[zaloguj się]

2. I (220109) cn i pt

cn (192260), pt (27823).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
I. Spójnik (192260):
1. Spójnik współrzędny zespalający człony jednosyntaktycznie (191592):
A. W funkcji łącznej (173524):
A) W stosunku łączności bezpośredniej (160156):
a. Zespala człony jednorodne funkcyjnie i formalnie(156399):
a) Zespala składniki w obrębie wypowiedzenia pojedynczego (114219):
α. W wypowiedzeniach twierdzących: oraz (107400): Thako my bog pomosz y swyathy krzysz. ZapWar 1507 nr 1899 (694); MetrKor 26/62 (340); ListRzeź w. 1 (7); BierRaj 16 (72); PowUrb +2 (19); March1 A (9); March1Wiet Av (4); Ale nic nietrudnieyſzego/ Y ku znoſzeniu ćieżſzego: Iáko niewiáſtá ſwey woley/ Nie naydzie rownia złośći iey. BierEz B4v (70); kto dá zlez ocżom moijm ijżbych plakala wednie ij w nocy/ gorzkoſci twé ſynu mily? OpecŻyw 111 (1007); OpecŻywList C (11); OpecŻywPrzedm C3 (11); OpecŻywSandP ktv (2); OpecŻywSandR nlb 2 (11); łatwie miedzy mną ij ſąſiady memi/ a miedzy tym ſwowolnym młodźieńcem prawy rozſąd vcżynicie. ForCnR D4v (46); ForCnRWiet Av (3); oznaymvym y yawno czinymy thim lyſthem naſzem, ktho nany veysrzi albo czthancz y vſlyſzy dziſz y napothim bendanczim komv bandzie potrzeba thego vydziecz y yaſznye vſzlyſzecz. LibLeg 6/158v (1274); PatKaz I 16v (41); Pyeruey nyſzly pan bog ſtworzyl nyebo y zyemyą yam yuſch byla PatKaz II 24 (302); PatKaz III 87 (115); Murm 1 (27); Mymer1 nlb 1v (29); HistJóz Av (82); KlerPow 2 (9); BartBydg 79 (3); Iezu ienżes od ducha wiedziony cżterdzieſci dni y cżtherdzieſci noczy poſcił. ſmi. ſie nod [!] nami. TarDuch B2 (236); Naprzod aby ciała od złych [...] wilkoſci były wyprożniony á zawżdy dobrem wſtrzymawaniem y podcżas lekarſtwy były dzierżany FalZioł V 61v (1800); FalZiołUng V 119 (4); BielŻyw 148 (110); BielŻywGlab nlb 8 (11); GlabGad L2 (390); March2 Dv (6); MiechGlab *3v (332); Tamoć rozpustne małżeństwa, Gdzie jest pycha i bogactwa. BierRozm 3 (20); KłosAlg A (49); KlerWes A (7); March3 T7 (6); Pocżina ſie Zołtarz pieſni Dawida proroka y Krola zydowskiego. WróbŻołt B (305); WróbŻołtGlab A2 (14); Mymer2 3 (2); RejŁas w. 7 (2); kthoryś ieſt błogosławiony od wiekow y nawieki. RejPs 27 (404); ZapMaz III G 1/113v (12); ComCrac 11 (104); RejRozpr Av (23); Iſch ſtem tho Valentim ſtroną czala y ſthuką myaſſa wyeprzewego, sadlo czale y kawalyecz medel y pyącz gomolek Iodaſchevi wprzeczlawku vkradl LibMal 1546/121 (391); ConPiotr 30 (24); LudWieś A2v (35); SeklWyzn ktv (209); Zywot Iozepha z pokolenia żydowskiego ſina Iakobowego [...] ktory w ſobie wiele cznot y dobrych obyczaiow żamyka. RejJóz kt (78); SeklKat kt (481); RejRozm 391 (4); A wſſakos ty ſwiadom tego Ze to łgarz y Oczecz yego. RejKup bb7 (138); RejKupSekl a2 (26); Darius tedy y Perſowie ſnim ſlyſząc przyſcie Alexandrowo przelękli ſie bárzo. HistAl