[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:
tytuł:Historyja o św. Józefie
rok wydania:1530strona: A

1:
Iſtorya o ſwyętym Iozefye
1:
Patryarſſe ſtárego zakonu
2:
ktorego byli brácya
3:
zaprzedali.

4:
grafika


strona: Av

1:
I
Ozef gdy był wſſeścinaſcie leciech
2:
trzodę bydłá zbrácyą ſwoią páſl/ y
3:
oſkárżył brácyą ſwoię do oycá zgrze=
4:
chu ſproſnego/ á Iſráel miłował
5:
Iozefá nad wſſytky ſyny/ dla tego iż go
6:
miał wſtaroſci ſwey/ y vtzynił mu ſuknię
7:
ſſáchowáną/ widząc brácia iego iż go
8:
ocyec więcey miłował nád yne/ nyena=
9:
widzieli go y nye mogli ſnym nyc łaſká=
10:
wye mowitz. Przydáło ſie yż ſen powie=
11:
dał bráce ſwey ktory był pobudzenim
12:
wyętſſey nyeprzyiázni/ y rzekł Iozef brá
13:
cyey ſwoiey/ ſluchaycye ſnu mego kto=
14:
rym widzyał. Widzyáło mi ſie yżechmy
15:
wyązáli ſnopki ná polu/ á ſnopek moy
16:
iakoby powſtał y ſtał/ á wáſſe ſnopky
17:
około ſtoiąc chwalily moy ſnopek/ odpo=
18:
wyedzyeli brácya iego/ tedy ty krolem
19:
naſſym będzyeſſ albo tedy będzyem pod
20:
dani pod twoię moc/ á tá przitzyná ſnow
21:
y mow dała więtſſy zakał nyenawiſci.
22:
A drugi widzyał ſen/ ktory powiedáiąc
23:
brácyey ſwoiey rzekł. Widzyałem przez
24:
ſen/ yż ſlońce y myeſyąc y iedennaſcye
25:
gwiazd chwalily mye/ á gdy to oycu y
26:
ſwey bráciey powyadał/ zbákał go ociec
27:
iego mowiąc/ coż ſye rozumie przez ten


strona: A2

1:
ſen ktoryś widzyał/ zali ia y mátká two=
2:
ia y brácya twoi będziem cyebie chwalic
3:
ná zyemi/ á brácya iego bárzo mu nye=
4:
przyiaiali/ ale ocyec miłtząc rzetz tę do=
5:
brze batzył. A gdy brácya iego paſſąc
6:
bydło byli ná myeſcu ktoré zwano Sy=
7:
chyem/ y rzekł do nyego Izrael/ brácya
8:
twoi páſą bydło w Sychymyach/ chodz
9:
ſam poſlę cye do nych ieſly ſye ym ſſtzę=
10:
ſliwye powodzy. Potem ſſedł Iozef do
11:
bracyey ſwoiey/ á gdy go vzrzely brácya
12:
iego zdaleká przed tim nyzli do nich przy
13:
ſſedł myſlyly go zabitz/ y mowili ſpołem/
14:
ánotz ydze on co ſye mu ſni/ podzmy á
15:
zábiymy go á wrzutz my go wſtáry doł/
16:
á rzetzemy zwierzę go pożarło/ á tedytz
17:
ſye vkaże co mu ty ſny będą pożytetzny.
18:
Vſlyſſawſſy to Ruben chcyał go wybá=
19:
witz zych rąk/ y mowił/ nye zábiyaymy
20:
go áni wylewaymy krwye iego/ ale go
21:
wrzutzmy wten doł ſtáry ktory ieſt ná
22:
puſſtzy/ á ręce ſwoye záchowaycye nye=
23:
winne/ á to mowił chcąc go wyrwátz
24:
zych rąk á wrotzitz go oycu iego/ á iako
25:
rychło przyſſedł do ſwey brácyey/ zwle=
26:
kli go zoney ſukniey ſſachowaney y wpu
27:
ſtzili go wdoł ſtáry gdze nie było wody/
A ijstrona: A2v

1:
á ſyadſſy iżby iedli chleb/ vzrzeli Iſmae=
2:
lity kupce iechatz zgalaadu y wyelbłądy
3:
ich ktorzy nieſli drogye á wonne rzetzy/
4:
rzekł Iudás brácyey ſwoiey/ co nam bę=
5:
dzie zá pożytek ieſli zábiyemy bráta ná=
6:
ſſego á będzym táitz krwie iego/ lepiey tzi
7:
przedaimy go Iſmaelitam á rąk náſſych
8:
nye mazmy/ bowyem brát naſſ y cyało
9:
náſſe ieſt/ y przyzwolili brácya ku iego
10:
mowie/ á wycyągnąwſſy go z dołu prze=
11:
dáli go Izmaelitam zá trzydreſrzi ſrebr
12:
nych pyenyędz/ ktorzy go wyezli do Ei=
13:
ptu. Wrotziwſſy ſye Ruben do dołu/ nye
14:
nalazſſy dzecyęcya drąc ſwe odzenye
15:
przyſſedſſy do ſwey brácyey rzekł/ dze=
16:
cyęcya niemaſſ á ya gdze poydę/ y wzię
17:
li ſſuknyę iego/ á zábiwſſy iagnyę vmá=
18:
zali we krwi y poſláli do oycá mowyąc/
19:
ſuknyę tę nálezliſmy/ pátrzay ieſli ſyná
20:
twego ieſt albo nye/ á gdy ią ocyec po=
21:
znał rzekł/ to ieſt ſuknya ſyná mego/
22:
zwyerzę nyeſſtzęſne pożárło go/ á roz=
23:
dárſſy odzenie ſwoie oblokwſſy włoſień
24:
płakał ſyná ſwego przez długy tzaſſ/ á
25:
gdy ſye zebráły wſſytky dzetzi iego iżby
26:
vśmyerzył boleſtz oycowę/ nyechcyał
27:
wzątz pocyeſſenya ale mowił/ zſtąpyę


strona: A3

1:
płátząc do ſyná mego ná przedpyekle.
2:
A gdy ták był wſmętku/ Mádyányte
3:
przedáli Iozefa Futyfarowi ſludze Fa=
4:
raonowemu ktory był hetmanem/ á pan
5:
bog był záwſſe z Iozefem á wſſytki iego
6:
vtznki rządził/ y nálazl Iozef łáſkę przed
7:
pánem ſwym y ſlużył mu/ od ktorego
8:
przełożony rządzł wſſytek dom y wſſyt
9:
ko co mu było polecono/ y bogoſláwił
10:
pan bog domowi onego páná dla Ioze=
11:
fa/ y rozmnożył táko wdomiech/ wrolach
12:
wſſytko iego ymienye/ á Iozef był bárzo
13:
cudny y wezrenya miłego/ po wyelu dni
14:
páni wrzutziłá otzy ſwoie ná Iozefa/ y
15:
rzekłá mu ſpi ſemną/ on żadnym obytza=
16:
yem ne chcąc przyzwolitz vtzynkowi ſle
17:
mu rzekł do nyey/ oto pan moy dał mi
18:
wſſytko wmoc/ nye wye co ma wdomu
19:
ſwoym/ á wſſytko co ma dał mi wmoc
20:
moię krom cyebye ktoraś żona iego/ á iá=
21:
koż ia mogę tę złą rzetz vtzynitz á zgrze=
22:
ſſytz náprzetziwko pánu memu/ á ták
23:
tymi ſlowy tzęſtokrotz odmawyał iey/ á
24:
nyewyáſtá gnyewałá ſye ná młodzyeń=
25:
cá/ ále on zawſſe odmawyał oney nietzy
26:
ſtoty y cudzołoſtwá. Przydało ſye iedne=
27:
go dnia gdy wſſedł Iozef do domu chcąc
A iijstrona: A3v

