[zaloguj się]

AKT (202) sb m

-k- : -c- (163 : 39); sg, pl L -cie(ch) (11), -tcie(ch) (5).

a jasne.

Fleksja
sg pl
N akt akta, akty
G aktu akt, aktów
A akt akta, akty
I aktem akty, aktami
L akcie aktach, akciéch

sg N akt (14).G aktu (12).A akt (12).I aktem (4).L akcie (7).pl N akta (32), akty (2); -a GroicPorz, BielKron, ZapKościer (2), WujNT; -y PowodPr; -a :-y SarnStat (27 : 1).G akt (51), aktów (5); akt ComCrac (2), ZapWar (6), Diar, NiemObr, ActReg; -ów MurzNT, PowodPr; akt : -ów SarnStat (40 : 3); -ów (4), -(o)w (1).A akta (33), akty (2); -a ZapWar, RejAp, RejZwierc, ZapKościer (2), NiemObr, KlonWor; -y PowodPr; -a : -y SarnStat (26 : 1).I akty (5), aktami (3); -y ComCrac, ZapWar, ActReg; -y : -ami SarnStat (2 : 3).L aktach (11), akciéch (9); -ach GroicPorz; -éch LubPs, WysKaz; -ach : -éch SarnStat (10 : 7); -ach SarnStat (10), -åch (1) GroicPorz; -éch (7), -(e)ch (2). [Odmiana liczby mnogiej jest wyraźnie zróżnicowana. W znacz. 1. najczęściej N akty, G aktów, A akty, I akty, Lakciéch; w znacz. 3. N i A wyłącznie akta; G, I, L najczęściej akt, aktami, aktach.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