F7v (374); HistAlHUng A2 (12); Wſtępuyę do oycá mego/ y oycá wáſſego/ Bogá mego/ y Bogá wáſſego. KromRozm I M (267); MurzHist A2v (241); A nietilko to práwda o panu chriſtuſie ale téſz i o sługách Euangeljiéi świętyi iako o Apoſtoléch i potęm o inſzych/ ktorem pán roskázáł [...] chrćić wodą MurzNT 178v marg (307); MurzNTSekl A2 (14); MurzOrt B (10); Nye piſſą/ ták nápiſano yeſt w Ewányeliey/ álbo kák [!] pan Kryſtus miſtrz náſz vczył y roſkazał/ ále ták ſye widźyáło duchowi S. y nam. KromRozm II g2 (360); zá Páwłowym ſkazánim Elimáſz wnet oſlnął/ zá Pyotrowym Anániaſz y żoná yego zdechli. KromRozm III H6 (570); Diar 19 (201); DiarDop 98 (43); BielKom B (60); GliczKsiąż kt (220); LubPs B3v (525); ten ktory ſtworzył z niczego Niebo y źiemię/ Gory y przepáſći/ Powietrza y wody/ drzewá/ liſćia/ y trawę/ y ćiebie. GroicPorz aa2 (478); SeklPieś 19v (4); Naprzod w tym Dyurnale ſpowiedaćie ſie/ nietylko ſámemu Pánu Bogu/ ále theſz y Pánnie Máryey ſtworzeniu iego/ I ieſztze. Błogoſláwionemu Micháłowi Archániołowi. KrowObr 159 (2276); RejWiz A9 (358); Leop Deut 17/20 (2950); OrzList kt (95); UstPraw A (167); KochZuz ktv (14); LeszczRzecz kt (21); Bowiem ći trzey poſpołu/ iedno práwá máią/ Ze nalepſze kiedy ie nacżęſciey bijáią. Orzech Włoſki á Oſieł/ y trzecia niewiáſtá RejFig Cc7 (13); RejZwierz kt (125); WyprKr 1 (108); A był Krolem w Ieruzálem czterdźieſći lat y rok [Et quadraginta et uno annis regnavit in Ierusalaim] BibRadz 3.Reg 15/10; W teyże kráinie byli páſtyrze leżąc ná polách/ y nocną ſtraż trzymáiąc nád ſtádem ſwem [in agro agentes et custodientes] BibRadz Luc 2/8 (3495); BibRadzBaz ktv; Zimie y w Ieſieni puſzcżay krew z lewey. Goski * (27); OrzRozm A (326); Ten vſtáwił w kościele lámpy gorzeć/ y ná godziny dzwonić. BielKron 164 (5523); BielKronCies Mmmm3; GrzegRóżn kt (389); SATYR. [...] choć mam na łbie rogi, I twarz nieprawie cudną/ i koſmate nogi/ Przedſiem uſzedł za boga wony dawne cżaſy KochSat A2 (35); KochZg A2 (10); Alę gdy graią skakać y poniewieśczku tańczować/ niegodne [...] to ſą roskoſzy męſzcżyznie. KwiatKsiąż P3 (254); Mulieres Bacchantes, Niewiáſty Bachulowe ſwięta ſwięcąc y offiáry ſtroyąc. Mącz 100b (1046); záwżdy Bóg poſyłał [...] Proroki/ y vpomináiącé ſwé OrzQuin Z3v (355); Byś miał liſty Papieſkie y iego Sygnety/ Nie przybędźie ſzelągá do twey czczey kálety. Prot Bv (50); Gdyż ty pieſzego ſztrofuieſz y iezdzcá ProtStoj E2; chcą go tu zádzierżeć w tey formie áby záwżdy był ſługą Oycowym y náſzym SarnUzn F5 (195); Rzepik tákże wárząc y ták pijąc pomoże. SienLek 149 (606); SienLekAndr a2v (4); LeovPrzep kt (141); vſłyſzyſz od kogo á przez kogo y s kim miał Ian ſwięty ty dziwne rozmowy ſwoie. RejAp 3v (1296); GórnDworz A2 (512); GrzepGeom A (122); niemożemy służyć Bogu y pieniądzam HistRzym 6v (351); OBietnic rozlicżnych ſámego iedynego Boſtwá/ ieſt [...] wiele nápiſánych/ y potym przez Proroki mocnie vtwirdzonych RejPos 1v (3067); RejPosWiecz2 90v (129); RejPos Wiecz3 96 (116); Nie wierzym Luterowi/ áby w iednym widomym elemenćie miáło być rázem ćiáło Boże/ y nie być BiałKat 323v (533); BielSat B4v (57); KwiatOpis A2 (65); A to podobieńſtwo ieſt/ vtrapienia/ vćiſki/ nędze/ śmierć/ y pothym zmartwychwſtánie chwálebne/ y żywot wiecżny. GrzegŚm 37 (236); Cżći oycá twego y mátkę twoię HistLan kt (45); Idąc vcżćie wſzyſtki narody/ krzcżąc ie w imię Oycá/ y Syná/ y Duchá S. KuczbKat 125 (666); Bo iuż s tego muśi być tępość/ gnuſność/ niedbáłość/ gniew/ y cżáſem roſpácż. RejZwierc 113v; Pijány máło s ſzalonym ieſt rozny/ Bo w obudwu łeb płochy bá y prożny. RejZwierc 218 (1248); RejZwiercPodw 183v; Bo poććiwość y ſławá/ zacność/ dobre mienie/ A zá tym łáſká Páńſka y wiecżne zbáwienie. Drogoć to brácie. RejZwiercTrzec Aaa2v (2); BielSpr kt (429); Konie tedy i wozy rzędem postawili KochMon 23 (50); WujJud A4v (1657); Onći ieſt głową [...] Kośćiołá ſwoiego/ ktory ieſt pocżątek y pirworodny z vmárłych/ áby on ſam we wſzyſtkim przodek trzymał. WujJudConf 122v (501); KochList 2 (3); Mężowie [...] łáſką Duchá ſwiętego nádchnieni/ wiedząc y przepowiedáiąc rzecży przyſzłe/ y zacni wykłádácże piſmá ſwięthego [...] mogą być názwáni Prorocy. RejPosRozpr c3 (104); nie miłuycie ſłowem áni ięzykiem/ ále vcżynkiem y prawdą. RejPosWstaw [1434] (209); Gdy ktorey rzecży nie będzieſz vmiał rozſędzić miedzy krwią á krwią/ miedzj przą á przą/ y miedzy ráną á ráną [inter sanguinem et sanguinem: inter causam et causam: inter plagam et plagam] [...] tedy wſtánieſz BudBib Deut 17/8; Kámień á kámień/ korzec á korzec (marg) w Hiwreyſkim Efá y Efá/ to ieſt dwie Efie [...] (‒) obrzydłośćią (ieſt) Iehowie to oboie. BudBib Prov 20/10 (2046); BudBibKaw A2 (18); HistHel ktv (24); niethelko mieczem przyſtogi nam boiowáć/ ále theż y domowy boy przyſtogi wieść y opátrowáć MycPrz II Av (62); O Spráwie Sypániu/ Wymiérzaniu/ y Rybieniu ſtáwów Strum kt (90); WierKróc Av (10); Kxiędzá Marćiná Biáłobrzeſkiego/ Złáſky Bożey Byſkupá Láodyckiego/ Opátá Mogielſkiego/ Suffrágáná y Cánonicá Crákowſkiego etć. BiałKaz kt (225); Ktorego cżáſow ſwych pokaże błogoſłáwiony y ſam możny[beatus et solus potens] krol kroluiących BudNT 1.Tim 6/15 (544); StryjWjaz Av (94); przycżytáne bywa [...] temu ktoryby miał bráćią/ tákże y tym ſpoſobem y z tychże rodzicow vrodzoną iáko on ſam. CzechRozm 61; ten záś [będzie] przeklęty y zginęły w ktorym ćieleſne ſpráwy nád duchem zwyćięſtwo odnioſą CzechRozm 241 (2940); PaprPan kt (183); KarnNap kt (228); białe głowy były/ to ieſt/ źwierzętá słábe/ á ktore do błędu y do wyſtępku [...] ſkłonnieyſze ſą [quae errori ac transgressioni [...] magis sunt obnoxia]. ModrzBaz 49 (1552); ModrzBazBud ¶5 (18); ModrzBazStryj ¶2v (4); SkarJedn 