1:
nyeco robitz/ ona vchwytziwſſy go zá
2:
płaſſc mowiła ſpi ſemną/ on zoſtawiw=
3:
ſſy wreku iey płaſtz wywinął ſye ſnyego
4:
y byeżał pretz/ a gdy vzrzała nyewyaſta
5:
odzeuye wręku ſwoich a ſyebye bytz w=
6:
zgárdzoną/ wezwáła do ſyebie ludz kto=
7:
rzy byli wiey domu/ y rzekła do nich/ o to
8:
moy pan przywyodł w dom żydowina iż
9:
by mye zhańbił wſſedł do mnye iż by
10:
mye zgwałtził/ a gdym ięła wołatz a
11:
ſlyſſał moye wołanye zoſtawił płaſſtz
12:
ktorym trzymała a vcyekł/ a dla tego ku
13:
wyętſſey wyerze vkazáła płaſſtz mężowi
14:
ſwemu gdy przyſſedł do domu y rzekła/
15:
wſſedł do mnye ten ſluga żydowin kto=
16:
regoś przywyodł iż by mye zgwałtził/ a
17:
gdym ięła wołatz wywinął ſie zpłaſſtza
18:
y vcyekł. Vſlyſſawſſy to pan a wierząc
19:
żenye ſwoiey rozgnyewał ſie barzo y dał
20:
Iozefa do cyemnice gdze wyęśnyowye
21:
krolewſſtzy ſyedreli y zamknyono go
22:
tam a pan bog był z Iozefem y ſmiło=
23:
wał ſye nad nym/ y dał mu łaſkę przed
24:
oblitznoſcyą ſtarſzego oney cyemnice/
25:
ktory dał wmoc iego wſſytki więznye
26:
ktorzy byli wſtroży/ a wſſytko co bywało
27:
to ſye wſſytko dzało przezeń/ bowyem


strona: A4

1:
pan bog był ſnim/ a wſſytki iego vtzznky
2:
rządzł. A gdy ſie to ták dzyało/ przy=
3:
dało ſie iż zgrzeſſyli dwá ſludzy krolew=
4:
ſſtzy przetziw krolowi/ ſſynkarz krolewſki
5:
y pyekarz/ a rozgnyewawſſy ſie ná nye
6:
Farao/ abowyem ieden był nad ſzyn=
7:
karzmi a drugy nad pyekarzmi/ dał ie do
8:
cyemnice hetmańſkiey gdze też y Iozef
9:
ſiedział/ ale ſtroż oney cyemnice dał ye
10:
Iozefowi ktory ym ſlużył/ á po nyekto=
11:
rym tzaſie gdy byli wonym ięctwye ſniło
12:
ſie obyema/ do ktorych gdy Iozef rano
13:
wſſedł ktory ym ſlużył/ widząc ie ſmutne
14:
pytał ich tzemuſcye tako dzś ſmutni/
15:
oni odpowiedzeli/ myelichmy ſny a nye=
16:
maſſ kto by ie nam wyłożył/ rzekł do
17:
nych Iozef/ a zali nye boże ieſt to wykła
18:
danye/ powiedzcie mi coścye widzyeli/ po
19:
wiedał pirwy on co był nad ſſynkarzmi
20:
ſwoy ſen. Widzałem przed ſobą ma=
21:
tzice ſktorey wyraſtały trzy latoroſli kto
22:
re po kwiecyu myały dozrałe iagody/ y
23:
dzerżałem kubek Faraonow wręku mo
24:
ich y wytziſkałem iagody weń dawa=
25:
łem Faraonowi pitz/ odpowiedzał Io=
26:
zef/ ten tzi ieſt wykład tego ſnu/ trzy la=
27:
toroſli ſą trzy dni po ktorych Faraon w=


strona: A4v

1:
ſpamięta na twą ſłużbę a przywrotzi cye
2:
ku pirwemu ſtadłu y podaſſ mu kubek
3:
podług twego vrzędu iakoś był zwykł tzy
4:
nitz/ telko pámiętay ná mię gdytz ſie bę=
5:
dze dobrze dzało/ by mie wywiodł zſtey
6:
cyemnice/ bom tzi kradomie wzięt z zye=
7:
mye żydowſkiey a tum nye winnie wſa=
8:
dzon do cyemnice. Widząc to on ktory
9:
był nad pyekarzmi iż ſen ſluſſnye wyprá=
10:
wił rzekł/ yam wydzyał iżem myał trzy
11:
dzyeże mąky na głowye moiey/ a wyed=
12:
ney dzeży ktora była nawyſzſſa widza
13:
łomi ſie iżem nośył wſſytky pokarmy
14:
ktore bywáią tzynyony náuką piekarſką
15:
y ptaky ieśc znyey/ odpowiedzał Iozef/
16:
Ten tzi ieſt wykład ſnu/ trzy dżeże trzy
17:
ieſſtze dni ſą po ktorych Farao odeymye
18:
głowę twoię y zawieśi cye na ſſybienicy
19:
a ptacy rozedrą cyało twoie. Potym
20:
dzeń trzetzi narodzenya Faraonowego
21:
przyſſedł wktory vtzynił wyelkye gody/
22:
a myedzy godowanim wſpamyętał na
23:
podtzaſſego y na kuchmiſtrza/ iednego
24:
wrotził na mieſce ſwé iż by mu poda=
25:
wał picye/ a drugyego kazał obyeśytz
26:
na ſſybyenicy/ tak iż onego wykładatza
27:
prawda była doſwyatſſona/ a wſſakoż


strona: B

1:
gdy ſie zaſię ſztzęſno wodzło/ podtzaſſe
2:
zapamyętał ſwego wykladatza. Potym
3:
po dwu lat widzał Farao ſen/ widza=
4:
ło ſie mu iż by ſtał nad rzeką zktorey wy
5:
chodzło ſied krow cudnych a barzo
6:
tłuſtych/ a paſlyſie na mieſcach mo=
7:
krich/ a drugich sied wychodzło zrzeki
8:
zadne chude/ y páſly ſie na brzegu oney
9:
rzeki na mieſcach zyelonych/ y pożarły
10:
ony ktorych wyelka cudnoſtz y tłuſtośtz
11:
cyała była. Ocutziwſſy Farao y zaſyę
12:
zaſnął y widzał drugi ſen. Sied kło=
13:
ſow wyraſtało zyednego zdzbła pełne y
14:
cudne/ a drugich ſied cyenkich nyeple=
15:
nych y rdzą zarażonych wyraſtało zyed=
16:
nego zdzbła ktoré pirwych cudnoſtz po=
17:
żárły/ ocutziwſſy Farao po ſpányu dlá
18:
boiazny/ ráno poſlał do wſſytkych mędr=
19:
cow y wyeſſtzkow Eipſkych yżby przyſzli/
20:
a gdy ſie zeſzli powiedał ym ſen/ a nie był
21:
kto by y wyłożył/ tedy potym wſpamię=
22:
tawſſy on co był nad ſſynkarzmi podtza
23:
ſſe rzekł/ wyznawam grzech ſwoy/ gdy
24:
ſie Krol rozgnyewał ná ſlugi ſwoye ná
25:
myę y ná ſtárſſego nad pyekarzmi ná
26:
kuchmiſtrza/ kazał nas wſádztz do cye=
27:
mnice hetmáńſkiey/ gdzie obádwá iedney
Bstrona: Bv

1:
nocy widzáłachwa ſny vkazánye przy=
2:
ſzłych rzetzy były/ tam ſlugá tegoż páná
3:
żydowin ktoremu gdych my ſny powye=
4:
dzeli wyłożył ye nam ták iakochmy tę=
5:
go potim práwie doſwiátſſyli/ ábowiem
6:
ya przywroconem na ſwoy vrząd/ á on
7:
obyeſſon ná ſſybyenicy/ nátychmyaſt ná
8:
krolewſkye przykazánye wywyodſſy Io=
9:
zefa scyemnice oſtrzygli y oblokwſſy w=
10:
drugye odzenye ofyerowali iemu/ ktore=
11:
mu krol rzekł/ widzałem ſny a nyemaſſ
12:
ktoby mi ie wyłożył/ ktore ſlyſſę iż ty v=
13:
mieſz mądrze wykładátz/ odpowyedzał
14:
Iozef/ krom mnye bog odpowye ſztzęſli=
15:
we rzetzy Faraonowi/ y powiedał Farao
16:
widzenye. Widzałomiſie iżem ſtał ná
17:
brzegu rzeki y widziałem ſied krow wy
18:
chodzące zrzeki cudne barzo y tłuſte/ kto
19:
re ſie páſly na mieſcach mokrych/ á zá
20:
tymi wychodzły drugye ſied táko żá=
21:
dne á chude iżem tákych nigdy nye wi=
22:
dał wzyemi Eipſkiey/ ktore pożárſzy á
23:
ſtrawiwſzy pirwſze nic ſie nye popráwi=
24:
ły ale przedſię były ták chude/ ocutziwſzy
25:
gdym záſię vſnął widzałem drugi ſen.
26:
Syed kłoſow wyraſtáło z yednego
27:
zdzbła pełne á cudne/ á drugie sied kło=


strona: B2

1:
ſow wyraſtáło zyednego cyenkie nyeple=
2:
nye á rdzą záráżone/ ktore pirwych cud=
3:
noſtz pożárły/ powyedałem gádácom ſen
4:
á nyemaſz żadnego ktoby y wyłożł. Od=
5:
powiedzał Iozef/ ſen krolewſky ieden
6:
ieſt/ á co bog ma vtzynitz vkazał Fa=
7:
raonowi. Sied krow cudnych á ſied
8:
kłoſow plenich známyonuyą ſied lat
9:
żyznoſtzi/ á oboie to iednę rzetz známyo=
10:
nuią/ á ſied krow chudych ktore wycho
11:
dzły po tich/ y ſied kłoſow nieplenich
12:
ſied ſą lat przyſlygo głodu/ ktore tym
13:
rzędem wypełnyą ſie. Oto ſied lat
14:
przydą wyelkiey obfitoſtzi we wſſytkiey
15:
zemi Eipſkiey/ po ktorych będą drugye
16:
ſied lat tákiey nyepłodnoſtzi á głodu
17:
iż będze zapamiętana wſſytka obfitoſtz
18:
ktora przed tym byłá/ ábowiem głod ſká=
19:
śy wſſytkę zyemyę y wielkoſtz żyznoſtzi.
20:
A tzoś wtore widzał to wſſytko ku ied=
21:
ney rzetzy zależy/ á ieſt ſąd potwirdze=
22:
nya dla tego iżby ſie mowá boża rychley
23:
wypełniła/ á przeto teraz krol nyechay
24:
opátrzy mężá mądrego á roſtropnego iż
25:
by go vſtáwił nád zemyą Eipſką/ ktory
26:
by vſtáwił ſtároſty po wſſytkych ſtro=
27:
nach/ á iżby pyątą tzęſtz zboża przez
B ijstrona: B2v

