo bliżey do wierzchu rzeki/ ty ſą lepſze. FalZioł IV 45b; BielKron 455; BudBib Deut 22/2.

blisko od kogo, czego (3): BielKron 318; Browar bliżey od dworá/ coby raz wraz záwarzał GostGosp 170; Ieſt Szaroſz á záś blyży od Polſkiej gránice. Te ſą zamki CzahTr Hv.

Zwrot: »bliżej się przybliżyć«: Gdy ſie ku mieſtzu bliżéy przybliżyli/ [Nikodem i Józef] s konij ſwych zſiedli OpecŻyw 154v.
Wyrażenie: »blisko przyległy« (2): BielKron 337; Nád tom obacżył iſz pogránicżne Kſiązetá/ y kroleſtwá bliſko przyległe/ ſzukáią pilnie przycżyny cżekáiąc ſkońcżenia rzecży BudBib 2.Mach 9/25.
Szeregi: »(tak, nie) daleko, (jako i, ani) blisko; blisko abo, (nie) daleko« (2 : 2): OpecŻyw 48v; ktory [nieprzyjaciel] ie poimawſzy weźmie w niewolą do źiemie nieprzyiacielſkiey ták dáleko iáko y bliſko. BibRadz 3.Reg 8/46; Ten Mohacż miáſtecżko było nie dáleko Dunáiá/ thákże bliſko nie dáleko drugiey rzeki Draw. BielKron 306v; GórnDworz L15v.

»tak blisko jako y opodal«: ktorzy miedzy okolicznemi narody ſą/ ták bliſko iáko y opodal od ćiebie/ od iedney gránice źiemie áż do drugiey. BibRadz Deut 13/7.

blisko cum G: koło, przy, obok, u, pod (245): Marcli1 Av; BierEz Q 2; OpecŻyw 30v, 41v, 67; FalZioł I 153c, IV 44c, 45b, V 23b, 34v; Stragira też ieſt miaſto w Traciey bliſko gory Olimpu. BielŻyw 86; RejKup v2v; HistAl A2, K8v, M4v, N3v; LibMal 1551/162, 164v; KrowObr 128v; RejWiz 101v, 148; Cżemuśćie bliſko muru przyſtąpili? Leop 2.Reg 11/21, Lev 1/16, Prov 7/8, Luc 10/32, 19/11, Ioann 19/20; RejFig Bb2; BibRadz I 98d marg, Iudic 19/11, Ier 52/7, 1.Mach 4/18, Mar 11/1 (9); OrzRozm A3v; BielKron 16v, 27, 28v, 33v, 41v (110); Mącz 326a, 327a; iżeſmy tych kráin bliſko gdźie bobry łowią SienLek 243; LeovPrzep B3v; GórnDworz I3, O6, Bb7; A gdyż iuż bliſko Rzymu był/ ięły wſzytki dzwony w mieście dzwonić HistRzym 38v, 78v, 85v, 101v, 128, 130v; RejPos 208, 256v; RejZwierc 9, 86v, 160v, 205, 274; BielSpr 4, 27v, 29v [2 r.], 43v, 53v [2 r.] (9); BudBib 1.Mach 11/4, 2.Mach 4/33; HistHel B2; Strum I2v, L2, N4; BudNT Ioann 11/54; StryjWjaz B4; ModrzBaz 52, 79, 83v; SkarJedn 229; SkarŻyw 81, 89, 90, 101, 167 (14); Potym byli bliſko onego miáſtecżká do ktorego ſzli MWilkHist Kv; StryjKron 46; GórnRozm D2, E3 [3 r.], G; ActReg 67, 86, 127; GórnTroas 8 [2 r.]; KochAp 12; LatHar 734; A iáko kto nabliżey iáſności/ iáśnieyſzym ſię ſtawá KołakSzczęśl A2; blizko miáſtá było mieyſce ono, gdźie był vkrzyżowan Ieſus. WujNT Ioann 19/20, Luc 15/25, 19/11, Ioann 3/23, 4/5 (12); SarnStat 53 marg, 349 marg, 363, 366, 444 (7); KlonFlis B3v, G3v; KlonWor 19; KochPhaen 12.

