[zaloguj się]

DWIEŚCIEKROĆ (4) nm

Zawsze w pisowni rozłącznej.

Oba e oraz o jasne.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. s.v. dwieście.

Liczebnik wielokrotny przysłówkowy; ducenties Mącz, Cn (4): Ducenties, Adverbium, Dwieście kroć. Mącz 95d.

Zestawienie liczebnikowe: »dwieściekroć tysiąc tysięcy« = dwieście milionów (3): Y byłá licżba woyſká iezdnego dwieśćie kroć tyſiąc tyſięcy [vicies milies dena milia] BibRadz Apoc 9/16 [przekład tego samego tekstu (2)] RejAp 81, WujNT Apoc 9/16 marg.

ZZie