[zaloguj się]

PUŚCIĆ SIĘ (342) vb pf

sie (245), się (97).

Fleksja
inf puścić się
praet
sg pl
1 m puściłem się, -m się puścił m pers puścilismy się, -smy się puścili
f puściłam się, -m się puściła m an
2 m puściłeś się, -ś się puścił m pers -ście się puścili
3 m puścił się, puści(e)ł się m pers puścili się
f puściła się m an
n puściło się subst puściły się
plusq
sg
1 m -em się puścił był
3 m był się puścił, puścił się był
imperativus
sg
2 puść się
conditionalis
sg pl
1 m bych się puścił m pers
3 m by się puścił m pers by się puścili
f by się puściła m an
n by się puściło subst by się puściły
con praet
pl
3 m pers puściliby się byli

inf puścić się (63).fut 1 sg puszczę się (5).2 sg puścisz się (6).3 sg puści się (32).1 pl puścimy się (3) RejJóz, Mącz, RejPos, puścim się (1) SkarKaz.2 pl puścicie się (1).3 pl puszczą się (2) SienLek, HistLan, puścią się (1) RejKup.praet 1 sg m puściłem się, -m się puścił (9). f puściłam się, -m się puściła (2).2 sg m puściłeś się, -ś się puścił (2).3 sg m puścił się (95), puści(e)ł się (1); puścił się : puści(e)ł się BielKron (47:1). f puściła się (14). n puściło się (1) [może impers od PUŚCIĆ].1 pl m pers puścilismy się, -smy się puścili (18).2 pl m pers -ście się puścili (1).3 pl m pers puścili się (41). subst puściły się (6).plusq 1 sg m -em się puścił był (1).3 sg m był się puścił (1) OrzJan, puścił się był (1) BielKron.imp 2 sg puść się (11).con 1 sg m bych się puścił (1).3 sg m by się puścił (1). f by się puściła (1). n by się puściło (2).3 pl m pers by się puścili (2). subst by się puściły (1).con praet 3 pl m pers puściliby się byli (1).part praet act puściwszy się (15).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI (cztery z niżej notowanych przykładów) – XVII i XIX w.

Znaczenia
1. Wykonać ruch przed siebie, opuszczając jakieś miejsce (268):
a. Ku przodowi (254):
α. Udać się, wyruszyć w drogę; committere se PolAnt, Mącz, Vulg; transire Miech, Vulg; descendere, ingredi, navigare, proficisci Vulg, Mącz; solvere Mącz, Calag; excurrere Miech; venire HistAl; abire, incipere navigare, ire Vulg; ascendere, tendere PolAnt; dare se, devehere, pergere, provehi, transmittere Mącz (244): Podobno go gdzes ros bito Albo vtonał na Wodze Iż ſię tak puſcził o głodzie RejKup v6, v5; Tertia fere vigilia solvit Caesar, Około trzeći godźiny w noc puśćił ſie Ceſarz. Mącz 400b; RejZwierc 138; WujNT Act 27/2.

puścić się do kogo (1): wnet ſie nágothował záſię do Preſzporku do krolow Kárdynał/ ale inſzą drogą/ to ieſt puśćił ſie wodą z Wiedniá do nich BielKron 413v.

puścić się przeciwko komu (1): Mącz 370d cf »puścić się albo wyjechać«.

puścić się na co (4): Drugi ſie ná rozlicżne niebeſpiecżeńſtwá puśći pod zięmię RejZwierc 157; SkarŻyw 50; Ow ná Tárnowſkie gory/ ow ſię puśći ná flis. KlonWor 74. Cf »puścić się na wojnę«.

puścić się za kim (3): Leop 3.Reg 13/14; Pergam atque insequor longius, Puſzczę ſie ieſzcze dáley zá nim Mącz 385c; á ći dwá [św. Jan i Andrzej] wnet zápomniawſzy wſzytkiego/ puśćili ſie zá Pánem ſwoim. RejPos 275.

puścić się na czym [= na koniu] (3): BielKom Bv; możeſz ſye ná nim w drógę puśćić SienLek 178; WyprPl C.

puścić się po kim [= za kim] (1): Tedy puśćił ſie [insecutus est] po nim [Apoloniuszu] Ionáthas do Azotu Leop 1.Mach 10/79.

puścić się po czym [= w jakim celu] (1): puśćiłem ſie s ſwoim towárzyſzem Márkiem Zenonem ná morze po kupiectwie z Wenecyey/ do Brugys BielKron 449.

puścić się w czym (3): BielKron 459v; GórnDworz H6; Gdy nálezli okręt/ w ktorym ſię ná morze puśćić mieli: Pan okrętu drożył ſie znaymem. SkarŻyw 134.

puścić się w którym kierunku (14): A potym z onąd ruſzywſzy zaſtępy puſćił ſie [Aleksander] w wielką ſzyrokoſć Indiey. HistAl G7; Potym puśćił ſie ku zachodu ſłońcá zá ſzcżeſliwym wiátrem BielKron 443, 61, 443, 444v [2 r.], 445v [2 r.], 451v; Mącz 75a; RejZwierc 91v; SkarŻyw 600; Imo Chełmieńſki oſtrow w lewą ſtronę/ Puść ſię do Swiećia KlonFlis G3, D.

