[zaloguj się]

DOKUMENT (6) sb m

-c- (4), -k- (2).

o oraz e jasne.

Fleksja
sg pl
A dokumenta
I dokument(e)m dokumenty

sg I dokument(e)m (3).pl A dokumenta (1).I dokumenty (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Pismo, akt urzędowy stwierdzający pewne fakty; auctoritas, consignationes, instrumentum, litterae publicae, monimentum, scriptum auctoritatis publicae, tabulae, testationes, testimonium publicum Cn (2): ActReg 55; ieſliby kto zá otrzymániem wiecznym dániny/ nam iáką wieś puścił/ álbo ſummę ſtárą/ któraby ſie przed Státutem oſtáć mogłá: á okazał to iáſnémi documenty/ żeſmy tákową wieś/ ná któréy dobrá á ſtára ſummá byłá/ od niego przyięli SarnStat 90.
2. Dowód, potwierdzenie, udowodnienie prawdziwości jakiegoś faktu; apodixis, argumentatio, argumentum, auctoritas, collectio, conclusio, demonstratio, documentum, inductio, monimentum, probatio, ratiocinatio, ratiuncula, testatio, testimonium Cn (4): SarnUzn G5; dufnosc ow wnim nie vgasła, czego nie iednym documentem dowodzieł. ActReg 54; może być káżdemu po cżęśći dokumentem tá wrzáwá/ ktora niedawnego cżáſu w miłey Oycżyznie náſzey wzniećiłá ſie [...] Inteſtina odia y bella in viſceribus propriis. Phil O2, 0.

Synonimy: 1. akt; 2. dowod.

BZ