[zaloguj się]

CZYTELNY (1) ai

comp czytelni(e)jsz(e).

Fleksja

A sg n czytelni(e)jsz(e).

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu.

Łatwy do odczytania, wyraźny; legibilis, lectu a. legi facilis Cn:
W przen: ták iż y bez náuki rozum ludzki pátrząc ná dziełá rąk iego poznáć go zá Páná y Bogá ſwego może: daleko ná przyiaćiołách y cżłonkách: to ieſt świętych ſwych znácżnieyſzy ieſt/ y lepſze á cżytelnieyſze piſmo/ ktorem ſie nam oznaymuie/ ná nich nápiſał. SkarŻyw A3.

BC