puścić się dokąd (103): Leop 2.Reg 19/40, 1.Mach 10/79; BibRadz Act 27/40; [piraci] zbudowáli okręty wielkie/ puśćili ſie ku brzegom Duńſkim BielKron 339v; myſliłem ſam w ſobie/ iákobych ſie á ſkim puśćił do Indyey kráiny obfitey BielKron 457, 48v, 51, 55 [2 r.], 61v, 122v (44); Iter Brundusium versus contuli, Puśćiłem ſie ku Brunduſiey. Mącz 122d, 227c, 394c, 477c, 488a; RejPos [36], 174; RejZwierc 91v, 157; BudBib Sap 14/4; Iuſz ſię y zá morze puśćić chćiał/ ále go wiátry záś do iegoſz brzegu przynioſły SkarŻyw 473; gdy páſł owce Swiekrá ſwego/ á puśćił ſię znimi wgłęboką puſzcżą/ paſtwiſká ſzukáiąc SkarŻyw 479, 50, 167, [197], 311, 354 (18); puśćiłem ſie ſámo czwárt dla drukowánia tey Kroniki náſzey áż do Krolewcá mil 20. StryjKron 72; KochPhaen 5; KochPam 84; ActReg 65; GórnTroas 16; WujNT Act 18/22, 20/4; CiekPotr 62; KlonFlis D, G3; KlonWor 74; od brátá wygnaná właſnego/ [...] tum ſie puśćiłá/ Ten brzeg/ [...] niedáwnom kupiłá. PudłDydo B3v. Cf »puścić się dalej«, »puścić się na morze«, »puścić się wodą«.

puścić się skąd (48): Thamże z tąd Tatarzy puſciwſzy ſie, przyciągnęli do miaſta Waciey MiechGlab 15; Leop Num 21/10; [Kolumb] Puśćiwſzy ſie od Kánáryey wyſpu/ ieźdźił trzydźieśći y dwá dni nigdźiey źiemie niewidząc BielKron 440v, 191v, 313, 440v, 444 [2 r.], 445v (12); Mącz 400b; KochMon 24; z Ráwenny ſię puśćiwſzy/ drogę onę pieſzo y boſo odpráwował SkarŻyw 575, 167, 517, 557; IAko záwdy nieſporo Grékóm port opuśćić/ Y z dómu/ y do dómu gdy ſię máią puśćić. GórnTroas 16; WujNT Act 13/13, 16/11, 18/21, 27/4, 12, 13; CiekPotr 62, 65. Cf »od brzegu się puścić«, »puścić się dalej«, »puścić się na morze«, »puścić się wodą«.

puścić się którędy (9): Leop Iudic 5/6; Fenix brát tego Kádmuſá puśćił ſie był przez cżyrwone morze áż do Syriey BielKron 48v, 455v; RejZwierc 91v; á to naſnádnieyſzy [gościniec z Węgier do Tracji] [...] práwie Dunáiem ſie puśćić BielSpr 58v; SkarŻyw 355; Puśćiłeś ſye do Gdańſká po głębokiéy Wiśle KochPam 84; O wy wſzyścy/ ktorzyśćie ſię gośćińcem puśćili/ z pilnośćią ſię przypátrzćie y vważćie/ ieſli boleść ieſt ná świećie/ ktoraby zrownáłá z boleśćią moią. LatHar 257.

Zwroty: »od, z brzegu(-a) się puścić« = solvere navem Calag [szyk zmienny] (3:1): Solvere oram, Od brzegá ſie puśćić ná morze. Mącz [267]b, 97a; GórnDworz H6; Calag 544a.

»puścić się dalej« [w tym: dokąd (3), skąd (1)] [szyk zmienny] (8): tám trochę odpocżynąwſzy/ puſcili ſie dáley ad polum antarticum BielKron 444v; Wywiedźiawſzy ſie wſzytkich rzecży w tey kráinie/ puśćiliſmy ſie dáley. BielKron 447, 443v, 444, 445v, 446v, 447, 451.

»[którą] drogą się puścić« = per viam ascendere PolAnt [szyk zmienny] (3): Nábrawſzy Hiſzpani korzenia wſzelkiego do okrętow ledá zacż/ puśćili ſie do Hiſzpániey dwiemá drogámi BielKron 446v, 413v; poſlemy męże przed ſobą że wyſzpieguią nam ziemię/ á przynioſą nam ſpráwę/ ktorą bychmy ſię drogą puśćić mieli BudBib Deut 1/22.