308 (1813); KochDryas A2 (7); KochOdpr kt (46); Oczko 30 (238); Tag und nacht. We dnie y w nocy. Nocte et die. dieque Calag 476b (3); KochPs 2 (366); SkarŻyw 397 (5715); ZapKościer 1579/1v (507); WSzytki płácze/ wſzytki łzy Heráklitowé/ Y lámenty/ y ſkárgi Simonidowé/ Wſzytki troſki ná świećie/ wſzytki wzdychánia/ Y żale/ y fráſunki/ y rąk łamánia Wſzytki á wſzytki záraz w dom ſye móy nośćie KochTr 3 (40); MWilkHist A2v (81); popioł potym y koſtki wypałone zebrawſzy w trunie pochowáli StryjKron 467 (2112); Ten ieſt żywot wiecżny áby poználi ćiebie ſámego prawdźiwego Bogá y ktoregoś poſłał Iezuſá Chriſtuſá Ian. 17. v 3. CzechEp 270; przetomi ſię niechce/ ſurdos et mortuos frustra alloqui, y z głuchymi y iuż w błędźie pomárłymi bez pożytku mowić. CzechEp 319 (2747); CzechEpPOrz *2 (102); KochJez kt (59); Cwicżenie tedy y rozmyſlánie vſtáwicżne w ſłowie Bożym [...] Apoſtoł ś. záleca NiemObr 90 (1091); KochEpit kt (26); Do prziiacielá. IEdnégo chćiéć/ y niechćiéć/ to ſpółecznosć práwa KochFr 75 (114); KlonŻal kt (64); KochBr 151 (4); KochDz 104 (5); KochMuza 25 (7); KochMarsz 155 (3); On vtwiérdźił ná wieki niebo nie ſtánowné. Dźién y noc iego ſpráwá/ y to świátło wdźięczné Niezgáſzonégo ſłóńcá/ y koło mieśięczné. KochPhaen 1 (68); KochSz ktv (14); biała płeć [...] [jest] z kośći ſczéréy y z boku wźiętá. KochWz 135 (11); A onoſmy wſzyſcy pośli/ Zá świátem máli/ y rośli. KochMRot A2v (46); O co iákom przed tym w modlitwách y ofiárách moich Páná Bogá ze wſzyſtkiego ſercá proſił/ choć niegodny kápłan/ y ná ten cżás porządnie powołány Dźiekan kośćiołá wáſzego/ ták y teraz proſzę y ná potym proſić będę/ áby was y Miáſto wáſze w pokoiu chowáć/ y ná wſzem dobrym mnożyć racżył/ áby was y máiętnośći wáſze błogoſłáwił/ ná źiemi y ná wodźie/ w Mieśćie y ná polu/ w domách y ná roli/ w ogrodách y w piwnicách/ w gumnách y dobytkách/ w ſtádách y w owcżárniách/ w dźień roboty y w dźień odpocżnienia. ReszPrz 113 (350); ReszHoz 123 (87); ReszList 141 (146); WerGośc kt (158); WerGoścPapr 202 (2); WerKaz 275 (94); WisznTr 6 (21); Złosliwi Plánetowie nád námi przewodzą/ Walki/ głody/ y mory/ y wſzyſtko złe rodzą. BielSen 5 (22); BielSen Joach 1 (2); BielSjem 2 (40); KochPam 79 (23); KochPieś 1 (94); KochSob 55 (12); KochTarn 74 (13); PudłFr kt (63); ArtKanc kt (324); Stan Duchowny odmienion/ nie ma ſwey powági/ Krol/ Kśiądz/ y nikt BielRozm 4 (33); GórnRozm M3v (200); KmitaPsal kt (14); KochProp 5 (40); KochPropKKoch 3 (3); P. Bóg ieſcze dawno przez proroki/ y záś potym przez Syná ſwégo wolą ſwoię nam obiáwił KochWr 23 (52); KochWrJan 18; PaprUp A3 (235); ZawJeft 3 (80); ActReg 170 (477); AEquanimis – Dobrotliwij, ſtałij wſczeſcziu ij w nieſzczeſzcziu. Calep 34a (84); A ſługę [...] złego potym poznáć y niedbálcá/ kiedy około tego chodźi/ ná to pátrzy/ á nie poprzątnie GostGosp 12 (373); GostGospGroch kt (3); GostGospPon 168 (7); GostGospSieb +2 (52); GrochKal 4 (42); Phil D (237); Fortunny/ kto ták z świátá ſię wywinął/ Ze widźi/ áno wſzytko/ y on zginął. GórnTroas 16 (96); KochCn B3v (2); KochCz kt (20); KochCzJan A2 (7); KochPij C4 (3); Obracam ocży/ łzámi obćiążone/ Y ſnem ieſzcże/ k wiecżnemu Bogu GrabowSet K4v (285); KochAp 8 (4); KochFrag 48 (70); doſzliſmy z łáſki páńſkiéy tych lat oſtátnich/ y iuż podeſzłych bez wſzelákiéy ſzkody. OrzJan 92 (404); OstrEpit kt (8); WyprPl A2v (9); podwyżſzona dźiś iáko drzewo Cedrowe wyſoko wznieśione [...]; y iáko Cyprys [...]: y iáko Pálmowe drzewo/ [...]; y iáko rożáne ſzcżepy/ [...]; y iáko piękna Oliwá ná rownym polu ſádzona; y iáko iáwor przy wodźie rozkrzewiony LatHar 410 (3461); KołakCath C2v (50); KołakCathOkuń A2 (3); KołakSzczęśl kt (112); RybGęśli A2v (28); Rozdźieloná ieſt żoná y pánná. WujNT przedm 14; Abowiem ſzeroka braná/ y przeſtrona ieſt drogá [quia lata porta et spatiosa via est] ktora wiedźie ná zátrácenie WujNT Matth 7/13; Nie możećie pić kielichá Páńſkiego/ y kielichá czártowſkiego: nie możećie być vczeſtnikámi ſtołu Páńſkiego y ſtołu czártowſkiego [Non potestis calicem Domini bibere et calicem daemoniorum. Non potestis mensae Domini participes esse et mensae daemoniorum]. WujNT 1.Cor 10/20 (6001); WysKaz kt (165); JanNKar Bv (125); JanNKarGórn D4 (10); Wieliż [...] przyłączony był do Kśięſtwá Wielkiégo Lit. [...] y potym záś połowicá Stáróſtw Inflántckich SarnStat 1044 (8774); Wół y ośieł/ ácz bydło/ ználi Páná ſwégo SiebRozmyśl G (187); WitosłLut kt (18); GrabPospR kt (105); LECH, Słowiánin naypierwſzy pánował Polánom: Rowien/ w ſpráwie y w męſtwie/ walecżnym Rzymiánom. KlonKr A2 (75); KlonKrGum Av; Vſtępował iuż Krol IPS [...] Ná prośbę ſwoich grofow/ y żáłoſney żony. KmitaSpit C3 (77); to teráznieyſze niebeſpiecżeńſtwo/ [...] ieſt naywiętſzym/ y iákmiarz oſtátnim tey koronie ku vpadkowi iey. PowodPr 6 (541); Rzadko ſłycháć/ áby ſię kto w więtſzey nędzy rodźił/ iáko ten Krol Anyołow/ y Pan nád pány y Krol nád krolmi. SkarKaz 489b (2814); VotSzl kt (294); CiekPotr 29 (157); CiekPotrŚredz )?(4 (4); Cnotá ieſt ſkarb nie ſtrácony/ Y kleynot nie przepłácony. CzahTr [D2] (110); SWEMV M. PANV Y BRATV, IEgo M. PAnu STANISŁAWOWI GARWASKIEMV, Stároſcie Goſtynskiému, etcȩ. etcȩ. GosłCast 3 (108); PaxLiz A4v (18); SkarKazSej 657a (1305); Trzebá pomyślić o grochu o káſzy. Lecż chleb fundáment/ y wieprzowe ćiáło/ Miey go niemáło. KlonFlis F; Poniżey w lewo cżerwieni ſię dawny Włodſłáwek/ xiężą/ cłem y piwem ſławny. KlonFlis G (167); SkorWinsz A2 (12); SapEpit kt (13); Bowiem Lis iuż ſię chorym, iuż ſię martwym kłádzie: Iednák to cżyni kurom y gęśiom ná zdrádzie. KlonWor ** (377); PudłDydo A2 (31); RybWit Av (11); ZbylPrzyg kt (11); SzarzRyt B3 (51); SzarzRytJSzarz nlb 2 (10); SzarzRytLeśn ktv.