[comp i sup] W połączeniu z wyrazami lub wyrażeniami oznaczającymi miarę:

bliżej czego (2): Piotr Alonſus [...] vmyſlił [...] puścić ſie ná morze [...] tym obycżáiem/ iákoby nigdźiéy nie był bliżey piąćidźieſiąt mil tych Kráin/ ktore Kolumbus wynálazł. BielKron 443v; nie byłá [ryba] ich nigdźiey bliżey mile/ bo wnet vyrzawſzy ią wielkim ſzumem płynąc/ uciekáli od niey BielKron 452v.

bliżej od czego: Tedy day przebić Przekopę/ od kóńcá do kóńcá Grobléy/ wzgłąb półtora łokćia/ á ná ſzérz dwá: á od Grobléy nabliżéy dźiesięć łokći. Strum I4.

Przysłowie: Bo záwżdy ci więcey iedzą Ktorzy bliżey miſy ſiedzą RejRozpr C3v.
W przen (23): iż do złoſliwey duſze nigdy ſie bliſko Duch ſwięty przyſtępić nie może. RejAp 35; A gdy iuż ták ſpráwiſz myſl á ſerce ſwoie/ przyſthąpże co nabliżey do tego Páná ſwoiego RejPos 205, 184v [2 r.]; Bo im nabliżey ſtánieſz przy ſzcżyrości ſłowá Páńſkiego/ tymeś nabeſpiecżnieyſzy RejZwierc 196; á im bliżey do tego ogniá/ ktory Bog wnich zápálá/ przyſtąpiſz/ tym ſie rychley zágrzeieſz. SkarŻyw A3.
Zwrot: »stać (się) blisko (bliżej)« (3): Rzecże Pan Bog/ owoſczy moy Choć ſam ku mnie ty/ bliżey ſtoy Bos nazemi zdalieka ſtáł RejKup V; Ale teraz w Chryſtuſie Iezuſie/ wy ktorzyśćie/ niekiedy byli dáleko/ ſtáliśćie ſie bliſko/ przez krew Chryſtuſową. [facti estis prope] Leop Eph 2/13; WujNT Eph 2/13.
Wyrażenia: »prawdy blisko«: Dźiwnie to prawdy bliſko/ Ze człek Bożé igrzyſko.KochPieś 27.

blisko cum G (13): [Syn] ſam duſſę iéy náſwiętſfą z wielkim weſelim do nieba prowadzil/ ij bliſko ſwięté troyce poſadzil. OpecŻyw 179, 180v; [Judasz] Choczya blyſko pana chadzal A wzdy go też iednak ſdradzal. RejKup i7, t8v, z4v; RejZwierz 118; Mącz 326a [2 r.]; RejPos 177; To iest powiáda/ co rzekł Pan Bog: vcżcżony będę wtych ktorzy bliſko mnie ſą SkarŻyw 492; Niebá także bliżéy chodźi/ Gdy nikomu nie nie ſzkodźi. KochMRot B2v, B2v; ReszPrz 62.

