[zaloguj się]

[PADALCOWY ai

Fleksja

N sg m padalcowé.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Przymiotnik odpadalec”: uczyniony przez padalca: [Gallen] mówi/ że w żadnéy béſtyéy/ áni rzeczy máteryéy iadowitſzéy niémász/ ácz káżda putredo [tj. zgnilizna]/ bo mówi ieſt ták iádowita/ iáko pádálcowé álbo niedźwiadkowé vkąſzenié OczkoPrzymiot 308.]

PP