[zaloguj się]
Znaczenia
II. Partykuła (27823):
1. W pytaniach (956):
A. W funkcji otwierającej wypowiedzenie pytajne (927): Y co mamy po tákowych. Ośiełćiem bárzo leniwy/ Záiąc záſię boiáźliwy. BierEz S2 (4); Niewiaſto/ ij tzo plącżeſs? OpecŻyw 165v (81); PatKaz I 15 (2); PatKaz II 80v (7); PatKaz III 126v; HistJóz Dv; Boże boże moy y cżemus mie opuſcił TarDuch D4v; BielŻyw 160; Multi dicunt quis oſtendit nobis bona. Wiele ich ieſt ktorzy mowią y kto nam vkazał czo ſą dobre vcżynki. WróbŻołt 4/6 (27); LibLeg 7/104 (2); RejŁas w. 43; RejPs 108v (17); LibMal 1544/84 (2); RejJóz N4 (18); RejKup m7v (9); RejKupSekl a4v; HistAl I8v; MurzHist G3 (2); MurzNT Matth 26/65 (4); KromRozm III F4v; Diar 36 (3); DiarDop 99; BielKom F2v; LubPs gg5v (17); KrowObr 166v (92); RejWiz 160v (14); Leop 3.Reg 18/7 (33); LeszczRzecz A6v; RejZwierz 53v (5); BibRadz Act 8/33 (71); OrzRozm G4v (5); BielKron 50v (5); GrzegRóżn N4 (3); KwiatKsiąż P2 (2); Placet ne sic agi, I podobać ſie ták etć Mącz 302a (46); OrzQuin B (3); Prot C2 (4); SarnUzn D5v (6); RejAp AA3 (9); GórnDworz L15v (3); Biádá mnie y ktoż mi da ſtudnicę łzam mym/ á bych we dnie y w nocy nie płákáłá boleśći duſze mey? HistRzym 126 (7); O wyſokośći bogáctwá táiemnic mądrośći Páná mego/ y kto kiedy mogł ábo może wyrozumieć dziwne ſpráwy twoie/ á niepośćignione żadnym rozumem drogi twoie. RejPos 149 (62); RejPosWiecz2 93v; BiałKat 226 (4); GrzegŚm A3v (4); HistLan D2v (3); KuczbKat 5 (2); RejZwierc 2 (31); WujJud 70v (4); WujJudConf 114v (2); RejPosRozpr b4v; RejPosWstaw 21v (3); BudBib Gen 29/25 (11); MycPrz II B2v; BiałKaz Ev (3); BudNT Matth 5/47; CzechRozm 257v (3); PaprPan Ff2v; SkarJedn A2; Oczko 7; KochPs 82; SkarŻyw 27 (10); KochTr 24; StryjKron 125; Národzenie iego y ktoż wypowie CzechEp 156; NiemObr 107 (19); KochFr 84 (2); ReszPrz 98 (3); Przemowá Białychgłow do Mężcżyzn. Y Coż ſie z nas śmieiećie Pánowie z brodámi/ Zaż nam Bog wiele nie dał ſwjch dárow przed wámi? BielSjem 2 (2); KochPieś 29; Y którażby nie ſzłá rádá/ Zá ták głádkiégo ſąśiádá? KochSob 61; ArtKanc B6 (8); GórnRozm I3 (4); PaprUp C3; ZawJeft 42 (2); Phil E2 (2); GórnTroas 16 (8); GrabowSet K2v (8); KochFrag 45; OrzJan 37 (6); Antiphoná. NIewiáſtę mężną y ktoż naydźie? LatHar 461 (12); KołakCath C; KołakSzczęśl B2v; RybGęśli C; WujNT Mar 7/18 (16); SiebRozmyśl H2 (2); Zimo wſzyſtkim ná świećie rzecżom nie życżliwa/ Y tyżeś mię do tego ſzcżęśćia vbieżáłá/ A w ſobie ták weſołe cżáſy będźieſz miáłá? WitosłLut A5 (3); KmitaSpit C2v; SkarKaz 579a; CiekPotr 71 (4); CzahTr E4v; GosłCast 62 (4); SkarKazSej 663b (3); SapEpit B4; PudłDydo A3v; ZbylPrzyg A2v; SzarzRyt D3v (2).

Połączenia: »i ... czyli« (4): Y kto więtſſy ieſt/ ij ten tzo ſiedzi cżyli ten tzo ſluży? OpecŻyw 95 (2); PatKaz II 83v; Y Wyśćie niebá/ cżyli źiemiá krzywa/ Moiá źrzęnicá/ iż ták ná płácż chćiwa/ Widząc/ iák cżáſy z dobrymi kugluią/ Gorſzych ſzánuią. GrabowSet N.

»i dlaczego(ż)« (5): RejPs 65; O Iupiter boże nawyſzſzy/ y dla cżegos dni moie w máłym cżáſie poſtánowił HistAl M8v; RejZwierc 260 (2); Y dla czegoż iednego páná y krolá maćie: iedno dla iednośći y zgody? SkarKazSej 672b.

»i dlatego(ż)« (4): Eone es ferox [...] Y dla tegoś ták nadęty Mącz 124d; Ach nędzniku z twym ślubem/ gdźiéż weſelé twoie? Y dla tegóż położy/ córá gárdło ſwoie? ZawJeft 6; GosłCast 34; SkarKazSej 692b.

»i -li« (18): PatKaz II 83v (3); RejPs 122v (2); Y wſzełliś kiedy do ſkárbow ſniegu/ álbo oglądałliś ſkárby grádu? [Nunquid ingressus es thesauros nivis aut thesauros grandinis adspexisti ...?)] Leop Iob 38/22 (2); OrzRozm Q3; pro an sic? vel sic ne? I takli. Mącz 391b (4); OrzQuin V3v (2); RejPos 341v (2); HistHel D3; Wieczny boże/ który władnieſz zaſtępy mocnémi/ Y długoli będźieſz gárdźił prośbámi náſzémi? KochPs 121.

»i przecz(że) (takież, tedy, wżdy)« (19): gdibych od oſła vderzon był nigdybych ſie znim oto nie ſądził, y przecżżebych takież bicia ludzſkiego niezcierpiał iako od zwierzęcia nie rozumnego BielŻyw 46; RejPs 202 (2); Y Przecżże ſie wżdy złoſniku chłubiſz w ſwoiej złośći LubPs N5 (6); Y przecż że ſie ſtáłá boleść moiá/ wiecżną/ á plagá moiá nie ſnádna ku zlicżeniu/ niechce ſie zágoić [Quare factus est dolor meus perpetuus, et plaga mea desperabilis renuit curari]? Leop Ier 15/18; Owa ten Dom ktory miał być ſławnem v wſzytkich przechodzących przezeń/ będźie wpodźiw/ á rzeką Y przeczże ták vczynił Pan [Propter quid fecit Dominus sic] źiemi tey y Domowi temu? BibRadz 2.Par 7/21; iuż mi ich ſiedḿ vmárło/ Y przecżże tedy ia mam żywa zoſtáć [ad quid mihi reliquum vivere]? BibRadz Tob 3/17 (4); HistRzym 20v; RejPos 234 (2); HistLan D; Y przecż ſie pyſznyſz báńko málowána/ Ktora ſie ſtłucżeſz y wiátrem záchwiana. RejZwierc 218v.

»i przeto« (1): Nád to wſzytki rzecży ktore bywáią około nich/ ſą fałeſzne/ y możeſz ie przeto kto mieć álbo názywáć Bogi? BudBib Bar 5/43.

»i tak(że)« (14): LubPs R3 (2); Ten rzekł do niewiáſty/ Y tákże wam Bog rzekł [Etiam quod dixit Deus]/ Nie będziećie ieść z káżdego drzewá ſádu tego? BibRadz Gen 3/1 (2); Y thák pánie Boiánowſki zda ſie tho w. m. máłe brzemię/ kthore ieſt ná mię włożone? GórnDworz I3; WujJud 105; CzechRozm 27v; GrochKal 6; GórnTroas 25 (2); LatHar 222; Y tákżem ſię sſtał nieprzyiaćielem wáſzym prawdę wam mowiąc [Ergo inimicus vobis factus sum verum dicens vobis]? WujNT Gal 4/16; PowodPr 17; CiekPotr 37.

»i tedy« (13): PatKaz II 83v; BielŻyw 78; MurzNT Matth 12/12; I coſz tedy inſzego tzynićie/ iedno ſię s Páná Iezu Kryſtá z iedynego Báránká náſmiewaćie? KrowObr 69v (4); KwiatKsiąż A4 (3); Quousque tandem nobis expectandum erit, Y yákóż tedy długo mamy czekáć. Mącz 439c; RejPos 131v; BudBib 2.Par 2/6.

»i też« (5): BielŻyw 56; RejPs 160v; I co theż vtzynił Sztzepan ſſoſty/ izali vmárłego Formuſá Papieżá ćiáłá niekazał wykopáć y [...] w Tyber rzekę ono ćiáło wrzućić. KrowObr 37v; RejWiz 190v; RejPos 63.

»i więc« (6): RejWiz 188v; Bo áza máło czyni złego wſzyſtkiey Koronie tęn/ [...] kto [...] falſzywą z miedzi/ [...] kuię [!] Menicę/ Talery/ Czerwone złote? Y więc z tym czekáć/ áż będźie táki prżekonány práwem? GórnRozm C4v; Y więc ćie nie ma ruſzyć ten ćiężki płácz wdowi? GórnTroas 51; OrzJan 104 (2); PudłDydo A3v.

»i wżdy« (39): OpecŻyw 23 (2); RejJóz B5 (9); LubPs O5v (7); KrowObr 59; RejZwierz A5 (4); Tedy rzekł Abram/ O pánie Pánie/ y coż wżdy mnie daſz? BibRadz Gen 15/2 (5); Prot C4v (2); Y kthoż wżdy moy miły Pánie oſiędzie thy przybytki á thy páłace twoie? RejAp 187; RejPos 295 (4); Pánie y coż wżdy ieſt cżłowiek iż nań pámiętaſz? CzechRozm 218; GrabowSet Q4v; LatHar 151; GosłCast 30.

»i zali(ż)« (3): Y zali niewidźiſz w rośćiągniónych rękach y w nogach dźiur? OrzQuin N2; PaprPan D2; Y zaliż kto zwykł/ o folgę w tym prośić? GórnTroas 66.

»i zaż(by) (też)« (6): Y zażby niemieli też ſpráwnie [...] wyznáwáć dziwow wielmożnoſći iego RejPs 159v (2); SeklKat N; GórnRozm I4; Y zaż ten nie záſłużył naywiętſzéy zapłáty/ Który żeby zábit był/ zwlókł pánieńſkié ſzáty? GórnTroas 19 (2).

B. W wypowiedzeniu podrzędnie złożonym otwiera wypowiedzenie główne pytajne stojące po poprzedzającym je wypowiedzeniu podrzędnym; wypowiedzenie główne pytajne otwarte przez partykułęistoi na drugim miejscu (28):
a. Wypowiedzenie główne pytajne poprzedzone jest wypowiedzeniem podrzędnym warunkowym(18): bo ieſtli na mégo milégo ſyna ſmiertz nie przyzwolę/ ij ktoż ijnſſy ſprawi ludſkié zbawienijé w poſrodku ziemie? OpecŻyw 104; KrowObr 238v (6); RejWiz 123; Prot B3; RejPos 132v (3); A ieſli Pan Bog z námi y ktoż ſie nam ſprzećiwić może? RejPosWstaw [414]v; NiemObr 79 (3); LatHar 154.

Połączenie: »i tedy« (1): Ieſli od wſzelkiego grzechu otzyśćia krew Páná Iezu Kryſtá/ iáko tu Ian Swięthy powiáda: I ktoreſz tedy grzechy ieſztze będzie Cżyśćiec po Kryſtuſie otzyśćiał? KrowObr 76v.

b. Wypowiedzenie główne pytajne poprzedzone jest wypowiedzeniem podrzędnym: czasowym, dopełnieniowym, podmiotowym, przyczynowym (10): Zaż ten ktory vcho ſtworzył yuż ſtráćił ſłyſſenye/ [...] Ktori záwżdy w ſrogośći ſwey zwykł káráć narody/ Y myałżeby was zányecháć tu kyedy bez ſzkody LubPs V3v; A iż tego nigdy nieukażećie: I coſz ia mam innego mowić/ iedno co mowi Prorok? KrowObr 167; Bo kto z ludźmi nie bywá y ſkądże ćwicżenie/ Albo ma przypáść iákie roſtropne bacżenie. RejWiz 16; Teraz gdym ſię iuż z ſtárzálá Pan też moy ieſt ſtáry/ y dopierkoſzbym roſkoſzy vżywáć miáłá [Postquam senui erit mihi voluptas]? BibRadz Gen 18/12; WujJudConf 206v; Kiedy ſię ieden modli/ á drugi przeklina/ y ktoregoſz z nich głoſu Pan wyſłucha [Unus orans et unus maledicens, cuius vocem exaudiet Dominus]? BudBib Eccli 34/26[29] (2); Oczko 2v; SkarŻyw 263.

Połączenia: »i zaż też« (1): ſlugo gdym ia tobie wſziſtek dluk twoi odpuſcił y żas też ti nie mogł odpuſczić ſludze ſwemu? SeklKat T.