1. Czynność zwłaszcza publiczna uroczysta i ważna; ceremoniał, obchód, ofiara; czynność prawna; działanie wojenne; objaw, fakt; actus, factum egregium Cn [actusskłonność, uczynek BartBydg; sprawa, idem quod actio Mącz 2d] (34): przypátruiąc ſie przyſzłym przypadkom ktoreby prżyść mogły z nieroſtropnego á z nieobácznego przedſięwźięćia náſzego/ á zwłaſzczá w tym Akćie/ Vnde fit eligendus Rex MycPrz II A, C3v; Niezámilcżę teſz y niedawnego áctu przed śmierćią Páná náſzego ktoryśćie z Turki mieli pod Choćimiem [...] Tám [...] woyſká nieprzyiaćielſkieśćie ſpárli BiałKaz L3v; ZapKościer 48v; ReszList 186; WerKaz 267; ActReg 50; ábowiem cżyniąc wedle zwycżáiu ná on cżás záchowáłego ofiáry Bogom/ gdy mu przy thym Akcie o zábiciu ſyná iego w bitwie powiedziano/ nie przeſtał od oney ſpráwy Phil N2; Stąd tedy to w obycżay [pogrzebowy] weſzło [...] iż przy tákowych Akćiech/ takowe Kátáfalki wielkiem koſztem buduią. WysKaz 44; Ale podług mieyſcá y czáſu tu náznáczonégo ziecháć ſie do grómády koronnéy/ y ſpólnie á ſpókoynie ten Akt Electionis podług woléy bożéy do ſkutku ſłuſznégo przywiéźć SarnStat 117; RVſznic áby żaden/ [...] ná Séymikách/ ná zieźdźiéch/ y ná innych ſądowych Aktćiéch [...] nie vżywał SarnStat 500, 6, 205, 456, 689, 730 (13); áby ſądow/ ziázdow/ y áktow poſpolitych nieodpráwowano w świętá PowodPr 52, 51, 52, 53; Vſpráwiedliwienie grzeſznego [...] nie ieſt gołe vderzenie w pierśi/ áni oczu ſpuſzczenie ná źiemię [...] ále ieſt trudny y práwie cudowny ákt SkarKaz 347 a, 349 b; PaxLiz A2, A2v, B2v; Przeto zycżę małżeńſtwá/ áby ten ákt święty/ Sam do końcá ſpráwował Pan Bog niepoięty. SapEpit B4, B4v.
praw. Wyrażenie przyimkowe: »pod aktem (czyimś)« = pod zarządem, kierownictwem: tákże też y te [akta aprobujemy] któré ſie dźiały pod Aktem ſzláchetnégo Ianá Niewodowſkiego/ przez tegóż Rákowſkiégo ná mieyſce ſwé ſubdelegowánégo. SarnStat 541.
2. Część utworu dramatycznego; actus fabulae, fabulae ad actus scenarum compositae, drama Cn; [actus sunt partes comediarum, części w komedyjach Mącz 2d] (13): A ten vcżynim ordynek Przez teráznieyſzy Act wſzytek. MWilkHist B, B, Bv; Act pierwſzy. GórnTroas 7, 16, 31, 51, 57, 68; Akt Wtory. PaxLiz B4, B, C4, D4v.
3. praw. Dokument protokół, zarządzenie urzędowe (152): yako mnye sgynal lysth za szrzednya pyeczeczyą na dzyerszavą moya na zaborowo na kthorem lysczye articuli byly thy vyszey wypysane za dzyszyem [!] actem ZapWar 1529 nr 2537; [áby miał czas ku ukazaniu dowodów swoich] Aktá/ Liſty Krolewſkie/ vczliwey Rády Gáynego Sądu y wſzelkiego vrzędu GroicPorz v; RejAp 55; ZapKościer 8, 37, 75v; ActReg 20; GórnRozm F2; iáko y o téy ſpráwie Vniiéy Aktá/ y Conſtitucię/ y Deklárácię/ y Receſsy Séymów po té czáſy będących iáſnie omawiáią. SarnStat 1019; [zostawujemy ] áktá y wſzelákié potrzeby ich ták v ſądów náſzych Grodzkich y Ziemſkich/ iáko y z Káncelláriiéy náſzéy [...] iedno Ruſkim piſmem piſáné y odpráwowáné bydź máią SarnStat 1062, 91, 146, 223, 422, 722 [2 r.] (31); Iáko y owo/ kiedy w ákćie nie dołożą Tego ſłowká PROXIMA, ſto błędow námnożą. KlonWor 80.
Szereg: »akta abo konstytucyje«: gdy Aktá ábo konſtitucye iego [Domicyjana] [...] od ſenatu Rzymſkiego były káſowáne [wrócił się Jan S. do Efezu] WujNT 299.
a. praw. Księgi urzędowe, sądowe; zbiór dokumentów (zawsze w pl); acta forensia, acta publica, tabulae publicae, libri actorum Cn (111): Agdzieby pozvany bral ſobie ad munimenta tedy ma poviedziecz na iakie munimenta bierze, a ſkąd abo ſktorych act ComCrac 19v [idem SarnStat 765], 19v; Sthanawssy oblicznie przed acti themy vrodzony Iakub y allexii Nadarzinsczy ZapWar 1548 nr 2668, 1548 nr 2668; Diar 93; GroicPorz y2v; weźrzawſzy w ſtáre áktá máło thám criminales actiones/ álbo ſzkodliwych proteſtáciy. RejZwierc 267v; ZapKościer 9; [Ojcowie] pocżuwſzy zdrádę Biſkupow Rzymſkich/ ktorzy Aktá Synodu Niceńſkiego sfáłſzowáli NiemObr 59, 59; ActReg 21; A Piſarz źiemſki będźie powinien z Aktámi poſyłáć Podpiſká do Kámiéńcá ná dwie niedźieli przed rokámi. SarnStat 741; Ale gdyby ie w Aktá w wodźić chćiał kto/ od káżdégo przywileiu ma płáćić po dwá groſzá SarnStat 1158, 418, 459, 535, 744, 807 (25); KlonWor 14.
Zestawienia: »akta duchowne« (2): [będźie powinien] v Akt Duchownych v Wikáriégo álbo Officiałá L. ná święto Swiętégo M. bliſko przyſzłé ſtánąć SarnStat 1251, 223.

»akta grodzkie« (31): Nath tho yescze wssythko pan Viernoss bendzie vinien we Srode blyssą przeth swiąthkamy przisslemy stanącz w Varssewie v Act Grodzkich ZapWar 1550 nr 2665; Aktá Grodzkie Krákowſkié tákże wieczné. SarnStat 540, 502, 537, 744, 1213 cf »akta ziemskie« 1256 (35).

»akta konsystorskie«: xyęza s kapituly ktorzi na ten czas przi koscziele bęndą bendą povinny pana Viernossa v Act Consistorskich qwitovacz ZapWar 1550 nr 2665.

»akta miesckie«: yako ya badącz vrzadnikyem Tarczinskyem nyezapowiedzialem bvrmistrzowi y rayczom Tarczinskyem aby nyedopwsczaly zapyssacz vacta myessczkye ymyenya svmkowego ZapWar 1546 nr 2647.