W charakterystycznych połączeniach: ba i (2), i czasem (8), i jakmiarz (2), i jeszcze (3), i już (11), i podczas (1), i potym (potem) (55), potym i (5), i potym zaś (1), i zaś potym (1), tedy i (3), i zatym (3).

Połączenia: »i jeszcze k temu, i k temu jeszcze« (2 : 1): niemalo livdzy pobyly a wziely Ziwich [...] niewyasth dziewek y chlopyath malich stho y pyeczdzieſyath dvſch y yeſcze ktemv tich slug naschich ktorzi mieſzkaya na Zamkv LibLeg 11/64 (2); Awo cżęść ryby piecżoney Ná południe vcżynioney. Y ktemu ieſzcże plaſtr miodu MWilkHist K4v.

»i k temu (też), i też k temu« (56 : 1): PowUrb +3; Tu maſz wiedziecz czas [...] rodzenia/ y tez ktemu bieg a obyczay prawie przyrodzony FalZioł V 16 (8); A ták ſyn iuż krolem ieſt/ kroleſtwá polſkiego Y k temu wielkiem kxiędzem kxięſtwá litewſkiego KlerWes Av; MurzNT kt (2); KromRozm III B2; Diar 61; LubPs hh; OrzList h3; GrzegRóżn A2; Egregia forma atque aetate integra, Młoda y k temu vrodźiwa. Mącz 134a; Adeon me ignavum putas adeon porro ingratum, Tákże mie maſz zá ſproſnego y k temu też żá [!] niewdzięcznego. Mącz 313a (3); OrzQuin H2v; SienLek 186; LeovPrzep A3 (2); HistRzym 13v; Albo Pawie pierze Wronie/ By ie też miáłá w ogonie Y Pápuże k temu w cżubi [!] Przedſię Wronká w śmieciu dłubie. RejPos Oooo6; RejZwierc 120v; BielSpr 64; BudNT przedm a2v (2); PaprPan Q4 (2); SkarJedn 30 (2); SkarŻyw 14 (3); ZapKościer 1582/27v (4); NiemObr 121; PudłFr 14; ArtKanc F13v; GostGosp 118; GrabowSet B3v; KołakCath A4v; Bowiem pobożność zdrowie docżeśne y wiecżne/ Przynośi nam y ktemu ſumnienie beſpiecżne. KołakSzczęśl C2; WujNT przedm 24 (2); JanNKarGórn H2; SarnStat 85 (3); GrabPospR L3v (2); GosłCast 16.

»i nadto« [szyk 7 : 2] (9): rozum człowyeczy w ćyele wſobyony/ á nyeyáko zátopyony/ y nád to/ [...] pirworodnym grzechem záćmyony/ tęmpy yeſt KromRozm III B6; CzechRozm 118; CzechEp 174 (4); bel Pan hoini bogoboini y ſprawiedliwi/ nadto y miloſierni PaprUp Bv; WujNT przedm 25; y Biſkupſtwo nád to y Kośćiół Sábieńſki [Episcopatus insuper et Ecclesia Sabien JanStat 870] [...] pod Páńſtwem náſzym y Zakonu ma zoſtáć SarnStat 1092.

