[zaloguj się]

DOKŁADNIE (19) av

Wszystkie samogłoski jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

comp i sup (nå)dokładniéj (9 : 1); -éj (6), -(e)j (4).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. dokładny.

Wyczerpująco, ściśle, szczegółowo, gruntownie; expresse JanStat; explicate Modrz (19): RejZwierc 56v; BudNT c7v; To ia ták o obrzezániu rozumiem/ y ták bych o nim z żydámi/ ábo ieſzcże więcey y dokłádniey mowił. CzechRozm 80v, 47; Lecż o tem ktoby kogo zábił broniąc ſię/ ile wiem/ niemáſz nic dokłádnie [non est explicate] w piśmie świętem ModrzBaz 78v; Ale potym w liśćie Confirmáciiéy Stephaná Królá dokłádniey ieſt połozono o téy przyśiędze SarnStat 482, *7v, 40, 356, 400, 530, 556, 812; CiekPotr 77.

W charakterystycznych połączeniach: dokładnie mowić (5), (w)pisać (2).

Zwrot: »(barzo) dokładnie objaśni(a)ć« [szyk 1 : 1] (2): obiáſniwſzy bárzo dokłádnie té wſzytki tytuły Práwá wysſzéy rzędem położoné, [...] Rozeſłał po wſzytkich Woiewództwách y Powiátach Koronnych Luſtratory y ludźi ſławnych SarnStat 101, 507.
Szeregi: »dokładnie i gruntownie« (1): iedni nie potrzebuią wykłádu onego ſkutecżnego/ iedno ogołem rzecż wyſłyſzeć/ drudzy záś ná to cżekáią iákoby ſie im rzecż dokłádnie y gruntownie powiedziáłá. SarnUzn Bv.

»nie jaśnie ani dokładnie« (1): Lukaſz ná tym mieyſcu/ nie iáſnie áni dokłádnie/ o tych rozmowach/ iákieby były piſał NiemObr 78.

»szerzej i dokładniej« (1): Ale w śiodmych kśięgách, kędy o obronie práwá ſie znioſły, tám ſzérzéy y dokłádniey o tych rzeczach znaydźieſz. SarnStat 304.

Synonimy: gruntownie, jaśnie, szeroko.

SB