[zaloguj się]
metryczka tekstuautor:
tytuł:MrowPieś
rok wydania:strona: kt

1:
Pyesń Nowo vczy-
2:
nioná/

3:
Ná weſele Wielmożnego Pá=
4:
ná/ á páná Yaná Koſtki z Stym
5:
bárku. Podſkárbiego źiem Pru=
6:
ſkich. Stároſty Puckiego/ Wo=
7:
iewodźicá Chełmieńſkiego.
8:
Dworzaniná
9:
Iego Krolewſkiey Miłoſci/
10:
O małżeńſtwie Swię-
11:
tym.
grafika
12:
M. J.
13:
grafikaW Krákowie Lázarz An=
14:
dryſowic wybiał.
15:
LVI.


strona: ktv

TENOR.grafika
1:
Bog wieczny á wſſechmo=
2:
cny Pan naro=grafika
3:
du ludzkiego/ Raczył przeyrzeć
4:
mocą Boſtwá ſwe= grafika
5:
go naſwiętſſego/ Stan czło=
6:
wieczy Iáko grafika
7:
miał żyć ku wieczney tći iego.


strona: A2

CANTVS.grafika
1:
ALTVS
grafika


strona: A2v

BASSVS.grafika
1:
Bog wieczny á wſſechmocny
2:
Pan narodu ludz=grafika
3:
kiego/ Raczył przeyrzeć mo=
4:
cą Boſtwá ſwego grafika
5:
naſwiętſſego/ Stan człowie=
6:
czy Iáko miał żyć grafika
7:
ku wieczney tći iego.


strona: A3

1:
B
Og wiecżny á wſſechmocny Pan
2:
Narodu ludzkiego/ Raczył przey=
3:
rzeć mocą Boſtwá ſwego naſwięt=
4:
ſſego/ Stan człowieczy/ yáko miał
5:
żyć ku wieczney Czći iego.
Geneſis II. cap. Non eſt bonum hominſol eſſe: Faciamus ei adiutorium, ſimile ſibi.

6:
W
Yrozumiał iż mizerny żywot ie=
7:
go być miał/ I weſela wnim ża=
8:
dnego nigdy by nie vznał/ Yeſli by
9:
był ná ſwobodźie ſam thylko prze=
10:
bywał.
Tulit un de coſtis eius, et aedificavit, coſt, in mulier, qu tulerat de Adam.

11:
P
Rzeto tedyż ſkoro ſtworzył czło=
12:
wieká pierwſſego/ Wneth mu
13:
przydał Towárzyſſá iſcie nádob=
14:
nego/ Pánnę piękną ná wſſem ſli=
15:
czną ku poćieſſe iego.
Geneſis I. Benedixitq; illis Deus, et ait: Creſcite et multiplicamini, et replete terram.

16:
I
Dał im Błogoſláwieńſtwo má=
17:
iąc ie w ważnoſci/ Zeby trwáli w
18:
ſtanie Swiętym beſpiecznie w ſta=
19:
łoſci/ Iemu ku Czći y ku Chwale
20:
w iego przyiáznoſci.
Eccl. XVII Teſtamtterncſtituitc illis: Iuſtici et iudicium oſtdit illis. Dics: Attdite ab o iniquo, et.

21:
N
Ad to ſnimi y Teſtáment vczy=
22:
nił dla tego/ Oznaymiwſſy ſprá=
23:
wy wſſythkie iem vmyſłu ſwego/
24:
Aby nie przeſtępowáli Przykazá=
25:
nia iego.
A iij
Wſſákożstrona: A3v

Gen. III. ca Dixit ſerps ad mulier: Veſcimini nolite timere: ſcit enim Deus oa: vos atem eritis ſicut dij:
ſcientes bon et mal. Vidit igitur mulier: bon eſſet lign ad ueſcend: pulchrq nimis: et tulit de fructu illius: et comedit: deditq; viro ſuo: qui eitam comedit.
1:
W
Szákoż zły Duch ktory zayrzał
2:
mieyſcá ſláchetnego/ Podwiodł
3:
Yewę áby wźięłá ze drzewá onego/
4:
Z ktorego było zákazano nierucháć
5:
niczego.
6:
P
Otym gdy iuż z mężem ſwoiem
7:
z drzewá vkuśiłá/ Wnet poználi
8:
iż ie Láſká Páńſka minąć miáłá/
9:
Bo doſtoynoſć w kthorey byli od
10:
nich odſtąpiłá.
11:
N
Ie zrozumiał Człowiek pierw=
12:
ſſy kiedy w wielkiey tći był/ Nic
13:
nie bacząc Przykazánia Owocu v=
14:
kuśił/ Práwie ſam chcąc nieopátr=
15:
nie w śidle ſye vłowił.
*Pſal. XLVIII H c in honore eſſet n itellexit: cpatiumtisiſipitib et ſitis fets illis. Ex ſudore vult tui veſceris pane tuo.
Et eiecit illos dns: collocavitq; anparadis voluptatis cherubin. Ad ſcz, et uxor eius Ev.