1:
ſyed lat żyzne tokre teraz máią bytz
2:
zbyerali do gumien/ iżby wſſytko zboże
3:
było chowano pod mocą Faraonową/
4:
aby też wmyeſcyech było chowáno a go
5:
towano na ſied lat głodnych/ ktory
6:
głod ma ogarnątz wſſytek Eipt/ a iżby
7:
zemya nye zgynęła głodem/ Spodoba=
8:
ła ſie Faraonowi rada y wſſytkym ſlu=
9:
gam iego/ y mowił do nich/ zali możemy
10:
naleſtz iemu tak rownego mężá ktory du
11:
cha bożego ieſt pełen/ y rzekł do Iozefa/
12:
iż tzi vkazał bog wſſytko coś mowił zaż
13:
mogę naleſtz mędrſzego a tobie rowne=
14:
go/ ty będzeſz nad domem moim/ na twé
15:
przykazanye lud wſſytek będze poſlu=
16:
ſzen/ iedno telko ſamym ſtolcem krole=
17:
ſtwa będę wyſzſſy nad cię/ y rzekł po wto
18:
re Farao do Iozefa/ otom cye vſtawił
19:
nad wſſytkym Eiptem/ y zyął pyerſcień
20:
zręku ſwych y dał y na iego rękę: y oblokł
21:
go wodzenye drogye/ y włożył na ſzyię
22:
iego klenot złoty/ y kazał mu zſobą w=
23:
ſieſtz na woż/ a woznemu kazał wołatz
24:
izby ſie wſſytcy przed nim kłanyali á
25:
wiedzieli go bytz gubernatorem wſſytkie
26:
go Eiptu/ y rzekł krol Eipſki do Iozefa/
27:
Iam ieſt Farao/ przez twego rozkazania


strona: B3

1:
nye ruſzy żadny ręki albo nogi we wſſyt=
2:
kyem Eipcye/ y przemyenił imyę iego a
3:
nazwał go zbáwicyelem ſwyata. A gdy
4:
ſie to tak dzało/ tedy w Eipcye na gra
5:
nicach Eliopoleod było nyektore xiąże
6:
radny pan Faraonow/ a ten miał dziew
7:
kę barzo cudną nadewſſytki yne panny
8:
y tzyſtą barzo imyenyem Aſenech/ ktora
9:
myała tak ſerce ſlachetne a tzyſte/ yż
10:
gardzła wſzelkym obcowanim męzkim/
11:
a nigdy ſie żadnemu mężowi nye vkazo=
12:
wała/ a była wyeżá przy palacu onego
13:
xyążęcya oyca iey wyelka a wyſoka w=
14:
ktorey było dzeſiętz pałacow wyelkych/
15:
pirwy pałac był barzo cudny oprawyon
16:
po ſcyanam ſlotem drogym kamyenim/
17:
wktorem byli bogowye Eipſztzy/ a tam
18:
ona panna Aſenech zawſze ofiarowała/
19:
wtory pałac był wktorym chowano w=
20:
ſzytko odzenye oney panny Aſenech/
21:
ktore wdrogoſtzi y wcudnoſtzi przewyſz=
22:
ſzało to wſzytko co może bytz nalezono
23:
ku okraſie nyewyeſcyey/ wtrzecyem pa
24:
łacu było wſzytko dobro oney zmye a
25:
wdrugich ſied myeſzkały cudne panny
26:
ktore vſtawitznye ſlużyły oney pannye
27:
Aſenech/ abowiem żadny męſztzyzna nie
B iijstrona: B3v

1:
ſmyał ſie vkazowatz ani chodztz około
2:
oney wyeże. W pałacu oney panny Aſe
3:
nech były trzy okna/ na wzchod ſlońca/
4:
na połudnye y na połnocy tam było ło=
5:
że złote drogym kamyenyem oprawyone
6:
wktorym Aſenech legała/ a wpoſrod
7:
onych pałacow był tzyſty ogrod/ wkto=
8:
rym było doſytz drzewya rozmaytego a
9:
cudnego/ y około iego był mur wyſoky/
10:
wktorym ogrodze też była ſtudnya ia=
11:
ſna/ było też tam doſytz ptakow tzyſcye
12:
ſpyewaiących ktorzy przewyſzſzali wſzyt
13:
ky rodzaie vweſelaiących gędzcow piſztz
14:
kow/ było też tám doſytz dobrych owo=
15:
cow/ a gdy Iozef ktory rządzł wſzytek
16:
Eipt chcyał zſtępitz do domu xyążęcya
17:
ono xyążę weſeląc ſie powyedzał to
18:
ſwey dzewce/ mowyąc iżby mu to wdzię
19:
tzno było by go chcyała myetz za męża/
20:
ona ſie rozgnyewała dla tych ſlow/ mo=
21:
wyąc yż nye chcyała myetz męża iętca
22:
albo więznya/ ale krola albo ſyna kro=
23:
lewſkyego. A gdy ſie to dzało Iozef po
24:
tzał wchodztz wdom onego xyążęcya/ a
25:
oná panna byeżawſzy do wietzernika pa
26:
trzała zokna na Iozefa przychodzącego
27:
a był Iozef barzo cudny nad wſzytki lu=


strona: B4

1:
dz na ſwyecye/ a ſyedzáł na pozłoco=
2:
nym woze Faraonowym wktorym były
3:
ſzſtyrzy konye byałe/ vzdy albo wodze po
4:
złocone/ a ſam Iozef był obletzon wbya
5:
łą ſuknię a barzo ſwyatłą/ a płaſtz pa=
6:
włotzny złotem wyſzywany przepaſał
7:
go/ koroná złota była na głowye iego
8:
ze dwyemanaſcye kamyon drogych/ oko=
9:
ło ktorey były figury nyebyeſkye/ a trzy=
10:
mał wręku rozgę złotą na wierzchu kto=
11:
rey była roztzka oliwna zowocem tłu=
12:
ſtym/ a zabyeżawſzy mu xyążę y z zoną
13:
ſwoią chwalili go/ a gdy wſzędł do pa=
14:
łacu zamkniono drzwi a ona panna Aſe
15:
nech vzrzawſzy Iozefa zaſmutziła ſye
16:
dla tego iż go wzgardzła y mowiła/ oto
17:
ſlońce przyſzło do nas znyeba/ nyewye=
18:
dzałam by Iozef był ſyn boży/ ani iżby
19:
moc ludzka mogła porodztz taką cud=
20:
noſctz/ ani iżby żywot nyewyeſtzi mogł
22:
nośytz taką ſwyatłoſtz/ a gdy vmyto no=
23:
gi iego a podnyoſl otzy ſwé/ pytał co by
24:
była ona za nyewiaſta ktora wyglądała
25:
zwyetzernika/ ktoremu xyążę odpowye=
26:
dzało/ panye dzewka ono moia ieſt
27:
panna tzyſtá a miłuiąc tzyſtoſtz ktora
28:
nigdy męża nye widzała krom mnie y


strona: B4v

1:
cyebye dzſia/ ieſlitz miło iżby przyſla a
2:
przwitała cye a zaſię pretz odeſzła/ on
3:
przyzwolił ſlowom ich/ wezwano panny
4:
y wiedzyono przedeń/ a gdy była przy=
5:
wiedzona mowił iey tak ocyec/ dzew=
6:
ko przywitay brata twego ktory nyena=
7:
widz tak wſzytkich newaſt iako t
8:
mężow/ y vkłoniła ſe mu panna mo=
9:
wiąc/ bądz pozdrowyon bogoſlawony
10:
od boga wyſokego/ rzekł Iozef pan=
11:
ne/ necha ce bogoſlawi bog ktory ży
12:
wi wſzytko/ tedy xążę rzekło dzewce
13:
ſwe Aſenech iżby pocałowała Iozefa/
14:
a gdy ona chcała to vtzynitz/ Iozef po=
15:
łożył rękę ſwą na ſwé perśi bronąc
16:
iey tego a mowąc/ ne ſluſzno mężowi
17:
ktor chwali boga prawdzwego a ży=
18:
wego obłapatz newaſtę cudzą a ca=
19:
łuiącą a chwalącą bałwan głuche ſle=
20:
pe neme/ a gd to ona panna vſlyſza=
21:
ła zhańbona zaſmutziwſzy ſie płakała/
22:
a maiąc lutoſtz Iozef nad ną/ włożył
23:
rękę ſwą na głowę ie bogoſlawił ią/
24:
ona vweſeliwſzy ſye weſzła do wietzerni=
25:
ka/ a tam pokutowała za ono iż bałwa=
26:
n chwaliłá maiąc wolą nigdy tego nye
27:
tzynitz/ a padſzy na łożu barzo rzewno