2. O stosunku czasowym (272):
a. O czasie przyszłym: rychło, wkrótce, w niedalekiej przyszłości, wnet, niezadługo, prędko (225): On rzekł/a wſzák bliſko iuż noc/ A táć mi ma wiele pomoc BierEz R2v; A gdy iuż był blyſko wiecżor/ poſſedl z miaſta OpecŻyw 76, 65v, 69v, 117v; TarDuch A3; FalZioł V 20c; PRoſſę moy pánie áby co nabliżey przypuſćił do łáſkáwych vſſu ſwoich/ wołanie moie RejPs 188; Bom ią bacząc te niezgodę Wydząć blyſko ſwoię ſkodę. Zabrawſy wſytko czom miala Preczem ſię od niei wezbrala. RejKup d6; MurzNT Mar 13/29, Ioann 6/4, 7/2; LubPs Tv; Leop Ioann 6/4; RejZwierz 141 v; Gdy iuż wypuſzczáią liſtki/ thedy wy ſámi z śiebie poznawaćie żeć iuż bliſko láto. BibRadz Luc 21/30, 22/1, Ioann 7/2; bo bliſko świtánie nadchodźiło. BielKron 409v; iż ieſt bliſko w ten cżás nád thobą zbáwienie twe RejPos 226v; á iuż było bli?ko zginienie okręthu onego. RejPos 236, 4v, 5v, 8v, 160, 226 [2 r.] (11); Pánie miły źimá bliſko/ Bárzo wąſkie mam ſukniſko. RejZwierc 234v, 170v, 190; BudBib 4.Esdr 14/16; BudNT Ioann 11/55; bo niebeśpieczeńſtwá te/ ktore ſą od nas opodal/ máło ſię ich boimy [...] ále gdy ſą bliſko/ to iuſz drżymy GórnRozm D4; ActReg 130; źimie ná ſániách drzewá y wſzelákiego cżynu przycżyniay: Rzeki/ błotá/ ſánią lżey y bliżey drogę wyproſtuieſz. GostGosp 86; Phil N3; Ták oprocż chorob/ ktore ciáłu mgłemu/ To w tę to w owę ſztychy podawáią/ A śmierći co raz bliżey przymykáią. RybGęśli D; A były blizko Kuczki/ święto Zydowſkie. WujNT Ioann 7/2, Matth 24/32, Mar 13/28, Luc 21/30, s. 298 [3 r.], Ioann 2/13 (10); SarnStat 313, 459, 535, 807, 1247 (7); KochPhaen 20.

blisko do czego: Bárzo v nas groſz źwierzyná/A bliſko iuż do Marćiná. RejZwierc 234v.

blisko od czego: áby ſynowie/ áni názbyth dáleko byli od lat oiczowſkich/ áni theż przyliſz bliſko. GórnDworz Hh4v.

blisko ku czemu: Oſtatek zimy pocżąwſzy około Gromnic aż blisko ku Wielkiey noci ſtale zima poſtoi LudWieś B.

Frazy: »czas (dzień) blisko jest« (15): OpecŻyw 57; Bowiem bliſko ieſt dźień Páńſki w padole Rozſiekánia. Leop Ioel 3/14; rzecżćieſz mu: Miſtrz wſkázuie. Cżás moy bliſko ieſth/ v ćiebie obchodzę Wielką noc z zwolenniki ſwemi. Leop Matth 26/18; BibRadz Apoc 22/10 [2 r.]; LeovPrzep G, G3v; BudBib Ez 30/3 [2 r.], Soph 1/7, 14; Bliſko ſą żądáné czáſy. KochPs 145; WujNT Matth 26/18, Apoc 1/3, 22/10.
Zwroty: »tuż [za kim] blisko być« = nadchodzić po kim: Bo ten kthory iuż tuż zá mną bliſko ieſt/ więtſzy mnie ieſt RejPos 277v.

praw. (z bezokolicznikiem) »być bliżej« [szyk zmienny] = mieć pierwszeństwo, być w pierwszej kolejności, dokonać się najpierw, przede wszystkim (2): thedi ma, myanowácz dw Czlowyekv z ony wſſy z ktorey vczyekl. z kthorimy bliſche bąndzie wywyeſzcz ſzye [lege: z którymi bliżej będzie wywieść się] mjſzli go. pokonacz. MetrKor 40/817; a Gdiby ten vcziwy stanyslaw y smalſzoką [lege: małżonką] swoyą: myely by wolą przedacz ten Ogrot komu ynnyemu, tedi bęndą blyſzy czi slachetny panowyę wyſzy opiſzany splaczycz wyedluk zaczunku ludzy przyſzyęſznyck ZapKościer 75.

»blisko się przybliżać (przybliżyć)« (5): OpecŻyw 58v; ábowiem iuż co dáley to bliżey przybliża ſie ten vpádek moy RejPs 44; Vznay ſie nieboracżko á pokutuy/ ábowiem iuż ſie bliſko przybliża kroleſtwo twoie. RejPos 11, 276; SarnStat 1227.

Wyrażenia: »blisko przypadający«: roſkázuiemy: ábyś ná Rocéch Ziemſkich tám a tám bliſko przypadáiących ná ſkárgę ſzláchetnégo N. z N. ſtánął. SarnStat 1242.

»potym blisko będący« = po sobie następujący: ieſlibyſye kto przećiw niemu ozwał o toż mężoboyſtwo ná trzech Sądźiech pothym bliſko będących/ áby był gotow odpowiádáć wedle práwá GroicPorz ov.

