[zaloguj się]

1. RANNY (152) ai

a jasne (w tym 4 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNranny fNrannå nNranné
Grannégo Grann(e)j Grann(e)go
Drannému D D
Arann(e)go, ranny Aranną A
Irannym, rann(e)m Iranną I
Lrannym L Lrannym
pl
N m pers ranni
subst rann(e)
G rannych
D rannym
A m pers rann(e), rannych
subst ranné
I m rann(e)mi
L rannych
inne formy
pl G a. A m pers - rannych

sg m N ranny (33).G rannégo (8); -égo (5), -(e)go (3).D rannému (13); -ému (5), -(e)mu (8).A rann(e)go (9), ranny (1).I rannym (2) RejPos, GrabowSet, rann(e)m (1) GórnRozm.L rannym (3).f N rannå (2).G rann(e)j (1).A ranną (2).I ranną (1). ◊ n N ranné (2); -é (1), -(e) (1).G rann(e)go (2).A rann(e) (1).L rannym (1).pl N m pers ranni (9). subst rann(e) (1).G rannych (34).D rannym (6).A m pers rann(e) (11), rannych (4). subst ranné (2); -é (1), -(e) (1).G a. A m pers rannych (1).I m rann(e)mi (1).L rannych (1).

Sł stp, Cn notuje, Linde XVII – XVIII w.

1. Związany z raną, dotyczący rany; przynależny ranie; vulnerarius Mącz, Cn (6): czo znamionuie krwawa vrina. [...] Znamionuie naruſzenie ranne w ſlezionie. FalZioł V 6; Mącz 511d; Miáłoć w prawdzie/ przy lékárſtwie ránnym y ſadzelnym ſtać/ to co ſye blizn/ y dźiwégo mięſá dotycze: ále iż [...] SienLek 158.
Zestawienie: »ranny lekarz« = c(h)irurgus Mymer1, BartBydg; cirurgicus BartBydg; vulnerarius Mącz (3): Chirurgus. Wundarczt. Ranny lekarz. Mymer1 13v; BartBydg 28; Mącz 511d.
2. Mający ranę, na którym jest rana; vulneratus Vulg, HistAl, PolAnt, Modrz, Calag, JanStat, Cn; saucius Mącz, Cn; laesus JanStat; aeger ex vulnere, sauciatus Cn (146): Wund. Ránny. Vulneratus. Calag 576a.
a. O ludziach: któremu zadano ranę; cierpiący z powodu ran (135): ábowiem poſpolity lud barzo trzyma o tim piciu iże ieſth rozlicżney pomoczy rannym ludziom/ goiącz rany rychło FalZioł I 41c, V 106v; MetrKor 61/223; pocżęli nań ſiec/ Dárius zákłádáiąc ſie rámieniem ſwym vpadł ránny/ á ták go zoſtáwili w páłacu ná poły vmárłego. HistAl F8, F4; [we dworze świadek] vidzial pana vkrwawionego i pania ranną y zasthąp ludzi wyechali przecz spodworza. ZapWar 1558 nr 2686, 1550 nr 2674, 1558 nr 2686 [2 r.]; KrowObr 171; Poráźił ie tedy Abia porażką bárzo wielką: y pádło tám ránnych z ludu Iſráelſkiego pięćdzieſiąt tyſięcy mężow mocnych. Leop 2.Par 13/17, 1.Par 5/22; UstPraw I4v; BibRadz 2.Par 13/17, Ez 30/4; gdy ſie potkáli/ zábili Kuriárij dwu z Horáciow á ſámi też byli bárzo ránni. BielKron 101v; A iż Publikolę y Horácyuſá widzyeli być ránne/ przeto im to ſerce ſkáźiło BielKron 106, 106, 124, 242v [2 r.], 248v [2 r.]; Conclamata corpora, Ránne/ ná poły martwe. Mącz 55c; GórnDworz Aa2v; Wykład o ránnym bliźnim leżącym przy drodze. RejPos 210 marg, 210 marg; vćiekáli mężowie Izráelſcy przed Peliſztymy/ y polegli ránni ná gorze Gilbohy. BudBib 1.Reg 31/1; Pomniſz gdyś w oney bitwie leżał miedzy trupy/ Ránny [...] PaprPan Bv; StryjKron 582, 757; GórnRozm D4v; Y przez miecz/ y przez płomiéń dárłábym ſie k ſwému Ránna/ y opalona/ ſynowi miłému GórnTroas 41; vſtáwiamy: iż ieſli kto pozowie álbo kogo wyzowie do ſądu ránny [JanStat 604: o rány; pro vulneribus]/ Woźny [...] niech obeźrzy doſtátecznie SarnStat 912; KmitaSpit C3.