C. Wypowiedzenie główne pytajne poprzedzone jest imiesłowowym równoważnikiem zdania (1): Słyſząc tedy/ ták iáwne dowody/ y świádectwá/ o roznośći wiernych/ od niewiernych: dźiatek Bożych/ od ſynow tego świátá/ y ktoż ták mądry będźie? ktoryby w to vgodźić vmiał? NiemObr 13.
2. W funkcji wprowadzającej wykrzyknienie: o! ach! (26): PatKaz II 27 (2); RejJóz L2; Y Iákoż ſrodzy mocarze przećiw mnye powſtáli/ A kſiążętá ſwyátá tego mnye przeſládowáli LubPs cc; RejWiz 98 (3); Ita me dij bene ament, Y bóg day bych ták zdrów był. Mącz 24b; mirum [adverbium], I to wielki dźiw. Mącz 223c; Quotusquisque, [...] Y yáko ich wiele/ yákoby rzękł [!]/ bárzo máło. Mącz 344c (5); Y miły Boże trzebáſz tu było wiele diſputaciy? SarnUzn E4; Iáko pan Láſzcż o iednym powiedział. Y to proſtak práwi/ zbudowawſzy ſobie cżyſty dom/ y vmárł. GórnDworz R5 (7); BiałKaz B; SkarŻyw 184; PudłFr 56; ZawJeft 7; WyprPl Cv; Pożegnayże nas Boże/ Boże náſz/ y pożegnay nas Boże/ niechći ſię pokłonią wſzytki kráie źiemie. SkarKaz 280a.
3. W funkcji składnika dodatkowo uwydatniającego następujący wyraz (26 810):
A. Wewnątrz wypowiedzenia: nawet, również, także, też, właśnie (w wypowiedzeniu zaprzeczonym: ani) (23 495): MetrKor 31/620v (15); ListRzeź w. 55 (3); LibLeg 4/26 (119); ZapWar 1513 nr 2063 (10); BierRaj 16 (5); March1 A2; Aleć tu ſłuſze ná mądre/ Y krzywdy przyiąć zá dobre BierEz I (28); a tzo koli zwiążeſs na ziemi/ będzie związáno ij na niebieſiech/ a tzokoli rozwiążeſs na ziemi/ będzie rozwiązáno ij na niebie. OpecŻyw 56v (60); OpecŻywList Cv (2); OpecŻywPrzedm C3v; Aż więtz ij z ijnymi dworzany w krotkim cżaſie ſie ſprzyiaźnił v dworu ForCnR Cv (12); ale criſtvs byl krom pyeruorodnego grzechu a przeto y maryey ta przyſzla laſka PatKaz I 11 (14); tak yako yne duſſe czlouyecze zlącza pan bog ſzczyalem tako y panny Maryey PatKaz II 77 (19); to yeſt czlouyek nalepſzy ktory nyetelko ſam ſobye ſwą cznotą yeſt pozyteczen ale y ynſzym drogą knyey ukazuye a to yeſt nagorſchy kto nyetelko yſz ſam zly ale y ynſche pogarſcha PatKaz III 149 (19); Murm 132; otworzył Iozef wſſytki gumna y przedawał ludzýom z Eiptu/ ábowiem y oni głod tzirpyeli HistJóz Cv (6); Dobrze ſie nam przi oytzu wodziło/ Boże bý tak y przi ſinie býło KlerPow [7] (4); TarDuch B3v (4); Acżkolwiekſie przygadza y ſiodmego kxiężycza zlężenie FalZioł V 16c (204); Tego dla mogę ſie y ia w tym v was pochełpić FalZiołUng V 119 (4); HErmes Egipſki mędrzec, ktoryſz y Triſmeiſtus był zwan, w Athenach przebywał, Platonow vcżen był. BielŻyw 96 (33); Takie vcżinki abo y nanki [!] cznotliwe poſobie zoſtawili BielŻywGlab nlb 13 (4); bowiem y ſpanie z iedła pochodzi GlabGad L (67); Edel rzeka ktora y Wołha. MiechGlab nlb 15 (28); BierRozm 25 (8); KłosAlg A4v (8); KlerWes Av (2); Et lumen oculorum meorum et ipſum non eſt mecum. A ſwiatłoſci ocżu moich y tey przymnie niemaſz WróbŻołt 37/11 (22); WróbŻołtGlab A3 (2); RejŁas w. 34; ále mnie przed ſie y wnawięczſſem przeſtráchu niezeydą z myſli vſtáwy twoie RejPs 179v (184); ComCrac 13 (7); A oná ſtego gorącá Nieiádłáby y záiącá RejRozpr B (30); ConPiotr 30v (4); LudWieś B5 (3); Gdzie ieſt ciało/ tv y krew SeklWyzn E (10); lecz to dawno ſlynie Iż nie ieden y niewinny cżaſem marnie zginie RejJóz I7 (107); Bąc wola twa/ iako wniebie tak y naziemi SeklKat C (24); A wſſiſczi o tobie radzą Chocziacz i ieſcz doſicz dadzą RejRozm 407 (10); LibMal 1547/126 (19); Nieganiecz ia y ſpowiedzy Gdy kogo Pan Bog nawiedzy. RejKup k6v (105); RejKupSekl a4v (2); rácż wáſzá łáskáwoſć vznáć/ że y wy ieſteſcie cżłowiek iáko y my z niewiáſty cieleſney národzony HistAl F5 (27); HistAlHUng A3v (2); y owſſem y zmartwyony może być ożywyon/ zwłaſſczá gdyż tákyego lekárzá ma to ćyáło/ ktory y martwe krześi. KromRozm I O3v (69); MurzHist M2v (54); Abowiem gdźie ieſt ſkárb waſz/ tam i ſerce waſze będźie [Ubi enim est thesaurus vester, ibi et cor vestrum erit]. MurzNT Luc 12/34 (73); MurzNTSekl A2 (2); MurzOrt B2v (2); KromRozm II m4 (102); KromRozm III Ev (141); Diar 78 (89); DiarDop 108 (21); MrowPieś A4; Zyąwſzy ſwoie welá z głowy/ Poydą wſkoki y przez ſtoły BielKom G3v (8); GliczKsiąż C5 (77); Ey y wy beſtye zyemſkye y wſſytki bydlątká/ Daycye ſłuſſną chwałę Pánu nędzne nyebożątká LubPs ff3v (131); GroicPorz f2v (71); Bo y máła brodaweczká twarzy białey głowie/ Nie oſzpáći y nie wádźi nic piękney Oſobie. GroicPorzRej C4; kthorykolwiek ſię przy Syná/ then y Oyca niema. KrowObr 193v (104); Nie fráſuyże ſie názbyt Sálomon ták tuſzy/ Iż ſmętny duch y tłuſte cżáſem kośći ſuſzy. RejWiz 62 (318); Głos Pánſki przypráwiáiący Ielenie/ y obiáſni gęſtwy [Vox Domini praeparantis cervos, et revelabit condensa] Leop Ps 28/9 (223); Boć Mniſzy ći/ y żądłá máią oſtrzeyſze niżli śierſzenie OrzList iv (23); Co ogniem popali ma być wſzędzye poiman/ y w koſćielech UstPraw I3 (22); KochZuz A4 (3); Potrzebá iſcie y dáley obawáć ſie y thego LeszczRzecz A3 (2); Sędzyemu ieden przynioſł dwá Kápłuny tłuſte/ Ze ſie mogły przytrefić y ná mięſopuſty. RejFig A4 (26); Ale pánie poborcá/ tobie brácie miły/ Y w nocy ſtępy tłuką/ boć mieſzek nábiły. RejZwierz 101v (139); Boć ieden gośćiniec wſzytkim do práwice Bożey/ ták też zaſię/ cżego nas Pánie Boże vchoway/ y w lewo. BibRadz *2v (329); BibRadzBaz ktv; Mozeſz zyeſcz dobrą pieczenią/ Abo y gęſz nadzyewaną. Goski A 14; PAPIEZ. W kożdey rzeczy Brácie miły łatwie ieſt poznáć/ y naygłupſzemu Człowiekowi czego potrzebá OrzRozm Dv (67); W Angliey tám ieſth lás známienity Káledonia/ w tym leſie y rzek wiele. BielKron 277 (506); Kto miłuie onego ktory vrodźił/ miłuie y tego ktory ſię vrodźił. GrzegRóżn Bv marg (76); Ti w riſiu/ on w ſobolu: ti na cżapce złoto/ On ma i na trzewiku/ choćia cżaſem błoto. KochSat A4v (18); Można Rzeczpoſpolita y was vbogáći KochZg B; KwiatKsiąż M2v (29); Dies nondum decem intercesserant [...] Nie było temu y dzieſiąćy dni Mącz 44b (120); OrzQuin B (79); O was przy pełney mowią chłopi (iáko wiećie) O was iáwnie gadáią y Báby ná Trećie. Prot A2v (29); Wierzycie w Bogá wierzcie y w mię. SarnUzn D5 (57); SienLek 33v (161); SienLekAndr a3v (4); LeovPrzep Av (15); LeovPrzepSamb b4; A ſtąd y inym ſnádnie myſl vrość będzie mogłá RejAp AA5 (310); Doſyć ſie iuż á podobno y názbyth/ około they mowy/ y wymowy mowiło GórnDworz G (310); GrzepGeom A4 (52); ábyśćie nieiáko vćieſzenie mieli iákoż to y ini zbożni ludzie. HistRzym 22 (36); Da Bog komu chce y ná pyecu. RejPos 257 (1071); iákoż y ták ieſt RejPosWiecz2 91v (24); RejPosWiecz3 98 (12); A przeto kto widźi Syná/ ten widźi y Oycá BiałKat b2v (90); BielSat D2 (15); KwiatOpis A4 (3); GrzegŚm 49 (50); HistLan Cv (42); KuczbKat 300 (44); Aleć to ſnadź iednák cżáſem y bez kuńſztu bywa RejZwierc 39 (569); RejZwiercPodw 183v; BielSpr 11v (62); KochMon 25 (6); znayćieſz że y w wielu inſzych rzecżách zbłądźić mogli/ iákoż y zbłądźili. WujJud 66v (315); WujJudConf 54v (35); RejPosRozpr [c2]v (34); RejPosWstaw [1102]v (49); zátymże y ſtráchy nieſpodziewáne náſtáły. BudBib Sap 18/17 (133); HistHel C2v (18); By więc y zginąć/ Złego nie minąć. MycPrz I B4 (30); thám ſzérokiégo Vpuſtu potrzebá/ by wierę y ná Sto łokiet miał być ná ſzérz Strum L2v (56); Nie gardźmyſz iuż powieśćią y brátá ſzárego WierKróc A4v (4); A co o oycu/ y ſinie/ to y o Duchu S. rozumiem BiałKaz F2 (67); Lecż to mowię/ kto śieie ſkąpo/ ſkąpo y żąć będzie [parce et metet]: á kto sieie ſzcżodrze/ ſzcżodrze y żąć będzie. BudNT 2.Cor 9/6 (194); Choć ſie pirwey w Poznániu s pocżty okazáli/ Wżdy y w ten cżás przeważnych ſtroiow nie záſpáli. StryjWjaz B3v (5); áby ie rządźił y vmocnił w ſądźie y w ſpráwiedliwośći/ od tąd áż y ná wieki CzechRozm 177 (583); Nie máſz tám y zá ſzeląg pychy v żadnego PaprPan B3v (98); KarnNap C4 (19); Práwá bárzo ſą ważne/ dla przycżyny prze ktorą poſtánowione/ á wſzákoż y dla zwierzchnośći vrzędu [sed tamen etiam propter authoritatem magistratus]. ModrzBaz 69v (309); ModrzBazBud ¶5v (5); ModrzBazStryj ¶2v (2); SkarJedn d8 (182); poki Polſká miáłá Pány rządne/ táka więc y ſláchta bywáłá. KochDryas A2 (5); A wam więc nád mnieyſzymi zwierzchność ieſt daná. Ale y ſámi maćie nád ſobą páná KochOdpr B2v (21); bo któżby zbłotá wypłókáć ſye niechćiał? gdyż ſproſna świniá/ y tá tho vczyni. Oczko 18 (69); Słowá ich (áż y ſłucháć ſtrách człowieká) krwáwé/ Iádowité/ śmiertelné/ wſzytko miecze práwé. KochPs 85 (56); Oni wtak wielkim vporze zoſtali/ iſz ſię cudotworcę Moyżeſzá bać zápomnieli/ áni ſię y przy śmierći vpomnieli SkarŻyw 493 (539); KochTr 23 (12); MWilkHist L2 (12); ZapKościer 1580/11 (48); StryjKron 315 (92); ćiáłá też y kośći/ á pogotowiu y krwie nie ma CzechEp 297 (902); CzechEpPOrz * (26); KochJez B (19); NiemObr 142 (203); KochEpit A3v (6); SMierći to nieśmiéch/ iuż nam bierzeſz y doktory KochFr 73 (62); Płácżćie prze bog y trawy płácżćie źiemnorodne KlonŻal A3v (12); KochBr 151 (2); Ale y to nam piſmem podano od wieká/ Ze ná ſwoy właſny wyraz Bóg ſtworzył człowieká. KochDz 106 (5); KochMarsz 154 (5); KochMuza 26 (6); IEſt y lutnia ná niebie/ którą naprzód ſpráwił W dźiećinſtwie Merkurius KochPhaen 11 (23); Maſz Rochu s Popem/ Krolu cżarney zbroie/ Maſz y Rycerzá/ ktemu pieſzkow dwoie. KochSz B4v (11); Między inſzémi nieſpráwiedliwémi iego poſtępki znáczny y to ieſt/ co nád Philodemem vczynił. KochWz 141; Wſzyſtkié rzeczy z cnotą dobré/ A bez niéy y dobré podłé KochMRot A2 (3); Albowiem choć y ćiáło to moie w niwecż ſię obroći/ duſza moiá żywa zoſtánie ReszPrz 3 (39); ReszHoz 121 (18); przedſię y owcżárniá Boża ſtoi/ y ſtáć będźie ná wieki. ReszList 183 (23); WerGośc 260 (29); áż więc y krup cżaſem nie doſtánie do káſze ná wiecżerzą WerKaz 300 (16); Podcżás y proſtacżkowie kiedyć zábiegáią/ Nieiákie z łáſki twoiey podárzenie máią. WisznTr 23 (19); Płocho ſtoią porządki/ płocho y kośćioły/ Powſtáły przećiwko nam y ſáme żywioły. BielSen 5 (5); Gdyż ſie ſámi mężowie nie vmieią rządzić/ Iákoż y my niemamy ſpołu z nimi błądzić? BielSjem 4 (7); dwiemá y ſam Herkules nie zdoła. KochPam 86 (6); Donieśie czáſzę páchołek do gęby/ A przedśię y w tym ſtráći czáſem zęby. KochPieś 48 (27); Tám gośćie tám y domowi/ Sypáli ſye ku ogniowi KochSob 55 (9); Mnieś iuż doſyć vczynił/ nie tylko żywemu: Ale y zmárłym kośćióm KochTarn 79 (7); CHłop káżdy ſkąpy/ ácz ieſt y náder bogáty PudłFr 20 (31); Wſzák y Wroblątko żadne kromia woley iego/ ná źiemię nie ſpádnie z gniázdecżká ſwoiego ArtKanc K2v (36); Wołáią odmieńcowie/ dzicy Sátyrowie/ Pochwili będą wołáć y leśni Kotowie. BielRozm 2 (14); bo w tey mierże dźieći ſweywoli prágną/ á o karániu y ſłyſzec nięchcą [!]. GórnRozm I4v (151); Iakoſz/ yſami to przipuſccie doroſſadku ſwego PaprUp Gv (34); KochProp 10 (4); KochPropKKoch 3; iáko namniéy rzeczpoſpolita oſłábieie/ á z mieyſcá ſwego poſtąpi wnet y w obyczáiach odmiáná będźie KochWr 30 (50); KochWrJan 17 (2); ZawJeft 31 (5); ActReg 140 (211); Striga – Rzecz kazda wrzedzie vłozona, tak zebi ią y zwięzac mogł. Calep 1010b (5); byle ſie godźiło/ tedy z tym y godźiny nie omieſzkiwáć GostGosp 64 (72); GostGospGroch kt; GostGospPon 170; brzuch [...] ludźmi [...] cżáſem więc y z vtrátą żywotá/ rzuca. GostGospSieb +2v (8); O Krolu/ oney twey ćiężkiey przygody/ Y my Boginie tey pułnocney wody/ Serdecżnie płákáć tobie pomagáły GrochKal 15 (12); Phil E2 (44); Niewolnicam w káżdym kráiu Zle/ by ich wnióſł y do ráiu. GórnTroas 56 (33); Ale y wiele przyiaćiół ſobie iednáć/ nie ieſt do końcá dobrze KochCn B4 (6); Zebych ia/ ile chęći tyle miał y śiły KochCz A3v (10); KochCzJan A2v (5); KochPij C3 (5); Gdźieſz mam iść/ ieſli y ty wzgárdźiſz wygnánego? GrabowSet B4 (47); KochAp 10 (2); KochFrag 39 (37); KochFragJan 4 (3); OrzJan 54 (84); To wiém/ że nie zepſuię dobréy myśli y ia OstrEpit A3 (4); Bo ia ná ták ſtráſzną rzecz y pátrzyć niemogę. WyprPl Bv (15); Będę ſię modlił duchem/ będę y myślą: będę śpiewał duchem/ będę y myślą. LatHar 662 (398); Z kąd y ono v Mędrcow/ iſz nie ieſt to męſtwo/ Bogáctwá zbieráć KołakCath C3v (9); KołakCathOkuń A2; Tákże potym y Heliaſzá w ogniſtym woźie niębo [!] wźięlo. KołakSzczęśl C3 (8); Day nam też Pánie że [...] twe bacżemy Dáry nie przepłácone/ Ták przy nas/ iák y od nas odłącżone. RybGęśli D2 (18); żadnego z was y włos z głowy nie ſpádnie [nullius vestrum capillus de capite peribit]. WujNT Act 27/34 (1227); Owa że y tu coś pod zaſłoną mowi WysKaz 33 (31); JanNKar A2v (47); JanNKar D4 (3); JanNKarKoch F4 (10); ponieważ kruſzec Królewſki iest, tedy y grunt zátym ſie ćiągnie SarnStat 1277 (605); ROZMYSLANIA MĘKI PANA NASZEGO IEZVSA KRYSTVSA, Z MODLITWAMI. Przytym y Rożány Wianek naświętſzéy Pánny Máryiéy. SiebRozmyśl kt (17); WitosłLut A4v (4); ZapMaz II G 97/89v (2); WIęc y koſzt [...] moglibyſmy vſkromić GrabPospR N3 (25); VVOIEVOD záś dwánaśćie powtore rządźiło: Lecż im/ iáko y pierwſzym/ ná rządźie zchodźiło. KlonKr A2 (10); Máterya tá godná y Homerá byłá. KlonKrGum Av (2); Z drugą rotą IS przypadł Rotmiſtrz doświadcżony/ Ieſzcże nie miał y wąſá/ nie miał áni żony. KmitaSpit B2 (22); PowodPr 54 (72); Gdźież y oyce święte Chryſtus wprowádźił? SkarKaz 635a (268); Acz gdyby ſię ná to y drudzy zgodzili/ tedybym y ia rad zezwolił VotSzl D2 (61); wſzák y Sędziſłáwſki Ma kuchárzá ktorego Seráphinem zową. CiekPotr 72 (47); Bo mię dźiś w mym nieſzcżeśćiu y ći odbieżeli/ Ktorzy ze mną pod iedną wątrobą leżeli. CzahTr C2 (34); Teraz twéy łáſki trzebá/ teraz y twéy wiáry GosłCast 51 (45); Náwet choćiay y w drodze/ chćiey tę ſpráwę zácżąć. PaxLiz E3 (16); Táka mądrość ſłuſznie ſię też zowie nie tylo źiemſką/ ále y bydlęcą. SkarKazSej 658a (82); Trzebá Sżyprowi myślić o ſukience Trzebá y w ſzkućie myślić o kuchence KlonFlis E4v (35); SkorWinsz A3; SapEpit ktv (15); Opuſzcżáią więc pod cżás y kośćioł ſwoy ſtáry KlonWor 47 (72); Kiedy vmrę nie piſz mi tytułu inſzego/ Ná grobie/ ni dokłáday y ſłowá iednego. PudłDydo [B5] (15); RybWit [A]v (5); Ale y ty o tym wiedz/ żeć ieſt nacudnieyſza Czarna ſzátá/ twoiemu ſtanu przyſtoynieyſza. ZbylPrzyg Bv (8); SzarzRyt Av (10); SzarzRytJSzarz nlb 2v; GRyffowie ſtrzegą złotá/ y biią ſie o nie/ Ták w południowey iáko y w pułnocney ſtronie. SzarzRytLeśn ktv (3).

Połączenia: »a i« (173): BierRaj 20; ZapWar 1514 nr 1904; BierEz L4 (12); OpecŻyw 19v; PatKaz II 39v; HistJóz C4v; Iam ſpał á na ſpałem ſie/ á y powſtałem/ abowiem przijął mie. TarDuch D7v; BierRozm 13 (3); RejPs 17 (18); LibLeg 11/22v (4); Iedzże chudy groch náſz pánie A y kápuſtá będzie wczás RejRozpr H2v (2); RejJóz D3 (3); RejKup h2 (9); KromRozm I I4v; MurzHist Sv; MurzNT Mar 12/21; KromRozm III L6; Diar 33; GroicPorzRej C3v; Drudzy tho zwáli fátum/ po polſku przypadkiem/ A y ſamem po cżęśći bywał thego ſwiádkiem. RejWiz 127v (14); Aták teras powſtáń Pánie Boże ná pokoy á y odpocżynek twoy [Consurge, Domine Deus, in requiem tuam] Leop 2.Par 6/41; RejFig Aa3v (3); RejZwierz 100 (2); Abowiem iáki ieſt trzaſk ćienia pod gárncem/ tákowyć ieſt śmiech ſzalonego. A y tho ieſt prożność [et etiam hoc vanitas]. BibRadz Eccle 7/7; BielKron 16v (2); zginie thobie [...] wſzytko kochánie twoie/ á y gárdło twoie/ á y káżde poſtąpienie twoie nigdy beſpiecżne nie ieſt. RejAp 37v (2); GórnDworz Ii4; HistRzym 67; Idźże/ á y ty vcżyń tákże. RejPos 208v (7); RejZwierc 7 (10); BudBib 1.Reg 12/23 (2); Strum H2v (2); BiałKaz ktv; BudNT Luc 19/26 (2); CzechRozm 40 (2); PaprPan G4v (6); ModrzBaz 51 (3); SkarJedn 382 (2); KochOdpr C3; KochPs 73 (2); teraz noc/ drogi niewidzieć/ á y wednie trudna SkarŻyw 244 (2); KochTr 23; CzechEp *3 (3); KochJez B4; KochFr 108; KochMarsz 155; KochWz 140; GórnRozm I4 (2); GórnTroas 60 (2); WujNT Hebr 7/9 (11); PowodPr 45 (3); SkarKaz 245a (12); SkarKazSej 688a (2); Wnet poddánych wezwawſzy tę rzecż vcżyniłá/ A y s płácżem nápoły/ o to ich prośiłá PudłDydo [B5]v.

»a snadź też już zasię i« (1): A ſnadź też iuż záſię y końcá tákim ſrogim dekretom nie máſz RejPos 175.

»a więc(że) (też) i« (8): A więc y głupi przeglądáli mię [Stulti quoque despiciebant me]: á gdym od nich odſſedł/ nátrząſáli ſie zemnie. Leop Iob 19/18 (3); RejZwierc 191; WujJud 5v; A więc że bym też y tego cżynić nie miał? CzechRozm 251v; ModrzBaz 32; á więc y to dziećiątko ma dla mnie vmrzeć? SkarŻyw 184.

»ano (też) i« (32): LubPs cc6; RejWiz 114 (6); SienLek 5v; chłubią ſie z mięſá/ áno y polewki nie widzieli. GórnDworz Aa3v; Ano też y Abákuk był przynieſion po powietrzu áż do Dánielá RejPos 135v (5); RejZwierc 47 (9); Ano y prawdá niema być fałſzem podpirána. BudNT przedm b8 (2); ModrzBaz 48 (3); CzechEp 275; WerKaz 296; WujNT 5; KlonWor 15.

»aza(ż) (by) (też) i« (35): D. Azaby y o tym roznye á odmyennye piſał? KromRozm I I4v; RejWiz 60v; A zaż y celnicy ták nie cżynią [nonne et publicani idem faciunt]? BibRadz Matth 5/47 (2); WujJud 222; BudNT Matth 5/47 (2); A zaż też y ſámi Apoſtołowie Chriſtuſowi kordow nie mieli? CzechRozm 234 (3); Grakus ábo Krok Krol Polſki. AZaſz y ten s pámięći thu nam wiecżney zginie PaprPan Ddv (2); ModrzBaz 7 (2); á zażby mnie y to co ku wierze y cnoćie ſzkodźić miáło? CzechEp 63 (12); ReszHoz 127 (2); GórnRozm A3; WyprPl A3v; áza y zakon tego nie roſkázuie? LatHar 127 (2); WujNT Matth 5/47 (3).

»ba i (owszem)« (95): ComCrac 15v; RejRozpr B4; RejKup d6 (6); KromRozm I L2v (4); KromRozm II v3 (2); KromRozm III E2v (2); DiarDop 102; Ledá o co łáye fuka/ Bá y cżáſem kijá ſzuka BielKom G2; GliczKsiąż F3; GroicPorzRej C3v (2); RejWiz 80 (2); Leop 2.Reg 19/30 (2); RejZwierz 22 (3); BielKron 334; KochSat B3v; PAPIE. Co to zacz ieſt? (–) Bá y iać wierę themu ſłowu nie rozumiem. OrzQuin B3v; Prot A3; GórnDworz T4v (4); RejZwierc 61; WujJud 69 (4); PaprPan C3v (10); Mária Iácobi. Bá y owſzem miłe moie Pokażmy kochánie ſwoie. MWilkHist Cv (8); CzechEp 8 (8); NiemObr 179; WerKaz 296; BielRozm 4; GórnRozm L2 (4); ActReg 130 (3); Nie ták ſie złégo rázu/ bá y wiátru boię. WyprPl C3 (5); GrabPospR L3 (2); CiekPotr 5 (7); GosłCast 45; PaxLiz E; RybWit C2.

»(także) i nadto (jeszcze)« (4): á wſzákże y nád tho maſz dobry plaſtr. SienLek 151v; ktorego też y Pan Kryſtus názwał ćiáłem s ćiáłá v Janá. A Páweł thákże/ y nád to cżłowiekiem zwierzchownym GrzegŚm 33; Ale y nád to/ ieſzcże ſie/ y ſtąd ich opácżny rozum/ y omamienie pokázuie CzechRozm 101 (2).

»i na koniec« (1): álbo iáko przed tą wielmożnoſcią mury ſie ſámy pádáły á obaláły/ álbo y ná koniec y mocy piekielne vpadáły RejAp 16.

»i na potym« (1): áby dobrych á ſławnych ludzi á wiernych miłoſnikow Rzecżypoſpolitey ſławá y ná potym potomſtwu náſzemu w vſzy kołátáłá RejZwierc 119v.

»(też) i oto (a. owo), i oto też« (5 : 1): Słyſzałeś wyſzſzey Regułę wykłádu piſmá/ przyſtoſuyże teráz y oto też mieyſce do niej SarnUzn [F2]; Też y oto to nieiáko do Ironiey należy GórnDworz R3; Thákowyż też y owo żárt bywa/ kiedy ieden drugiego ſzalonym [...] cżyni GórnDworz T6 (5).

»(a) i owszem (też), też i owszem« (41 : 1): NIc ćie to niechay niewzruſſa iż vżrzyſz wroſkoſſach obfituiące złoſćiwe ludzi á y owſſem kędy możeſz życz iem tey ſſczęſliwoſći gich. RejPs 54; KromRozm II i (3); KromRozm III N4v; KrowObr 19; Złączenie Słonczá [...] Krom tego czo chczez miecz tayemnie/ y owſzem dnia tego nicz nyepoczynay. Goski A3; BielKron 332; GrzegRóżn D3v; SarnUzn B3 (3); SienLek 88 (2); GórnDworz H2; Kielich moy y owſzem pić będzyecie RejPos 312; BudBib c3v (2); á ia y owſzem ieſtem tego dobrze świádom. BudNT przedm a5 (4); Nie przez ponurzenie/ áni przy ponurzeniu zgołá/ ále y owſzem do niego idąc w tym ſie oświadcżamy CzechRozm 259v (2); Krol [...] nietylko ćiáłá ludzkie á rzecży z wierzchne/ ále też y owſzem więcey ſercá ludzkie rządźi y ſpráwuie ModrzBaz 19v (5); ZapKościer 1580/33 (2); CzechEp 72 (3); WerGośc 211; ActReg 149 (2); KołakSzczęśl B2v (2); WujNT przedm 11; ále y owſzem będźie wolno Sędźióm Ziemſkim téż o wielką ſummę ſądźić SarnStat 720; Y będźiemy mieć moc My y potomkowie náſzy/ y owſzem téż y Rády króleſtwá náſzégo będą mieć tęż moc SarnStat 980.