»i nadto jeszcze, i jeszcze nadto« (3 : 1): Ieſli Diameter będźie ná śiedmi łokći/ tedy Circumferentia będźie miéć tylé troie: to ieſt/ ieden y dwádźieśćiá łokći/ y nád to ieſzcze śiódmą część GrzepGeom H4 (2); O cżym wſzytkim w tym tám kazániu niezbożnie/ bez boiáźni Bożey y wſtydu ludzkiego/ plećie: y ieſzcże nád to co więcey. CzechEp 173; KochFr 63.

»i na koniec, na ostatek« [szyk 22 : 1] (13 :10): RejPs 33 (2); Co śię okázáło wnawrocęniu wiela ludu grzéſznego/ i naoſtatek celników MurzNT 163v marg; prze to zbytki wielkie urosły miedzy stanem tym nam ku złemu przykładu i na koniec ku wielkiemu upadowi dusznemu i cielesnemu. DiarDop 107; KrowObr 19 (3); BielKron 330v; Omnia aut scripta esse a tuis arbitror, aut etiam nunciis aut rumore perlata. Mam zá to żeś wſziſtko częścią z liſtów prziyaciół twoych/ częścią z posłów y ná koniec z poſpolitey sławy wyrozumiał Mącz 123d (2); RejPosWiecz3 98; CzechRozm 142v; ModrzBaz 107v; SkarŻyw 546; StryjKron 31; od tego Bogá oycá [Jezus] wſzeláką moc y zwierzchność/ y żywot nákoniec/ y wſzytko ma CzechEp 270 (2); NiemObr 18 (2); ActReg 147; Phil P; LatHar 30; PowodPr 59.

»i nawet« [szyk 2 : 1] (3): Phil R2; kto [...] mógłby [...] rozćiągáć ſpoſób vczynionégo przymiérza/ powiádáć/ że ſie przymiérza łamáć niegodźi/ y náwet vpewniáć że y Turek wiárę ſwą ſtrzyma OrzJan 116; W tákowych mieśćiech możeſz ábo ſię zbogáćić/ Możeſz też ſławę náwet/ y duſzę vtráćić. KlonWor 14.

»i owszem« (50): OpecŻyw 182; FalZioł II 9c; WróbŻołtGlab A5; RejPs 64; KromRozm II i4v; KromRozm III P4 (5); Trzebá ſie tedy myeć ná pyecży/ y owſſem pilnowáć/ áby rodzicy dobrem powodem ſtawáli ſie dzyecyom ſwym. GliczKsiąż E2v (5); Abowiem to iſte żeśćie ſie wedlug Bogá záſmućili/ iáko wielkie w was ſpráwuie ſtaránie/ ále owſzem obronę/ y owſzem zágniewánie/ y owſzem boiaźń/ y owſzem żądzą/ y owſſem zawiſną miłość/ y owſſem pomſtę [quantam in vobis operatur sollicitudinem, sed defensionem, sed indignationem, sed timorem, sed desiderium, sed aemulationem, sed vindictam]. Leop 2.Cor 7/11 (5); BibRadz Ier 50/21; GórnDworz G2; HistRzym 73; WujJud 31 (5); RejPosRozpr b4; ModrzBaz 136 (2); ModrzBazBud ¶6v; SkarJedn 84; ReszPrz 95; Bo Ołtarze naydźieſz v Páwłá S. y owſzem w náuce Chryſtá Páná náſzego. LatHar 78 (5); WujNT 39 (3); WysKaz 19 (2); SarnStat 937; PowodPr 70 (4); SkarKaz 121a.