strona: C

1:
płakáłá/ á po obiedzie Iozef iechał pretz
2:
oſmego dná ſie máiąc záſię wrotzitz/ á
3:
gdy panna Aſenech widzała iego odie
4:
chanye/ ná známyę ſmętku oblokła ſye
5:
wtzarne odzenyé/ zamknęła drzwi zá ſo
6:
bą/ bałwány potłukła/ głowę ſwą poſy
7:
páłá popiołem/ á padſſy ná ziemię przez
8:
ſied dni rzewno płakałá/ oſmego dna
9:
wrotził ſie záſię Iozef/ á gdy oná panna
10:
vſlyſſałá prętko wſtáłá vbráłá ſie w=
11:
drogye odzenye/ á potym krol Farao tę
12:
pannę tzyſtą tzyſtemu pánicowi Iozefo
13:
wi dał zá żone/ á ták Iozef przez tzyſtotę
14:
był podneſon/ á potym Iozef obiezdził
15:
wſſzytki ſtrony zemye Eipſkyey/ a trzy=
16:
dzeſtzi mu lat było kyedy ſtał przed ob=
17:
litznoſcyą krola Faraona/ y przyſzła ży=
18:
znoſtz ſied lat a zboże wſnopyu kłá=
19:
dzono wgumná/ y wſſelka obfitoſtz zbo=
20:
ża wmieſcyech byłá chowaná/ á táka by
21:
ła obfitoſtz pſſenice iż ſie rownáłá wiel=
22:
koſtzi pyaſku morſkyego/ y národzliſye
23:
Iozefowi dwa ſynowie przed tim niż był
24:
głod/ ktore vrodzła mu Aſenech dzew=
25:
ka Futyfaruſa xyążęca/ y wezwał imię
26:
pirworodnemu Manaſes mowyąc/ ka=
27:
zał mi zapomnyetz pan bog wſſytkych
Cstrona: Cv

1:
prac moich y domu oycá mego/ a dru=
2:
gyemu dał ymyę Efraym mowyąc/ ka=
3:
zał mi bog roſtz wziemi vboſtwá moiego.
4:
Potym po ſiedmi lat żyznych ktore były
5:
w Eipcie potzęły przychodzitz ſied lat
6:
głodnych ktore był Iozef przepowye=
7:
dzał/ a po wſſytkym ſwyecye głod ſye
8:
mnożył y po wſſytkyey zemi Eipſkyey/
9:
a gdy lud głod tzirpyał/ wołał do Fara=
10:
ona żądaiąc pożywyenya/ ktorym on mo
11:
wił/ Idzcye do Iozefa a co on wam ka=
12:
że to tzyńcye/ a gdy ſie głod mnożył vſta
13:
witznye/ otworzył Iozef wſſytki gumna
14:
y przedawał ludzom z Eiptu/ ábowiem
15:
y oni głod tzirpyeli/ a ze wſſytkich ze
16:
przyieżdżono do Eiptu iżby kupowali po
17:
karmy a głodu nye tzirpyeli. Widząc to
18:
Iakob iż zboże przedawano w Eipcye
19:
rzekł ſynom ſwym/ tzemu nye iedzecye
20:
do Eiptu ſlyſſę iż tam pſſenicę przeda=
21:
waią/ iedzcye a kucye nam potrzeb/
22:
byſmy nye pomarli od głodu/ y iechali
23:
dzeſiętz brácyey Iozefowych iżby naku
24:
pili zboża w Eipcye Beniamina zoſtá=
25:
wiwſſy domá dla Iakoba ktory go nye
26:
chcyał poſlatz by ſie mu co na drodze
27:
nye przydało/ y iechali do Eiptu zdrugi=


strona: C2

1:
mi ktorzy też iechali kupowatz zboża/
2:
ábowyem był wyelki głod wzemi Cha=
3:
naan/ a Iozef był xyążęcyem we wſſyt=
4:
kyey zemi Eipſkiey y podług iego woley
5:
zboże przedawano/ a gdy go chwalili
6:
padſſy bracya iego a on ie poznał yął
7:
do nich ſrodze mowitz iakoby do cudzo=
8:
ſiemcow pytaiąc ich ſkądeſcye/ oni od=
9:
powiedzieli/ z zemye Chanaan iż bych=
10:
my kupili pożywena/ a wſſakoż on
11:
bracya poznał ale oni go nye poznali/ y
12:
wſpamiętawſſy na zny ktore on nyegdy
13:
widzał rzekł do nich/ łázękowie a ſzpie
14:
gowie ieſteſcie wy dla tegoſcie tu prziſzli
15:
iżbyſcie oglądali nyeobronnoſtz zemye/
16:
oni odpowiedzieli/ nie ieſttzi ták miły pá
17:
nie ale ſludzy twoi przyſzli iżby kupili po
18:
karm/ wſſytcyſmy iednego mężá ſyno=
19:
wie ſpokoinichmy prziſzli my ſludzy twoi
20:
nic nye myſlymy złego/ on ym odpowye=
21:
dzał/ ynatzey ieſt/ zaiſteſcye wy przyſzłi
22:
oględowátz neobronnoſtz zemye/ á oni
23:
odpowiedzyely/ dwánaſcye nas ieſt brá=
24:
cyey ſlug twoich ſynowye iednego mężá
25:
wzemi Chanaan/ namłodſſy ieſt zoy=
26:
cem naſzym á drugi vmarł/ odpowye=
27:
dzał ym Iozef/ tak ieſt to co wam mo
C ijstrona: C2v

1:
wił iżeſcye wy wzdy ſpyegowye/ yuż te=
2:
raz doſwyatſzenye zwas wezmę/ przez
3:
zdrowye Faraonowo nye wynidzecye
4:
ſtąd az przydze brat waſz młodſzy/ po=
5:
ſlicye zwas iednego iż by go przywyodł
6:
do mnye/ a wy będzecye w więzenyu
7:
aż to będze doſwyatſſono cośce powie
8:
dali ieſli prawda albo fałſz/ bo ynatzey
9:
ieſli tego nye vtzynicye przez zdrowye
10:
Faraonowo łażękowye ieſteſcye/ y cho=
11:
wał ye pod ſtrożą przez trzy dni/ a trze=
12:
cyego dnya wywyedzonym zcyemnice
13:
rzekł/ vtzyńcye com wam mowił a bę=
14:
dzecye żywi/ abowiem tzi ſie boga boię/
15:
ieſliſcye ſpokoyni brat waſſ ieden nye=
16:
chay będze vwyązan wcyemnicy a wy
17:
iedzcye a dowyeſcye zboże do domu wa=
18:
ſzego coſcie kupili a brata waſzego młod
19:
ſzego do mnye przywyedzcye iżbyſcye nie
20:
pomarli a iżbych mogł doſwyatſzytz pra
21:
wdy waſzey/ oni vtzynili iako kazał/ y mo
22:
wili ſpołem/ ſprawnye to tzirpimy boch=
23:
my zgrzeſzyli przetziw bratu naſzemn wi
24:
dząc vtziſnyenye duſze iego gdy prośył
25:
nas a nyechcyeliſmy go wyſluchatz/ a
26:
dla tego przyſzedł na nas ten ſmętek/
27:
zktorich ieden ktoremu imię było Ruben


strona: C3

1:
rzekł/ a zażem wam nie mowił/ nye grze=
2:
ſzcye naprzetziw dzecyęcyu a niechcye=
3:
liſcye mie ſluchatz/ otoż teraz krwye ſzu=
4:
káią zręku naſſych/ abowyem nye wye=
5:
dzeli by Iozef ich mowę rozumyał dla
6:
tego iż przez tłumatza mowił/ y odwro=
7:
tziwſzy ſię trochę do nich płakał/ a obro=
8:
tziwſzy ſie mowil do nich/ a wzyąwſzy Sy
9:
meona kazał go zwęzatz przed ich otzy=
10:
ma/ y kazał ſlugam izby naſuli pſſenice
11:
w wory ich a iżby położyli pyenyądze każ
12:
dego na wirzchu/ dawſzy ym pożywyenia
13:
na drogę/ ktorzy tak vtzynili/ a oni wzyą=
14:
wſzy zboże na ſwe oſli iechali precz/ a
15:
gdy ieden znich otworzył wor na nocle=
16:
gu/ vzrzawſzy pyenyądze na wyerzchu
17:
woru rzekł bracyey ſwoyey/ wroconymi
18:
pyenyądze owo ſam ſą wworże/ a dzwu
19:
iąc ſie y zaſmutziwſzy ſie ſpołem mowili/
20:
co to ieſt co nam pan bog vtzynił/ y przy=
21:
ſli do Iakoba oyca ſwego wzemi Cha=
22:
naan y powyedzeli mu wſſytko co ſye
23:
im przydało mowyąc/ Mowił nam pan
25:
oney zemye ſrogo a mnimał nas bytz
26:
łazękami zemye/ ktoremuſmy odpowie=
27:
dzeli/ ſpokoyniſmy á nic złego nye my=
28:
ſlimy/ dwanaſcye nas ieſt bracyey ie=
C iijstrona: C3v

