[zaloguj się]

HERST (14) sb m

herst (13), herszt (1) BudNT.

e prawdopodobnie jasne (tak Cn).

Fleksja
sg pl
N herst herstowie
A hersta, herst hersty
I herst(e)m

sg N herst (2).A hersta (3) [w znacz. 1.], herst (2) [w znacz. 2.].I herst(e)m (1).pl N herstowie (4).A hersty (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIXVII w.

1. Człowiek stojący na czele grupy ludzi, której działalność jest oceniana przeważnie (choć nie zawsze) ujemnie, przywódca (prawdopodobnie ze śrgniem. herst, herist, stopień najwyższy od her, here); caput, corypheus, dux et princeps sicariorum, dux et signifer calamitosorum, princeps maleficii Cn (12): żeby iednák kiedy mieli ludźi/ ktoreby iuż wyucżone á wyćwicżone/ z tych ſzkoł ná posługę Rzecży poſpolitey wyſyłáli: ktorziby [...] iáko ią domá y ſpráwowáć y od nieprzyiaćielá ná vkráinie bronić/ wychodźiliby przed inſzemi iáko herſtowie ná plác/ ábo iáko oni dawni bohátyrowie [in aciem tandem tanquam delecti heroes progrediantur] ModrzBaz 14v; Owo zgołá miánuią Kroniki naypierwſze herſty/ nieiákiego lákubá Melſtyńſkiego woytá z miáſtá Brzeźiny / [... ] y drugich im we wſzyſtkim łotroſtwie rownych WerGośc 215; ActReg 70.

herst czyj [w tym: z G pl (6) z G sg (1), z zaimkiem dzierżawczym (2)] (8): OrzRozm B3v; Tedy my ná herſty tych wywrotow/ wyrzucamy thy ich potwarzy y kłamſtwá GrzegRóżn B4; WujJud 248v; gdzie też tymto Mozgowcom obiecuię odpiſać/ oco ſię da Bog poſtáram iákoby nie długo iych Herſztowie thriumfowáli, á proſtacżkowie ſię ztego błędu obacżyli. BudNT przedm a6; Wedle ſłow ich właſnych/ ktorych Herſt ich przednieyſzy w kátechiſmie ſwym vżywa CzechRozm 97v; CzechEp 353; Iáko ieſt iáwna rzecz miedzy haeretyki: ktorych herſtowie nie vfáiąc prawdzie/ niechcą ſię dáć ná rozſądek WujNT 460; Náleźliſmy tego człowieká záráźliwego/ y wſzczynáiącego rozruch miedzy wſzytkimi Zydy po wſzytkim świećie/ y herſtá ſekty Názáreńczykow [auctorem seditionis] WujNT Act 24/5, s. 98.

W połączeniu z imieniem własnym (1): Były ſprzodku miedzy Lutrem á Zwingliuſem ſrogie ſpory y roznice o tym Sákrámenćie/ iáko tu wáſz Herſt Kálwin wyznawa WujJud 248v.

Szeregi: »pan, głowa i herst« (1): Otoż tu iuż mamy wyſtáwionego przed ocży Antychriſtá/ iáko páná/ głowę y herſtá/ nie tylko wſzech inſzych Antychriſtow mnieyſzych/ ále y wſzelkiey niezbożnośći y niepráwośći. CzechEp 353.

»wodz i herst« (1): áby ſię nikt nie cżynił kácermiſtrzem/ to ieſt wodzem y herſtem iákichkolwiek ſekt/ kácerſtw/ y odſzczepieńſtw. WujNT 98.

2. Przywództwo, pierwszeństwo (2):
Zwroty: »herst wodzić« = rządzić, prym, rej wodzić (1): Bo ácz ſie więc wſſytcy znoſſą Co ich ná ty gody proſſą Ale nie wſſytkim ſmákuią Bo więc nie rowno táńcuią Kziądz więc z woytem tám herſt wodzi RejRozpr G2.

»wyskoczyć na herst« = stanąć na czele wojska (1): A ták drugiego dniá ziezdzáły ſie w pole obádwá vfy/ á Alexánder wſiadſzy ná koń [...] wyskocżył ná herſth á przed wſzytkim zaſtępem ſwym ſtánął/ ktorego Perſowie widząc bárzo ſie go bali HistAl F4.

Synonimy: 1. głowa, wodz.

ZZie