»blisko przyszły« (87): ComCrac 15v [2 r.]; ConPiotr 33, 34v, 35; LibMal 1554/185v; ZapWar 1550 nr 2655 [2 r.]; Diar 52; Ale ćię ruſzam ná Siem wálny Koronny bliſko przyſzły UstPraw C2, C2, E2v, G; BielKron 217; ktory [Mesjasz] miał wiele ludzi náwrocić/ [...] á iuż opowiedáć im bliſko prżyſzłe ono záſlubione miłoſierdzye Páńſkie RejPos 295; ZapKościer 7v, 10v, 12; A Támże ná Séymie Piotrkowſkim Koronnym bliſko przyſzłym obyczay náleźć będźiemy powinni/ wedle Conſtituciy piérwſzych SarnStat 79, 39, 56 [2 r.], 88 [2 r.], 93, 94 [2 r.] (69).

W przen (52): Ale co mowi piſmo? Bliſko ieſt ſlowo w vſtách twoich/ y w ſercu twoim. Leop Rom 10/9, Deut 30/14; Gdyż wieſz żec cżás iáko wodá ciecże/ A co bliżey to do kreſu bieżyſz RejPos B; iż iuż ſąd á ręká Páńſka bliſko nád nim ſtoi RejPos 322; Gdźie człowieká wicher pędźi/ A śmierć bliżéy niż ná piędźi. KochSob 69; WujNT Rom 10/8; Pan Bog [...] odſtępſtwo od wiáry ś. y iednośći kośćiołá ſwego/ mieczem pogáńſkim gubi. ktorym iż iuż blizko do ſzyie wáſzey przymierza SkarKazSej 688b.

blisko od kogo: Bo bliſko (ieſt) od ćiebie ſłowo bárzo BudBib Deut 30/14.

blisko u kogo, czego: Ale v ciebieć ieſt bliſko w vſciech twoich rzecż/ á w ſercu vcżynek iego BielKron 45.

Frazy: »Pan (Bóg, Jehowa, imię Boże, ty) jest(eś) blisko« (15): LubPs 12 [2 r.], bb6v; Leop Philipp 4/5; WYſłáwiác cię będźiem o Boże/ wyſłáwiác ćię będźiem/ abowiem bliſko ieſth imię twoie BibRadz Ps 74/2, 118/151, Philipp 4/5; RejPos 9, 9v; BudBib Ps 119/151, Is 50/8; Bliſko ieſt pan tych/ ktorzy do niego wołáią KochPs 211; KołakSzczęśl B3, B4; Pan blizko ieſt. [Dominus prope est] WujNT Philipp 4/5.

»blisko jest Krolestwo Boże« (6): BibRadz Luc 28/31; RejPos 4v, 5v, 7v, 8v; gdy vyźrzycie iż ſię to będźie dźiało/ wiedzcieſz żeć blizko ieſt kroleſtwo Boże. [prope est regnum Dei] WujNT Luc 21/31.

Zwroty: »blisko być we drzwiach« = nadchodzić (2): także y wy/ gdy vyrzyćie to wſzytko/ wiedzćie iż blizko ieſt we drzwiách. [quia prope est in ianuis] WujNT Matth 24/33, Mar 13/29.

»blisko przybliżac się« (2): iáki to ieſt ſtrách grzeſznemu cżłowiekowi leżącemu w grzechach/ gdy ſie bliſko przybliża Pan iego do niego RejPos 177, 63v.

»blisko przystępić (sie)« (9): RejPos 183 [2 r.], 183v, 202, 213; Tą cnotą bliſko każdy do Bogá przyſtępuie ModrzBaz 136v.

»blisko wisieć, zawisnąć [nad kim= zagrażać komu w niedalekiej przyszłości (2): Zá cżym boię ſie/ ábj tákoweż proroctwo nád námi bliſko niewiśiáło PowodPr 75, 5.