»puścić się na, w drogę« = committere se itineri a. viae, dare se in viam, ingredi iter Mącz [szyk zmienny] (9:6): RejKup v6; BielKom Bv; Simul atque illuxerit cras iter arripiam, Iáko ſie skoro wyyáśni/ dzień będzie/ ná drogę ſie puſzczę. Mącz 201b, 91d, 148a, 211d, 233d, 266b, 492a; SienLek 176v, 178; Pátrzayże iż wżdy káżdy ktho ſie w drogę puśći/ rozmyſla ſobie záwżdy pothrzeby o cżymby záſzedł RejZwierc 137; SkarŻyw [282]; Ták mię zięłá [zbroja]/ że ſobą ledwie ruſzyć mogę/ Nierzkąc bym ſie miał puśćić w niéy ná dálſzą drógę. WyprPl Bv; WujNT 661.

»puścić się na morze (a. na burzki a. srogości morskie), na wodę, na głębokość (a. głębią)« [w tym: skąd (8), dokąd (3)] = committere se mari PolAnt, Vulg; fluctibus se committere, navigare, provehi in altum Mącz [szyk zmienny] (25:6:3): Towárow pełen okręt náłożył: Vpátrzywſzy dobrą pogodę/ Puśćił ſie s nimi ná wodę. BierEz P2; BibRadz Act 27/40; Trzeći raz Kolumbus puśćił ſie ná morze z Hiſzpániey z ośmią okrętow rownych BielKron 443, 54, 56v, 440v, 441v, 443 (13); Se in altum maris capessere, Puścić ſie nágłębokość morską. Mącz 35c, 9b, 67d, 91d, 225d, 242b (10); GórnDworz H6; Ieden ſie puśći ná okruthne burzki morſkie/ wiedzącz thám o bárzo bliſkiey ſmierći ſwoiej RejZwierc 157, 65v, 131v; SkarŻyw 134, 509; KochTr 22; StryjKron 71; WujNT Act 27/40.

»pieszki się puścić« (1): Ten pieſzki ten ná koniu/ w drogę ſie puśćili BielKom Bv.

»puścić się precz« (3): gdyſmy ná brzeg wyſzli/ z wielkim weſelim nas przyięli [...]. Thá kráiná od nich wezwána ieſt Páryás. Od thąd puśćiliſmy ſie precż/ dáleko płynąc BielKron 447; Mącz 400d, 477d.

»puścić się na rzekę« [szyk zmienny] (3): Leop 1.Mach 5/41; BielKron 451; ták ſie to widzi/ iáko owemu kthory w okręcie ná morze/ ábo w cżołnie ná rzekę z brzegu ſie puśći GórnDworz H6.

»puścić się wodą, morzem, po morzu, po wodzie« [w tym: dokąd (12), skąd (7)] = navigare HistAl, Vulg; transire fluvium Miech [szyk zmienny] (12:5:3:2): MiechGlab 15; zgromádziwſzy y ſpráwiwſzy wielki zaſthęp/ puſćił ſie [Aleksander] po morzu ku Włoskiey ziemi HistAl B5v; Leop Act 13/4; Wzyąwſzy tedy s ſobą Antenor przyrodzone ſwoie/ z dwiemá tyſięcy ludzi/ puśćił ſie wodą ná zachod ſłońcá BielKron 61; Puśćiłem ſie záſie po wodźie Niluſem do Alexándryey BielKron 455v, 57, 61, 75v, 102v, 187 (12); HistRzym 15v; SkarŻyw 300, 519; WujNT Act 13/4; KlonFlis Dv; Puśćiłá ſie [Dydona] po morzu/ ſzcżęſciu porucżywſzy/ Wiátrom tákże zdrowie ſwe PudłDydo A2v, A2.

»puścić się na wojnę« (2): OrzJan 117; Ale pátrz/ iák zá wozem [koń] pochodźi ſtátecznie/ Może ſie ná nim puśćić ná woynę beſpiecznie. WyprPl C.

Szeregi: »puścić się albo wsieść« (1): Credere se Neptuno seu mari, Puśćić ſie álbo wſieć [!] ná morze. Mącz 67d.

»puścić się albo wyjechać« (1): Descendere obviam alicui, Puśćić ſie álbo wyyecháć przećiwko komu. Mącz 370d.

Przen (15):

puścić się do czego (1): Nędznaż náſzá nauka/ ieśli tylo wgłowie á w ięzyku zoſtaie/ á do ſercá ſie y ręku niepuśći. SkarŻyw A3v. Cf »puścić się drogą«.

puścić się dokąd (3): RejPos 210; A gdyś przyſzedł do ſtanu wieku poććiwſzego/ [...] Ocierayże ty blizny y ſtáre liſzáie/ Widziſz iż ſie maſz puśćić w nieznáiome kráye. RejZwierc [207]; Iuż dziś tych cżáſow náſzych twoię [!]/ Stolico Rzymſka/ Vlice/ zá morze ſię puśćiły/ y ná on świát/ o ktorym żadne wieki nie wiedziáły [tj. wiara dotarła tam] SkarJedn 397.

Zwroty: »puścić się drogą [do czego]« (1): A do tego żywotá wiecżnego ieſli kto tą prawdą á tą drogą nie puśći ſie ktorą on nam vkazáć racżył/ pewnie ſie káżdy bárzo omylnie obłądzić muśi. RejZwierc 137v.