16:
B
Og iáko then ktory nie rad grze=grafika
17:
chu nigdy widźi/ Kazał z Ráiu
18:
wygnáć gwałthem onych dwoie
19:
ludźi/ Aby żyli z potu ſwego iák
20:
niewolni ſludzy.
21:
P
Oſluſſeńſtwo Pánu miło ktore grafika
22:
chce mieć záwżdy/ A nád wolą
23:
nic nieczynić przećiw iemu nigdy/
24:
Pomniſz wſſelki żeś to winien nie
25:
odſtąpić prawdy.
Potym
I.Re. XV. Melior enim obeditiaq victima.strona: A4

1:
P
Otym Pan Bog gdy obaczył ich
2:
záchowánie wtym/ Wiárę boiaſń
3:
chwałę y czeſć kniemu wſtadle ſwię
4:
tym/ Nie przepomniał iák ſtwo=
5:
rzenia záwżdy był przychylnym.
6:
T
Ymże kſtałtem y właſciwi iego
7:
Synaczkowie/ Wſtępowáli wten
8:
Stan ſwięthy y też potomkowie/
9:
Aby żyli w teyto właſney od Bo=
10:
gá vſtáwie.
Exo. XX. Deu. V. N ccupiſcesuxor, proximi tui: nec ancill. etc. sed propter fornication unusqsq; ſulegitim uxorem habeat.

11:
A
Gdy ſye iuż Swiát roſpłodźił w=
12:
tymże Stanie zacnym/ Roſkazał
13:
Pan przodkom náſſym potym też
14:
nam wſſytkim/ Zeby káżdy cnotli=
15:
wie żył wſtadło wſtąpił potym.
I. Cor. VII. cap. Pſal. XIII. et LII Non faciat bon: non uſq: ad unum: os in mal decliaver. Geneſis II. Et adduxit eam ad Adam.

16:
E
Y nuż wſſelki chćiey obáczyć coć
17:
potrzebnieyſſego/ Ieſli thák żyć
18:
Swiátu kwoli pełniąc wiele złe=
19:
go/ Czyli wſtąpić wzakon Boży co
20:
poſſedł od niego.
21:
B
Oć go ſam raczył vſtáwić zálećić
22:
vmocnic/ A ku więtſſey poważ=
23:
noſci Swą mocą poſwięćić/ Nie=
24:
chćieyże nim żaden wierny ná wie
25:
ki gárdźić.


strona: A4v

Ioan. II. cap. Nupti fact ſunt in Chana Galile. etc.
1:
W
Teſtámenćie thákże w nowym
2:
Syn tego potwierdźił/ Kryſtus
3:
miły kiedy w Chanie ná weſelu
4:
ſam był/ Ku tći małżeńſtwu ſwię=
5:
temu wodę w wino zmienił.
6:
M
Ieyćieſz chwałę wſſythcy tácy
7:
wy ktorzy wnim trwaćie/ Po=
8:
nieważ vſtáwy Boſkiey lekce nie=
9:
ważyćie/ I wy ſpolnie co też wolą
10:
ſwoię ktemu maćie.
11:
B
Owiem Pan rad záwżdy wielce
12:
to po wſſytkich widźi/ Kiedy kto
13:
trwa w ſtanie tákim gdźie nie ták
14:
grzech rządźi/ Ten Sákráment nas
15:
beſpiecznie z tego wywodźi.
16:
N
Iechceć iſcie Bog lekce mieć co
17:
ſam ſpráwić raczył/ Ale żąda że
18:
by wſſelki iemu powolen był/ Co
19:
vſtáwił y roſkazał áby wtym czło=
20:
wiek żył.
21:
B
Oże oycze wſſech narodow ſtwo=
22:
rzenia twoiego/ Rácz obáczyć do
23:
ległoſci człowieká wſſelkiego/ Wi=
24:
ny odpuſć kroleſtwo day zmiłoſyer
25:
dźia ſwego. Amen.