[zaloguj się]

NIEJAWNY (3) ai

W pisowni łącznej (2), w rozłącznej (1).

e prawdopodobnie jasne (tak w nie-); a jasne.

Fleksja
sg
mNniejawny fNniejawnå nN
A A Aniejawn(e)
pl
A m pers niejawn(e)

sg m N niejawny (1).[f N niejawnå.]n A niejawn(e) (1).pl A m pers niejawn(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

1. [Prywatny, nie mający charakteru urzędowego:
Wyrażenie: »persona niejawna«: Zadne poſpolſtwo áni perſoná ták iáwna/ iáko nieiáwna/ publica vel priuata, ſzoſow/ ceł/ y inſzych podatkow/ álbo myt/ ná kośćioły/ y ná inſze święte mieyſcá/ ábo oſſoby kośćielne wymyſláć/ álbo ich dla tego zábieráć niemáią. SzczerbSpecSax 49.
Szereg: »tak jawny, jako niejawny«: SzczerbSpecSax 49 cf Wyrażenie.]
2. praw. Nie udowodniony, nie złapany na gorącym uczynku (3):
Wyrażenie: »niejawne(-y) złodziejstwo, złodziej« [szyk 2:1] (2:1): slodzyey Nyeyawny czterzy razi na ganyoni o slodzieiſtwo [...] na sprawą nyema bicz puſzczon. MetrKor 40/815, 40/814; Wedle ſtárodawnych Rzymſkich praw/ iáwne złodźieie karano nágrodzeniem we cżwor naſob/ á nie iáwne we dwoy naſob [fures manifesti quadruplo, non manifesti duplo ... puniebantur] ModrzBaz 78.

Synonimy: 1. domowy, prywatny,

Cf JAWNY

MP