»akta podkomorskie; podkomorskie akta« (3 : 1): Przed fundowániém Iuriſdiciiéy poſtępek práwny: Podkomorzy. Aktá Podkomorzkié. SarnStat 456; Podkomorſkié Actá. SarnStat 1310, 459, 468.

»akta sądowne« (3): IEſliby Piſarz Ziemſki piſáć w Aktá ſądowné [in Acta Iudiciaria JanStat 498] tego co Sędźia z Podſędkiem ſkazáli niechćiał SarnStat 747; A to wſzytko iáko ruſzenié y náznáczenie Roku ſłuſznie w Aktá Sądowné przez ſąd y Piſárzá máią bydź wypiſáné SarnStat 808, 811.

»akta sejmowe«: [Frymarki dóbr naszych] gdy ápprobowáné będą/ w Aktá Séymowé/ któré tu ná tym Séymie vczynić róſkazáliſmy/ wypiſáné bydź máią SarnStat 91.

»akta starościne«: A wſzákże w Poznáńſkim y Káliſkim powiećiéch: v Akt Stárośćinych/ tedy tylko przyśięgli Piſárze bydź máią SarnStat 488.

»akta trybunalskie«: Którą ordinácią/ áby do wſzech wiádomości przyſzłá/ ma do Akt Tribunálſkich w Lublinie podáć SarnStat 1048.

»akta wieców walnych«: SarnStat 748 cf »akta abo księgi«.

»akta ziemskie; ziemskie akta« (25 : 1): a podtem ze zakladem obviązuyą sia then zapisz przeniescz do act ziemskich varsewskich ZapWar 1548 nr 2668, 1550 nr 2665; Séymowé rzeczy do Káncelláriiéy, á Ziemſkié, w Ziemſkié Actá wpiſane bydź máią. SarnStat 146; Téſz Dekréty/ [...], Polſkim ięzykiem w Aktá ták Ziemſkié iáko Grodzkié ná potym máią bydź wpiſowáné y w wodzoné. SarnStat 1213, 477, 745 cf »akta abo księgi«, 813, 1157, 1242 (24).

Zestawienia z przymiotnikami od nazwy miejscowej (16): ZapWar 1548 nr 2668 cf »akta ziemskie«, 1550 nr 2674; Iest y Ordinácia Królá Stephaná, z ſtrony vśmiérzenia tumultów mieyſckich y Studentckich: któréy ſie dowiádowáć w Akćiech Krákowſkich. SarnStat 205; Reuiſia Akt Zakroczymſkich. SarnStat 740; Lubelſkich Akt chowánié. SarnStat 749, 502, 540 cf »akta grodzkie«, 740, 744, 749 (14).

Szereg: »akta abo (i) księgi; księgi albo akta« (4 : 5): Aby relacia ſluzebnika abo voznego pod ktoremikolviek acti abo Xięgami vcziniona okolo kladzienia pozwv abi tak vazela iako ocziviſte zeznanie tego ſluzebnika ComCrac 17; IZ z Akt Ziemſkich álbo z kśiąg/ niektórzy liſty mieć y wyymowáć czáſu ſłuſznégo żądáią SarnStat 745; A ták chcemy/ áby kśięgi przerzeczoné álbo Aktá Wiéców wálnych pod zámknieniém trzech kluczów od tego czáſu były chowáné SarnStat 748, 327, 632, 745, 749, 767, 936.
4. Dzieje, kronika; acta, monimenta antiquitatis, monimenta annalium, monimenta rerum gestarum, historia, gesta Cn [acta dicuntur chronicadzieje, spisanie czasow i spraw naszych Mącz 2d] (3):
Zestawienie: »Akta apostolskie« [Acta Apostolorumdzieje Apostolskie Mącz 2d] (3): iakoſmy iuſz przedtem około tego poniekąt ſłyſzeli i ieſzcze z actow Apoſtolſkich wyrozumięmy. MurzNT 43v; Kthore mieyſce przypomina Piotr ſwięty w Akciech Apoſtolſkich przy Elekcyi Mácieiá ſwiętego ná ſtan Apoſtolki. LubPs Z; Aktá Apoſtolſkie BielKron 141v marg.

Synonimy: 1. działanie, sprawa, uczynek. 3. dokument, księgi. 4. dzieje, kronika, sprawa.

TG