»(wszak(że)) (przedsię) i tak(ci)« (67): LibLeg 11/57; RejJóz P8v (9); Ano y tak barzo Płochy Niemaſs wniem cznoty nj trochy RejKup dd5v (3); Diar 66; DiarDop 102 (2); BielKom F6; Ale ieſlim y ták ieſt niecnotliwym [Si autem et sic impius sum]/ cżemużem dármo vśiłował? Leop Iob 9/29; Lecz áni y ták świadectwo ich zgodne było [Et nec sic par erat testimonium illorum]. BibRadz Mar 14/59; Vix ita tamen vivimus, Ledwey y ták żywiemy Mącz 501a; GórnDworz Z7; Strum F2v; BudNT przedm d3; CzechRozm 153 (5); PaprPan O; Wſzákże y ták tą chytrośćią nic nie wygrał. SkarŻyw 130; Wſzákżem przedśię y ták nie záraz/ tego [...] piſáć tym porządkiem pocżął CzechEp *3 (22); Więcéy nieśmiem rzéc: bo y ták ſię boię KochFr 19; KochPieś 38; KochSob 67; Kiedy mię téż zrozumiał/ iuż ſłábiéy dworował: Y tákći cczo odiáchał/ nic nie wykuglował. PudłFr 63; Wſzák y ták śmierć/ gdy z muru ſpádnie ów co ſtrzeże. GórnTroas 45 (3); LatHar 634; WujNT [405] (4); Proſzę byś mi dał pokoy/ bom y ták nie zdrowá. KlonWor 59 (2); PudłDydo B3.

»(a czasem) i też« (25): LibMal 1544/84; Owa iſcie y mnię też nędznika wſpomoże RejJóz B2v; GliczKsiąż M; LubPs S6 (2); KrowObr 215; RejWiz 5 (7); Leop 2.Mach 1/18; Powiedáyą o ſtárſzym Kráſuſie że ſie nie śmiał/ yáko y teſz o wielu ich że nigdy nie płákáli. Mącz 391c; SarnUzn 7v; SienLek 130v; RejAp 95; s theyże rzecży ważne ſłowá ku chłubie/ ábo ku gáńbie cżyiey/ wziąć ſie mogą: a cżáſem y theż właſne GórnDworz O3v; GrzepGeom F2; Aby ſławnie trąbili w rzecżach známienitych/ Thák w ſwoich iáko y też w ſpráwach poſpolitych. RejZwierc 120; CzechEp 160; slachetna pány Gertruda borſka: y teſz strony Męſza swego Pawla páczi ZapKościer 1588/79; KochFragJan 3; CzahTr G4.

»jakmiarz i« (2): FalZioł I 133b; A nie iedno to o tem mieyſcu/ ále iákmiarz y o káżdem maſz rozumieć. BudNT przedm c7.

»(a, ano, i, nuż, ono, owa) jeszcze(ć, -ż) i, a i jeszcze« (181 : 2): BierEz L3v; FalZioł V 32v; GlabGad A2v; MiechGlab 52; RejPs 76v (4); Ieſcze mie y Czartem ſtraſzys RejKup g8v (3); Ieſzczéſz y wy krom porozumięniá ieſteśćie? MurzNT Matth 15/16; KromRozm II f2v; Diar 38; A i jeszcze nie ta przyczyna, NMK, prożno i tak by kto wykładać chciał. DiarDop 102 (2); GliczKsiąż D; KrowObr 166 (4); RejWiz 79v; Cżyli ieſzcże y oczy nam chceſz wyłupić [an et oculos nostros vis eruere]? Leop Num 16/14 (11); A ieſliż ieſzcze y w tym poſłuſzni mnie nie będźiećie/ [Et si adhuc in his non audieritis] thedy ia pomſty na wáſze złośći [...] rozmnożę. BibRadz Lev 26/18 (6); BielKron 31v (3); GrzegRóżn B4v (2); Cephalenia, Insula Ionii maris, A yeſzcze y do tego czáſu bywa zwána tym ymieniem Cephalenia. Mącz 48a; OrzQuin Aa5; SarnUzn G8; SienLek 163v (2); RejAp 156v (2); ſwiátow ták wiele ieſt/ á iam ieſzcże y iednego nie poſiadł. GórnDworz D8 (8); Ano ieſzcże y ná on cżás [...] tego nie omieſzkał RejPos 188; owa ieſzcże y oney nędze ſwey [...] odbieżał RejPos 301 (17); RejPosWiecz2 93v; HistLan A4v; RejZwierc 231v (3); WujJudConf 84 (2); BudBib b3; HistHel B (2); BudNT przedm c3v (2); CzechRozm 192 (24); PaprPan Vv; ModrzBaz 21v; SkarJedn 351 (3); KochPs 142; á iá ieſzcże y potomká nie mam SkarŻyw 283 (8); ZapKościer 1580/11; Nuż ieſzcże y ono [...] zali ſię też z tym nie ſtoſuie? CzechEp 22; ono ieſzcże y ſam Mſzał Papieſki [...] Dáie nam przedśię o tym świádectwo CzechEp 241 (29); NiemObr 3; KochFr 115; KochPhaen 9; WerGośc 254; PaprUp H; ActReg 125 (2); Phil N2; LatHar 330 (3); KołakSzczęśl A3v; WujNT 392 (2); WysKaz 28; WitosłLut A4; GrabPospR N2v (2); PowodPr 76; ſamem zoſtał/ y ieſzcze y mnie ná śmierć ſzukáią. SkarKaz 119b (4); VotSzl E4; ieſzczeć y więcey ieſt tego CiekPotr 82 (2); PaxLiz B3.

»(a) (wżdy) już(ci, -eż) (tak, zaś a. zawżdy) i, a tak już i« (279 : 1): PatKaz III 140; BielŻyw 81; BierRozm 27; RejPs 32 (9); Kupczowy ſię iuż y ſamemu Plebanowe poſtempky niepodobaią. RejKup n4 (12); KromRozm I [P2] (2); A iuści i śiekiera na korzeń drzéw złożona [Iam vero et securis ad radicem arborum posita est] MurzNT Luc 3/9; KromRozm III E7v; Diar 76 (3); DiarDop 109 (3); BielKom F6; LubPs hh5 (5); GroicPorzRej C3v; Snadźby ſie nie ſprzykrzyło iuż ták z nim y w leſie. RejWiz 58 (29); Leop Gen 41/56 (2); RejFig Cc4 (2); RejZwierz 7v (4); GrzegRóżn E4; KochSat B2v; Mącz 66d; OrzQuin S3v (3); SienLek 33; Iuż y orzech głos dáie: iuż y trzćiná brząka LeovPrzepSamb b4v (2); RejAp 20v (10); iużeś ſie náſłuchał iákie dziwy [...] o nim ſie działy: iuż przez Anyoły/ iuż przez páſterze/ iuż y przez pogány/ iuż przez Annę y przez tego ſwiętego ſtárcá Symeoná RejPos 38v; A ták iuż y po przyſciu tego obieczánego zbáwicielá/ [...] nic inſzego nie náyduiemy coby komu pomoc miáło RejPos 117v (37); RejZwierc 174v; A thák moy miły brácie iużći y kámienie muśi wołáć/ gdy ſynowie Abráámowi milcżą RejZwierc 188v (46); WujJud A7v (3); RejPosWstaw [1102]; BudNT Ii3v (2); A wżdy iuż y znáku ich namnieyſzego niemáſz CzechRozm 255 (13); Chybá ieſliby te ſakry od Papieżá odpuſzcżone/ iuż y Rzecżypoſpolitey niemiáły być płácone [non iam separatim reipublicae solvendae essent] ModrzBaz 123 (3); KochDryas A2; Oczko 30; KochPs 103; im chory ony śpiewáiących/ wyſzſzey wſtępowáły/ tym mniey głoſy ich słyſzáne były: á iuſz y słyſzeć ich nic nie było. SkarŻyw 589 (3); StryjKron 250 (4); Pátrzmyż iuż záś y ná to/ iáko to ſamże rozwala CzechEp 181 (16); CzechEpPOrz **4v; KochJez A3v (2); NiemObr 27; Pierſćięń mi/ Hánno/ dáieſz: iuż y ſerce przemięń. KochFr 70 (2); KochMRot A3 (2); ReszHoz 138; WerGośc 260 (3); WisznTr 30; KochPieś 18 (2); PudłFr 36; PaprUp H4; ActReg 114 (2); GórnTroas 47; KochFrag 45; WujNT Matth 3/10; pozwalamy: áby w źiemi ich było iuż záwżdy y ná potomné czáſy od káżdégo Dekrétu pámiętnégo trzy groſze SarnStat 822 (6); WitosłLut A2 (2); PowodPr 25 (2); SkarKaz 277b (2); CiekPotr 63 (3); CzahTr D (4); GosłCast 24; Kiedy więc orácią pocżnie chłop wypráwiáć/ Iużeſz tam y Krolowi/ nietrzebá ſie ziáwiáć. PaxLiz Dv (3); SkarKazSej 669a; Iuż Ameryká/ iuż y Mágelláná/ Smiáłym Hiſzpanom morzem doiechána KlonFlis D2v; SapEpit B3; KlonWor 45 (3); PudłDydo B4.

»(a) k temu też i« (16): BibRadz 4.Esdr 6/54; GórnDworz F4; RejPos 138v; GrzegŚm 12; HistLan B; Ktemu teſz y wmieśćie wdzięcżnym dał mi odpocżynienie [In civitate sanctificata similiter me quiescere fecit] BudBib Eccli 24/11 (2); A ktemu też y dla tego/ ábyś y ty nápotym był oſtrożnieyſzym CzechRozm 223v (2); Ktemu też y ono rozmáite broni vżywánie ábo ćwicżenie niema być opuſzcżáne [Sunt et illa exercitia armorum non omittenda] ModrzBaz 111 (6); SarnStat 967.

»(a) (jeszcze) k temu(ć) i, (a) k temu jeszcze i, a ku temu i jeszcze« (82 : 6 : 1): MurzHist O4 (2); MurzNT 93v; KromRozm II h3; Ieſſcże k temu y ná on cżás Páná w gnyew wzruſſyli LubPs Y3v; Leop 3.Esdr 6/18; BibRadz Num 4/26 (7); SienLek 9; RejAp 33v; ſą kthemu ieſzcże y kſięgi ktore vcżą GórnDworz Bb5 (3); drugi też ſobie [...] po kwitácije poſłał/ [...] á kthemu ieſzcże y ná przyſzłe rzecży wolność ſobye wypráwił. RejPos 327 (4); RejPosWiecz2 94v; A ktemu y ćiáło moie mieſzka przeſzpiecżnie. GrzegŚm 25; RejZwierc 168; BudBib c2 (4); MycPrz I C2v (2); WierKróc kt (2); A ku temu y to ſie ieſzcże przydáć może CzechRozm 195 (6); Ktemu y zá porządek w domu nie połáieſz PaprPan O3v (4); KarnNap ktv; ModrzBaz 75v (3); SkarJedn A2v; CzechEp 195 (14); NiemObr 24 (3); PudłFr 78 (2); PaprUp K; ActReg 16 (3); GostGosp 32; GostGospPon 169; GórnTroas 8; WujNT 461 (3); Ktemu y poddáné Pan ich/ ieſliby był pozwány/ do ſcrutinium ſtáwić ma SarnStat 614 (9); GosłCast 46; PaxLiz B4; PudłDydo B3v.

»(a) nadto (jeszcze) i« (73): FalZioł V 35; MurzNT Luc 24/22; KromRozm III M5v; MrowPieś A3; GliczKsiąż G8; Mąż z Egypthu wyzwolił nas z ręki páſterzow: Nádto y náćiągnął wody ſnámi [insuper et hausit aquam nobiscum]/ á nápogył nam owce. Leop Ex 2/19; Nád tho ieſſcże y dwá ſynowie twoi/ Offni y Finees/ zábići [insuper et duo filii tui mortui sunt, Ophni et Phinees] Leop 1.Reg 4/17 (6); BibRadz Esth 4/8; BielKron 146 (2); SienLek 148v; Nád tho ieſzcże y dobytek wielki iemu dáli HistRzym 27v (2); RejPosWstaw [1432]; A(le) ſzedl drogą krolow Izráelſkich/ a (nád to) y ſyná ſwego przewiodł przez ogień [Et abiit in via regum Israel: et etiam filium suum transire fecit per ignem] BudBib 4.Reg 16/3 (5); Nád to y Ieronim nie kłádzie iych wſwoiem Kommentarzu BudNT przedm b6v (4); CzechRozm A6 (18); Ieſt nád to y tákich wiele [Sunt item multi]/ ktorzi ſwoich rzecży ſproſnie vżywáią ModrzBaz 32 (2); SkarŻyw 68; á nád to ieſzcże/ y to gánię iż co ſámego Bogá ieſt/ [...] komu inſzemu przywłaſzcżáią CzechEp 84 (11); CzechEpPOrz *3; ArtKanc N11; Phil I2; OrzJan 121; Tenći to ieſt człowiek ktory przećiw ludowi y zakonowi [...] vczy: á nádto y Pogány wprowádźił [insuper et gentiles induxit] do kośćiołá WujNT Act 21/28 (5); SarnStat 979 (2); WitosłLut A2; PowodPr 51 (2).

»(jeszcze) nadto (też) i, jeszcze i nadto też« (3 : 1): FalZioł V 29v; yeſcze nad tho y slvzebnyka ſwego poſlalem knym abi on przithim bil LibLeg 10/61; Nád to teſz y ſpráwiedliwe potkáło doſwiadcżenie ſmierći [Tetigit autem tandem et iustos tentatio mortis] BudBib Sap 18/20; tedy ieſzcże y nád to też to przydał kap 3. v 4. CzechRozm 72.

»(a) (już) na koniec (też) i, na koniec już i« (29 : 3): MiechGlab 45; LibLeg 10/152 (2); A yuż ná konyec y ſąd á rozeznánye około wyáry á kacyrſtwá [...] ſobye przywłaſſczáyą KromRozm III H6 (4); KrowObr 55 (3); Spráwá ſzesći dni/ ktorych Bog/ ſwiát ſtworzył [...] Ná koniec y cżłowieka/ pánem nád wſſytkim ſtworzeniem vcżynił. Leop Gen 1 arg (3); OrzRozm O3v (5); KochSat C3; OrzQuin T (3); A ty gwiazdy [sie rozumieją]/ páſterze á náucżyciele ich/ ktore tu już nákoniec y Anyoły ſwemi názywáć racży. RejAp 16v (5); nákoniec/ j Pruſkiem Káſzubſkiem ſłowem/ [...] chczę/ áby ſie Dworzánin nie hydził GórnDworz F5v (10); Nákoniec iuż y Ewányelia Páńſka/ [...] iuż ſie rozſzyrza po wſzytkiemu ſwiátu. RejPos 262v (28); BielSat D4v; A ná koniec y Piekłu duſzę przypiſuie piſmo GrzegŚm 24; ono Pan roſkázuie Prorokowi [...] áby nie żywił y namnieyſzego/ á nákoniec y pſá ná ſmieciu leżącego. RejZwierc 261v (8); Strum K2v; Ktorych [świętych] oſobliwemi modlitwámi/ ludzie záwiedzeni wzywáią: á nákoniec im też y onę iedyną y oſobliwą modlitwę [...] nieſłuſznie przycżytáią. CzechRozm 6v (18); SkarJedn 3 (4); Ná koniec y wklaſztorze żadnego vrzędu y zwierzchnośći nigdy niemiał SkarŻyw 202 (3); CzechEp 11 (5); KochFr 107 (2); ReszPrz 135; KochTarn 77; PudłFr 43 (2); ArtKanc B19v; BielRozm 31; KochWr 19; ActReg 161; LatHar 253 (6); WujNT 392 (4); SarnStat 4; SiebRozmyśl [A3]v; VotSzl B3v; CiekPotr 18 (3).

»(a) na ostatek (już) i« (54): BielŻyw 70; LibMal 1551/165v; a przedśię na oſtatek i pić choc w wielkiem pragnięniu niechćiáł MurzHist D4v (4); BielKom F3; Ná oſtátek y tá przycżyná yeſt ku temu nyepodleyſſa GliczKsiąż I3v; Náoſtátek yuż y ten com go ya był obrał LubPs L3 (2); BibRadz I 346; ná oſtáthek y Nero vtráćił thám lud. BielKron 272 (5); KochSat A4v; SienLek 100; GórnDworz Ii; RejPos 196v; RejPosWiecz2 91v; BiałKat 126 (2); KuczbKat 60 (2); RejPosWstaw 42; A náoſtátek y Krolewſka tá ſtolicá Crácow: od ſzáble ich prożną niebywáłá. BiałKaz H3v (3); BudNT Matth 22/27; áby iáka gwałtowna burzá nieſpádłá zniebá: á nas wſzytkich/ y domow/ y narodow/ á ná oſtátek y ſámego imieniá Polſkiego zgruntu niewywroćiłá y niepotárłá. ModrzBaz 81 (5); StryjKron 380 (2); Náoſtátek y tákim nie sfolguie NiemObr 115 (7); ReszPrz 52; ReszList 161; WerGośc 242; GórnRozm Hv; Phil G3; KochPij Cv; áleś ſie vſtáwnie náczynił [...] nárzékánia bráćiéy twoiéy/ áżeś náoſtátek y ſam wolał groſzem kmiotká ſwégo/ odkupić powinność ſławy żołniérztwá twégo. OrzJan 54; LatHar 251; GrabPospR N2; VotSzl B.

»(a, i) (już) nawet i« (66): á tám iuż náwet naydźieſz y cżás pewny/ ábo látá opiſáne/ ktorych ſie to wſzyſtko ſtáć miáło CzechRozm 169v (4); ModrzBaz 128 (3); KochOdpr C; MWilkHist B3v; A náwet y według Logiki nie ſą ważne. CzechEp 328 (17); KochJez A4; iuż w oborze/ iuż ná polu y w ſtodole/ tudźież też y w ogrodźie/ náwet y w mieſzku trwoga WerKaz 299 (3); ActReg 13 (3); Phil O; Náwet/ y nocna ćichość/ dawa trwogę. GrabowSet M2; Ale fortuná záwżdy iego rády prółá/ A náwet y żywotá záyrzáłá mu zgołá. KochFrag 44; KochFragJan 4; OrzJan 9 (6); Oto krzeſt [...] odradza y odnawia/ y náwet y zbawia człowieká. WujNT 747 (7); SarnStat 1287 (2); SiebRozmyśl H3; GrabPospR N2 (5); CiekPotr 4 (3); GosłCast 28 (2); Káżde rzemięſło ma ſwoie zwycżáie Y ſwe przezwiſká/ náwet y hułtáie Swe ſzpruchy máią KlonFlis F; KlonWor 18 (2).

»(a) nuż (też) i« (16): Nuż y wy morſkye przepáśći á Wyelorybowye/ Bądźcye Pánu ku ćći k chwale záwżdy po gotowie. LubPs ff3v (3); Ey nuſz y wy ſtych Liliy bierzćie przyklad Roż[e] KrowObr Av; RejPos 133v; Nuż też kurcżątko/ nuż też kacżątko/ nuż też y gołębiątko wſzytko tho nic nie wádzi RejZwierc 109 (2); MycPrz I [c]2v (5); WierKróc A2v; A nuż y ſam zábit [Quod si et ipse interfectus]/ áza ſię niedawa znáć by iákim zniebá znákiem Páńſtwu Sármátſkiemu [...]? ModrzBaz 79v; KochJez B4v; ReszList 186.

»(a) (też) ono(ż) i« (16): Ták iáko też ono y Pan ſam powiedáć racżył o nieużytecżnym ſłudze RejAp 194 (2); RejPos 202 (5); ono y święty á mądry Efrem o to ſię fráſuie SkarŻyw 238; A máłoli ná tym ma: onoż y Chrizoſtomá ktory thák krotko o tym piſze. CzechEp 305 (6); ſzukałem go/ á ono y mieśce iego náleść ſię nie mogło. LatHar 607 (2).