1:
dnego oyca iednego nyemaſz a młodſſy
2:
ieſt zoycem naſſym wzemi Chanaan/
3:
ktory nam rzekł tak/ doſwiatſſę iżeſcye
4:
ſpokoini brata iednego zoſtacie vmnie
5:
a wezcye pożywienie do domow wa=
6:
ſzych a odydzcye a brata waſzego młod=
7:
ſzego do mnye przywyedzcye iżbych wie=
8:
dział iżeſce ne ſpyegowe/ a iżbyſce
9:
też tego mogli wząc ktory ieſt wcem=
10:
nicy/ a iżbyſce potym meli wolnoſtz
11:
kupowana co byſce chceli/ a rzekſzy
12:
to gdy zboże wyſuli każdy z nich nalazł
13:
penądze na wrzchu woru/ a potym
14:
gdy ſie wſſytcy zlęknęli rzekł ym ocec
15:
Iacob/ vtzyniliſce iż ia będę krom dze=
16:
tzi/ Iozef zgnął/ Symeon ſedz wce=
17:
mnicy/ a Beniamina odemne oddali=
18:
ce/ ná mę to wſſytko złe ſpadło/ kto=
19:
remu rzekł Ruben/ zábieſſ dwu moich
20:
ſynow ieſlitz go záſię ne przywodę/ á
21:
Iacob rzekł/ moy ſyn ne podze zwa=
22:
mi/ brat iego vmarł a on ſam zoſtał/ a
23:
ieſli by ſie mu co przydało wzemi do
24:
ktorey iezece przywedzece zbole=
25:
ſcą ſtároſtz moię na przedpeklie. Tego
26:
tzaſu/ głod tziſnął wſſytkę zemę barzo/
27:
a gdy iuż ono ſtrawili co byli z Eiptu


strona: C4

1:
przywieſli rzekł Iakob do ſynow ſwoich
2:
wrotzce ſie a kuce nam nyeco poży=
3:
wena/ odpowedzał Iudas/ powe=
4:
dzał nam mąż on pod przyſięgą/ ne
5:
vzrzyce oblitza mego ieſli brátá ſwego
6:
młodſzego ne przywedzece zſobą/ a
7:
przeto ieſli go chceſz poſlatz znami poie=
8:
dzm ſpołem a kupimy tobe potrzeb ku
9:
pożywenyu a ieſli ne chceſz ne poye=
10:
dzm/ bowyem maż tam ten iakochmy
11:
tzęſto powedali opowedzał nam mo=
12:
wąc/ ne vzrzyce oblitza mego przez
13:
brátá waſzego młodſzego/ rzekł ym Iſra
14:
el/ ná moięſce to nędzę vtzynili iżeſce
15:
mu powedzeli byſce mieli drugego
16:
bráta/ a oni odpowedzeli/ pytał nas
17:
tzłowiek tam ten o naſzym rodze ieſliby
18:
żyw był ocec/ ieſlibychmy meli brata/
19:
a mychmy ná to wſſytko odpowedali o
20:
co nas iedno pytał/ a zażeſmy mogli wie
21:
dzeć by nam był myał rzec przywedz=
22:
ce bratá ſwego zſobą/ a Iudas rzekł
23:
oycu ſwemu/ poſli dzecę ſemną iżbych
24:
my iechali a iżbychmy mogli żyć a nye
25:
vmrzeć my y dzatki naſſe/ iać wezmę
26:
dzecyę na ſwą pracę zręki moiey pa=
27:
trzay go/ ieſlić go nye przywozę a nye


strona: C4v

1:
wrocę tobe nechay bedę grzechu wi=
2:
nen na wſſelki tzas na przetziw tobe/
3:
aby ne była ta odwłoka/ iuż bychmy
4:
byli drugą raz przyiechali/ potym rzekł
5:
Izrael ocyec ich/ ieſli tego ták potrzeba
6:
tzyńce co chcece/ wezce tzyſtych po
7:
żytkow z zeme w waſze ſędy a done=
8:
ſce mężowi dáry migdałow terebinta
9:
drzewá ſtaktes y ſtoraces żywice ich y
10:
modu/ a wezce dwoie pienądze zſo=
11:
bą y ony ktoreſce naleſli w waſzych wo
12:
rzech by ſie ſnádz omyliwſſy ne włożyli
13:
ich záſię w wory/ a y brátá ſwego wez=
14:
ce a idzce do męża a bog moy wſſech=
15:
mogący vtzyni go wam łaſkawego a pu=
16:
śtzi zwami brata waſſego ktorego trzy=
17:
ma w węzenu/ y tego Beniamina/a
18:
ya iako śyrotá będę przez dzetzi/ wzęli
19:
mężowe dary y dwoie penądze y Be=
20:
niamina a iechali do Eiptu/ y ſtánęli
21:
przed Iozefem/ ktore gdy on vzrzał y
22:
Beniamina poſpołu znimi/ przykazał
23:
ſzafarzowi domu ſwego mowiąc/ wwiedz
24:
ty męże do domu a zabiy ofiary a vtzyń
25:
gody/ bowem dzś ſemną maią obed=
26:
wać/ vtzynił on iako mu przykazano/ y
27:
w wodł męże do domu/ a tam będąc


strona: D

1:
zlękli ſie y mowili ſpołem/ dla penę=
2:
dzy ktorechmy wzęli znaſſemi wory w
3:
wedzeniſmy tu iż by na nas potwarz
4:
połozył a iżby gwałtem wzął w ne=
5:
wolą nas y oſly náſſe/ á dla tego wedrz=
6:
wyach przſtąpiwſzy do ſzáfárzá mowi=
7:
li/ proſimy cye miły pánie iż by nas wy=
8:
ſluchał gdychmy tu przyiechal/ iż bych=
9:
my kupili pożywienye/ ktore gdyſmy ku=
10:
pily/ á kyedyſmy przyſli ná pokarmowá
11:
nie/ otworzyliſmy wory náſſe á nálezliſ=
12:
my pyenądze na wirzchu woru/ ktore te=
13:
raz pod tąż wagą przyneſliſmy/ ale y
14:
drugechmy penądze przynyeſli iżby=
15:
chmy potrzeb ſobe nakupili/ niewiemyć
16:
owſſeki ktoć ye włożył wnaſſe wory/ a
17:
on odpowedzał/ pokoy wam ne boy=
18:
ce ſie/ bog waſz y bog oycá waſſego dał
19:
wam ſkarby w worzech waſſych/ abo=
20:
wem penądze ktoreſce mi dali ya
21:
mam zlitzone/ y wywiodł do nich Syme=
22:
ona/ a w wodſſy ie do domu przynoſl
23:
wody y vmyli nogi ſwoie/ y dał pokarm
24:
ich oſlom/ a oni gotowali dáry poki Io=
25:
zef nye wſſedł/ bowem ſlyſzeli iż tam
26:
meli ieſć chleb y obyadwać/ a potym
27:
Iozef wſſedł do domu ſwego y ofyero=
Dstrona: Dv