Wyrażenie: »blisko końca« (2): OpecŻyw 40v; Potym bliſko końcá czwartégo roku tenże Grzegórz/ który kupił/ oſtátek pieniędzy chce dác y zápłácić Fráńciſzkowi przedawcy SarnStat 689.

blisko cum G = przed, pod (8): OpecŻyw 53, [162v]; bo heremyasz blysko narodzenya był poszwyączon yakosz o tym napysano PatKaz III 95v; ForCnR D3; BielKron 307v, 376; ReszPrz 94; á będźie bliſko czáſu Seymu/ wnet on vrżędnik wrżkomo ſię rozniemoże/ y roki odwoła. GórnRozm I4.

α. Bezpośrednio przed czymś, na krótko przed czymś [cum G] (28):
Zwrot:»(być) blisko [czego]« (28): Też y ci bliſko ſmierci ktorzy ſie pławią po wodzie. BielŻyw 22, 134; á obłoczyłeś nas ćiemnoſćiámi ſmętnemi áż bliſko ſmierci. [cooperuit nos umbra mortis] RejPs 66v, 140, 157v; LubPs gg5v; Iż po cżaſie Kroleſthwá onego/ zácżną ſię zwády wielkie/ ták bárzo/ iż będźie bliſko vpádku BibRadz 4.Esdr 12/18; Bliſko tego ieſt ieſli tego nieucżynią iż w pádną w błąd wielki BielKron 198v, 18 marg, 107, 459; Mącz 342a; ktorą [żyłę] drugdy nieopátrzny lekarz miáſto głowney záćina/ co ieſt bárzo źle/ á bliſko ſzkody żywotá. SienLek 36, 34, 35v; RejAp 150v; RejZwierc [28v]; to dziećię miáło Vpad oycżyznie przynieśc: cżego/ widzę/ bliſko. KochOdpr D2v; [Józef] wziął z ſobą ná onę trudną y niebliſką drogę/ Pánnę bliſko iuſz rodzenia będącą. SkarŻyw 243, 291, 333, 368, 373, 507 (7); Boc iście chorował áż blizko śmierći [usque ad mortem] WujNT Philipp 2/27, 2/30; SkarKaz 580b.
b. O czasie przeszłym; niedawno, dopiero co (19):

blisko po kim: Po nim bliſko/ trzey ieden po drugim ſprośni Heretykowie/ [...] ná teyże Cárogrockiey Stolicy śiedzieli SkarJedn 392.

Wyrażenie: »blisko przesżły (przeminęły)« (18): LibMal 1546/110 v, 1551/161, 162v; Diar 84; źleście tám tuſzyli Seymoẃi Piotrkowſkiému / bliſko przeſzłemu: názwáliście go Klątwą Bożą OrzQuin E3v; IZ Doſtoieńſtw y Vrzędow po Séymie bliſko przeſzłym/ wedle ſtárégo zwyczáiu przez nas podánych niegodźi ſie nam bráć SarnStat 80, 17, 274, 347, 444, 491 (13).
3. O stosunku pokrewieństwa (3): Nie ták dáleko zákázuie krewności, ále [...] áże do czwartégo ſtopniá: A to dla tego pomkniono, áby ſám bliżéy do vſtáwy Bożéy nie pomyśláli ludźie SarnStat 600.
Wyrażenia: »blisko krewny«: á iuż opuſć wſſytek národ ſwoy y bliſko krewne przyiaćióły ſwoie. RejPs 68.
»blisko krwią powinny«: A pan Lupá Podlodowſki/ iż był ſtárſzym nád dworem kſiędzá Mácieiowſkiego/ [...] y bliſko krwią powinnem/ iáko ná zyemi chadzał/ ták y do niebá iść muſiał GórnDworz Dd7v.
4. W zgodzie, w porozumieniu, w serdecznych, zażyłych stosunkach, ku pomocy (9):

blisko cum G = przy, koło, obok (3): Ci ktorzy bliſko mnye byli z dáleká pátrzáli LubPs K3v; Wielką/ Więthſza/ y ieſztze Naſwiętſza/ bądz przy nas bliſko KrowObr 176v; SarnUzn G3v.