»(a) (także) oto(ż) i« (81): OpecŻyw 38; ForCnR Ev; PatKaz II 86v (2); PatKaz III 103v; RejKup l2v; MurzHist B2v; Bo oto i tych pan nieodrzuca MurzNT 96; LubPs gg3v (3); Leop Gen 31/28; BibRadz 1.Reg 12/2; BielKron 115v; GrzegRóżn E4v; RejAp 144v (9); Oto y s tego znáć/ żeś w. m. białymgłowam nie życżliwy GórnDworz Dd5; HistRzym 94; RejPos 305v (6); Otoż y w tey ſpráwie [...] Pan iuż dał nam przykład RejPos Wiecz2 90v; WujJudConf 220v; BudBib Gen 32/6 (4); BudNT Iac 3/4 (2); tákże oto y drudzy zá nim [...] text grecki pofáłſzowáli CzechRozm 201v (5); PaprPan E2; Otóż y pánnę dawno pożądáną Maſz wedla śiebie/ złotem przyodźiáną. KochPs 67; SkarŻyw 304; CzechEp 331 (11); NiemObr 18; PaprUp F3 (2); ActReg 23 (2); WyprPl C2v; LatHar 326; Iżem widział Duchá.) Oto y trzećia oſobá przenaświętſzey Troyce. WujNT 307 (12); WitosłLut A2v; SkarKaz )(3; Gdyż oto y chłop głupi dla nędznego brzuchá/ Wpada w ćięſzką niewolą/ iáko w ſmołę muchá KlonWor 27.

»owo(ż) (a. owa) i« (12): Owa y ſam áni wyem gdzye ſie co podzyáło LubPs K2v; RejZwierz 74v; Owo y ogień im mu nacżęſciey ſuchych drew przykłádáią tym záwżdy naiáſnieyſzy bywa. RejZwierc 15; Owa y wy bez Ceremoniy być niemożećie WujJud 207v; BudBib 4.Reg 19/4; Owoż mamy dwie ſłońcy/ owoż dwie Troi: Owoż y łáni morzem głębokim płynie KochOdpr Dv; SkarŻyw 51; CzechEp 92 (2); KochBr 152; KochSob 58; WyprPl A2.

»(a, i) owsze(m, -kić) i« (43): MiechGlab *7; RejPs 65 (2); KromRozm I M3v (3); owſzekić i tam śię przycie pana waſzego i nauki iego MurzHist H3v (2); KromRozm II s; KromRozm III M5; á owſſem y Vryaſz Hetheycżyk ſlugá twoy vmárł. Leop 2.Reg 11/24 (3); GrzegRóżn D3 (2); RejPos 217; RejZwierc 86v; Zgrzeſzył y Moyzeſz [...] y owſzem y ſam Páweł zgrzeſzył WujJud 107v (4); BudNT przedm c5 (2); Owſzem/ y ſam Iezus/ [...] roſproſzenie opowiedział CzechRozm 117 (2); Y owſzem y to roſkazano/ ábyś ſię niepodnośił ModrzBaz 58; Owſzem y oracże/ [...] niewiem cżemuby też niemieli pod przyśięgą zeznáwáć/ wiele źiemie záśiewáią. ModrzBaz 122v (5); ModrzBazBud ¶6; Oczko 11; CzechEp [410]; Phil E2; LatHar 245; Izali Bog ieſt tylko Zydow? áza też nie Pogánow? Owſzem y Pogánow [Immo et gentium]. WujNT Rom 3/29 (3); SarnStat 1040 (2); SkarKaz 121a (2); KlonWor 8.

»pospołu (też) i, też po społu i« (10 : 1): OpecŻyw 82v; A gdy w nocy ſpádowáłá roſá około obozu/ thedy thakież ſpadáłá poſpołu y Mánná [descendebat pariter et man]. Leop Num 11/9 (2); BielKron 79v; Kácérzowie z znákiem Krzyżá S. poſpołu y Zakón ſtráćili. OrzQuin M4v marg; RejPos 217v; Bo ieſliżeſmy śie sſtáli poſpołu wſzcżepieni ku podobieńſtwu śmierći iego/ poſpołu też y zmartwychwſtánia będźiemy KuczbKat 110; RejZwierc 252v; Nieprzepłácony duchu/ z tobą poſpołu Y oycżyzná vmárłá KochOdpr D2; A iáko robotá gromádą ſpora/ ták też poſpołu y ná przewodźie lepiey/ kiedy to może bydź. GostGosp 10; WujNT 346.

»(a) potym(że) też i, też potym i« (22 : 8): BielKron 179; Vmárł też pothym y on bogacż RejPos 161 (4); Potym też y w miłośći ſpołecżney ma być záchowano to złącżene [!] cżłonkow. RejPosWiecz2 94; KuczbKat 265; Potymże też y Iehu/ ſyná Námzowego/ Ná Syriyſkie kroleſtwo/ pomáżeſz też iego. HistHel C4; RejZwierc 38v (2); A potym też y temu ſie przypátrz/ kto to mowił. CzechRozm 30v (4); Maſz ie naprzod w ſercu thwym przed Pánem Bogiem ſámym/ á potym też y przede mną [...] vſty wyznáwáć KarnNap C3v; Tu też będźie o władzy Oycowſkiey/ y Páńſkiey: [...] potym też y o tey władnośći/ ktorą mąż ma nád żoną [de ea item quam maritus in vxorem [habeat]]. ModrzBaz 76 (2); SkarŻyw 184; Ale też potym y Ceſárze z Rzymá wypiſáli: á ſámi ná ich ſtolcu záśiedli. CzechEp 370 (9); WujNT 305 (2); KlonWor 34.

»(a) snadź jeszcze (czasem, już, tak) i, (a) jeszcze (już) snadź i« (13 : 8): á ſnadz ieſſcże y wżywoćie mátki mey znać było żeś ty Bog moy ſpráwiedliwy. RejPs 31v; tobie ieſt záwżdy iáwne káżde ſtáránie moie á ieſćże [!] ſnadz czáſem y głos prozby moiey/ niewyleći z vſt moich á iuż ty zrozumieſz potrzebam moiem. RejPs 206; A oczy twoie przezrzáły ieſſcze niedoſkonáły początek moy/ á ſnadz ták y káżdego człowieká RejPs 206v (10); DiarDop 111; A ſnąċ ſię iuż y ſąm wſtydzę Za tą ſprawą czo ią widzę. RejKup b5 (2); ſnadź iuż y onego ktoryby nigdy áni ſłychał/ áni rozumiał o obietnicach Páńſkich [...] mogłyby [słowa proroka] ruſzyć RejPos 231 (5); A ſnadź cżáſem y krokiem nie wſthąpił nieprzyiaciel do gránic náſzych RejZwierc 185v; Iużbych ſnádź przedał y konie. RejZwierc 235v (3).

»snadź tak i« (2): RejWiz 11; SIenieńſcy [...] Ná wielkie ſie wymyſły/ nigdy nie ſádzili. A wſzákoż ſie nie dáli/ oſzukáć rownemu/ A Bog wie by przyſtało/ ſnadź ták y káżdemu. RejZwierz 58.

»(a) społ(u, -em) i« (12): FalZioł I 38b; GlabGad G2; A gdy chodzili Cherubinowie ſſli ſpołu y kołá wedle nich [Cumque ambularent cherubim, ibant pariter et rotae iuxta ea] Leop Ez 10/16; przyſſli do niego [króla] Zydowie z Anthyochiey/ á ſpołu y Grekowie [simul et Graeci]. Leop 2.Mach 4/36 (3); BibRadz 1.Mach 11/42 (2); BielKron 79; GrzegRóżn E3; Rzeki niech kleſzcżą dłonią/ ſpołem y gory niech hucżą [Flumina plaudent manu simul montes ovabunt]. BibRadz Ps 97/8 (3).

»(a) sna(dź) (a. snadnie, a. snaść) (by) (też) i (na koniec), i snadź« (261 : 2): a ſnádz téż ij apoſtolowie plakali OpecŻyw 68 (3); RejŁas w. 20; á niepomoże mu ſnadz y pokorá iego RejPs 163v (59); LibLeg 11/9v (2); RejRozpr K (2); SeklWyzn Ev; Bo kto w ludzkich vſciech dobrże ſlynie Snadz y pańska łaska go nie minie RejJóz Q4 (7); SeklKat F2v; RejKup ſ3 (17); MurzHist E2v; MurzNT 18v (2); KromRozm II av (4); KromRozm III Q4 (6); Diar 65; DiarDop 105; GliczKsiąż C8v; LubPs ee (6); A ſnádnie y ná zyemi to káżdy zrozumie/ Gdy ſie wiátr ocż otrąći/ tedy bárzyey ſzumi. RejWiz 151v (9); Leop Ioann 5/46; RejFig Bb4; Ale dziś nie o ſyná lecż ſnadź y o Kozę/ Znaydzyeſz wnet Wilcży dekret/ á Záięcżą grozę. RejZwierz 1v; Rokoſzowſki. TV ſie fárbá s przezwiskiem/ nadobnie zgadzáią/ Więc ſnadź y przyrodzeniu/ nic nie przekażáią. RejZwierz 72v (12); Nie gardź krolem w vmyſle twoim [...] bo ſnadź y ptacy powietrzni roznioſą głos twoy y mowę twoię [quia et aves coeli portabunt vocem tuum Vulg Eccle 10/20] BielKron 82 (4); Prot C2v; RejAp BB5v (11); GórnDworz E4v (6); A ſnadźby y ſámy ty owiecżki dobrowolnieby ią ſtrząſáły s ſiebie RejPos 189; Co tu ſnádnie y s tey Ewányeliey s. káżdy obacżyć może RejPos 233 (23); BiałKat 371; HistLan B2v; Zaden narod/ żadna hordá/ á ſnadź y Cygáńſka/ nie ieſt w tákiey niedbáłośći RejZwierc 185v; Ráyce. Iákie Pánie wybieracie/ Otoż tákie ſobie macie/ Snadźby y bábę obrano/ By iedno co zá to dano. RejZwierc 234 (21); WujJud B2; RejPosRozpr c3v; MycPrz II Dv (2); WierKróc A2; StryjWjaz B4v (2); PaprPan Y2v (4); ModrzBaz 9 (2); ták trudno którégo mego rownia/ biegłość álbo vmieięntność/ do tego przyść może/ áby ſobie przy niém ſnaść y śrzednią cénę przypiſáć á przywłaſzczyć mogła. Oczko A2v (4); SkarŻyw 141 (2); W czym Sabinom [...] przyrownáni á ſnaść y ſowito w Rycerſkich dzielnościach nád nich przełożeni być máią. StryjKron 340 (2); CzechEp 81 (2); NiemObr 106; WerGośc 236; WisznTr 25; By mię ſnać y nákoniec z Bogiń która chćiáłá. PudłFr 51 (2); PaprUp F4 (2); Custodes Legum, et Libertatum nostrarum mnie d otego wszytkiego przyprawili anikt inszy iakoz to y znac aperte sami zdawali ActReg 14 (2); GrochKal 6 (2); TO cżym mnie náwiedzaſz/ Pánie/ znoſzę ſkromnie/ A ſna też y więcey/ ieſli chceſz mieć po mnie GrabowSet B2; Ciebie proſzę/ ſam ſię boię/ Sna ná ſię biorę y zbroię GrabowSet D4 (3); KołakSzczęśl A3; Byśćie mię ználi/ ſnaćbyśćie y Oycá mego ználi [forsitan et Patrem meum sciretis]. WujNT Ioann 8/19 (2); SarnStat 1315 (2); WitosłLut A2; VotSzl B4; Nie z ſługą o twą krzywdę/ ſnadź by téż y z królem Przyſzło mi ſie powádźić/ niebiłbym mu czołem. GosłCast 65 (7); KlonFlis H5 (2); Rzecż krádźiona dawnośćią nigdy nie záchodźi; Bo iey ſnadź y we ſto lat dochodźić ſię godźi KlonWor 44; PudłDydo B4 (2); SzarzRyt C3v.

»(a, i) tak(ci, -o(ć), -oż) (a. także(ć)) i« (1457): Tákoć y drudzy dziáłáią BierEz R3v; PatKaz I 4v (5); takoſz/ y wzyuoczye yey matky ſzwyątey anny/ yeſt począta przenayczyſzczyey PatKaz II 79; PatKaz III 101; FalZioł IV 44a (37); BielŻyw 101 (2); GlabGad E5v (13); MiechGlab 23; ZapWar 1537 nr 2494 (2); LibLeg 11/9v (10); RejPs 216v (23); A ták y to ſnadz przeczyſć niewádzi Iáko głupi nie mądremu rádzi RejRozpr Av (3); LudWieś A4; SeklWyzn d2; RejJóz F5v (3); SeklKat Z2v (3); RejKup b3v (7); HistAl K3v (5); KromRozm I D2 (12); MurzHist L4v (4); Takći i ſyn człowieczy będźie cierpiał odnich [Sic et filius hominis futurus est pati ab eis] MurzNT Matth 17/12 (4); MurzOrt B (2); KromRozm II t4v (22); LibMal 1552/169; KromRozm III M4v (20); Diar 46 (3); DiarDop 110; BielKom F5; LubPs A6 (10); GroicPorz [113]; A tákże y o Apoſtolech przeć tego niemożeſz KrowObr 205v (23); A tákżeć y dotknienie co theż wiele cżuie/ A przedſię iednák rownie nie wſzytkim ſmákuie. RejWiz 118v (42); Leop Iac 3/5 (20); UstPraw Kv (2); RejFig Cc7v (3); RejZwierz 51v (9); W ten dźień gdy ofiárowáć będźiećie/ iedzćie/ á tákże y názáiutrz [et in crastino] BibRadz Lev 19/6 (70); OrzRozm B2v; BielKron 318 (28); GrzegRóżn A4v (24); KwiatKsiąż Hv (2); OrzQuin Dv (2); Prot C4v (2); SarnUzn E7 (18); wypądzaćiem páprotká czarną żołć: á táko y inne lekárſtwá przykłádáć SienLek 54 (22); RejAp 80v (32); GórnDworz F6 (4); GrzepGeom D3; RejPos 32 (62); RejPosWiecz2 94 (3); RejPosWiecz3 97; BiałKat 6 (29); BielSat C (2); GrzegŚm 2 (8); HistLan E2v (2); KuczbKat 425 (8); RejZwierc A2 (121); BielSpr 47v (25); KochMon 23 (2); WujJud 40 (23); WujJudConf 80 (7); RejPosRozpr b4; RejPos [1432]v (2); BudBib 4.Esdr 11/19 (32); MycPrz II D (6); Strum K (4); WierKróc B3; BiałKaz F3 (7); BudNT przedm c2v (22); StryjWjaz A3v; CzechRozm 235v (62); PaprPan B3v (5); KarnNap C2 (2); ModrzBaz 81v (9); SkarJedn 300 (10); KochOdpr B2; Oczko 14v; KochPs 52 (5); y ták y ine przy Chryſtuśie tá opoká zátrzymáłá. SkarŻyw 598 (23); ZapKościer 1579/33 (24); A ták y ty folguiąc práwu powſzechnemu/ Zágródź drógę do ſercá vpadkowi ſwemu KochTr 24; MWilkHist B4 (4); StryjKron 792 (9); CzechEp 210 (75); KochJez A2v (2); NiemObr 44 (10); KochFr 58; KochDz 107; KochPhaen 15; ReszPrz 81 (11); ReszList 192 (3); WerGośc 227 (2); WerKaz 303; BielSen 11; BielSjem 24; Tákżeć y té ſtroie Iákoby nie twoie KochPieś 22 (2); PudłFr 47 (3); ArtKanc L10v (2); BielRozm 15; Tákći y w Rzeczypoſpolitey ſą to tákie/ to owákie ſtany GórnRozm L3v (10); PaprUp H4v (6); KochWr 35 (2); ActReg 6 (16); GostGosp 124 (14); Phil K4 (3); GórnTroas 49; GrabowSet H4 (2); KochFrag 50; OrzJan 74 (2); LatHar 297 marg (13); Y rzekł im: Tákze y wy bez rozumienia ieſteśćie [Sic et vos imprudentes estis]? WujNT Mar 7/18; Tákże y mąż nie ma w mocy ſwey ćiáłá ſwego/ ále żoná [Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier]. WujNT 1.Cor 7/4; A ták y ten ktory dáie zá mąż pánnę ſwoię/ dobrze czyni [Igitur et qui matrimonio iungit virginem suam bene facit] WujNT 1.Cor 7/38 (81); WysKaz 37; JanNKar E2v (6); JanNKarKoch G2; SarnStat 131 (101); SiebRozmyśl Bv; GrabPospR M2v; PowodPr 84 (4); Ták y my podłemi ludźmi w ſzpitalách/ w ſzkołách/ w klaſztorách/ we wśiách y kmiecych domkách/ nie gardźmy. SkarKaz 84a (14); VotSzl B4v (6); CiekPotr 82 (2); CzahTr Fv (3); PaxLiz C4; SkarKazSej 701b (12); Tákże y náſz Flis ma ſwoie vſtáwy Ma ſwe przezwiſká y oſobne ſpráwy KlonFlis Fv; SapEpit A2v; KlonWor 32; PudłDydo A4v (2); ZbylPrzyg B2v.

»tak(ci, -że) ono i« (3): RejPos 343; Tákći ono y Ian w ziáwieniu GrzegŚm 60; Tákże ono y Xerxes on wielki á możny krol/ gdy był wielką wielkość ludzi ná woynę wywiodł/ [...] páthrząc ná ony woyſká pocżął płákáć. RejZwierc 170.

»(a)tak(o) (a. także(ć)) też i, też także i« (353 : 5): FalZioł V 64v (5); GlabGad G5; SeklWyzn c2v (4); LibLeg 11/141; SeklKat X4 (2); RejKupSekl a4v; HistAl E2 (4); KromRozm I C2v (2); KromRozm II n4v; DiarDop 108; GliczKsiąż G5 (2); LubPs K4v; KrowObr 111v (12); RejWiz 9v (7); Ták też y ſam Pan Chryſtus chleb y ryby [...] poświęcáć racżył Leop *A3v (3); UstPraw C (8); RejFig Aa3; A tákżeć też y brácia/ rownie cżynią náſzy/ Poty dmą poki cżuią/ iż gorąco w káſzy. RejZwierz A5v; BibRadz Gen 7/21 (9); OrzRozm S2v (6); BielKron 315 (4); GrzegRóżn K2 (3); KwiatKsiąż M2v (2); Similiter et illi faciunt/ Ták też y oni czinią. Mącz 393d; Ták téż y ty/ onych pięknych [...] náuk [...] nie térayże ich proznowánim w Zurowicách OrzQuin E2 (5); SarnUzn B7v; Táko też y rzeczy ſuchych pożyway miernie SienLek 5v (3); SienLekAndr a2v; LeovPrzep I2 (2); RejAp 155v (11); GórnDworz Kk3v (3); GrzepGeom O4 (7); A thák też ieſt y káżdy kthory ſie z duchá národzi. RejPos 151v; A tákże też y wy cżyńcie RejPos 243v (23); RejPosWiecz2 94 (9); RejPosWiecz3 97v; BielSat D3v; GrzegŚm 12; KuczbKat 95 (3); Tákże theż y pánie mátki około dzyewecżek ſwych powinny tákież pilność mieć RejZwierc 7v; A Tákże też y ty moy miły Krześćijáńſki brácie nicz ſie nie dziwuy tym dziwnym ſpráwam Páńſkim RejZwierc 176v (36); BielSpr 14 (9); WujJudConf 214 (3); RejPosWstaw 42 (2); zátym mu on ſpráwił pogrzeb vcżćiwy/ tákże teſz y Annie gdy vmárłá BudBib Tob 14/13; Dar od ſzalonego wzięty nicći nie będzie pożytecżen/ tákże teſz y od zazdrośćiwego [similiter autem et lividi] dla iego nálegánia BudBib Eccli 20/14 (8); MycPrz II B4v; Strum N3 (2); BudNT przedm d2v (3); CzechRozm 17 (38); PaprPan Hh4 (4); KarnNap D4; ModrzBaz 121v (3); SkarŻyw 593; StryjKron 125; Boć też tákże y Kain Abelá prześládował/ á nie Abel Kainá. CzechEp 37 (11); NiemObr 105 (2); Złé niedoſzłé/ ále téż złé przeſtáłé groná/ Nalepſzé gdy doźrzeią: tákże też y żoná. KochFr 62; WerGośc 213 (4); WerKaz 298 (4); BielSjem 31 (2); PudłFr 77; BielRozm 29; GórnRozm L (5); Vrzędnik y Dworká máią tego ſtrzedz/ áby conarániey ſzcżebrzuchy były ogrodne do kuchniey/ ták też y ogorki ſłone/ pietruſzkę/ y inſze korzenie GostGosp 16 (9); OrzJan 49; Tákżeć też y Pan (Iezus) poſtánowił/ áby przepowiadácże Ewángeliey/ żyli z Ewángeliey. LatHar 127; Tákże też y grzeſzna oná Mágdálená nie bez przycżyny ocżom ſię iego ſtáwić nie śmie LatHar 246 (14); RybGęśli A2v; WujNT Iudae 8 (9); WysKaz 29; A ták téż y w Koronie ná teráznieyſzym Séymie Koronnym Wárſzáwſkim [...] poſtánowiliſmy SarnStat 971 (20); SkarKaz 242a; CzahTr H4v; GosłCast 33; Ták też y Sżkutnik przykład bez pochyby/ Poiął od pławney y od wodney ryby KlonFlis E3v; Ziemia Ląd zdawna ſtára to Niemcżyzná/ Ktorą y náſzá przyięłá Oycżyzná/ Tákże też y Brzeg głowny w ſwoiey mowie/ Flis Lądem zowie. KlonFlis Fv (2); Miecże/ zbroiá/ y ogień/ tákże też y wody/ Niech s ſobą nie przychodzą/ nigdy więc do zgody. PudłDydo [B5]v (2); ZbylPrzyg A3.