1:
wali mu dary dzrżąc wręku ſwoich/ y
2:
dáli mu chwałę padwſſy ná zemę/ a
3:
on łaſkawe prywitawſſy ie pytał ich
4:
mowąc/ y żyw ocyec waż ſtáry o ktore=
5:
meſce mi powedali a zdrowli/ a oni od
6:
powiedzieli/ zdrow ieſt ſluga twoy ocyec
7:
naſz y ieſztze żyw/ a vkłoniwſzy ſie dáli
8:
mu chwałę/ a podnoſwſſy Iozef otzy
9:
ſwoie vzrzał Beniamina brata ſwego
10:
rodzonego iednego oycá y iedney mátki
11:
y rzekł/ y ten ieſt brát wáſz malutki o kto
12:
remeſce mi powedali/ y potym rzekł/
13:
necha ſie ſmiłuie pan bog wſſechmo=
14:
gący nád tobą miły ſynu/ y pokwápił ſie
15:
Iozef zdomu/ bowem ſie iuż były poru=
16:
ſzyły miłoſcą a łaſką wnętrznoſtzi iego
17:
nad bratem ſwoim a łzy iuż wynikały y
18:
dobywáły ſie zotzu iego/ a wſſedſzy do ło=
19:
żnice płakał a záſię wyſſedł vmywſzy
20:
oblitze a wtrzymał ſie od płatzu y rzekł/
21:
przykrywayce ſtoł kładzcye chleb/ a
22:
gdy położono oſobno Iozefowi a oſobno
23:
brace y onym ludzom z Eiptu też oſo
24:
bno/ bowem ne ſlużno było ludzom
25:
z Eiptu ieſć zżydy/ y ne ſluſſne to vnich
26:
były gody/ y ſiedzeli náprzetziw iemu/
27:
pirworodny był poſadzon podłud ſwoiey


strona: D2

1:
ſtároſtzi ná wyſzſſem meſcu a tak yne
2:
podług iego/ a namłodſſego poſadzono
3:
na oſtatnyem meſcu podług iego mło=
4:
doſtzi/ ale ſie temu bárzo dzwowąli tzę=
5:
ſcam ktore dawano przed ne/ iż atzkol
6:
we przed każdego doſyć barzo dawa=
7:
no a wſſakże wętſſa tzęſć przychodzła
8:
na Beniamina/ tak iż pyęć kroć wyęcey
9:
przedeń noſzono niż przed ktorego inego/
10:
y więcey známyenicie mu ſlużono pi=
11:
li tám zyożefem y ſpili ſie ſnm.
12:
Y przykazał Iozef ſſafárzowij ſwego do
13:
mu mowiąc náſyp w wory ch zboża ile
14:
ſie może wſuć/ á położ pyeniądze káżde=
15:
go na wirzchu ego woru/ á mo kortzak
16:
śrebrny pieniądze ktore dał zá pſſenicę
17:
włoż młodſzemu ná wirzch woru/ y ſtało
18:
ſye ták á ráno puſſtzono ye zyich oſly/ á
19:
yuż wyſzli byli zmyáſta mało odeſzli te=
20:
dy Iozef wezwáwſſy ſſafárza rzekł w=
21:
ſtań a iedz za mężi á powdziągnąwſzy
22:
ye mo ym tzemuśćie oddali złe zádobre
23:
kortzak ktoryś ćye vkradli/ ten ieſt ſktore
24:
go piya pan moy y zktorego wyeżdżbę
25:
tzyn ſkáradaśćye rzetz vtzynili/ vtzynł
26:
on iako mu przykazano á powćągnąw=
27:
ſzy ch mowił m. On odpowyedzeli
D ijstrona: D2v

1:
tzemu ták mowi pan náſſ/ iż by ſludzy ie=
2:
go taki wyſtęp vtzynili pyeniądze ktoreś
3:
my nálezli na wirzchu woru náſſych zá=
4:
ſięchmy ye przynieſli do ćyebye z zeme
5:
Chánáán/ a iákoż to podobno iż bychmy
6:
vkrádli zdomu pána twego złoto ałbo
7:
śrebro vkogo kolwiek ſlug twoich będzie
8:
náleżon kortzak ktorego ſſukaſſ/ ten nie
9:
cha vmrze/ á my będzyemy ſlugámi pá=
10:
ná náſſego. On ym odpowiedzał bądz
11:
ták podług wáſſego z ſkazána/ v ktore=
12:
go kolwye zwas będzie/ ten niecha ſlu=
13:
gą będze mom/ á wy będziecye niewin
14:
n/ á tak richlo złożywſzy wory na ziemię
15:
káżdy otworzł wor ſwo/ on patrząc v
16:
każdego od ſtarſſego aż do młodſſego ná
17:
lazł kortzak w worze Beniáminowim/ á
18:
on vzrawſzy to rozdarſſy ſwoye odzye=
19:
nie/ zaſyę zboże włożywſzy na oſly wroći=
20:
li ſie domyaſtá/ napirwey udas zbrácą
21:
wſſedł do Iozefa a bo yeſſtze był żonego
22:
myeſća nieodſſedł/ á gdy przſzli przeden
23:
wſſſzytcy przednim ſpołęm padli názye=
24:
m/ ktorym on rzekł tzemuſćye tak vtzy=
25:
nili álbo nié/ wyećye iż niemáſſ mnie ro=
26:
wnego wnauce proroctwá y wyeżdżby/
27:
ktoremu yudas rzekł/ nyewim co mamy


strona: D3

1:
odpowiedáć pánu naſzemu albo ktorą by
2:
my ſię ſprawiedliwośćią mieli bronić bog
3:
nalazł złość ſlug twoich/ o toſmy wſſyt=
4:
cy niewolnicy pána naſſego/ y ten vkto=
5:
rego kortzak náleżon/ odpowiedzał Io=
6:
zef boże zachowa bych ták miał tzyńć
7:
ale ktory zwas ma kortzak ten będzie mo
8:
im niewolnikiem/ á wy dobrowolnie idz=
9:
cye do ocá waſſego/ á przyſtąpiwſzy bli
10:
że yudas śmyelye rzekł/ proſſę cye my=
11:
ły panie wiſlucha mię iż by ſlugá two
12:
rzekł nyektore ſlowo przed tobą/ á nye=
13:
gniewa ſie na ſlugę twego a bo wmeś
14:
ty po Fáráońye pan mo/ pytałeś drze=
15:
wie ſlug twych/ macye ocá albo bráta
16:
ámy odpowyedziéli tobye panu memu/
17:
mamy oyca ſtárego/ y dziecię małe ktore
18:
ſię mu narodzyło wyiego ſtaroſć/ ktore=
19:
go dzećięcyá brat rodzony vmarł/ á ye=
20:
go telko ſamego ma mátka iego/ a ocyec
21:
barzo go miłuye/ y rzekłeś ſlugam two=
22:
ym przywyedzćyego do mńye/ iż bych go
23:
oglądał powyádáliſmy tobye pánu me=
24:
mu niemoże dzećyę opośćyć oyca ſwe=
25:
go/ á bowiem yeſli by go opuśćył tedy v=
26:
mrze oćyec rzekłéś ſlugam twom yeſly
27:
nyeprzyidze brat waſſ młodſzy zwam


strona: D3[v]

1:
nye vrzićye wyętzey oblitza mego/ á gdy=
2:
chmy przyiechal do ſlug twego oyca
3:
naſſego powiadaliśmy iemu wſſytko coś
4:
ty mowił pan moy/ y rzekł ocyec naſſ w=
5:
roccyeſye iedzcye a kupćye nam trochę
6:
pſſhenice/ ktoremuśmy rzekli niemożem
7:
yechać ieſli naſz brat młodſzy poyedzye
8:
ſnam tedy poyedzyem/ á ieſli nyepoye=
9:
dzye tedy przez niego nieśiemy widzieć
10:
oblitza tam tego męża/ á ocyec naſz rzekł
11:
wy wyećye iż porodzyła dwu ſinu żona
12:
moiá wyſſedł ieden dowas a rzekliśćye
13:
zwyerzęgopozarło a dotich miaſtgo nie=
14:
widać/ á ieſli y tego drugiego weźmiećie
15:
a przida ſie mu co na drodze poſlećie ſta
16:
rość moię z załoścą do pyekła/ á przeto
17:
ieſli wnidę do ſlugi twego oyca naſſego
18:
a dzyećyęćya nie będzye gdyż iego duſſa
19:
zależy zduſze dziećięćya a vzrzy iż go z ſo=
20:
bą nieprzywiezym/ my ſludzy twoi poſl
21:
ſtarość y śiwiznę iego zzałośćią dopiekła
22:
ya nyechay będę twym właſnym ſlugą
23:
ktorym go wzyął na ſwe ſlowo y ná ſwą
24:
pracę/ y ſlubiłem oycu mowiąc yeſlić go
25:
zaſie nieprzywioze niechay będę grzechu
26:
winień na przećyw tobie oycu memu na
27:
wſſelkj tzas/ á dla tego będę niewolniki
D iijstrona: D4

