[zaloguj się]

DWUROGI (1) ai

Fleksja

L pl dwurogich.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Mający dwa rogi; bicornis Cn: Ci ná Bárániech ieżdżą/ y ná ptakách ſrogich/ Y męſtwá dokázuią ná kozách dwurogich. KmitaSpit A2v.

Cf DWUROGATY

BZ