[zaloguj się]

JARZĘBATY (2) ai

Oba a jasne.

Fleksja
sg
mN nNjarzębat(e
Ijarzębatym I

sg m I jarzębatym (1).n N jarzębat(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

Pstry, nakrapiany ciemniejszym kolorem; guttatus Cn (2): Trzeći rodzay przemyſłu [złodziejskiego] podobien do Ryśiá. Bo włoſem iárzębátym oſzuka y Zyśiá. KlonWor **.
Wyrażenia: [»kurzyca jarzębata«: [bóg] Lituvanis ktory deſzcz ſpuſzcza/ temu [Litwini] rozmáitey bárwy kurzyce białe/ czarne/ iárzębáte etc. ofiárowáli. StryjKron 157, 157 (Linde).]

»lice jarzębate [= pokryte piegami]« (1): Brodá cżarna/ płáſki nos/ ocży zyzowáte: Brodáwicá ná twarzy/ lice iárzębáte. KlonWor 54.

Synonimy: piegaty, pstry.

LW