»puścić się na, w drogę« [w tym: za kim (1)] [szyk zmienny] (1:1): O ktorym [Mesjaszu] Dawid nápiſał/ iż iáko mocny obrzym miał ſie tu puśćić ná tę drogę ſwoię RejPos 231; á ták by ſię [błądzący z nieświadomości] w drogę nową y świeżą/ zá wodzem y hetmánem wiáry prawdźiwey pędem wielkiem puśćili CzechEp 73.

»puścić się (bez wiosła) na morze (a. burzliwości morza), na wody« (3:1): A oney cnocie s ſławą dawſzy ſie w obronę. Iuż miła łodko pływay á puść ſie ná wody RejWiz 10, 87v; RejAp 43; ieſliże [...] puśćiſz ſie bez wioſłá ná ty ſrogie burzliwośći morzá tego ſtráſzliwego á omylnego ſwiátá tego/ wierz mi że ſie ochynieſz. RejPos 175.

»precz [w jakim kierunku] się puścić« (1): A ieſlić ſie [kto] precż puśći háyẃ ná lewo k ſobie/ Pewnieć ſie tym gośćińcem nie raz w łeb záſkrobie. RejWiz 75v.

a) Podjąć jakieś zadanie (2):
Zwrot: »puścić się (bez wiosła) na morze, na wodę« [szyk zmienny] (1:1): żem ſię nie ledá iáko/ áni bez wiosłá na to morze tłumacżenia puśćił BudNT przedm dv; Nie ſmiem ſie bez was [Muz] puśćić ná tę wodę [tj. napisać ten utwór]/ Bo widzę zbytnie wielką niepogodę. KochSz A4v.
b) Przejść do nowego tematu [do czego] (1): Poczniem od tey oſtátniey poćiechy [tj. pomocy umarłych]/ [...] á potym ſię do inych puśćim SkarKaz 381b.
αα. Rozpocząć wojnę (9):

puścić się przeciw komu (1): Sennácheryb ſyn Sálmánázárow krol Aſyriyſki wzyąwſzy Sámáryą/ y lud Izráelſki wywiodſzy/ puśćił ſie do Iudee przećiw Ezechiaſzowi krolowi Iudſkiemu BielKron 89.

puścić się na kogo (2): w czym był Król Włádyſław obłądźił/ że ſie był ná Turká puśćił/ nań ſie dobrze nie nágotowawſzy OrzJan 120; PowodPr 62.

puścić się po kim (1): tych cżáſow Tatarowie wtargnęli do Ruśi/ [...] pocżynili ſzkody wielkie [...]. Bernath Pretwic [...] puśćił ſie po nich s trochą kozakow á cżeremiſzow BielKron 424v.

puścić się dokąd (6): Leop 3.Reg 22/6; Potym Grekowie puśćili ſie do kroleſtwá Priamuſowego/ gdzye mu kilko miaſt wzyęli. BielKron 56v, 89; [cesarz turecki] puśćiwſzy ſie niedawno do Węgier/ y poráźiwſzy ná głowę Ferdinándá/ króleſtwo ośiadł. OrzJan 6, 83 [2 r.].

Zwrot: »puścić się na wojnę« (1): Mam ſie puśćić á wyiácháć ná woynę [Ire debeo ... ad bellandum] do Rámoth Galáád/ czyli Mam themu dáć pokoy. Leop 3.Reg 22/6.
Szereg: »puścić się a wyjachać« (1): Leop 3.Reg 22/6 cf Zwrot.
ββ. Ruszyć w pogoń; persequi Vulg, Mącz (12):

puścić się za kim, za czym (żywotne) (5): nádiechał łánią/ ktorą poſtrzelił z łuku/ á oná pocżęłá vćiekáć. Gdy ſie puśćił zá nią/ przywiodłá go pod iednę wielką ſkáłę BielKron 322v, 312v, 406; SkarŻyw 481. Cf Zwrot.

puszczać się po kim [= za kim] (7): y podawſſy tył vćiekli Murzynowie. Y puśćił ſie po nich Aſá Leop 2.Par 14/13, Ios 7/5; lekki lud [...] ſzli prętko/ y puśćili ſie po Krfierśćie ktorego pośćigli pod láſem BielKron 229, 341 [2 r.], 358v, 397.

puścić się dokąd (2): Ráno záſię Káſson Sędziak Turecki/ widząc ſzcżeśćie ſwoie/ puśćił ſie zá Niemcy do Peſztu BielKron 312v. Cf puścić się dokąd skąd.

puścić się dokąd skąd (1): potym ſie ieſſcże ponich puśćili nieprzyiaćiele od Broni aż do Sábarym Leop Ios 7/5.

puścić się którędy (1): Widząc Pháráo iſz vchodzą/ tąż drogą [...] puśćił ſię zá nimi. SkarŻyw 481.