»(a) takież(ci) (a. takie) i« (315): Tákieżći y ia żáłość mam/ Iże żywotá pozbywam BierEz Hv (2); OpecŻyw 40 (4); Y dać krwi idz barzo wiele: aż do omdlenia/ á takieſz y z każdey żyły dopuſcić krwi idz (krom głowney) FalZioł V 67v (63); BielŻyw 92; BielŻywGlab nlb 13 (3); GlabGad C2v (20); MiechGlab 46 (16); LibLeg 6/159v (5); WróbŻołt 67/7 (2); WróbŻołtGlab A3v (2); Wyſlawia oſobliwe ſpráwy páńſkie ktore vczynił ná ziemi y nániebie á tákie y włáſkáwem poſtánowieniu zakonu ſwoiego RejPs 27; á iż by żadna złoſć ku mnie przyſtępić nieſmiáłá á takież y potwarna powieſć ſprzećiwniká moiego. RejPs 185v (7); LibLeg 1544/190 (5); RejJóz E4v; SeklKat C2v; RejKup Vv (2); HistAl N4 (4); KromRozm II h3v (2); KromRozm III P2v; Diar 28; BielKom C3 (2); KrowObr B2 (2); A thákież y Wołowi choćbyś winá nálał/ Pewnie ledá w káłuży będzye wodę wolał. RejWiz 105v (10); Wźiął takież y oley pomázánia [Tulit et unctionis oleum] Leop Lev 8/10 (10); Thákież y my niemamy vczoney wiáry OrzList i2 (3); RejZwierz 133; OrzRozm Q3 (2); gdzye pśi lizáli kreẃ Nábothowę/ tám będą tákież y twoię lizáć. BielKron 85v (54); Mącz 9b (5); OrzQuin E (5); SienLek 195 (14); Tákie y Pan náſz záwżdy powiedáiąc ſwe ſłowá záwżdy ie poprzyſięgáć racżył RejAp 196v (2); Tákież y owá we gzle kmiotowná [...] nie zdrzemie ſie ſpiewáiąc GórnDworz H3 (13); HistRzym 75; RejPos 2v (19); BiałKat 16; Tákieſz y owy Szwaczki co nąm ſzyią wzorki/ Vmieią też wyprożnić młodym ludźiom worki. BielSat B4v [idem BielRozm 14]; RejZwierc 160 (4); BielSpr 11 (3); WujJud 73v (4); BudBib Eccle 1/11 (3); BudNT Luc 5/33; CzechRozm 131; WerGośc 216; BielRozm 14.

»takież(ci) też i, też takież i« (31 : 4): FalZioł IV 56a (15); Takież też y ciepło nie może tam wnidz gdy ſie zołądek zatka. GlabGad G3; RejKupSekl ee8; DiarDop 117; Wtąſz też takieſz y wſſyſtcy mowili [Similiter autem et omnes dicebant]. Leop Mar 14/31; Takież też y Lewitá będąc bliſko onego mieſcá/ y vyźrzawſſy ij/ przeminął. Leop Luc 10/32 (5); GórnDworz T6v (5); HistRzym 78; RejPos 275v; BudNT Iac 2/25; Oczko 3; LatHar 700; SarnStat 1175 (2).

»(a) także (jeszcze, podobno, rownie) i« (8): A tákże ieſzcże y ná drugim mieyſcu nas tenże Ezáiaſz vpomina s tego RejPos 189v; Słuchayże záſię co o thobie ſámym Iob s. powieda/ á tákże podobno y o wſzytkich tych nádzyeiach twoich RejPos 317; A tákże rownie y Pan Kryſtus/ ile cżłowiekiem ieſt/ mieſzka w nas RejPosWiecz2 91v; CzechRozm 160v (3); CzechEp 30; Tákże ieſzcże y ná drugim mieścu powiedźiał WerGośc 244.

»także(ć) też (już, potym, rownie, zasię) i« (5): Tákże też pothym y Lewitá [...] vźrzawſzy go/ też go przeminął. RejPos 208; Tákżeć też rownie y w nas tho mnimánie trwa RejPos 313v (3); Tákże też záſię ſą y złe rzecży ná ſwiecie RejZwierc 71v; tákże też iuż y ludzi wzbudził niemáło RejZwierc 210.

»(a) także (a. takież) (więc, zasie) i« (3): A tákież więc y cżłowiek gdy ſie nie nádzyewa/ Wpádnie wiecżor ná deſzcżkę choć poránu śpiewa. RejWiz 130v; Tákże więc y ſwawola gdy w kim zátwárdzyeie/ Trzebá ią wcżás záwiązáć/ niż duſzá zemdleie. RejWiz 190v; Rzymiánie [...] vchodźili zá pięć godźin 20000. krokow ná dzień/ tákże záſie y do mieyſcá w tey ſpráwie przychodźili ſkąd wyſzli BielSpr 10.

»także (też) zaraz i« (2): tákże też záraz y Kryſtuſá Syná Bożego/ [...] twárdą mową ſzáthan przez Sofiſty być powieda. GrzegRóżn H3v; Strum L2v.

»(a, i) też(e, -ci) i« (3009): BierEz B2v (8); OpecŻyw 13v (11); OpecŻywSandP ktv; ForCnR B2 (2); MetrKor 40/825; PatKaz III 120 (2); FalZioł V 30 (46); BielŻyw 165 (12); ACżkolwie vſzu nie v każdego cżłowieka widać pod włoſami [...] Wſzakoż też y one nieiako znamiona dawaią obycżaiow cżłowiecżych. GlabGad O7v (33); Aże theż y Boleſlaw przezwiſkiem cżyſty/ kxiążę Krakowſkie j Sendomierzſkie [...] do niektorego klaſtora [...] wſtąpił. MiechGlab 8 (4); BierRozm 25 (2); KłosAlg A4; KlerWes A2v; WróbŻołt N (3); WróbŻołtGlab A3v (8); LibLeg 6/118 (14); RejPs 37v (14); Nacz Ian powyedzyal Theſz czy y nyedowyarſthwo yeſth grzech. LibMal 1554/188v (7); SeklWyzn 2v (10); RejJóz A5v (2); ZapWar 1548 nr 2669 (2); aby doſwiatcził że ſię iuż vſnał że by też y ludzie otim wiedzieli że tego zaluie SeklKat X3 (7); RejRozm 399; RejKup 66 (3); to nieyedno wam ſamem yawno yeſt [...] ale też y ynem wiele Ludżam wobcżych ſtronach RejKupSekl a2v (3); HistAl A7v (10); HistAlHUng A2v; A dla tego też y nanyeſluſſnyeyſſe ſpráwy ich nyemáyą nas ruſſáć KromRozm I I3v (4); Teści i mnie Chriſtus żywił i ſzanowáł MurzHist K2v (30); Przes któré nierzkąc wſzyſtki ceremonjé żydum roſkáżané ale téſz i vſtawy ſądowné [...] ſą wniwécz obróconé MurzNT 56; A tam wezbráł śię teſz i Iożeph z Galileiei [Ascendit autem et Ioseph a Galilaea]/ zmiaſta Nazareth/ do żydowſkiéi źięmie/ do miaſta Dauidowego MurzNT Luc 2/4 (45); KromRozm II c4 (3); KromRozm III E (2); Diar 31 (12); DiarDop 105 (9); BielKom F2v (2); płod nyepráwy nye telko v ludzi/ ále theż y v Bogá máło co myeyſcá ma. GliczKsiąż B4v (33); A choćby też y vpadł yednák wżdy powſtánye. LubPs K2 (19); Aby theż Polacy y w tym nie vpoſledzeni byli. GroicPorz A3v (13); KrowObr 116 (83); RejWiz 29 (26); był też y Piotr miedzy nimi [erat Petrus in medio eorum]. Leop Luc 22/55 (77); A ták máluczki ten twoy koſćioł ieſt/ y ſtadko máluczkie/ iáko też y ty ſam śpiewaſz OrzList a4v (2); UstPraw E4 (5); Nie wſpominam też y inſzych złych ſpraw y zwycżáiow LeszczRzecz A4 (3); Otoż tu w tym iedzeniu/ też y picie macie. RejFig Ee2v (2); RejZwierz 123 (6); Nie wchodź też y do domu bieſiády BibRadz Ier 16/8 (122); Też ći y on Człowiek iáko y inny OrzRozm H2v (28); BielKron 265v (202); á przeto też y Syná nie ma/ á ták po gotowiu áni Pośrzednika GrzegRóżn D4v (19); KwiatKsiąż C (15); Id rursum si negant, A yeśli ſie też y tego przą. Mącz 362a (19); gdźie Kápłaná niemáſz/ tám téż y pokoiá niemáſz OrzQuin G2v (45); SarnUzn B2v (20); SienLek 9v (44); SienLekAndr a3 (2); LeovPrzep I2 (4); wſzák ſie też y ſwięći bali/ ták o nich cżytamy? RejAp 179 (32); GórnDworz B3v (86); Z tądże téż poznáć y kąty Figury káżdéy GrzepGeom E4 (7); HistRzym 10v (12); A iákoż tu ma być ſtráſzna iáka przygodá/ ábo y niebeſpiecżeńſtwo/ ábo też y śmierć wiernemu Páńſkiemu RejPos 286 (127); ktory mnie pożywa/ będzye też y on żyl [!] przez mię. RejPosWiecz2 90v (16); RejPosWiecz3 97v (3); BiałKat 250v (11); POdźmyż záſie do Sláchty/ iáka ich vtrátá/ Choćia też y drugiemu dokurcżyły látá. BielSat C3v [idem BielRozm 21] (3); GrzegŚm 4 (11); HistLan A4 (4); KuczbKat 140 (27); RejZwierc 13 (58); BielSpr 9v (8); KochMon 22; Ieſli Niedźielá nie ma nic dobrego/ tedy theż y inſze Swiętá niemáią. WujJud 189 (28); WujJudConf 221v (18); RejPosRozpr b3v (3); RejPosWstaw [1433] (12); dzieſięć częśći mam ia w krolu/ á też y w Dawidzie (mam) nad ćię [Decem partes sunt mihi in rege et etiam in David complaceo plus quam tu] BudBib 2.Reg 19/43 (26); Naydzyeſz też y niewieſcie/ chytrośći ſzkodliwe. HistHel [A2]v (3); MycPrz II D (9); kiedy Staw ſpuſzczą/ álbo Stáwu popráwuią/ thedy téż y Młyn muśi ſtać próżno Strum I3 (9); á ten kto w mię wierzy/ by teże y vmárł/ będźie żył BiałKaz ktv (23); BudNT Ioann 19/39 (15); StryjWjaz A2v; A potymby też y ſyn z tey [chwały ] złupion nie był CzechRozm 65; Azaſz też y BOG ſam záwżdy przedtym cudá dźiáłał? CzechRozm 184 (373); Wſzákoż z nich cżáſem káżdy gdy ſobie podpiye/ Bá też y z naymężnieyſzym tedy ſie pobiye. PaprPan T4 (11); KarnNap B (7); ieſliby kto robić niechćiał/ áby też y nieiadł. ModrzBaz 37 (136); SkarJedn 396 (28); Oczko A4 (6); KochPs 114; Y dla tegoſz Páná naſzego nie tylo ſynem ćieśielſkim/ ále teſz y ćieſlą ludzie zowią SkarŻyw 245 (54); KochTr 24; MWilkHist K; StryjKron 682 (16); bo I. M. nie znam/ á podobno też y on mnie CzechEp 11 (216); CzechEpPOrz * (6); KochJez A3v (3); NiemObr 28 (40); KochEpit A2 (2); Słyſz/ mam ia zégar w miéſzku/ który póki biie/ Póty téż y goſpodarz/ co go nośi/ piie. KochFr 89 (4); ZapKościer 1584/45 (2); Wzyęto go s plácu/ támże też y Kſiędzá Zábiłá s proce/ iáko mogłá/ nędzá. KochSz B3; ReszPrz 10 (4); ReszHoz 118 (10); ReszList 157; Ponieważ też to y Pan Bog przez Izáiaſzá Proroká ſwego powiedźieć racżył WerGośc 266 (14); Iáko też y Apoſtoł Páweł S. do Ephezow piſząc/ ták vcży WerKaz 288 (4); WisznTr 16; BielSjem 14; Téżći y ia nie zrównam páłacmi z bogátym PudłFr 47 (4); ArtKanc C9v (5); BielRozm 11 (4); GórnRozm E3 (6); KmitaPsal A3; PaprUp E (6); KochWr 33; ZawJeft 32 (2); Otosz mniey ia nadziewąm się periculi od niego by y tez y chciał coczynic ActReg 110 (19); Gdyż też y przygodá zá káżdym chodźi GostGosp 2 (7); Phil S2 (20); KochCn B3v; KochCz B2; KochAp 11; KochFrag 20; OrzJan 120 (3); WyprPl C2; LatHar 47 marg (39); Płákał też y Pan Chryſtus Lázárzá miłego KołakCath C (4); KołakCathOkuń A2; dobra y święta rzecz ieſt [...] wſtrzymáć ſię od pewnych potraw/ ábo od winá/ lub do czáſu/ lub też y do śmierći. WujNT 730 (98); WysKaz 11 (11); JanNKar B4 (5); JanNKarKoch F2v (2); SarnStat *3 (88); SiebRozmyśl [A4] (4); GrabPospR K3 (4); KlonKr B2v; KmitaSpit B; PowodPr 68 (7); gdźie głowá náſzá ośiádłá/ tám też y członki ośieść máią. SkarKaz 245a (14); VotSzl Dv (6); CiekPotr 36; CzahTr B4 (8); GosłCast 37 (7); PaxLiz Ev; SkarKazSej 684a (4); Więc ty/ bądź kupny/ bądź też y dárowny Miey ſobie ſtátek (ia rádzę) wárowny. KlonFlis E4v (6); Ziemiá co da Kmiotkowi/ to przyimie zá dobre: Choć ma żniwo vbogie/ choćia też y ſzcżodre. KlonWor 79 (8); Niecháy tu iuż y Włochy/ niecháy też y Troia/ Niecbay będzie Ilium/ y oycżyzná twoiá. PudłDydo B4 (3); RybWit C2v; SzarzRytLeśn ktv.

»też czasem i, (a) czasem też i« (19 : 9): RejKup i5; BielKom A2v; RejWiz 151v; káżdy narod cżáſem też y ledá co ſwym ięzykiem piſze. RejFig Aa; Tákżeć kiedy ſie drugim dla pánow kłániáią/ Wnet zhárdzyeią/ więc ie też/ cżáſem y biyáią. RejZwierz 115v; BielKron 259v; GórnDworz F; A miáſto ſwiátłośći ciáłá á krwie Páńſſkiey [...] vkázuią ine ſwiątośći/ kośći vmárłych ludzi/ á cżáſem też y źwirzęce RejPos 338v (2); RejPosWiecz2 92; KuczbKat 425; nie wádzi mu ſie też cżáſem y do cudzych kráiow przeiecháć RejZwierc 16; tedy go też cżáſem y pogroſką pohámowáć możeſz RejZwierc 81v; Iednym porádą [...] to przez liſty/ to przez poſły/ á cżáſem też y ſámemu ná iákim leguchnym wozecżku [...] nie wádzi ſie przeieździć. RejZwierc 164v (8); Oczko 17 (3); KochWz 140; WerKaz 304; Czáſem [kot] téż y z dáchu ſpádnie/ A przedśię ná nogi pádnie KochSob 59; miałem [...] przed oczymá wſzytkie przekłády Nowego Teſtámentu Polſkie/ Krákowſki/ Brzeſki/ Nieświezki/ Budnego y Czechowicow/ á czáſem też y Czeſki WujNT przedm 21; Trzeći [pożytek tego sakramentu], że też czáſem y zdrowie ćieleſne przywraca. WujNT 796 (3).

»też jeszcze i, jeszcze też i« (16 : 11): KłosAlg A4v; KrowObr 65 (2); GórnDworz V8 (2); RejPos 53v (2); KuczbKat 175 (2); Ieſzcże też y to niemniey rozumowi ludzkiemu przećiwna CzechRozm 101; Gdyż też ieſzcże y Iezus Pan ponurzony nie był CzechRozm 253v (7); Ieſzcże też y około tego ma być vcżynione poſtánowienie ModrzBaz 89v; Są też ieſzcże y drugie ſpoſoby ćwicżenia [Sunt alia exercitandi genera] ModrzBaz 111v (4); ſłuchaymy co też ieſzcże y drudzy o ſynu Bożym mowią CzechEp 247 (5); WujNT Ioann 21/25 (2).

»(a) (to) już też i, (toż) też już i« (19 : 21): Iádłám doſyć/ piłám doſyć/ Iuż też y o ſmierć niedbam nic BierEz Lv; KromRozm I E3v; RejWiz 169v (2); LeszczRzecz A4; Valde, etiam Ducem hostium intra moenia, atque adeo in Senatu videtis, Hetmáná nieprziyacielskiégo nie tylko w Mieſcie/ ále też yuż y w rádzie widźicie. Mącz 3c; Sinorix gdy to vſłyſzał/ á iuż też y trućizná morzyć go pocżęłá/ wpadſzy ná woz/ kazał roſpuśćić GórnDworz Y6v (2); RejPos 114v (9); RejZwierc 113v (4); WujJud B; HistHel C3; Toby iuż też y to zátym iść muſiáło. CzechRozm 227v (7); tożem też iuż y ia pioro do ręki wźiął. CzechEp *3 (6); by téż dobrze iuż y ná Kráków ſzturmował/ nie rzecze áby ná nas mieczá dobywał. OrzJan 12 (2); WysKaz 40; PowodPr 25.

»też k temu i, k temuż też i« (1 : 1): Obacżył też to Pan/ iż ku tey miłośći iego trzebá też ktemu y miedzy námi miłośći ſpołecżney RejPos 145; SienLek 99.

»też na koniec i, na koniec też i« (4 : 1): bo od wszytkich sądow koronnych, na koniec też i od samej osoby KJM w niektorych causach jest na sjem apelacyja. DiarDop 113; CzechRozm 252; CzechEp 27 (2); Ma też nákoniec y mieśce Kálwáryiſkie/ [...] lekkość y hánbę ſwoię. LatHar 319.

»też na ostatek i, na ostatek też i« (2 : 2): MurzNT 21; LeszczRzecz A4; A potym wnidę do Krolá choćiażći tego zwyczáiu niemáſz Aby mi też ná oſtátek y zginąć [tunc ingrediar ad regem, quod non est secundum legem, et quomodocumque peream, peream]. BibRadz Esth 4/16; Ná oſtátek też y ſam bywał we złey toni/ Bo ná morzu przygodá iedná drugą goni. PudłDydo A2.

»też nawet i« (1): ktory też náwet y kośći Almeryká [...] ſpalić roſkazał. CzechEp 43.

»też ono i, też oto i« (2 : 2): RejPos 13v (2); máłaſz ſie wam to zda przykrzyć ſie ludziom/ że ſie też oto y Bogu przykrzyćie CzechRozm 131v; Dla cżego też ono y Dawid [...] z vpokorzonego ſercá ták ku Pánu Bogu ſwemu wołał CzechRozm 207v.

»też snadź i« (6): wimy, że nie tylko osobam poselskiem, ale też snadź i braciej naszej niełaskę to od WKM i niedobre mniemanie przynosi. Diar 65; RejWiz 101; Bo á ktoby nierad dał/ by też ſnać y cáły iednego roku dochod/ [...] áby go po tym do ſámey śmierći vżywał? ModrzBaz 122 (3); PowodPr 84.

»też społu i« (1): A gdy chodźili Cherubini/ chodźiły theż ſpołu y kołá [Et cum ambularent Cherubim ambulabant rotae iuxta eos] BibRadz Ez 10/16.

»też wierę i« (1): by też wierę y oſtrowidzowe ocży v drugiego były BibRadz *6.

»też więc i« (4): Bo rozumiey byś też więc y nabárzyey mierzył/ Tedybyś mgły ni wiátru nigdy nie vderzył. RejWiz 159 (2); Leop Gal 1/8; Leniwy á Rącży. [...] By też więc miał y trzy tuzy/ Pewnie wygra ná grzbiet guzy. RejZwierc [233].

»też zaprawdę i« (1): tedyć też záprawdę y ći ktorzi Rzecżąpoſpolitą władáią/ máią tego pilnie przyſtrzegáć ModrzBaz 44.

»też zaraz(em) i, zaraz też i« (8 : 2): GórnDworz I2 (2); on będąc Ofiárownikiem/ był też záraz y Krolem CzechRozm 180v; nie wſzyſtkim [...] rzecż byłá poſpolita/ náucżáiąc ſłowá BOżego/ záraz też y cudá cżynić CzechRozm 186v (3); ilekroć ktorego Krolá Krolem miánowano/ tyle rázow go też zá rázem y ſtrożem ludu ábo Páſtyrzem názywano ModrzBaz 18v (2); CzechEp 357(3).

