[zaloguj się]

DWUROGATY (10) ai

a jasne; o prawdopodobnie jasne (tak w rogaty).

Fleksja
sg
fNdwurogatå
Gdwurogat(e)j
pl
N subst dwurogat(e)

sg f N dwurogatå (8).G dwurogat(e)j (1).pl N subst dwurogat(e) (1).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Znaczenia
Mający dwa rogi; bicornis Cn (10):
Wyrażenie: »bestyja dwurogata« = bestia apokaliptyczna, według protestantów symbol papieży [szyk 8 : 2] (10): Beſtia dwurogáta roſkázuie áby bráli ludzye piątno iey/ ábo ná rękę práwą álbo ná głowę/ á ktoby niechciał pomſtą groźi. RejAp CC3; A coby thych dziwow mógł wylicżyć/ [...] ále niech ſie im káżdj przypátrzy ná owych tablicach málowánych po rozlicżnych káplicach y koſcielech/ ktore ty beſtie dwurogáte liſty y bułámi twemi twirdziły RejAp 113v; Tu iuż dáley Duch ſwięty prorokuie przez Anyołá Ianowi ſwiętemu: Iż beſtia tá poſlednia to ieſt oná dwurogáta á nowo z ziemie powſtáła zbuntuie ſie z rozlicżnemi krolmi ſwiátá RejAp 144v, BB3v, 111, 113 [2 r.], 114, 115v (10).

Cf DWUROGI

BZ