W połączeniu szeregowym (1): kto zábity/ kto ránny/ kto zdrowy/ wſzytcy y z batą przyſzli w nieprzyiacielſkie ręce. GórnDworz Y7v.

Wyrażenie: »szkodliwie ranny« (1): poſiekli [Niemcy] wſzyſtkę Litwę [...] krom ſyná Sudagowego iednego [...]/ y to ſzkodliwie ránnego StryjKron 309.
Szeregi: »chory i ranny« (1): do ktorego [namiotu] chorych y ránnych Chrzeſćian prziymuiąc/ wielkie ſtáránie y pilność o nich mieli StryjKron 290.

»zabity (a. pobity, a. zbity), (i, a, albo) ranny« = vulneratus et prostratus Vulg; vulneratus vel occisus JanStat [szyk 4:2] (6): BierRozm 11; Leop 2.Mach 4/42; BielKron 248v, 447; StryjKron 315; niech będźie karan chłop wedle ſtárych Státutów/ któré ſą vczynioné o ránnym álbo zábitym Szláchćicu. SarnStat 619.

Przen (4): żeś miał być dan [mieczu od Boga] ná ſzyie ránnych niepobożnych/ ktorych przyſſedł dzień/ zákrzyſlány cżáſu niepráwośći. Leop Ez 21/29; Pan Kriſtus iáko Sámáritan wziął ná opiekę ſwoię nędznego/ cżłowieká ránnego. RejPos 210v marg, 210v.

W połączeniu szeregowym (1): Tu obácż káżdy nędzniku godność ſwoię/ iż leżyſz nápoły martwy/ ránny/ á odárty przy drodze/ iż ſie mu [Jezusowi] iuż w niwecż przygodzić nie możeſz RejPos 210v.

α. W funkcji rzeczownika; vulneratus HistAl, Vulg, Modrz, JanStat; vir transfixus PolAnt; saucius Mącz; laesus JanStat (85): (nagł) Syrop rannym: barzo dobri. (–) Wezmi kurzego ziela/ [...] FalZioł V 113, I 41c, V 111 [2 r.]; LibLeg 11/157; [sprawca] powinien ieſt ránnemu poki będźie żyw/ ná káżdy rok tyle płáćić/ ile on robotą ſwoią y dowćipem ná káżdy rok mogł nábyć. Wſzákże Ránny pierwey ma przyſyądz iáko ták wiele mogł zárábiáć. GroicPorz k4; UstPraw D3v; BibRadz Iudic 9/40, Ier 37/10; krwie y ięcżenia/ ránnych zewſząd pełno było. BielKron 308; Trwáłá walka od ráná áż do nocy/ pośćęśćił Pan Bog Krześćijánom/ iż żadny niezginął choćia było wiele ránnych. BielKron 460, 237v, 244v, 249, 252, 256v [2 r.], 369; Efferre ex acie saucios, Ránne wynieść z ſziku. Mącz 123b; Tu tedy będźiemy báczyć/ iáko kreẃ z ran płynącą vſtánowić mamy/ áby ránnégo nieuſzłá. SienLek 144v, 147v, 155, S[ss]4v; RejPos 210, 266; BudBib Prov 7/26, 1.Mach 9/40; ModrzBaz 31, 70v; SkarJedn 380; kogoś ty [Panie] vderzył/ oni dobijáią/ A ránnym ieſzcze ran przyczyniáią. KochPs 101; StryjKron 230, 255, 622, 757; GórnRozm H; KTo ráni kmiećiá/ temuż ránionému ma dáć grzywnę: á pánu iego/ ieſli ten który ránił/ y ránny ſą iednégóż páná/ grzywnę cáłą SarnStat 653, 252 [2 r.], 616 [3 r.], 617, 619, 647 (16).

