[zaloguj się]

ROZKAZ (2) sb m

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); -åz, -az-.

Fleksja
sg
G rozkazu
A rozkåz

sg G rozkazu (1).A rozkåz (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Zespół praw ustanowionych przez Boga i Jego Kościół [czyj] (2): Więc niechay w Státućie będźie to pierwſze práwo ktore do [...] niewyſtępowánia z iego/ y Kośćiołá iego roſkázu należy: áleby naylepiey wroćić duchownym ich iurisdictią. GórnRozm K2v.
Wyrażenie: »rozkaz Boży« (1): gdyż práwne ſłowá máią bydź rozumiáne zá roſkaſz Boży GórnRozm K3.

Cf ROZKAZANIE

MP