»też zasię (a. zaś) (już potem) i, zasię też i« (13 : 1): Leop Luc 14/12; RejAp 163; Gánią też záſię y vbior náſz dziſieyſzy GórnDworz H7v; Słuchayże dáley co wnet ten Pan [...] vcżynić racżył: [...] gdy gi theż záſię iuż pothym y pálcem [Jan św.] iáwnie ſwiátu vkazał RejPos 274v; Záſie też y ony Setniki rozdzielano ná Decány/ to ieſt/ Dzieſiątniki BielSpr 13; tedy też záś y ták ná drugą ſtronę mowię. CzechRozm 221 (7); Acżkolwiek też záś y tego z Tertulianá támże/ ále iákoś dźiwnie/ pozwala. CzechEp 274 (2).

»to(ć, -ż) też i« (4): CzechEp 229 (2); Toć też y ſtąd iuż widźi káżdy pijánicá/ iáko we źwierćiedle WerGośc 224; Toż też y Pan Chryſtus [...] powiedźieć to racżył temi ſłowy WerKaz 293.

»(a) to(ć, -ż) (przedsię) i« (12): A ya też będę/ á to y ſtym brátem. KromRozm I P3; a to przedśię i zatem niepochybné chodźi potępięnié MurzHist R4v; A to y obyczay błogoſláwyenya ſam bog dáye KromRozm III K6v (3); Ale iuż nádchodźi noc/ á to y pro pace zwónią OrzQuin Aav; Atoż y tu maſz gdzie Zbáwicielá náſzego zowie bez omiány z gołá Bogiem SarnUzn G4v; RejPos 270 (2); poniewaſz wſzytko co Duch S. ma/ od ſyná ma/ tákże iáko y od oycá/ iáko od iednego pocżątku/ toć y pochodzenie bez wątpienia. SkarJedn 279; CzechEp 127; A to y tu w tych Rymiech ná nie ktorych mieyſcách ieſt omyłek troſzecżkę RybGęśli A4.

»(a) tudzież (też) i« (40): Gdiż melankolia cżyni gruboſć rozumu á tudzież y ſzalonoſć. GlabGad O4; LibLeg 11/10v; RejKupSekl a5v; KromRozm III Q2v; GliczKsiąż E4v; oćiec moy tudzieſz y bráćia/ owce ich/ y stádá y wſſyſtko co máią/ przyſzli z ziemie Chánáneyſkiey Leop Gen 47/1 (16); BibRadz Gen 47 arg (3); KwiatKsiąż A2; SienLek 48v; cóż to piſmo/ tudźiéż też y Száfarz piſmá tego Kośćiół Boży/ nam podáie ku wierzeniu? BiałKat 41v (2); GrzegŚm kt; BiałKaz L2v (2); SkarŻyw 304; ZapKościer 1580/27v (3); WerKaz 299; Tudźieſz też y beż cżego ſnadź y żyć niemoże Ná kſztałt y podobieńſtwo będąc ſtworzon Boże. KołakSzczęśl A3; SarnStat 1208 (2); Tudźież też y ći rycerſkiego ſtanu ludźie/ [...] mogą ſię vſkárżáć ná Seymie GrabPospR K2v.

»wespoł(ek) i« (12): FalZioł II 12d; LibLeg 11/9v; Myſljłem wam czo Pocżieſnego weſpolek/ j ſmieznego ku ċitaniu pocieſſeniu tu kdzież też y kupożitku wydać RejKupSekl a5v; KromRozm II h3; KrowObr 68v (2); o ktorym zwycięſtwie weſpołek y o zmartwychwſtániu/ teraz mowić mamy. KuczbKat 45; ZapKościer 1587/73v; ZawJeft 17; Abyſmy mocno wierząc w Bogá iedynego/ Oycá y Syná weſpoł y Duchá świętego. [...] żyli ſpráwiedliwie KołakSzczęśl C4v; Tém Státuty ad verbum nie inſerował, bo ſą iuż iákoby ábrogowáné, weſpółek y vrząd ten. SarnStat 488 (2).

»(a, ano, ba) wierę(ć) (też, snadź) i« (8): A wierę y niedbálcá cżáſem to poruſzy RejWiz 44v; Pomogą iey wárterze ſtałość á pocżćiwość/ Wieręć y przed potkániem vderzy ná nię mdłość. RejWiz 102v; Ano wierę y rozum chociay nie wſzytkiego/ Może nam wżdy podeprzeć bacżenia náſzego. RejWiz 112v (4); Ten rzecże/ wieręć y zioł ſzkodá ná to pſowáć. RejFig Ee; żadnyby ſie nie bał/ Wierę ſnadź y Niedźwiedziá/ chociay przykro łamie RejZwierz 83; PAPIEZ. Mnie ſye doſyć sſtáło. (–) Bá wierę y mnie OrzQuin H2; rzeczy to ſą wielkié y trudné: nie tylko ná mię hrubégo Ruśiná/ ále wierę téż y ná mądrégo Sálomoná OrzQuin H4.

»wtąż (a. wtęż) i« (3): Tákże y Iuſtynus/ kthorego też wyznánie ieſt w rozmowie z Tryfonem Zydem/ [...] wtąż y Tertulian w kſięgách [...] kácerſkich/ y o Troycy toż wyznánie vcżynił GrzegRóżn H (2); Wtęż y żydom: O ktorym (rozumyey pánye Kryſtuſye) wyele byſmy myeli mowić KromRozm II v2v.

»(a) (wszakoż a. wszakże) w(ż)dy (przecię, też) i« (36): LubPs R4; Wſpomagay kędy możeſz wżdy też y drugiego. RejWiz 187; Ktorzy [Kozacy] gárdłá w lekki ſzańc/ dla ſwey ſławy ſádzą/ A wżdy y ći niektorym/ á prze zazdrość wádzą. RejZwierz 110v; Tedy Ezau rzekł [...] Wżdy też y mnie błogoſłaẃ miły oycze [Benedic mihi.] BibRadz Gen 27/38; Prot E; SienLek 32v; Owo pierze v ptakow [...] á wdy y to ma wielką cudność w ſobie. GórnDworz L16 (2); RejPos 235 (2); thákże ogarz ſzcżeka iáko y kundys/ ále wżdy y ogarzá poznáć kiedy ſzcżeka ná wilká á kiedy záiącá goni. RejZwierc 146v; A wſzákoż wżdy y ten co ták po ſwiátu biega wżdy ſie ćwicży RejZwierc 160 (9); WujJud 55v; wſzákżebym wżdy y od ćiebie to rad ſłyſzał CzechRozm 69; ále wżdy y te nie ſą tákowe áby też pogodzone y porownáne nie miáły być CzechRozm 148; Wſzákże wżdy y tego dołożyć nie zániechał/ iż tá ieſt wola oycowſka CzechRozm 195 (6); CzechEp 28 (6); A wżdy przećię y tácy ſie ieſcze náyduią OrzJan 116; A wżdy y to ieſt tákże piſmo ś. iáko y wſzytká Ewángelia. WujNT 193; Bo gdybyśćie wierzyli Moyzeſzowi: wżdybyśćie y mnie wierzyli WujNT Ioann 5/46 (3).

»zaiste i« (1): Záiſte y práwo Boże ná tákie poſtánowiło/ áby ták byli karáni ModrzBaz 85v.

»zapewne i« (1): Yan zápewne y yeſſcze był ſwey [Ewanielijej] nyenápiſał KromRozm II c2.

»zaprawdę i« (10): Zapráwdę i tyś z nich ieſt [Vere et tu ex illis es] MurzNT Matth 26/73; Leop Luc 22/59; RejZwierc 119v; ModrzBaz 20v (2); wſtyd záprawdę y powiádáć OrzJan 87 (2); Záprawdęmći y dla tego niegodźien LatHar 145 (3).

»(a) zaraz(em) i« (50): MurzNT Matth 13/29 (4); Abowim nyemoże ſye żaden człowyek od ćyáłá odłączyć/ iżeby ſie zárázem y od głowy nye odłączył. KromRozm III F5v; Diar 38; dziecyę [...] ſpołem y z mlekyem nápiya ſie záraz y złosći. GliczKsiąż D4 (2); ku wywiedzieniu ich/ wieleś ſynow odiął/ á záraz y one zátráćił w gwałtowney wodzie [et pariter illos perdidisti in aqua valida]. Leop Sap 18/5 (2); Vproś że mu zárázem y Kroleſtwo [et pete pro eo regnum] BibRadz 1.Reg 2/22 (2); GrzegRóżn G4v; KochSat C; Wieręś ty podobno s pieniądzmi záraz/ y wzrok ſtráćił. GórnDworz T2v; BudNT 1.Cor 15/52; Azaſz tego nie pámiętaſz iż Melchiſedek był záraz y Krolem ſpráwiedliwym CzechRozm 180v (2); ModrzBaz 80 (3); Oczko 29v; Pan imię nieśie wielce świętobliwé/ A niepoſłuſznym záraz y ſtráſzliwé. KochPs 171; SkarŻyw 575; StryjKron 340 (2); CzechEp 96 (4); lecz zárázem y to wyznaymy NiemObr 105 (5); KochPieś 39; Przydź ſkoro po wieczerzy/ náwiédz mátkę moię/ A weźmi z ſobą záraz y śieſtrzyczkę ſwoię. PudłFr 31; A zárázem y ſtrzelbę ogromną puſczono. KochProp 14; ActReg 136; LatHar 564 (2); Ciáło Pánskie w S. Sákrámenćie záras y w niebie. WujNT 396 marg (6); SarnStat 1181; VotSzl E3v; KlonFlis E3v.

»(a, i) zasię (a. zasie, a. zaś) i, i zasię« (24 : 1): Ale y zaſię ia wyſokiey pychy ich [...] będę ſie bał WróbŻołt 55/4; MurzNT 13v (2); Przywiodł záſie y trzećiego Sámmáá [Adduxit autem Isai Samma] Leop 1.Reg 16/9 (3); GórnDworz S; GrzepGeom E2v; Pothym záſię y drugie poſłał ſługi RejPos 237v (2); KuczbKat 420; Záś y to bedzie v was zá vſtáwę wiecżną [Et erit vobis in statutum saeculi] BudBib Lev 16/29; BiałKaz E4; BYli záś y fałſzywi prorocy w ludu [Fuerant vero et pseudoprophetae in populo] BudNT 2.Petri 2/1; Y záś y tego/ iáko niepewnego/ odſtąpiwſzy/ co inſzego Kośćiołem wykłáda. CzechEp 302 (5); Phil G2; A ſtárſzy więc Włodźiſław Czechóm roſkázował/ A potym záś y Węgróm walecznym pánował KochFrag 43; LatHar 717 (2); A záś y tych ſkromnych koſztow moglibyſmy powetowáć ſnádnie GrabPospR N3; PowodPr 65.

»(a) zwłaszcza i« (2): á thák ſluſſnie to ſamy ſprawy twoie wyſlawią/ á zwłaſſczá y przebráni twogi ktoreś ty obrał zá ſwięte ſobie. RejPs 214; Theologia [...] Nauká zwłaſzczá y vmieyętność Bożego słowá. Mącz 454c.

a. Odnosi się do określeń wyznaczających kres czegoś, głównie czasu (665): BielŻywGlab nlb 9; GlabGad N7v; ktory [obraz] y po dziſieyſzydzien trwa za Moſkwą na granici kxięſthwa Wiatki MiechGlab *4v; tamże Tatarzy gdi mimo Kijow iadą zową thy koſcioły Altymbaſana, to ieſt złotimi głowami jpodzisdzien MiechGlab 6 (11); WróbŻołt Z6v (3); RejPs 168v; LibLeg 11/173 (5); SeklKat G3 (3); RejRozm 404; RejKup Bb (2); KromRozm I I; LibMal 1551/158v; MurzHist Iv; MurzNT 41 marg (3); KromRozm II d2 (3); KromRozm III Q4; Diar 32 (10); DiarDop 104; GliczKsiąż E5v (11); LubPs dd2v (4); KrowObr 56v (3); RejWiz 99v (4); Leop Deut 29/28; RejFig Dd6v; Co w Rzecżypoſpolitey/ y dziś ſławnie ſłynie. RejZwierz 50v (13); ktory [kamień] ieſt y do tego czáſu [usque ad diem hanc] ná polu Iozue Betſámity BibRadz 1.Reg 6/18; A od tegoż czáſu y ná potym záchowáne ieſt to práwo y ten zwyczay w Izráelu áż y do dniá tego [Et fuit in die illa et supra et positum est hoc in legem in ius in Israel usque ad diem hanc]. BibRadz 1.Reg 30/25 (17); OrzRozm I2; BielKron 318 (36); Mącz 276c (2); OrzQuin Z3v (5); SarnUzn F3v; LeovPrzep Bv (3); RejAp AA3v (27); GrzepGeom B2; RejPos 23v (51); RejPosWiecz2 95v; BiałKat 236; HistLan F4v (5); RejZwierc 62v (11); KochMon 27; WujJud 48v (8); WujJudConf 48v (8); RejPosRozpr cv (2); ieſtechmy poddáni zbráćią náſzą [...] ná łup/ y ná poháńbienie/ áſz y do dniá dziſieyſzego [usque in hodiernum diem]. BudBib 3.Esdr 8/75 (5); tedy możeſz w táki Stawek w ſádźić ná odroſt kilkádźieśiąt kóp/ y do Stá kóp. Strum P2; BiałKaz A4v; Słowieńſkie piſze ſię przez A/ Błażen/ od ktorego słowá y teraz mowimy po błażać. BudNT przedm b7v marg (6); CzechRozm 117 (13); PaprPan K3v (5); KarnNap E2v (2); co śię wżdy iednák ieſzcże w ſtaniech Duchownych y do tych cżáſow záchowuie [id quod inter homines ecclesiasticos adhuc observatur] ModrzBaz 32v; Zły ieſt trwáłośći ſtroż boiaźń: á záśię dobrotliwa ku káżdemu y łáſkáwa ſkłonność wierna ieſt y do wiecżnośći [fidelis est vel ad perpetuitatem]. ModrzBaz 127 (3); KochOdpr C3v (2); KochPs 104 (3); SkarŻyw 71 (5); StryjKron 542 (24); CzechEp 31 (9); CzechEpPOrz *2v (3); NiemObr 94 (13); KochFr 60 (3); ZapKościer 1584/53; KlonŻal C; KochPhaen 9 (2); ReszPrz 14 (2); ReszList 144 (3); WerGośc 257; Bóg fałſzu niechce: á iáko miłuie Spráwiedliwégo Piaſt y dźiś to czuie KochPieś 12; ſktorego [zamku Rytwiany] ſie po yego Smierci piſali Sinowci yego Ritwianſkyemi az y poten tzas ſie piſzą PaprUp E4 (3); KochProp 15; ActReg 39 (12); GrochKal 23; GórnTroas 34; KochCz B; GrabowSet F2v (4); KochFrag 48; OrzJan 130 (2); OstrEpit A3; Niech będźie błogoſłáwione imię Páńſkie. R. Od tego cżáſu y ná wieki wiekuiſte. LatHar 342; RybGęśli D4 (2); WujNT 518 (29); JanNKar C2; poſtánawiamy: áby od tego czáſu y nápotym záwżdy opiekun káżdy/ [...] doſtáteczné Inwentarze dóbr y dochodów wźiętych poczynił SarnStat 585 (24); SkarKaz 277a (3); CzahTr G2 (3); PaxLiz A3; KlonWor 28.

W charakterystycznych połączeniach: i do czasów niniejszych (1), do dnia dzisiejszego (1), do dzisiejszego czasu (2), do dzisie dnia (1), do dzisiejszego dnia (1), do tego czasu (24), dziś (a. dzisia) (407), dzisiejszych czasów (1), po dzisiejszy czas (2), po dzisiejszy dzień (11), po dziś (a. dzisia) (16), po dziś dzień (46), po ten czas (3), teraz (115).

Połączenia: »a i jeszcze« (2): Pileccy. TA Pilcá z dawná cżemuś/ ná Bożey miłośći/ A y dziś ieſzcże práwie/ ták leży we mdłośći. RejZwierz 87v; RejPos 271v.

»a k temu i« (1): Bo o nim Bog Ociec dał iáwne ſwiádectwo/ iż go był bárzo vmiłowáć racżył. A ktemu y dziś vſtáwicżnie ſtoi przed oblicżnoſcią iego RejPos 133.

»a to i« (1): A to y teraz na Rokach Krakowskich i Sendomirskich, na Rokach Halickich y Komiſsy otłumaczebych beł niezabiegał. ActReg 164.

»(a) (snadź) jeszcze (oto) i, i jeszcze« (116 : 24): PatKaz I 13; ktore [pieśni] ieſzcże j do cżaſow ninieyſzych na nieſzporzych bywaią ſpiewany. BielŻyw 171; MiechGlab 75 (2); LibLeg 10/63v; LibMal 1548/140; DiarDop 113; LubPs Sv marg; żydowie nie wierni [...] ieſztze y do dziſieyſzych tzáſow/ przypiſuią moc oſobliwą/ temu ſlowu Tetragrammathon KrowObr 100; Bo mie tákie przeſtráchy gdym tu ſzedł potkáły/ Ze ſnadź ieſzcże y teraz włoſy ná mnie wſtáły. RejWiz 109v (6); RejZwierz 43v; A ieſzczem otho y dźiś teyże ſiły iáko y ná on czas [Adhuc sum hodie fortis quemadmodum in die] BibRadz Ios 14/11 (6); OrzRozm S; BielKron 338v (58); RejAp 59v (8); Y dla tego ieſzcże y po dziſieyſzy cżás ſákrámentá zowiemy widomemi ſłowy. RejPos 31 (15); RejZwierc 18v (5); BielSpr 4 (2); Sálmánázár [...] záłożył grunty kośćiołá Páńſkiego w Ieruzalem/ ktory ieſzcże y do tego cżáſu buduią [et exinde usque nunc aedificatur] BudBib 3.Esdr 6/20; á to od wieku przodkow náſzych/ y ieſzcże do tego czáſu ieſteſmy w wielkim grzechu [quoniam a temporibus patrum nostrorum sumus in magno peccato usque ad diem hunc] BudBib 3.Esdr 8/74 (2); cżego ieſzcże y do dniá dziſieyſzego znáki ſą pewne CzechRozm 103v (11); PaprPan Y3v; StryjKron 467 (2); CzechEp 253; NiemObr 160; KochEpit A3; KochFr 113; WerGośc 257; KochSob 59; KochWr 40; KochFrag 51; JanNKar B4; SarnStat 1225; KlonWor 13 (2).

»już i« (4): Diar 76; iákoż iuż y dziś ná oko widziemy ſmętek niemáły miedzy tymi kupcy RejAp 152v; RejPos 260; CzechRozm 116v.

»(a) (też) oto i« (5): Iáko też oto y dziś náſze nędzne Konſtántinopolim/ ktore pirwey było zwano Bizáncium. RejPos 300 (2); A oto y teraz dopiero/ ku vtwierdzeniu wiáry mey/ przyſzłomi też to ná pamięć CzechRozm 14 (2); PaprUp G4.

»(a) snadź i« (2): gdyż tám nátym vrzędzye to nalepſzy ſługá był/ á ſnadź y podziſieyſze cżáſy ieſzcże ieſt RejPos 324v (2).

»(a) tak(ci) (a. takież, także(ć)) (też) i, i także« (26 : 1): Tákći też y dzis nálaſl by tákich páſmo nyemáłe. GliczKsiąż B6v; Ták też y dzis v nas nye znáć co Włoch/ co Nyemyec [...] á co Polak GliczKsiąż F4 (5); LubPs V4; RejZwierz 43; BielKron 48v (4); SarnUzn G5v; RejAp 107 (3); HistRzym 51; A thák y dziś nas ieſzcże tákich wiele RejPos 10; to ták rozumiey iż ſie y dziś tákże vſtáwicżnie s tobą dzyeie RejPos 296v (5); RejZwierc 84v (2); BielSpr 70; Tákżeć też y teraz [...] żaden też przyść nie może do Bogá/ áni go też poznáć CzechRozm 23v; Tákżećby y teraz było. CzechRozm 188 (3).

»(a) też (snadź) i« (15): OpecŻywPrzedm C3v; Przeto też y podziſdzien ich ſinouie ſtop ſwych rodziczow naſladuiąci idą bez chyby na zatracenie. BielŻywGlab nlb 15; RejPs 162v; MurzNT 116; LeovPrzep C; Coby ſie theż ſnadź y dziś dzyało y dzyać będzye káżdemu wiernemu ſprawcy á poſłowi Páńſkiemu. RejPos 303 (3); CzechRozm 163; KochOdpr C; Tyś niebo/ y źiemię ſtworzył: á téż y dźiś/ pánie/ Twym porządkiem wſzytko idźie/ wſzytko ſłucha ćiebie KochPs 183; CzechEp 357 (2); NiemObr 28; WisznTr 18.