1:
twoyom zato dzyećyę na poſlugę pana
2:
mego/ á dzyećię niechay yedze zbraćyą
3:
ſwoią boć ſye nyemogę wroćyć do oyca
4:
przez dzećięćya bych niepatrzał na nę=
5:
dzę oca moiego ktora go ma ogárnąc.
6:
Niemogł ſie yuż dalie Iozef powćiąg=
7:
nąc przed wyelkoſćią tych ktorzy przed
8:
nym ſtali/ á dla tego przykazał iż by w=
9:
ſſytcy wyſzly prétz iżby żadnego cudzego
10:
niebyło przy ich ſpolńem poznańiu/ y po
11:
dnyośł Iozef głoſ ſwoij ſpłatzem ktory
12:
tez ſlyſſeli y Eipcyiowie y wſſytek dwor
13:
Fáráonow y rzekł bracye ſwe yaćyem
14:
ieſt Iozef ieſſtzeli ocyec mo ży/ á gdy
15:
to vſſłyſzeli braćią iego dla wyelkie bo=
16:
yázni nyc niemogli odpowiedzyeć/ do kto
17:
rich Iozef rzekł laſkawye przyſtępćie do
18:
mnie/ á gdy bliſko przyſtąpili rzekłem ia
19:
ćyem yeſt Iozef brat waſz/ ktoregośćye
20:
przedali do Eiptu nyeboicye ſie/ á nie=
21:
bądz to wam ćyęſſko yżeśćye mię przeda
22:
li do tey zyemye/ á bo wiem dla zdrowia
23:
waſſego poſlał mię bog przed wam do
24:
Eiptu/ á bo wiem dopiro dwye liećie yá=
25:
ko ſie glod potzął á yeſſtze będze pęc
26:
lat ktorych (áni będą orać ani żąc) á dla
27:
tego mię bog przyſlał/ iż byśćie zachową


strona: D4v

1:
ny nazemy á iż byśćye mieli pokar ku
2:
pożywyenyu nye waſząc ſie to chcywo=
3:
śćią ſtało ale bożą wolą izem tu poſlań
4:
ktory mię vtzynił oycem Fáraonowym y
5:
panem wſſytkye źiemye iego y xyążęći
6:
we wſſytkie ziem Eipſkye richło iedz
7:
ćye do oyca moiego/ á rzetzćye mu toć
8:
przikażuie ſin twoi Iozef/ bog vtzinił mię
9:
pánem wſſytkie zyemie Eipſkye przy=
10:
iedz do mnie á nieomieſſkawai á będziez
11:
myeſſkał wżyem Ieśen/ y będzyeſz przy
12:
mnie ty y ſinowye two y ſinowie ſinow
13:
twoich owce twoie y bydło twoie y w=
14:
ſſytko co maſſ/ á ia cyebye tam będę ży=
15:
wił bo wiem yeſſtze pięc lat maią przidz
16:
głodnych byś ty nye zgynął y wſzytek d
17:
twoi y wſzytko co maſz. O to otzy waſſe
18:
y otzi brata mego Beniamina widzą iż v
19:
ſtá moie mowią dowas/ powiedzćye oy=
20:
cu memu wſzytkę chwałę moię y wſſytko
21:
coſćye widzyeli w Eipćye kwápćye ſye
22:
á przywyezćie go do mnie/ á gdy obłápi=
23:
wſzy padł naſzyię Beniáminowij bratu
24:
ſwemu płátząc/ on záſię też obłápiwſzy=
25:
go płákał y pocáłował Iozef wſzytkę
26:
brácyą ſwą y płákał nád káżdym á po=
27:
tym ſmyeley do niego mowili y vſliſzano


strona: E

1:
ná dworze krolewſſkyem/ yż przyiechali
2:
bráćia Iozefowi y weſelił ſie Fáráo y wſzy
3:
tek dwor iego y rzekł do Iozefá iż by przi
4:
kazał braćie ſwoie mowiąc/ nabrawſzy
5:
na zwyerzęta pożywienya idzćye do zye=
6:
mye Chánáan/ á wezmićye ſtamtąd oyca
7:
waſſego y wſzytko pokolenie waſze/ á przy=
8:
iedzćye domnie á ia wam dam wſſytki do
9:
bra Eipſkye/ iż byśćie pożywali pożytkow
10:
zyemie/ przykáż też iż ćy by wżyęli wozow z
11:
zyemie Eipſke dla przywyezyenia dzya
12:
tek ich y też żon á mo ym wezćye oytza
13:
waſſego a co rychłey przyiedzćye/ bowiem
14:
bogacżtwa Eipſkie waſzhe będą/ y vtzynili
15:
ſinowye Izraelſſtzy iako ym przykażano/
16:
ktorem Iozef dał wożow podług przyká=
17:
żania Fáraonowego y pożywyenie nadro=
18:
gę y każdemu dal dwoie odzyenie/ ále Be=
19:
niaminowi dał trzy ſtá śrebrnich pyenięy
20:
dzy y pyęcyoro odzyenia tyle też pyeniędzy
21:
y chuſt poſlał oycowij/ y dał ym dzyeſięc o
22:
ſlow iż na nie wżyęly bogacztw z Eiptu y
23:
tyle oſlyc ktore by noſiły pſſeniccę y chleb
24:
wdrodze/ y puśćił braćią ſwoię pretz á/ gdy
25:
yuż myeli iechać mowił ym a byśćie ſyę
26:
nie gnyewali wdrodze/ ktorzy przyiechaw
27:
ſzy z Eiptu przyſly do ziemye Chánáan do
28:
oyca ſwego iakoba/ y powyadaly mu mo
Estrona: Ev

1:
wiąc/ Iozef ſin twoi żyw á on panuie we
2:
wſzytkiey żyem Eiſtye/ vſlyſzawſſy to ia
3:
kob iako by ocućiwſzy ſię śćiężkyego ſnu á
4:
wſzakoż niewierzył ym á on powyedali
5:
rzetz wſzytkę iako ſyę dzyałá/ á gd widzał
6:
woży y wſzytko co mu poſlał ożył duch ie=
7:
go y rzekł dośić będę miał yeſli yeſſtze Io=
8:
zef ſin moy żyw poidę á oglądam go przed
9:
tym niż vmrę/ y iechał izráeł ze wſzytkm
10:
co miał y zábiwſzy ofiary bogu oyca ſwe=
11:
go Izááká/ ſlyſſał go wnocy przez widze=
12:
nie mowiącego do ſiebye. Iakob/ Iakob/
13:
ktoremu odpowiedział/ owom ia ieſt/ rzekł
14:
mu bog/ ya ćyem ieſt namocnyeiſzy bog oy
15:
cá twego/ niebo ſię ále idz do eiptu bo w
16:
ia cyebye rozmnożę w wielk lud/ á ia tám
17:
z ſtąpię zſtobą y za ſie ćię ſtámtąd wywio
18:
dę/ á Iozef położy ręce ſwoie na twe otzy
19:
wſtal Iakob ráno y wzyęli go ſinowye z=
20:
dzatkámi y zżonami ſwymi ná woży ktore
21:
mu był poſlał Fárao ku prziwiezyeniu ie=
22:
go y wſzytkich rzetzy ktore miał wzemi
23:
Chánaan/ y przyſſedł do Eiptu ze wſzytk
24:
rodem ſwym ſinowie y wnukowye dzew=
25:
ki y wſzytek rod/ á tak wſzytkyego rodzaiu
26:
Iakobowego ktorzy weſzli do Eiptu/ było
27:
śyeddześiąt y poſlał Iakob przed ſobą
28:
Iudaſa do Iozefa do Eiptu iż by opowye


strona: E2

1:
dzyał przyiechanye iego/ á iż by mu zaye=
2:
chał wzemi Ieſen/ ktory gdy przyſſedł w=
3:
śiadſzy z Iozefem na woz iechał na prze=
4:
ćiw oycu na to myeżce/ á vzrzawſzy Iakob
5:
Iozefa obłapiwſzy go płakał/ mowiąc iuż
6:
w weſelu vmrę iżem vidzyał oblitze twoye
7:
namyaſtkiem ćye żoſtawiąm/ á Iozef mo=
8:
wił do bracye ſwoiey y do wſzytkyego do
9:
mu oyca ſwego poyadę á powem Farao=
10:
nowi/ bracya moy y dom oyca mego ktorzy
11:
byli wzemi Chanaan przyiechali domnie
12:
á ſą mężowie paſtirze owiec y oratze bydło
13:
ſwoie y wſzitko co mieć mogli przywiezli y
14:
ſobą/ á gdyć was wżowie á ſpyta co byz
15:
cye vmyeli robić (odpowiedzcye) ieſteſmy
16:
paſtirze ſludz two zmłodośćy naſſey aż
17:
dotichmiaſt/ y my y oycowie naſzy á to ták
18:
dla tego będzećye mowić/ yż byścye mo=
19:
gli mięſſkać wzemi Ieſeu/ boć Eipcyo=
20:
wie wnienawiſćy maią wſzyſtki paſtirze/
21:
á wſſedſzy Iozef powiedzyał Faraonowi
22:
mowiąc ocyec moi y bracya moi y bydło y
23:
wſzytko co miely przyiechali zzemie Cha
24:
naan/ á o to ſą wzyemi Ieſen a oſtatnyą
25:
pięc bracyei ſwych poſtawił przed krolem
26:
ktorych krol pytał co za robotę vmie cye od
27:
pouiedzeli paſterze owiec/ ieſteſmy ouyeć
28:
oycowie naſſy ſludzy twoi napyelgrzymo=
E ijstrona: E2v