ranny czym (1): vſtáwiamy: áby ránny krwáwémi álbo śinémi ránámi zá świéżá rány ſwé/ iáko rychło będźie mógł vrzędowi Stárośćiému [...] pokazał SarnStat 616.

ranny czyj [= przynależny komu; w tym: pron poss (3), G sb (1)] (4): przebithy pádnieſz miedzy ránnemi ludu Iſráelſkiego/ á więcey nie odetchnieſz/ á zgłádzon snimi będzieſz. Leop Iudith 6/4; Bacżąc tho Waśił Iwánowic wielki kſiądz Moſkiewſki/ iż ſie mu nie wedle myśłi [!] wodziło/ zwłaſzcżá kiedy widzyał ſwoie ránne y wśy ſpuſtoſzone/ poſłał do krolá o przymierze do kilká dni BielKron 406, 256; KmitaSpit B3.

W połączeniach szeregowych (3): day to pić rannym/ ſthłucżonym, z wyſoka vpadłym/ vbitim ſuchemi ranami/ albo wſzitkim ktorzyby takowemi vrazy byli obciążeni FalZioł I 113d; Zadney bez máłá ſchadzki ludzkiey niemáſz/ gdźieby kilku ránnych/ ochromionych/ zbitych/ y niezlicżonemi krzywdámi ſtrapionych nie vyrzał. ModrzBaz 64; ReszHoz 117.

W przeciwstawieniach: »ranny ... zabit(y) (a. ubity, a. zbity) (4), umarły (2)« (6): Pothym przykazał rycerzom/ áby znoſili ciáłá vmárłych y pochowáli w grobiech/ rannym áby dawáli lekárſtwá. HistAl F6, D8; Z náſzych wſzytkich piſzą około cżterzech ſet zábitych być ále ránnych więcey. BielKron 412, 58; Náſzych proſtych zołnierzow tylko ſto zoſtáło Vbitych/ Sláchćic ieden/ lecz ránnych niemáło. StryjKron 642, 308.

Zwroty: »ranne goić« (2): [Trojanie z Grekami] wzyęli przymierze do roku chowáć ciáłá zbite z obu ſtron/ á ranne goić. BielKron 58; BielSpr 9.

»ranne (a. rannych) opatrzyć (a. opatrować)« (4): BielKron 313v; ReszHoz 117; Ránnych z wielką pilnośćią záraz opátrzono KmitaSpit B3; Oni też ránne ſwoie pilnie opátrzyły KmitaSpit B3.

Szeregi: »chory, (albo, a) ranny« [szyk 3:1] (4): zwłaſzcżá ránni/ chorzy/ ktorzy ſie ná oſtátku przepráwiáli byli pobići. BielKron 315, 313v; Byli też [w wojsku u Rzymian] [...] Obciones, co ná mieyſce chorych álbo ránnych inne vſtáwiáli. BielSpr 12v, 9; ćiſz Káſztelani, máią bydź magiſtri ſanitatis, y o chorych álbo ránnych pieczą mieć SarnStat 232. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»ranny i niemocny« (1): Trzeciego áż dniá obozu dobyli/ [...] ránnych y niemocnych okrutnie pomordowáli. StryjKron 607.