W przen (6): Otwórz ſie ſerce moie ſlonecżné iaſnoſcij/ [...] bo máſs boga bliſko. OpecŻyw 18v; Leop Eph 2/13; BudNT Eph 2/17; KochPs 47; y przyſzedſzy [Chrystus] opowiedział pokoy wam ktorzyście byli dáleko/ y pokoy tym ktorzy blizko. [et pacern iis, qui prope] WujNT Eph 2/17.

blisko komu: Bliſko ieſt Pan wſſem co go wzywáią: [prope est] Leop Ps 144/18.

5. Dokładnie, słusznie, wyraźnie, ściśle, wiernie, bardzo, pilnie; na pewno, podobnie (28): Diar 86; kthore znáki ſą dáleko od męczenia odwodzące/ ktore bliſko ku męce wiodące/ kthore nabliżey. GroicPorz hh3v; BielKron 449v; Prot Cv; Ale chceſzli nabliżey w tym rozumu zeprzeć/ Rádzęć cżęſto w ty kſiąſzki á s pilnoſcią pátrzyć. RejAp [AA6], 3v; GórnDworz D; RejPos 260; WujJud 177v; CzechRozm 173v [2 r.]; czego niémáſz/ tego niecháć: á lékárſtwo kthóreby nabliżéy właſnością śięgáło/ ná mieyſce tám tego dáć. Oczko 38; A ći Deputaći [...] mieli z nim co nabliżey oné práwá Litewſkie zgodźić. SarnStat 57, 46, 47; ácż było tákich więcey rowno zemną przećiwko oſobie W.M. mego Mćiwego Páná W.M. ieſzcże bliżey mnie krwią doſięgłych CzahTr A2v.
Zwrot: »bliżej dochodzić« = być bliższym racji, mieć rację, słuszność: y trżebáby nam Sędźiego/ ktoryby vznawał/ kto z nas bliżey dochodźi rżeczy GórnRozm C4.
Szereg: »najwięcej a nabliżej«: ktorziby [ludzie] ſię ile naywięcey á nabliżey mogą przymykáli á ſtoſowáli do dobroći a do mądrośći Bożey. ModrzBaz 13.

blisko cum G (2): BielKron 205v; Tegoż ypſylon vżywáią téż Fráncuzowie, ále inákſzym nie tym dźwiękiem. Niemcy coś bliżéy nas JanNKar G.

W przen (7):
Zwrot: »blisko przystąpić (przystępować)« [szyk zmienny] (7): OpecŻyw 103; BiałKat 68v; á wykład náſz áby do prawdźiwey chwały Bożey y wiáry zbáwienney co nabliżey przyſtępował. WujJud 34; ModrzBaz 9v, 74; ReszPrz 57; JanNKar F4v.
6. Około, prawie [w połączeniu z wyrazami oznaczającymi ilość lub miarę] (33): KromRozm I N; KromRozm III O6; Potym we dwieście lat bliſko zá Leoná dziewiątego/ [...] [Grekowie] ten dziewiąty ártykuł przycżynili. SkarJedn 232, 94; SkarŻyw 293, 336, 364, 374, [407]; Pożegnał nas, y wsiadſzy ná koń iechał w drogę. Tym czáſem (a iuſz bliſko rok iáko odiechał) CiekPotr 12; iedną ná dźień kwartą winá do roku ſto złotych bliſko vtráći. SkarKazSej 704b, 681b, 691a.

blisko cum G (20): ludzie [...] przetho długo trwáli ná ſwiecie bliſko tyſiącá lat. BielKron 5v, 162v, 168, 297v, 308, 361 (9); A gdyſz Apollon z krolewną ſwą bliſko iuż roku byli będąc z ſobą w wielkiey łáſce. HistRzym 14v; BielSat Cv [idem] BielRozm 17v; CzechRozm 168; SkarŻyw 291, 520; z ktorego [Rzymu] potym bliſko ſtá tyśięcy ludźi ku boiu godnych wychodźiło GórnRozm L4v, E; KochCz A2; PowodPr 43; CiekPotr 10.

*** Bez wystarczającego kontekstu (9): Iuxta Blisko/ podle/ nie dáleko wedle. Mącz 179d, 325d, 326a [3 r.]; Calag 361a; Prope ‒ Blisko. Calep 860b; Propinque ‒ Blisko. Calep 862a, 860b.

Cf BLISKU, BLIZ, BLIZU, NIEBLISKO

BZ