1:
wanie do zemye twoiey/ przyſſliſmy bo
2:
yem niemaſz ſtrawy bydłu naſzemu dla
3:
glodu wzemi Chanaan/ y proſimy iż by
4:
nam kazał być ſlugam twoim wziemi Ie
5:
ſen y rzekł krol do Iozefa/ ocyec twoiy bra
6:
ćya twoi przyſli do cyebye zyemya Eip=
7:
ſka ieſt przed oblitznoſćią twoią káż ym
8:
myeſſkać na tzyſtem mieſcu/ á day ym
8:
zyemię Ieſen á yeſli wieſz myedz ymi mę
9:
że dowcipne vtzyń ye rataymi nad bydł
10:
mom/ potym wiwiodł Iozef oyca ſwego
11:
do krola y poſtawił go przed nim on bogo=
12:
ſlawiąc mu pytał go wyele lat żywotu
13:
twemu odpowyedzał dni pielgrzymowa
14:
nia żyw ota mego łą ſto trzydześći lat złe
15:
á nie prziſſły do dniow oycow moich/ á po
16:
żegnawſzy krola wyſſedl pretz a Iozef oy
17:
cu y bracye dał ymyenie weipcye na tzy
18:
ſtem mieſću iako przikażał Farao/ y żywil
19:
ye y wſzytek dom oyca ſwego dawaiąc im
20:
pożywyenie á bowiem powſzytkym ſwie=
21:
cye głod był/ á nawiecey wEipcye y wze=
22:
my Chanaan ſktorych pyeniądze zbyera/
23:
iąc za zboże kład do ſkárbu krolewſkyego
24:
á gdy kupcom niedoſtało pyeniedzy przy=
25:
ſzedł wſzytek Eipt do Iozefa/ mowiąc dai
26:
nam chleba tzemu mrzemy przed tobą gdy
27:
nam niedoſtało pyeniedz/ ktorym on od=


strona: E3

1:
powiedzał ieſli niemacye pyeniedzy przy=
2:
wyedzcye bydło waſſe á dam wam zanye
3:
pożywyenie/ á gdy ye przywiedli dał ym
4:
pożywienie przez on rok za konie za owce
5:
za woły y za oſly/ y przyſzli drugiego roku y
6:
rzekli powiedamy tobie panu naſzemu/ iż
7:
yuż a ni pyeniedz niemamy a nbydła e
8:
dno telko ćała a zemię a tzemuż mrze=
9:
my przed twą oblitznoſćią/ yzemia na=
10:
ſſa y my twoi będzemy ku nas wniewo
11:
lą krolewſką a da nam naśyenia/ by kr
12:
oratzow zemia nie ſpuścyała y kupił Io
13:
zef wſzytkę zemię eipſką/ bo wiem wſzytcy
14:
przedawali ſwe ymienie dla wielkośći gło
15:
du/ y poddał ią Faraonowij y wſzytek lud
16:
iey od granice do granice krom zemie ka=
17:
plańſkiey ktora ym była dana od krola/
18:
ktorym y pożywienie dawano zgumna kro
19:
lewſkiego á dla tego nie ſą przypędzeni
20:
ſwego ymienia/ y rzekł Iozef do ludu o to
21:
iako widzcye zyemię waſzę y was Farao=
22:
trzyma/ weznicye na ſienye a ſiecie role
23:
yżbyśćie zboże mogli myeć piątą tzęść kro=
24:
lowi będzecye dawać/ á ſſterzy tzęć da
25:
wam wam na naſinie y ko pożywieniu ſlu
26:
gam y dzatkam waſzim oni odpowiedze
27:
li/ zdrowie naſzhe wręku twich ieſt wezrzy
28:
nanas pánie naſſ/ á zweſelim będziem
E iijstrona: E3v

1:
ſlużyć krolowi á od tich miaſt aż do dz=
2:
ſyeiſſego dnya wſzytká zemia Eipſka/
3:
piątą tześć krolom płaći y ſtało ſię to w v
4:
ſtawę wietzną krom ziemie kaplańſkiey
5:
ktora ieſt wolna od tego obytzaiu/ y mieſ=
6:
la Izrael w Eipcye wzyemi Ieſen y trzy=
7:
mal ią y rozmnożyl ſię barżo y żyw był w=
8:
nie ſiednaſcye lat/ y ſtały ſye wſzytky
9:
dni iego żywotá ſto zſterzydześći y ſied
10:
lat/ á gdy batzył yż ſie iego ſmierć przybli=
11:
żała/ wezwał ſiná ſwego Iozefa proſſąc
12:
go iż by go niepogrzebł weipćye/ ale wgro
13:
bie oycow iego ktoremu Iozef ſprzſięgą
14:
gdy obyecał/ Izrael obroćiwſzy ſie do gło=
15:
wy łoża chwalił pana bogá/ á potym bog
16:
oſlawiąc ſwym ſinom y powyadaiąc ym
17:
przyſſle rzetzy y navtzaiąc ye przykażuiąc
18:
ym co mieli dzałać/ ſlożywſzy na łożku
19:
nożk ſwoie potym vmárł/ vbatzywſzy to
20:
Iozef padł na oblitze iego platząc a ca=
21:
łuiąc go/ y przykazał ſlugam ſwym iż by
22:
máſćami pomazali oyca yego ktorego
23:
mazali przez ſſterzydześć dni/ á bowy
24:
ten był obytzay mazania ćał y plakał go
25:
wſzytek Eipt ſeddześiąt dni a do kona
26:
wſzy oney żałoby mowil Iozef do wſzyt=
27:
kich dworzan Fáraonowych/ ieſlim nalaſl
28:
laſkę przed oblitznośćią waſſą mocye Fá


strona: E4

1:
raonowij/ yż bych iechał a pogrzebł oyca
2:
mego wziemi Chánaan boćmę ocyec po=
3:
przyſiągł/ iż bich go pogrzebł wyiego gro=
4:
bye/ ktory ſobie vtzynil wzemi Chanaan
5:
poidę á pogrzebę oyca mego y zaſyę ſię w=
6:
rocę rzekł mu Fárao iedz pogrzeb oyca
7:
twego iako cię poprzyſiągł/ á gdy iechał
8:
iechali też śnim wſzytcy ſtarſſy zdomu Fá=
9:
raonowego y wſzytki panięta znamięnit=
10:
he zzemie Eipſkyey/ Iozef zbracyą ſwą
11:
krom dzatek y bydła ktore zoſtawili wzie
12:
mi Eipſkiey/ ymiał zſobą wozy y iezne y
13:
był zaſtęp wyelki/ á prziſſedſzy tám obcho
14:
dzli pogrzeb prze ſied dni zwyelkim
15:
platzem y pogrzebli go ſinowie iego wgro=
16:
ye na zem ktorą był kupil abram/ y w=
17:
roćył ſię Iozef do Eiptu y zbracyą ſwą y
18:
zewſzytkim zaſtępem pogrzebſzy oyca/ á
19:
gdy ocyec vmarl bracya gadaiąc zſobą a
20:
boiąc ſye by nie wſpamietal na krzywdą
21:
ktorą od nich cyrpiał á przyſſedſzy do nie=
22:
go/ mowili ocyec twoi przykazał n przed
23:
tym nyż był vmarł iż bychmy tobye to od
24:
niego powiedzeli proſſę iż by nie pom=
25:
ńiał złoſcy bracye twoiey grzechu kto=
26:
ry na przeciw tobie vtznili vſliſſawſzy Io
27:
zef plakał/ á oni padli przed nim na ze=
28:
me mowiąc iżechmy ſludz twoi/ á on ym


strona: E4v

1:
od powiedzał nieboy cye ſię á zaż ſię mo
2:
żem woley boże przecwic wyścye mny[e]
3:
zle myſlili ale to bog przemenil wdobre iż
4:
b mię powiſſſzyl iako teráz widzcye/ á yż
5:
by wybawil wiele ludunie boce ſyę yać
6:
was będę żywil y dziatki waſſe/ y pocieſſa
7:
iąc ye movil ſnymi łágodnie y myeſſkal w
8:
Eipce ze wſzytkm domem oyca ſwego
9:
y żyl ſto y dześęc lat/ y widzał ſiny E=
10:
fraimowy aż do pokolenia trzecego/á po
11:
tm mowil brácyey ſwoiey po ſmerci mo
12:
ie bog wás náwiedz/ y wywiedze
13:
wás zemié te do zeme ktorą
14:
przyſiągł ábrámowij Izááko=
15:
wi y poprzſiągł ye iż by
16:
zſobą wzeli koſći ie=
17:
go zeiptu á pot
18:
vmárł y máſciá
19:
mi pomazany
20:
położon ieſt
21:
wEipce
22:
wgro=
23:
bye.
24:
Drukowano.Wkrakowie przez Ieronimá
25:
Wietorá Anno. D. 1.5.3.0