[zaloguj się]

DEKRETALSKI (2) ai

Tekst nie oznacza é; a jasne.

Fleksja
pl
G dekretalskich
A subst dekretalskie

pl G dekretalskich (1).A subst dekretalskie (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z tych samych przykładów).

Przymiotnik oddekretały (2):
Wyrażenie: praw. »księgi dekretalskie« (2): á nie ſzukáć wymyſłow z innych kſiąg Dekretálſkich álbo Sinodálſkich/ iedno s tych powiedáć ſwiátu ſzczyrą prawdę/ ktore poſzły z vſt Páńſkich RejAp 88v, 88v.

Cf DEKRETALNY

LW