Zwrot: »puścić się dalej [za kim]« (1): Timebant insidias alioquin persequuti fuissent longius hostem, Obawáli ſie zdrády/ gdyby nie to puśćiliby ſie byli dáley zá nieprziyacielem. Mącz 379d.
β. Zwrócić się, pobiec lub podejść bliżej (5):

puścić się do kogo (1): vkazał mu ſię mąſz/ ſtoiący przećiw niemu zgołym miecżem. á Iozue mniemáiąc by był iáki cżłek/ mężnym ſercem puśćił ſię do niego y pytał: [...] SkarŻyw 501.

αα. Zaatakować (4):

puścić się przeciwko komu (1): nieſłychano ieſcze tego nigdy/ ábyśćie ſie wy kiedy równym Azyáckiému woyſkiém przećiwko nim puśćić mieli OrzJan 40.

puścić się na kogo (1): iedną ſámą oſobą ſwiętą/ [Jezus] puśćił ſie ná on wielki pocżet ludzi onych ſwowolnych [tj. kupców w świątyni]/ thák iż wielkim ſtráchem vſtráſzeni [...]/ muſieli precż vciekáć przed oblicżnoſcią iego. RejPos 194v.

puścić się po kim (1): Leſtko wezwawſzy rycerſtwa do ſiebie [...]/ puśćił ſie po nieprzyiaćieloch/ y pogonili ie BielKron 365.

ααα. Wedrzeć się walcząc [w co] (1): Corona navalis, Złoty wieniec/ który dawano temu/ który ſie naprzód w nieprziyacielski okręt puśćył. Mącz 66a.
γ. O zwierzęciu: zacząć biec (2): iedno iż mi ſie z byſtrośći [koń] puśćił inochodą RejZwierc 90.

puścić się do kogo (1): Puśći ſie Miedzwiedź do nich/ iednego połápił RejFig Cc6.

δ. Popłynąć (3):

puścić się na co (2): Bywaią rany w dziąſlach/ w ięzyku: gdy ſie ta ſlona/ oſtra wilkoſć puſci na ty mieſtcza. Ieſtli ſie też puſci na płucza/ cżyni dychawiczę/ ieſtli ſie puſci na ielita/ cżyni biegunkę FalZioł V 8v.

αα. W funkcji impf: płynąć (o rzece) [w którym kierunku] (1): Dźwiná rzeká pocżyna ſie z ieźiorá [...]/ puśćiłá ſie ku zachodu Słońcá/ potym ná pułnocy w pada w morze Niemieckie Oceanum. BielKron 432.
b. Skierować się ku dołowi, spuścić się, zniżyć się, skoczyć w dół; schylić się, zanurzyć się; descendere HistAl; emittere se Vulg; iacere se PolAnt (14):

puścić się na kogo (1): Tedy ná onego Kápłáná gdy Mſzą miał/ puśćił ſię wiátr duchá S. SkarŻyw 580.

puścić się na co (1): [Dydona mówi:] vchodząc łożá Iárby ſrogiégo/ Pusćiłám ſię ná oſtrosć mieczá śmiertelnégo [tj. popełniłam samobójstwo, rzucając się na ostrze miecza]. KochFr 92.

puścić się w co (1): á on [Aleksander] gdi wſzedł w on ſąd [= łódź (ze szkła)] kazał ſie záwreć drzwicżkámi/ á ſmołą zálać/ á ták ſie puſćił w głębokoſć morską HistAl M5v.

puścić się skąd (2): MurzNT Luc 4/9; pokuś ſie [...]/ á puść ſie z ganku. RejPos 71v.

Zwroty: »do dna się puścić« (1): oni nań [na wieloryba] wrzuczą oſęki żelaznę zgęſtemi zęby: á wnet vciekaią á on do dna ſie puſci j trze ſie o ziemię FalZioł IV 31c.

»puścić się na doł« = iacere se deorsum PolAnt [szyk zmienny] (4): [małpa] Ieden orzech vpuśćiłá. Ale by go nie ſtráćiłá/ Nádoł śię zá nim puśćiłá BierEz Q3v; MurzNT Luc 4/9; iż mu [czart Chrystusowi] ſmiał rzecz wwiodſzy go ná wyſoki ganek/ iż ieſliś ieſt Syn Boży/ puść ſie tu na doł RejPos 71v, 69v.

»puścić się na kolana« (1): POdniozſzy ręce/ puść ſię ná koláná GrabowSet G2.

»puścić się z nieba« (1): MAtko ſkrzydłátych miłosći [tj. Wenus]/ [...] Pusć ſię z niebá w ſnádnym biegu/ A ſtaẃ ſię ná Wiślnym brzegu KochFr 97.

α. Skoczyć do wody (4): Setnik [...] kazał tym ktorzy mogli pływáć/ aby ſie náprzod [tj. najpierw] puśćili/ y wyſſli ná źiemię Leop Act 27/43.
Zwroty: »w morze się puścić« (1): á Piotr porwawſzy ſuknią/ wyſkocżył z łodki/ y płynął do niego (marg) Piotv [!] wmorze ſię puśćił áby corychley do Páná przypłynął. (–) SkarŻyw 599.

»puścić się w pław« (1): Ow ſię záś nágo y bez wielkich zábaw/ Puśćił w rzekę w pław. KlonFlis C3.