»ranny i ochromiony« (1): [ustawa] o ránnych y o ochromionych [de vulneratis, aut mutilatis JanStat 607]. SarnStat 604. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»tak ranny, jako i stłuczony« (1): Ieſt drugi napóy ták ránnym/ iáko y ſtłuczonym vżyteczny: [...] SienLek 148. [Ponadto w połączeniu szeregowym 1 r.]

»trup i ranny« (1): bili ſię od poránku áż do południá/ ták iż trupow y ránnych pełne owy polá rowne zá Wilią z obudwu ſtron leżáły StryjKron 487.

»ranny abo ubity [= pobity]« (1): yſz yeſlibi [...] Chodzączego sposwy, vbyl abo ranyl, thedi themv rannemv abo vbithemv, ma za rany y za schkodi placzicz. MetrKor 40/22.

»zabity, ranny« (3): BielKron 227, 454; ktho mu ſie nawinął w oney zgrái/ ſiekł/ rąbał/ kłoł/ iż zábitych/ ránnych/ bárzo wiele było GórnDworz O7v. [Ponadto w przeciwstawieniach 2 r.]

W przen (1):

W porównaniu (1): Káżdy cżłowiek iáko ránny leży/ przi drodze w grzechu ſwoim. RejPos 210 marg.

Przen (5):

ranny czyj [= pod czyją opieką] (2): RejPos 327v cf Zwrot, RejPos 327v cf Szereg.

W połączeniach szeregowych (2): ArtKanc H13v; (nagł) Veni Sancte Spiritus. (–) DVchu święty/ [...] Przydź Oycże śierot twoich/ [...] Ocżyść co ieſt plugáwego/ Pokroṕ co ieſt ſuchego/ Vzdroẃ co ieſt ránnego. LatHar 367 [podobnie ArtKanc].

W porównaniu (1): Tu humiliaſti ſicut vulneratum ſuperbum: [...] Tys vniżył pyſznego iako rannego/ (koment) Pyſznego czuſz Lucipera (–) WróbŻołt 88/11.

Zwrot: »rannych leczyć« (1): A potym powiádáć [Pan] racży/ iżem ia tych ránnych ſwoich nicżym inym nie przyſzedł lecżyć/ iedno przywodzić ie ku vznániu ich/ á ku pokucie ich. O moy miły Pánie/ o ſwięty lekárzu duſz náſzych/ [...] RejPos 327v.
Szereg: »ranny a ochorzały« (1): ktoremi [słowy] on záwżdy łáſkáwie á miłośćiwie mowić á pocieſzáć racżył káżdego tákiego ránnego á ochorzáłego ſwego: Iż nie lękay ſie nic moy miły ſynacżku iedno mocno wierz/ á będzye vzdrowiono y ciáło twoie y tá nędzna duſzycżká twoiá. RejPos 327v.
b. O częściach ciała dotkniętych schorzeniem, uszkodzeniem; też: skaleczony, owrzodziały (10): [wódka bukwiczana] boleſci z głowy ranney wywodzi nawierzch FalZioł II 4b; Potym wziąwſzy Socżewicze: zeżwać ią dobrze, á onym ięzyk ranny pomazować. FalZioł V 40; BielKron 449v, 450; Wárgi ránné koniowi léczyć SienLek Aaaa2; Lono ſámiczé ſpuchłé álbo ránné. SienLek S[ss]3, 146v, 156; Bądź wielbione ćiáło/ z Pánny cżyſtey wźięte/ [...] Ktoręś/ ránnym bokiem/ wylało kreẃ z śiebie GrabowSet Pv.

W porównaniu (1): Gdy wiárá Kátholicka y duchowny ſtan náruſzony ieſt/ iáko ránne ſerce prędką śmierć Rzeczypoſp: przywodźi. SkarKazSej 689a.

ZCh