B. Na początku wypowiedzenia. (Partykuła wiąże się tu z następującym po niej składnikiem, a nie z pozycją otwierającą wypowiedzenie; razem z tym składnikiem może ulec przeniesieniu w ramach szyku wyrazowego wewnątrz wypowiedzenia) (1737):
a. W pozycji pozornie zespalającej (598): Rzekł Ezop/ práwieś oſądził/ Y iam ći w tym niepobłądził. BierEz D2 (6); FalZioł I 16d (9); WróbŻołt 76/3 (3); Abram iednegoż ſyná miał Y tego był ofiárował RejRozpr B2v (9); RejJóz H2 (9); RejKup d7 (20); MurzNT 128v marg (2); KromRozm III C; LubPs K2v (2); KrowObr C2 (3); RejWiz 43v (7); Wydárł tedy Dawid ono wſſyſtko co byli zábráli Amálechitowie/ y dwie żenie ſwoie wźiął záſie [Eruit ergo David omnia quae tulerant Amalecitae et duas uxores suas eruit]. Leop 1.Reg 30/18 (6); RejFig Cc4v (2); IVpiter był zacny Krol/ zá wieku złotego/ Y dzis ná wiecżną pámięć/ ſławna gwiazdá iego/ Imieniem ieſt przezwaná RejZwierz 48 (8); Oto nogi tych ktorzy pogrzebli mężá twego tuż v drżwi ſą/ y ćiebieć wynioſą [Ecce pedes eorum qui sepelierunt virum tuum ad ostium et efferent te]. BibRadz Act 5/9 (2); OrzRozm T2v (3); dobre miłuy/ á nieprzyiaciele moie kárz/ y mnie nie przepuſzcżay ieſli wykrocżę. BielKron 148v (11); KochSat C; Prot Dv; SienLek 68; RejAp 171v (2); Záprawdę záprawdę powiádam wam/ y wy będzyecie płákáć y nárzekáć RejPos 125v (2); BiałKat 138v (5); BielSat N3; Pan CHriſtus ćierpiał/ y my cżłonki iego ćierpieć muśimy KuczbKat 435 marg; Aleć wierz mi y toć ſtánie zá ięcżmień RejZwierc 107v (14); BielSpr 75; WujJud 231v; WujJudConf 204; RejPosRozpr b3v; RejPosWstaw [1434]; BudNT przedm a5v; CzechRozm 8v (3); PaprPan Pv (5); ále ſtymto ſtoi/ iż iáko Chryſtns páſterz/ y Piotr páſterz: Chryſtus świátłość świátá/ y Piotr świátłość świátá: Chryſtus opoká kośćielna/ y Piotr opoká kośćielna/ ále inſzym á inſzym ſpoſobem. SkarJedn 73 (6); KochOdpr A4 (3); Oczko 31v; Wyſłuchałeś mię w zle czáſy moie/ Proſzę/ y dźiś mi day vcho ſwoie. KochPs 21 (4); SkarŻyw 101 (12); StryjKron 566; CzechEp 215 (2); KochFr 60; KochMarsz 153 (2); WerGośc 219; Máią Księża ſwe Seymy/ Mniſzki kápituły/ Y złodziey ná ſwobodzie ieſt w ſwey rzecży cżuły. BielSjem 11; KochSob 56 (2); KochTarn 74; PudłFr 70; GórnRozm I3 (3); ActReg 118 (3); GostGosp 18 (6); GórnTroas 66 (2); KochPij C2; KochFrag 45: Téżem piérwéy iák wiéćie/ vchodźił zá Bogá/ Y teraz iść ná gody/ niezdami ſie trwogá. OstrEpit A3v; WyprPl C2 (2); KołakSzczęśl B3; bo ia żywę/ y wy żyć będźiećie [quia ego vivo et vos vivetis]. WujNT Ioann14/19 (7); SarnStat 1073 (3); ja nie każę pisać, jedno kiedy będę chciał. i odprawować się będę z tobą. kiedy będę chciał. ZapMaz II G 97/89v; Iam błogoſłáwił chleb/ y wy błogoſławćie. Iam ofiárował y wy ofiáruyćie. SkarKaz 155b (4); CiekPotr 54; GosłCast 27 (3); Iam zdrowie ſwoie zá was y zá wſzyſtki położył: y wy ták bráty ſwoie miłuyćie. SkarKazSej 669b; Toć ieſt duſzne trapienie y wnętrzna kátownia: Y w piekle wielomękim ſnadź iey niemáſz rownia. KlonWor 37.

W charakterystycznych połączeniach: i dziś (13), teraz (3).

Połączenia: »i tak(ci)« (4): Powiedzyał mu Abiron/ iuż to być nie może/ Y tákciem iuż zámieſzkał dla ciebie nieboże. RejWiz 170 (2); KochJez Bv; A choć drugi zaydźie w látá/ Y ták ón vydźie zá ſwátá. KochSob 58.

»i także« (1): Oćiec moy áſz do tego cżáſu prácuie/ y ia tákże prácuię. BiałKaz E4v.

»i też (snadź)« (10): RejKup dd2 (2); Y ten też ſnadź nie dobre będzye miał wyſpánie. RejWiz 72; Leop Ez 27/24; Helizeuſz im záſię/ ták powiedzyał potym/ Daycye iedno wy pokoy/ y iać też wiem o tym. HistHel D3 (2); CzechRozm 38v (2); Iábłecżnik/ gruſzecżnik/ ocet z tego dobry bywa: y wiśniány też może cżynić GostGosp 132 (2).

α. Pomiędzy imiesłowowym równoważnikiem zdania i wypowiedzeniem nadrzędnym (kolejność dowolna) (61): FalZioł II 11b (2); RejJóz Gv; MurzNT 56; KromRozm III K7v (2); RejWiz 73 (2); Iednák Iudá ſioſthrá iey niewierna nie bałá ſię/ ále też odſzedſzy y ſámá ſię ſcudzołożyłá [sed abiit et fornicata est]. BibRadz Ier 3/8; OrzRozm Pv; BielKron 265v (2); OrzQuin K2v (2); ále ona tey iego przychylnośći nie przyimuiąc/ y pátrzyć nań niechciáłá GórnDworz Bb2v (3); RejPos 53v (6); Pocżnieli też vciekáć vgonić go ſnádnie/ Záplotſzy w ploderhuzy nogi y ſam pádnie. RejZwierc 241v; BudNT Gal 2/16; ále ſie tego boyćie/ co ćiáło zábiwſzy/ y duſzę dáć może do ogniá. CzechRozm 253; oni ſą błogosłáwieni [...] ktorzi ſámi miłuiąc pokoy/ y miedzy drugiemi ſtáráią ſie o pokoy. ModrzBaz 67; SkarŻyw 352 (6); StryjKron 582; CzechEp 126 (3); Do ktorego przyſtąpiwſzy/ kámieniá żywego [...] y wy iáko żywe kámienie buduyćie ſię NiemObr 34 (2); KochWz 140; ReszList 149; WerGośc 238; A zbáwiwſzy ſług y wierney cżeládźi/ Y ćiebie záraz zá niemi/ w też tropy Mokra śmierć poda w ſłonych wod zatopy. GrochKal 11; GórnTroas 30; GrabowSet A3; A ktorzybykolwiek was nie przyięli: wyſzedſzy z miáſtá onego/ y proch otrząſayćie z nog wáſzych ná świádectwo przećiw im [Et quicumque non receperint vos, exeuntes de civitate illa etiam pulverem pedum vestrorum excutite]. WujNT Luc 9/5 (4); záléćiwſzy ſkromnie pracą moię życzliwą przećiw Oyczyznie: y ſam śiebie pod łáſkę y obronę W. K. M. zálécam y vćiekam SarnStat *4v (3); Właśnie iáko Ruś mowi: ieden idźie k leſu/ Y ręcżniká nie rzeżąc: drugi cżeſze k bieſu. KlonWor 68; SzarzRyt D2v.

Połączenie: »i też« (7): OpecŻyw 179v; A ſthawſſy ſie lepſzey myſli wſſyſcy y oni też iedli [Animaequiores autem facti omnes et ipsi sumpserunt cibum]. Leop Act 27/36; Zá iego wieku iuſz ſię bárzo ludzie rozkrzewili/ á mnożąc ſię ćiáły/ y złość teſz y niepráwość rozmnożyli. SkarŻyw 269; Ktemu/ powiedźiawſzy to/ y tego też nie zámilcżał CzechEp 207 (2); CzechEpPOrz **v (2).

β. Wypowiedzenie główne poprzedzone jest wypowiedzeniem podrzędnym: podmiotowym, dopełnieniowym, przydawkowym, okolicznikowym celu, czasu, miary, miejsca, porównania, przyczyny, sposobu, warunku (298): Ieſzcżeć to żniwo niepewne: Gdyć ná przyiáćioły wźięto/ Y iutroć nie będzie żęto. BierEz O (5); Zapráwdę powiedam to wám/ cirpięlitz iá ij wy cirpcie OpecŻyw 92v (4); a ktorichbi Mykolay Tlvmacz wasch wczarigrodzie poznal a powiedzial ysch to są waschj poddany a livdzie Kroleſtwa polskiego, y thesmi yvs wolnemy vczinicz kazaly LibLeg 10/67v (6); RejPs 207 (3); RejRozpr B3v (3); SeklWyzn g3; Bych ia tak widżiała twoie Y garło by ſnadz ważyła Abych ſie ich wzdy pomſćiła RejJóz H6; Gdy Bog racży y włos z głowy nie ſpadnie RejJóz I6 marg (6); SeklKat G4; MurzHist F2v (2); iakobyście chcieli aby wám ludźie czynili/ y wy im także czyńcie [Et, prout vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis similiter]. MurzNT Luc 6/31 (7); KromRozm III L8v (2); Diar 56; BielKom D; GliczKsiąż B; GroicPorz [114]v; KrowObr 157 (8); A coś ſie miał ozdobić ich cnotą by złotem/ Y gniazdem ſie popluſkaſz by Iáſkołká błotem. RejWiz 100; A co inych dziwakow/ ktoby ie pámiętał/ Wiem że gdybyś ie vźrzał/ y ſambyś ſie lękał. RejWiz 161 (10); Gdziekolwiek będzie powiádaná tá Euángielia po wſſyſtkim ſwiećie/ y to co tá vcżyniłá/ będzie powiádano ná pámiątkę iey [Ubicumque praedicatum fuerit evangelium istud in universo mundo, et quod facit haec narrabitur in memoriam eius]. Leop Mar 14/9; Ták iákoſmy pierwey powiádáli/ y teraz záſie powiádam [Sicut praediximus, et nunc iterum dico] Leop Gal 1/9 (8); bo záginielić ciáło/ y głowie niedobrze ſie sſtánie: będzieli ciáło zdrowe/ y głowá w ſwey cáłośći zoſtánie. LeszczRzecz A5v (2); RejFig Cc; Mieliciechmy też kiedyś/ ony Kálimachy/ Lecż gdy ie wſpomináią/ y dzis o nich ſtráchy. RejZwierz 76; ieſli ſię go przemy/ y on ſię nas záprzy [Si negaverimus et ille negabit nos]. BibRadz 2.Tim 2/12 (2); OrzRozm E3; Emilius [...] ſobie kroleſtwo przywłaſzcżył. A áby był beſpiecżnieyſzy/ y ſyná iego Egiſtá zábił BielKron 98v (8); GrzegRóżn B4v (3); Quomodo sim affectus ipse non facile dixero, Yáko mi ſie wodźy álbo co mi ſie dzieye y ſam tego nie umiem powiedzieć. Mącz [114]c; OrzQuin A4v (2); ProtStoj E2; A iże mowią tu/ że Syn Boży ieſt też principium, ále rzecży ſtworzonych/ Y toć ieſt bluźnirſtwo SarnUzn E3 (5); SienLek 104; RejAp 132v (5); A czo ſie ſmiáłośći á wielkiego ſercá dotycże/ y w tym drugie białegłowy nie ſą męſzcżyzn podleyſze GórnDworz Y3v (9); Gdyż tobie lew niezáſzkodził y ia tobie przepuſzcżam HistRzym [118] (2); Ale iż mnie przeſládowáli y ſłowá moie/ y wasći przeſládowáć będą RejPos 335v; á kto nie ma/ y to co mnima áby miał/ będzye od niego oddalono. RejPos 337 (8); BiałKat 96; HistLan F5v; Ktory mię pożywa/ y on dla mnie żyć będźie. KuczbKat 180; RejZwierc 242 (5); Iáko mie Oćiec poſłał/ y ia was ślę WujJud 153v (3); WujJudConf 82v (3); MycPrz II C3; Strum Lv (2); BiałKaz F4; BudNT Matth 21/24 (8); CzechRozm 35 (3); PaprPan M4v (3); ModrzBaz 35 (2); SkarJedn 59; A ieſli tám pozwalamy ogniá/ że ieſt wiecżny/ y to przy tym pozwolić powinna/ że y śiárká wieczna Oczko 6 (6); KochPs 203 (2); SkarŻyw 355 (6); MWilkHist K4v; StryjKron 305 (2); CzechEp 98 (10); NiemObr 120 (3); KochFr 118 (6); BielSen 4; ZapKościer 1586/63v; ArtKanc R20; GórnRozm D2 (2); PaprUp I (2); Smierć nie dźieli nas/ ni oná przebiéra/ Gdy ćiáło zgryźie/ y duſzá vmiéra. GórnTroas 31; KochCn B3v; GrabowSet K4v; GDy ſczęśćié niechce/ y rádá pobłądźi/ Fortuná świátem/ nie nas rozum/ rządźi. KochFrag 39 (2); OrzJan 25; LatHar 188 (4); Ieśli będźiéćie mieſzkáć we mnie y słowá moie będą w was mieſzkáć KołakSzczęśl B2v; Pokiśćie nie vczynili iednemu z tych namnieyſzych/ y mnieśćie nie vczynili [quandiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis]. WujNT Matth 25/45; á iákom powiedźiał Zydom; gdźie ia idę/ wy przyść nie możećie: y wam teraz powiedam [sicut dixi Iudaeis ... et vobis dico modo] WujNT Ioann 13/33; Wierzyćie w Bogá; y w mię wierzćie [Creditis in Deum, et in me credite]. WujNT Ioann 14/1 (32); y owſzem gdy iednę prawdźiwie otrzyma/ y drugą záráz poćiągnie WysKaz 4 (3); SarnStat 722 (4); KmitaSpit A2v; PowodPr 27; Iákoby rzekł: Ieſli w Bogá wierzyćie/ y w mię choć mię człowiekiem być widźićie wierzćie. SkarKaz 548b (8); Záprawdę poniewaſz ten báłámuci: y ia Potrzymam go ná ſłowie. CiekPotr 69 (3); Gdźie ſię dom pięknie świeći/ Tám kożdy ptak rad leći. Ale kiedy odárty á ſzkárády będźie/ Y domowy gołębek nie rad ná nim ſiędźie. CzahTr H4v (2); GosłCast 69 (2); Bo gdy okręt obrony nie ma: y on ze wſzytkim co zebrał/ vtonąć muśi. SkarKazSej 667a (3).

W charakterystycznych połączeniach: i dziś (1), teraz (zasię) (8).

Połączenia: »i tak« (1): Bo Niemcy pod przymiérzem do Polſki wtárgnęli/ A iáko bóg chćiał/ y tak przećię klęſkę wźięli. KochProp 10.

»i takież (a. także)« (3): SarnUzn H; gdyż tobie to ieſt miło/ y mnie takież HistRzym 77v; Gdy drugi brát wołáć ná ludzie o pomoc/ pocżął: y onego tákże zránił SkarŻyw 373.

»i też« (22): Ale gdyby nie pámiętne Y ſędzić też nic niechętne RejRozpr C2v; MurzNT Luc 11/34; KrowObr x3v; Ktorzy ſie z ludźmi nieczyſthemi ſtowarzyſzáią/ y ſámi też ſie nieczyſtemi ſtawáią. BibRadz I 66b marg (4); SienLek 140v; KochList 2; CzechRozm 33; Wiec [!] iáko Pan Chriſtus vmárł/ y my też mamy vmrzeć grzechowi. KarnNap B2v; Ktoby krew ludzką przelał/ y iego też krew niech będźie przelána [Qui hominis sanguinem effuderit, ipsius quoque sanguis funditor]. ModrzBaz 78v; SkarŻyw 336 (2); CzechEp 55 (2); WerGośc 209; WujNT Luc 11/34; SarnStat 298; SkarKaz 157a (2); GosłCast 57.

»i też takież« (1): Przeto tedy iż dzieći ſpołecżność mieli z ćiáłem y ze krwią: y on też takież ſtał ſie im vcżeſnikiem [Quia ergo pueri communicaverunt carni et sanguini, et ipse similiter participavit eisdem] Leop Hebr 2/14.

b. W pozycji pozornie nawiązującej (1139): BierEz G (18); OpecŻyw 92 (7); PatKaz II 49 (2); FalZioł I 29d (26); BielŻyw nlb 6; GlabGad P7v (3); BierRozm 26 (2); KlerWes A2; WróbŻołt 118/13 (4); RejPs 148v (5); LibLeg 11/28 (2); RejRozpr B3v (10); LudWieś A2; SeklWyzn 3v (9); RejJóz D (8); LibMal 1550/154v (3); SeklKat E2 (13); RejRozm 407 (3); RejKup o5 (18); Tákći zá ſobą myał piſmo Arius/ yáko Sabellius/ [...] Y teras nye mnyey ſye piſmem bronyą Nowokrzczeńcy/ niż Luteranowye álbo Sákrámentarze. KromRozm I M3v (9); MurzHist F2 (5); MurzNT Ioann 8/11 (8); KromRozm II p (14); Wyęcey muśimy ſlucháć bogá niżli ludźi. (–) Y to przyymuyę. KromRozm III M (21); Diar 48 (6); DiarDop 116; BielKom D2 (5); GliczKsiąż B4v (3); LubPs F2v (3); GroicPorz s4 (8); A także teſz Pan Kryſtus przed miáſtem w ogrodzie był pochowan/ y Lázarz Betháńſki. I dziś ieſztze ten obytzay záchowywáią/ na rozmáitych mieyſcách krześćiánie KrowObr 105 (15); RejWiz 48 (26); Leop Deut 1/37 (14); UstPraw E3; LeszczRzecz A4v; RejFig Cc2 (3); RejZwierz 101v (16); BibRadz Gen 18/32 (12); OrzRozm G4v (8); Kto wżdy iákokolwiek przyłącżon bywa do żywych/ ma nádzyeię ieſzcże zoſtáć. Y pies żywy ma nád lwá zdecbłego. BielKron 81v (28); GrzegRóżn K3v; KochZg A4v; KwiatKsiąż F3v; Digitum nusquam a sententia. Y ná yednym pálcu nie odſtępowáć od ſwego mniemánia. Mącz 88d (18); OrzQuin C2v (3); SarnUzn G6 (2); SienLek 85 (8); SienLekAndr a3; RejAp 3 (3); GórnDworz R5v (18); HistRzym 109v (3); Thák bowyem ieſt nápiſano przez Proroká: Y ty Bethleem miáſto żydowſkye nie yeſteś naymnieyſze myędzy Kſiążęty żydowſkyemi RejPos 35 (15); BiałKat 133v (7); BielSat B4 (4); GrzegŚm A3v (2); HistLan F5 (3); KuczbKat 90 (4); Pánowie pocżęli znowu ſzeptháć. Krol záſię powiedział: Y terazći ia themu rozumiem czo ſzepcecie. RejZwierc 154 (45); RejZwiercPodw 183v; BielSpr b2v (3); WujJud 5 (31); WujJudConf 72v (5); Y dziatki pochobne być máią ku pobożnośći. RejPosWstaw [413] marg; BudBib Am 7/6 (21); HistHel B2v; MycPrz II B2v; Strum A3 (8); BiałKaz L4; Lecż wcżembykolwiek kto śmiał/ wgłupſtwie mowię/ śmiem y ia. Iudowie ſą? Y ia. Izráelitowie ſą? Y ia. Naśienie Abráhámowe ſą? Y ia. [Hebraei sunt et ego; Israelitae sunt et ego; semen Abrahae sunt et ego]. BudNT 2.Cor 11/22 (14); NAVCZYCIEL. Y teraz ieſzcże toż mowię/ y przytym ſtoię/ iż o cudow cżynieniu niemáſz powſzechney obietnice CzechRozm 189v (19); PaprPan E3 (36); ModrzBaz 142 (6); SkarJedn 2 (15); KochDryas A2; KochOdpr A4 (2); Oczko 6 (2); KochPs 73 (12); SkarŻyw 70 (41); KochTr 26 (2); MWilkHist F (3); StryjKron 56 (4); Y pogánie wiárę nieprzyiaćielom chowáią. CzechEp 13 marg (13); NiemObr 9 (9); KochEpit A2 (2); KochFr 132 (6); KlonŻal Bv (2); KochBr 151; KochMarsz 153; KochPhaen 21 (3); KochSz Bv (2); ReszList 181 (2); WerGośc 222 (3); WerGoścPapr 202; WerKaz 279 (2); WisznTr 24; BielSjem 5; KochPam 87; Cóż temu rzéc? y ſzkodá głowy pſowáć/ Lepiéy ſye nam ná lepſzé czáſy chowáć KochPieś 26 (5); Czáſem téż [kot] y z dáchu ſpádnie/ A przedśię ná nogi pádnie: Y Chłop foremnieyſzy bywa/ Gdźie kot wełbie przemieſzkiwa. KochSob 59 (4); KochTarn 79; PudłFr 18 (9); ArtKanc K19 (2); BielRozm 13 (3); GórnRozm A2 (17); PaprUp C3 (10); KochProp 10 (2); ZawJeft 17 (2); ActReg 32 (11); GostGosp 84 (2); GostGospSieb +4; GórnTroas 4 (6); GrabowSet Rv (3); KochFrag 17 (2); OrzJan 93 (4); Miárę trzymay we wſzytkim: y kóń miernie roſły Lepſzy niż bárzo drobny/ y názbyt wynioſły. WyprPl B3 (5); LatHar 710 (14); KołakSzczęśl Bv; RybGęśli B4v (4); WujNT 2.Cor 11/22 (69); WysKaz 12; WŁASNY PŁASCZ. Y właſnéy ſwéy rzeczy nie ma nikt gwałtem ſwą władzą odéymowáć. SarnStat 681 (10); GrabPospR L3; KmitaSpit A2; PowodPr 59 (2); SkarKaz 456a (45); CiekPotr 61 (14); CiekPotrSzym )?(3v (2); CzahTr B2v (5); GosłCast 30 (7); Y do rządzenia bydłá dowćipnych potrzebá: coż do ludźi? SkarKazSej 662b marg (22); KlonFlis B4v (3); SapEpit B4 (3); Y dźiś miedzy chćiwymi ſą tákowe głoſy/ Znimy złotą pszenicę/ żnimy złote kłoſy KlonWor 13 (4); ZbylPrzyg Bv (2); SzarzRyt A (5).