»puścić się w rzekę« (1): KlonFlis C3 cf »puścić się w pław«.

c. [O ruchu w górę: oderwać się od ziemi [od czego]: ták odſzedł [Chrystus]/ iże od tey niſkośći ziemie puśćił ſie/ á wzgorę podnieſiony był. GilPos 261v (Linde).]
2. Wybrać jakiś sposób postępowania, zacząć się na kimś wzorować, zacząć jakoś działać, coś robić; abire, ambulare, declinare Vulg (13):

puścić się do czego (1): (nagł) Boleſław XI. śmiáły. (–) [...] Wziąłeś Wołyń, zburzyłeś Kijow, Pruſy: Węgryś poráził, vſkromiłeś Ruſy. Dobrześ ſię puśćił do ták zacney ſpráwy KlonKr C3.

puścić się na co (3): cżłowiek vmyſłu wielkiego/ [...] iedno iż ſie puśći ná rzecży rozważne/ ná rzecży ſobie ná pothym y oycżyznie ſwey potrzebne/ [...] iuż on máło ſobie thych drobnych przypadkow [...] waży RejZwierc 22, 142v; [Marynus] nigdy miſtrzá ná táki żywot [pustelniczy] niemáiąc/ zdobrą tyle wolą ſam ſię ná on trudny ſtan puśćił SkarŻyw 570.

puścić się za kim, za czym (7): Bo mię opuśćili oycowie wáſſy/ [...] y puśćili ſie zá Bogi/ obcemi Leop Ier 16/11, Deut 11/28, Is 56/11, Ier 9/14; RejAp 106; Bo ktoć ſie iuż puśći zá ſwowolnym rozmyſłem ſwoim/ o iuż tákiemu nie ſmákuie áni rádá/ áni przeſtrogá żadnego cżłowieká RejZwierc 91v; á drudzy ktorzy ſię zá Márcyonem puśćili: iuſz nie Chrześćiánie/ ále Márcyoniſte názwáni ſą. SkarŻyw 394.

W przen (2):
Zwrot: »puścić się na [swą] drogę, [jakim] gościńcem« = in viam suam declinare Vulg [szyk zmienny] (1:1): Sámi páſterze [tj. przywódcy] nieumieli wyrozumienia: wſſyſcy ſie puśćili ná ſwą drogę/ kozdziurny zá ſwym łákomſtwem Leop Is 56/11; LatHar 442.
Przen [za czym] (1): iáko wiele y wielkiego złego z tąd rośćie/ ieſliby śię tákie popędliwe chęći ábo námiętnośći puśćiły zá ſwą byſtrośćią [impetu suo ferantur] ModrzBaz 7v.
3. Zaatakować słownie (4):

puścić się przeciw komu (1): tedy wżdy I.M. XiędzuKanonikowi⟩ ſámemu to pierwey przyſtáło było z námi [...] vcżynić [tj. przeprowadzić dysputę]/ [...] niż [= zanim] ſię ták przećiw nam w zápálcżywey popędliwośći puśćił CzechEp 90.

puścić się na kogo, na co (3): BielKron 59v; teżem ſię puścił był niewinnie Ná ſwego przyiáćielá. CiekPotr 16. Cf Zwroty.

Zwroty: »puścić się [jakim] językiem [[na kogo], na co]« [szyk zmienny] (1): kto ſye puśći ná nie [Fraszki] Vſczypliwym ięzykiem/ za fráſzkę nie ſtánie. KochFr kt; [OtwinPis 26].

[»[na kogo] słowy [jakimi] się puścić«: Ktoby [...] ſie nań [na ławnika] ſłowy nie vcżciwemi puśćił/ przepada y Lawnikowi emendę 30 ſzelągow/ y ſędźiemu winę. SzczerbSpecSax 207 (Linde).]

4. Zaufać, powierzyć się, zdać się; dari Vulg (13):

puścić się na kogo, na co (9): RejKup k4v; iednák nie może to być/ áby mu [dworzaninowi] nie łatwiey przyſło doiść thego cżego prágnie/ kiedy mu ſie iáką regułką ocży otworzą/ [...] niż gdiby ſie wſzytko [...] ná rozſądek/ á bacżenie iego puśćiło. GórnDworz I4v; PaprPan F2v; KochPij C3v; iedno proſzę żeby tego Niewiedział áni pan moy, áni żywy człowiek. (–) Puść się ná mię beſpiecznie: wierz mi, á moẃ co chceſz. CiekPotr 41. Cf Zwroty.

puścić się za kim, za czym (3): ModrzBaz 24v; ieſli zá miłośierdźiem trzymáiąc będźieſz chćiał być przećiw prawdźie/ álbo ſurowey prawdy zápámiętawſzy/ puśćiſz ſię zá miłośierdźiem/ [...] WysKaz 21; kto ſię zá nim [czartem] puśći/ bárzo rad ſzwánkuie. SiebRozmyśl [M]v.

