[zaloguj się]

OKAZUJĄCY SIĘ (6) part praes act

się (3), sie (3).

o prawdopodobnie jasne (tak w okazujący); a jasne.

Fleksja
sg
mNokazujący się fNokazującå się
G Gokazując(e)j się
pl
A m pers okazując(e) się

sg m N okazujący się (1).f N okazującå się (2).G okazując(e)j się (2).pl A m pers okazując(e) się (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Stający się widocznym, dający się widzieć; parens Vulg (5):

okazujący się gdzie (3): Bo iáko Ezáiaſz piſze o kroleſtwie Páná Kryſtuſowym: Iż [...] sſthánie ſie iáko [...] cień ſkáły okázuiącey ſie w opuściáłey zyemi. RejPos 312v; [królestwo boże] nie ieſt ná ludzkich wymyſlech záłożone á fundowáne: ále iáko oto Prorok s. przypomina/ iż ieſt iáko mocna ſkáłá okázuiąca ſie nád zyemią. RejPos 313, 312v.

a. Objawiający się w sposób nadprzyrodzony (1):
Wyrażenie: »w personie [czyjej] okazujący się« (1): ták/ że Anioł w perſonie Bożey okázuiący ſię/ chodził ták w kſztałćie ludzkim CzechEp 262.
b. Tworzący się, powstający (1):

W przeciwstawieniu: »okazujący się ... niszczejący« (1): Bo coż ieſt żywot wáſz? Párá ieſt okázuiąca ſię ná máły czás/ á po tym niſzczeiąca WujNT Iac 4/14[15].

2. Popisujący się (1): Bo oni co niepotrzebnie mowiąc cżás trawią/ więcey máią być pocżytáni zá Sophiſty prozno śię okázuiące [iudicandi sunt] niżli zá wymowce ModrzBaz 28v.

Cf OKAZOWAĆ SIĘ

MM