W charakterystycznych połączeniach: i dziś (jeszcze) (23), teraz(ci) (jeszcze) (44).

Połączenia: »i snadź« (1): Bowiem każdemu cżłeku [...] Rozmyſl do każdey rzecży nadobnie prżyſtoi Y mnię ſnadz tego trzeba teraż w mey przygodzie Bo żadny mądr nie bywa aliż więcz po ſzkodzie RejJóz I2.

»i tak« (3): Otożći o śliwy niedbam/ Y ták ich nie rádá iadam BierEz L3v (2); Y ták wełbie rozumu potrzeźwiu nie wielé/ A oſtátek chcą zálać w to miłe weſelé KochPieś 21.

»i takież (a. także)« (8): KrowObr 207; KOrynthowie ſą z kráiny Acháiey. Y ći thakież ſlowo prawdy od Apoſtołá ſlyſſeli Leop NN6; CzechRozm 11 (3); Y wnowym zákonie tákże bez piſaney Ewanieliey był przez cżás nie máły kośćioł Chryſtuſow. SkarJedn 11; SkarKaz 609a; PaxLiz D4.

»i też« (59): BierEz R3v; FalZioł I 35d (2); March2 D2v (2); ConPiotr 32; SeklWyzn a2 (2); Rachel takież żona iego dziękuie przypominaiącz też y dziatki ſwoie Y iać bych też thak mogła rżec RejJóz A5v; Ity też chlopie rataiu/ pytaż ſię drogy doraiu. SeklKat A4v (2); RejKup g8; BielKom D2v; CHwalże záwżdy duſzo moiá Páná Bogá moiego/ Y ia go też chwalić będę zá żywotá ſwoiego LubPs ff2; KrowObr 224; RejWiz 144; Leop 3.Reg 13/18 (2); BibRadz 2.Cor 11/22 (7); OrzRozm T3v (2); obacżył Kryſthus [ludzi idących] rzekł ſwoim. Pietrze iuż ſie moiá męka przybliża. Piotr rzekł/ y moiá też s tobą pánie BielKron 420v; Etiam tu id asseris, I ty też to twirdźiſz. Mącz 387c; OrzQuin B4 (3); SarnUzn F3; SienLek 107v (3); RejZwierc 83v (3); NAVCZYCIEL. Y tobie też niech da Pan dobrą noc CzechRozm 10v (9); KochOdpr D2v; SkarŻyw [197]; NiemObr 31; WisznTr 26; ArtKanc N9v (3); CiekPotr 43; Frau. Y myć ſie téż dźiwowáć ſnadz nie przeſtawamy/ A zwłaſczá gdy ná pámięć ſobie przytaczamy Młódźieńcá tego GosłCast 30 (2); Odpuśćił mu zakonnik. Y autor też prośi/ Niech zá to od Kápłanow gniewu nie odnośi. KlonWor 71.

»i też takież« (1): Páweł ſwięty żegluiąc do Rzymá po Morzu/ [...] przybił ſie do brzegu [...] Boniportus: Y my też tákież rozbieráiąc piſmá Moiżeſzowe/ Prorockie/ y Apoſtholſkie [...] á toſmy ſie iuż przypłáwili do brzegu SarnUzn H6v.

»i zasię« (1): Tedy przerzecżone lekarzſtwo ieſt k temu barzo dobre, Y to zaſię nie mniey ku takowemu boleniu ſluży. Wyciſni wodnoſć z Bań/ zmieſzay z rożanym oleykiem FalZioł V 41v.

C. Partykuła uwydatniająca. Połączenia z przyimkami (1578):
a. »i z +[I]« = razem, wraz (1571): ZapWar 1550 nr 2664 (14); MetrKor 34/265 (5); BierEz kt; OpecŻyw 114 (6); ForCnR C; LibLeg 6/192 (59); o natychmyaſt ſthrączon z onego myeſzcza nayſzlachethnyeyſego w gląbokoſzcz pyekyelną y z ynymy anyoly PatKaz II 23v (6); gdyſz helias modlytwą ſwą z nyeba ognyem/ kſyązą y z yego poddanymy ſpalyl PatKaz III 144 (2); HistJóz E4 (3); Zaiącżka marczowego thak czałkiem w garnczu/ włożywſzy do piecza vſuſzyć y z ſierſcią á potym go na proch ſtłucz. FalZioł V 84v (26); BielŻyw 68; MiechGlab 53 (2); KlerWes A2; WróbŻołt 148/12 (4); RejPs 107 (8); LibMal 1543/67v (28); Ano wie bog zá tą ſpráwą Obroćimli ſie ná práwą Bychmy iedno ná lewicy Y z kxiędzem niebyli wſſytcy. RejRozpr A2v; RejJóz B3v (20); SeklKat R; RejKup p7 (13); HistAl C6 (3); KromRozm I A4v (2); MurzHist O4; KromRozm II m4; Diar 25 (4); DiarDop 105 (4); Modlitwá y z dzyękowániem zá wybáwyenie LubPs ee3v marg (22); KrowObr B3 (42); RejWiz 14 (30); Leop 2.Mach 12/9 (14); OrzList i2; UstPraw H3v (9); LeszczRzecz A3v; RejFig Cc5v (11); RejZwierz 60 (33); Ieſlić ſię Krolu podoba/ prziydźże dźiś y z Amánem ná vcztę [Si regi placet ingrediatur rex et Haman ad convivium] BibRadz Esth 5/4 (59); OrzRozm N4; BielKron 12v (225); GrzegRóżn O (3); Animam debet, Winień y s włoſy/ álbó [!]/ winień duſzę y s ciáłem. Mącz 10b; Puls [...] Krupá/ káſzá/ przed czáſzy zwano poliewkę álbo káſzę z mąki/ wody miodu/ z ſérá/ y s yáycy vczynioną. Mącz 331a (7); OrzQuin R2v; Prot C4v; SienLek 119 (10); RejAp CC4v (56); GórnDworz Bbv (5); HistRzym 8 (4); RejPos 36v (107); RejPosWiecz2 93v; BiałKat 131 (4); GrzegŚm Av (2); HistLan B (4); Z máłych w pokoiu wielkie rzecży roſtą/ A warchoł nędze vżywa y s chłoſtą. RejZwierc 227 (50); RejZwiercPodw 183v; BielSpr 11v (8); WujJud 128 (3); WujJudConf 9 (3); KochList 2; tedy mu obłupili ſkorę z głowy y z włoſy [et capitis pellem cum capillis abstahentes] BudBib 2.Mach 7/7 (12); HistHel B2v (2); MycPrz I [D]v (2); Strum A4v (4); WierKróc A2 (2); BiałKaz K3v; BudNT Act 15/35 (2); CzechRozm 54 (45); ZA nicby dziś twe ſtrzały ſtały Herkuleſie/ By go vyrzał y z nimi byłby prętko w leſie. PaprPan V4 (6); ModrzBaz 10 (5); ModrzBazBud ¶ 6v; SkarJedn D4v (8); KochDryas [A3]; Oczko 33 (2); KochPs 85 (3); á ná oſmy [dzień] on/ ſądu Bożego obudzeni y z ćiáłmi náſzymi ſtániemy przed ſądem onym poſpolitym SkarŻyw 4 (42); ZapKościer 1579/1v (123); MWilkHist C4 (2); StryjKron 582 (5); CzechEp 150 (53); KochJez A4; NiemObr ktv (18); Z tymże znákiem poſpołu Perſeus ſtrapiony/ Podnośi z Oceaná głowę y z rámiony. KochPhaen 24; KochSz A4 (2); ReszPrz 70 (2); ReszList 144; WerGośc 248 (2); WerKaz 291; BielSen 18; PudłFr 47; ArtKanc C13v (5); GórnRozm G4 (2); PaprUp G3; ZawJeft 11 (3); ActReg 5v (11); Calep 207a (4); GostGosp 66 (2); GostGospSieb +3; Phil O4 (2); GórnTroas 20; GrabowSet N; OstrEpit A3; LatHar 59; KołakSzczęśl C3 (4); RybGęśli B3 (2); Nowi Ewángelikowie y z Ewángelią ſwoią potępieni. WujNT 650 marg (34); JanNKar Cv; JanNKarKoch Fv; SarnStat 9 (41); SiebRozmyśl H3v; GrabPospR N2; KlonKr A3 (5); KmitaSpit B4 (4); PowodPr 60 (4); SkarKaz 419a; CiekPotr 35 (2); CzahTr A4 (5); GosłCast 28; PaxLiz ktv; SkarKazSej 683a (2); Narew y z bráćią/ wnet ſię rozgniewáłá/ A inſzą drogą płynąć ſię wezbráłá. KlonFlis G4v (6); KlonWor 10 (5); RybWit C2; SzarzRytJSzarz nlb 2.

Połączenia: »pospołu i z [I], i z [I] pospołu« (36 : 4): ForCnR E; ConPiotr 30; RejKup q7; LubPs H3; Bowiem to máło wádzi widamy to ſámi/ Kiedy chodzą poſpołu kozy y z owcámi. RejWiz 79v; Leop Iudic 19/29; RejFig Bb7; Ták y s chłopem poſpołu włożono ná Koniá. RejZwierz 121 (3); OrzQuin Z4v (2); RejAp 163v (8); GórnDworz Ff; RejPos 335 (7); Ano to więc zły Orzeł co przypádnie z gory/ Zánieſie cżáſem Gąſkę poſpołu y s piory. RejZwierc 246v (9); GórnTroas 36; SiebRozmyśl H2v; GosłCast 59.

»razem i z [I]« (3): z głoſem dzwonow prędko miną/ prze śmierć nie długo trwáią/ rázem y z ludźmi giną. ArtKanc R19; RejZwierc 180; CiekPotr 9.

»spolnie (a. społecznie) i z [I]« (6): Przed Sądem kosczerzyńskiem oblicznie ſtanęly Vcczywy chriſtek Femer alias Wycka spolecznie y z malzonka ſwą Elzą ZapKościer 1587/88v (5); Lecz go Konradus Pan złego ſumnienia, Spolnie y z mátką wepchnął do więzienia. KlonKr D3.

»społ(em, -u) i z [I], i z [I] społu« (15 : 3): RejPs 171; ZapWar 1545 nr 2646; GliczKsiąż D4; Otom ia y z nimi ſpołuchmy zgrzeſzyli LubPs hh3 (4); RejWiz 150; álić wiele grzeſznikow y iáwnogrzeſſnikow/ przychodząc/ ſádowili ſie około Iezuſá/ ſpołu y z zwolenniki iego [discumbebant cum Iesu et discipulis eius]. Leop Matth 9/10; RejFig Dd2v; Ktory Duch ſam świádcży ſpołu y z duchem náſzym/ iż ieſteſmy ſyny Bożymi [Ipse Spiritus contestatur spiritui nostro quod sumus filii Dei]. BibRadz Rom 8/16 (2); GrzegRóżn M4; RejPos 211; BudBib 1.Mach 7/7; to z miaſt/ y z Rzecżypoſpolitych ſpołem y z temi co to wymyśláią ma być wykorzeniono [haec ex civitatibus et rebus publicis una cum authoribus exterminanda]. ModrzBaz 53v; Vniżenie proſzę/ Oycże dobrotliwy/ Społ y z Synem miłym/ y Duchem ſwym świętym/ Grzech odpuść GrabowSet N; Abowiemeśćie y z więźniámi ſpołu vtrapieni byli [Nam et vinctis compassi estis] WujNT Hebr 10/34.

»także i z [I], i z [I] takież« (2 : 1): Potym rychło v Bethel/ sſtąpił woz ogniſty y s końmi tákież ogniſtemi BielKron [852]v; ZapKościer 1587/72; Godność tákże y z vrodą/ Vpłynęło wſzyſtko z wodą. CzahTr H3v.

»też i z [I], i z [I] też« (2 : 3): Biskup záſię Zydowski odpowiedział tym ktorzy liſty przynieſli theż y s przyſięgą/ że iuż Dáriuſowi dał HistAl B7v; KrowObr 150; Lántgráfá powietrze záráźiło Kuerfierſth Sáſki y z żoną też rychło vmárł. BielKron 237; CzechRozm 39v; CzechEp 141.

»w(e)społ(ek) i z [I], i z [I] wespołek, i także wespołek z [I]« (32 : 7 : 1): FalZioł I 150a (11); LibLeg 11/32; SeklWyzn 4; ZapWar 1548 nr 2667; KromRozm II s3; KromRozm III M; wyrzuć go y z mátką yego weſpołek. GliczKsiąż B3v (2); KrowObr 191v; Mącz 152c; SienLek 132 (2); iż máią gruntownie wſpół y z ćiáły ſwémi vżywáć onéy chwały wiekuiſtéy. BiałKat 103v; WujJud B3v; málowánia nieucżćiwe/ pieśni wſzetecżne/ weſpołek y ztemi ktorzi ie cżynią/ niech będą zmiaſt wyrzucone [picturae impudicae, cantilenae obscoenae una cum authoribus ex civitatibus eiiciantur]. ModrzBaz 82v (3); Strwożoná źiemiá/ weſpołek y z temi Będźie topniáłá/ którzy ſą ná źiemi KochPs 111; Abowiem Miáſto Rzymſki wał/ Deukiland weſpoł y z ſześcią wśi zátonęli StryjKron 26 (2); PudłFr 26; WujNT 474; przerzeczony N. przerzeczoné dobrá ſwe [...] ośiędźie [...] y tákże weſpółek ze wſzyſtkiémi y káżdémi zoſobná pożytki y przyległośćiámi SarnStat 1249 (4); ZapKościer 1596/85v; Zá tym trąmby y z bęmbny weſpołek ſprzęgayćie CzahTr F4 (2); KlonWor 65.

»zaraz i z [I], i zaraz z [I], i z [I] zaraz« (9 : 1 : 1): GrzegRóżn D4 (2); Zije on kiedy zaſiędzie/ grunt zaraz/ i z chłopy. KochSat A4v; CzechRozm 183v; SkarŻyw 179 (2); ácżkolwiek I. M. odpiſowáć będę/ dawáiąc o ſobie ſpráwę/ w cżymem nieſłuſznie/ y ſam zoſobná/ y záraz z bráćią moią ieſt vdrápan y vſzcżypan CzechEp 9; KochSz B2; Stráćiłem wſzyſtko záraz y z nádźieią KochPieś 17; KlonKr B2; Tákći też w Kákuſowym gardźielu ſtánęły/ Srogie ognie/ y z duſzą záraz vgánęły [!]. KlonWor 24.

b. »i z + [G [Zamiast połączenia można tu dopatrywać się archaicznej pozostałości prasł. „*izъ” ‘ex, de’] (7): Ták ſprzodku iáko y ſtyłu/ wſſędy ieſt około mnie formá ręki twoiey ták iż o tem myſlenie moie wychodzi y zrozumu mego RejPs 206; A tymić to vpory ſławne rzecży giną/ Bo pomſty ná hárdego Páńſkie nie przeminą. Zrzućił márnie y z niebá ony komiſarze/ Co chcieli hárdzye rzędzić RejWiz 173v; Spráwiedliwi wołáią á wyſłuchawa ich pan/ wyimuie ie y ze wſzytkich trudnoſći [et ex omnibus angustiis eorum eruit eos]. BibRadz Ps 33/18; Cżytay co ſie sſtáło Tárquiniuſowi krolewicowi w Rzymie [...] iáko był ſzpetnie zelżon y z wielką lekkoſcią y s páńſtwá wygnan. RejZwierc 34; A wſzák widamy ludzi/ y s poſtaw ich/ iáko ſie więc tym márnym przypadkiem y hydzą y iáko go vżiwáią. RejZwierc 56v; alemſię wielce mylił/ iako ſię ieſzcże y do tąd niektorzy y zwiernych mylą. BudNT przedm c3v.
4. W funkcji partykuły prezentującej (31): Kur rzekł/ ázażby to zbytek/ Iż pánu cżynię pożytek. Y przyrodzenia nie káżę/ Gdy kokoſzom iáycá mnożę. BierEz H4; OpecŻyw 114 (2); HistJóz Dv; Proſzę cie panie y patrż że zgromadzili ſie ſą nieprzijacile [!] naſzy TarDuch E2v; KrowObr 51; OrzRozm D3v (3); Rzekł Helizeuſz/ ſtrzałá ieſt wyzwolenie Páńſkie/ á ſtrzałá wyzwolenia ieſt przećiw zyemi Syrſkiey/ y ſkáźiſz cżęść zyemie Syrſkiey w Affek. BielKron 87 (2); Etiam atque etiam peto, Y powtóre cie proſzę/ też bárzo cie proſzę. Mącz 19b (3); A kápłan ćwierdził iáko rzecż prawdziwą/ iſz dziś Wielkanoc y niegodzi ſię pośćić: y iam dla tego/ powiáda/ od P. Bogá do ćiebie poſłány ieſt SkarŻyw 249 (4); GórnRozm Lv; Oycze ſpráwiedliwy (marg) y. K. G. [et PolAnt] (–)/ świát ćię nie poznał. á iam ćiebie poznał WujNT Ioann 17/25 (5); GosłCast 63 (2); SkarKazSej 692a (2).

Połączenie: »i to« (3): Scitum hercle hominem hic, etc. I to cziſty człowiek/ yákoby rzekł błazen. Mącz 372c; Y to co mowi Pan: kto ma dwie ſukni/ day iednę niemaiącemu. SkarŻyw 140; Kupieċ narzeka iż go karze Sumnięnie. Ito nedza miſeria Ktorą zewſąd czierpię dzyſia. RejKup g4v.

*** Bez wystarczającego kontekstu (26): [...] ikowie ktorzi [...] li, ale y kije w[...]o nie ſmiał cży[...]olwiek by ſie te[.,.]ionowali aż do [...] go dla brzydkoſci [...]epak cżaſu BielŻyw 70; SeklKat Z4 (4); Ktorego iákie było dokońcżenie y pogrzeb y [...] ſnadź ieſzcże z grobem y kośćiámi iego dźieie CzechEp [413]; Potym Pan Hetman [...] pod przysięgą wielką twierdził zeby toVczynic goto wbył by tez [...] y talery mogł kazacextunc by to czynic kazał ActReg 15.
a. Pozycja słownikowa (19): Quinimo, potius vel certe, y owshem BartBydg 248; Ac, Coniunctio, Polonice A/ Y/ aliquando Adverbium est, et significat, Quam niżli. Mącz 1d; Atque, Coniunctio copulativa, Y też A/ Y Mącz 19b; Atqui et Atquin, Coniunctio Adversativa, pro Sed, vel, Immo, Ale y owſzem. Mącz 19b; Caeteroquin Adverb. pro Alioquin, Y owszem. Mącz 30d; Imo enimvero infeliciter, Y owſzem wielmi nieſzczęsliwie. Mącz 103d; Et, Coniunctio copulativa, significat, Y A Mącz 108c; Immo eligendi vel corrigendi adverbium, Y owſzem. Mącz 166a; Quinetiam coniunc. copulativa Iowſzem nád to k temu. Mącz 342b; Atque – Itez. Calep 110b; Autem – Itez. Calep 118b; Et – Iteż. Calep 374a; Etiam – Itez Calep 374b; Imo – Iowſsern [!], daleko więczei. Calep 509b; Perquam – Iowſzem. Calep 788b; Sane – Iowſzem. Calep 943b; Sed enim – Alie y tez. Calep 962a; Vero – Iouſzem. Calep 1113a.

Cf 1. IĆ

HS