Zwroty: »puścić się na fortunę, na szczęście« (1:1): Vela ventis permittere, Okręt puśćić precz/ [...] to yeſt ważyć ſie puśćić ſie w ymię boże ná ſzczęście. Mącz 479a; GórnDworz Ff4v.

»na łaskę [czyją] się puścić« (2): iż ktorzy [...] iemu wiernie dufáć będziemy/ á pokornie ſie ná łáſkę iego puśćimy/ iż nas zbáwi RejPos 4; KarnNap D2v.

Przen (1):
Zwrot: »puścić się po wiatru« (1): A gdy był okręt porwan/ á nie mogł wiátru przemoc/ puśćiwſzy ſię po wiátru [data nave flatibus]/ płynęliſmy. WujNT Act 27/15.
5. Przestać się trzymać (24):
a. Przestać się trzymać rękami [czego] (3): A tak naſz miły oycże nog ſie nie puſcim[y] Aż iżes nam odpuſći[ł] pewnie ſie dowiemy RejJóz P5.
Zwrot: »puścić się płota« = stać się śmielszym (1): Wyſtąṕ ty coś ćiągnął kotá/ A puść ſye ná chwilę płotá KochSob 59.
Przen: Zaprzestać jakiegoś działania, zaniedbać gotowości (1): [przodkowie nasi] Zbroie nigdy/ a konia puſcić ſię niechcieli. KochSat A2v.
b. Przestać przywierać [czego] (1): Hirudo nisi plena non omittit cutem, Proverbium, Piyawká pierwey ſie nie puśći ciáłá alież będzie pełna Mącz 156d; [ále gdy śię ieſzcże mięſo iágodne źiarnká nie puśći ieſt to znak nie dozrzałey iágody. Cresc 1571 335 (Linde)].
c. Opuścić, udać się gdzie indziej; relinquere PolAnt [czego] (5): Ktore [okręty, na których odpływały dzieci] kiedy ſie brzegow ſwych puśćiły/ Wnętrznośći w oycu żalem podniećiły. GrochKal 9; IVż temu lat śiedmnaśćie/ [...] iáko puśćiwſzy ſie Dworu/ v którégom látá przeſzłé ſwoie trawił: [...] vśiadłem ná oyczyſtéy roli JanNKar A2.
α. Zboczyć z drogi (3):
Zwrot: »puścić się toru« [gra słów w nawiązaniu do zwrotu przen] (1): Przyſtáli tedy do Nowego dworu/ Narew y z bráćią/ puśćiwſzy ſię toru KlonFlis G4.
Przen (2): Ten ktory ſię puśći śćieſzki/ będźie ſrodze karan BibRadz Prov 15/10.
Zwrot: »toru się puścić« (1): Bo ieſli ſię/ ták dobrze od Bogá ſámego záleconego toru puśći/ [...] [boję się] áby [...] w doł nie wpadł CzechEp 106.
d. Przestać być wyznawcą [kogo, czego] (5): RejPos 281v; á Cżechowie nie vcżynią tego/ áby ſie Huſá ſwego puśćić [...] mieli WujJud 2v; nie puſzczę ſye prawdy twoiéy KochPs 129; NiemObr 145.
W przen (1): Y vcżyniłem nie przećiw ktoremu cżłowiekowi Kátoliki Rzymſkiey/ [...] ále więcey przećiw tym/ ktorzy z niey wyſzedſzy/ przędźiwá ſię iey puśćić przedśię niechćieli CzechEp 6.
e. Opuścić, zostawić, porzucić [w tym: kogo, czego (9), cum A lat. (1)] (10): Widząc to Darius do Indiey vciekł. Alexander ſie go przedſię nie puſcił ponim zewſzitkimi ſwymi ciągnął. BielŻyw 153; Niedrzewey ſie ich [bocianięta chorych rodziców] puſzcżą áż gdy iuż obacżą/ Ze ociec cżyrſtwo z mátką zá żábkámi ſkącżą [!]. HistLan B2v; HistHel D3; aby [Stadniccy] niepractikowali cum exteris [= z cudzoziemcami], A tosz oni podobno niechcą się puscic exteros ActReg 156.
Przen (zwykle z przeczeniem = zawsze trwać, być przy kim, mieć coś) (6): Prot E; Iednák ſzkodá pusćić ſię ták zgołá nádźieie KochFr 85; Temu [Bogu] gdy ſłużyć będźiećie/ Bogátémi zoſtániećie Powiedźiećie żywot miły/ Bez kłopotu w káżdéy chwili: Bo ſzalenſtwo tego świátá/ Puśći ſie was y vtrátá. KochMRot B2v; nigdy ſię złośći glupſtwo nie puśći. GórnRozm H2v; KochFrag 30.

W porównaniu (1): iż iáko z gárncá záſtárzáła przywára/ tak niekárność przelewánia krwie/ oney [Rzeczypospolitej] ſie puśćić niechce. PowodPr 67.

6. Wydobyć się na zewnątrz, na wierzch (12):
a. O zapachach (2): ále widzieć (prze wielką świátłość [...]) nikogoſz niemogły. Zá oną świátłośćią [...] wonność ſię niewymowna puśćiłá SkarŻyw 589.

puścić się komu (1): Sluchaiąċ czoſcie mowyly Aż mý ſię wyatry puſczyly. RejKup l5v.

b. O płynach: wylać się; manare Mącz (7):

puścić się z czego (3): Gdy opráwiał miáſto/ vyrzał wielkość oliwy drzewá y wody puśćić ſie z zyemie. BielKron 27; SkarŻyw 497. Cf »łzy puściły się z oczu«.

puścić się komu (3): od thego mu [koniowi choremu od stłuczenia głowy] ſye wozgrzywość [= flegma] puśći/ y głowá ſye mu wyczyśći. SienLek 165. Cf Frazy.

Frazy: »[komu] łzy z oczu się puściły« (1): Manabant omnibus gaudio lachrymae, Dla rádośći/ wſzyſtkim ſie łzy puſzcziły z oczu. Mącz 208b.

»puścił się [komu] płacz« (1): gdy raz [...] v tegoſz wielkiego ołtárza Pánny Máryey/ nabożnie ſię modlił: puśćił mu ſię táki płácż/ [...] iſz [...] SkarŻyw 570.

α. O opadach (2):
Fraza: »puścił się deszcz« [w tym: z czego (1)] [szyk zmienny] (2): przedemną ſzedł obłok pełny wody/ ſktorego ſię puśćił deſzcż [nubes ... immisit pluviam] gwałtowny BudBib 4.Esdr 4/47[49]; SkarŻyw 545.
c. Wyrosnąć z czegoś; crescere PolAnt; nasci Vulg (3):
α. O roślinach i ich częściach (2): A kiedy śię puściła tráwa i owoc vczyniła/ tedy śię pokázało i kąkolé MurzNT Matth 13/26; [Leop Matth 24/32 (Linde s.v. puścić); ktorey [kapusty] lisćie álbo wierzchy gdy będą zrzázáne/ tedy śię ná wioſnę puſzcżą odmłodźi Cresc 1571 206]. [Cf też b. z czego BielKron 27.]
[Fraza: »korzenie się puściło«: tak iżby wżdy przy káżdey ſtucżce było nieco korzenia/ ktore śię puśćiło Cresc 1571 130.]
Przen (1):
Zwrot: »z ziemie się puścić« (1): Abowiem to ieſt weſele drogi iego/ áby záś z źiemie ine [korzenie, tj. wierni] ſie puśćiło [de terra alii germinentur]. Leop Iob 8/19.
β. O włosach (1): gdy włoſy oblázą/ á ty ie thám mieć chceſz/ [...] mieſzawſzy [starte chrząszcze] z ſádłem niedźwiedźim/ pomázuy. Ale wiedz/ iżći ſye naprzod zpryſzczy/ á potym włoſy ſye puſzczą. SienLek 47v.
7. [Wykiełkować, wypuścić pędy: ták iżby [nasienie] wtorego kśiężycá tám [tj. w ziemi] leżąc rozmokło y puśćiło śię Cresc 1571 117, 211.]
8. Uczepić się czegoś pędami; se diffundere Mącz [po czym] (2): Maritae [...], Drzewá po których ſie chmieliny álbo winne wićy puśćiły. Mącz 210a, 159d.
9. O wiadomościach: rozejść się (1): Za czém Ieſus/ wrócił śię do Galileiéi/ i puściła śię onim ſłáwa [fama exiit]/ po wſzyſtkim okolicznem kraiu MurzNT Luc 4/14.
10. W zwrocie: »[czym z kim] na sztych się puścić« = rozpocząć rywalizację (1): Ale w czym téż oni znáczni być chćieli/ tymby ſye nam znimi ná ſztych puśćić KochWr 29.
11. W funkcji strony biernej (4):
a. Zostać sprzedanym (1):
Zwrot: »tanie się puścić« (1): Przyłóżćie ſpułzłotégo/ tanieć ſie [te rzeczy] puśćiły WyprPl B2v.
b. Zostać zlekceważonym, zapomnianym (2):
Zwroty: »na szrot się puścić« (1): s cżáſem nie długim/ Albo nam być w Tálmucie/ álbo w Alkoranie/ Kiedy ſie ták náſz Kriſtus náſzrot puśćił tanie. RejZwierc 250.

»puścić się tanie« (1): RejZwierc 250 cf »na szrot się puścić«.

α. O tekście (1):
Zwrot: »precz się puścić« = zostać pominiętym, opuszczonym w tekście (1): Więc y owá diſputatio wſzytká/ de calido et frigido in viro et muliere, precż ſie puśćiłá [w przeróbceDworzaninaz włoskiego na polski] GórnDworz B3v.
c. Zostać wydanym drukiem (1):
Zwrot: »na świat się puścić« (1): Bo iż ſie bez rozſądku [tj. dostatecznej oceny] tho [Psałterz] ná ſwiát puśćiło/ Toć teraz s ſłuſznych przycżyn ták ſie sſtáć muśiło. LubPs ggv.

Cf PUSZCZENIE SIĘ

KW