»i (po)społu, wespołek« [szyk 4 : 8] (8 : 4): PatKaz III 113; Y rzućili loſy porządki ſwemi zá rowno thák więcżſſy iáko mnieyſſy/ vcżony poſpolu y nieucżony [doctus pariter et indoctus]. Leop 1.Par 25/8; Potwarz á beſpráwie ćierpią ſynowie Izráelſci/ ſpołu y ſynowie Iudſcy [filii Israël et filii Iuda simul] Leop Ier 50/33; wyniſſcżę z mieyſcá thego oſtháthki Báálowie/ y ſpołu imioná kośćielnych ſlug z kápłáńſkiemi [reliquias Baal et nomina aedituorum cum sacerdotibus] Leop Soph 1/4 (6); Moizeſz [...] wźiąwſzy kreẃ z ćieląth y kozłow/ z wodą y wełną cżerwoną y Hizopem poſpołu/ [...] lud wſzythek pokropił. BibRadz Hebr 9/19; Mącz 366b; Wyznawáiąc/ powiádáią/ ćieleſną onę śmierć [...] Ieſu Chriſtá/ y Zmartwychwſtánie iego/ y Wniebowſtąpienie weſpołek/ obchodźimy w kośćielech nie krwáwą ofiáry poſługę. WujJud 158; Bądźże wiecżna chwałá Pánu Bogu Oycu náſzemu/ Y Synowi iego, weſpołek y Duchu Swiętemu. ArtKanc A18v (2).

»i przedsię« [szyk 1 : 2] (3): KochFr 120; od Piłatá do Herodá poſłány/ y tám przedſię ſpotwarzony LatHar 274; HIszpanski ięzyk iáko ieſt od Włoſkiégo róznieyſzy, z Włoſkiégo przedśię y z Láćińſkiégo JanNKar C4v.

»i przy tym (a. przytem)« [szyk 5 : 1] (6): LibMal 1548/141v; Bulbus, Leśny czoſnek/ trzemucha niektorzi zową/ y przitym wſzelakie ogrodne ziele Mącz 27d; SkarŻyw 309; SarnStat *7v; mieſzcżánie przytem y przednieyſzy robotnego ſtanu ludźie niechby ſtrzelcow pieſzych wypráwowáli GrabPospR M4v; ktorych świątobliwość/ y przytym y náukę ich Pan Bog wyświadcza. SkarKaz 418b.

»i snadź« (2): RejPs 58; ále coż? Medykli to mądry/ wſpániáły/ ſzátny/ od poſpolſtwá zámniemány/ y ſnadź doświadcżony GostGospSieb *2.

»i społem też, i też pospołu« (1 : 1): A ná ſámym Lichtarzu będą cżterzy cżáſzki wydrożone ná kſtałt orzechá/ y iábłuſká też poſpołu przy káżdey/ y Lilie [sphaerulaeque per singulos et lilia] Leop Ex 25/34; Abowiem obala iednego Bogá Oycá/ y ſpołem też Syná Bożego Pośrzedniká GrzegRóżn I4.

»i także (też), taki(e)ż (też)« [szyk 109 : 147] (146 : 110): MetrKor 38/501; PatKaz II 64; Też naſienie tego ziela/ y takież y liſcie wrzuczone do ſthawu/ ryba ktora onego zakuſi [...] na wierzch wody wypłynie FalZioł I 146d (19); ocżi też y brwi takież y nos maią proportią GlabGad N3 (6); LibLeg 11/134v (5); Swiatċzy otem twoja męka Bok y takież nodze obie RejKup Ddv; HistAl L6v (2); MurzNT 38v (2); MurzOrt B; Diar 78; DiarDop 118; Bo tu Dawid ſwięty wyráźił iáwnie wſſytki ſpráwy/ ktore w nieporządnych páłacoch ludzi známienitych/ y tákże y w nizſzych ſtaniech/ zwykły ſie okázowáć LubPs X2v; KrowObr 195; miał thrzod bárzo wiele/ ſlużebnic tákież y ſlug/ wielbłądow y oſlow [ancillas et servos, camelos et asinos] Leop Gen 30/43; á ná wierzchu takież kámienie drogie w rowney mierze ćioſáne było/ y tákież też drzewo Cedrowe [lapides ... secti erant similiterque de cedro]. Leop 3.Reg 7/11 (10); BibRadz Ex 23/12 (5); z brátem Henrykiem [...] cżynił/ áż mu brat Henryk muſiał cżołem bić y łáſki prośić/ tákże y Biſkup BielKron 174v (58): MączLub nlb 14; RejAp 114; GrzepGeom Kv; HistRzym 27 (2); RejPos 154 (4); BiałKat 271; w tych kſięgach ieſt wypiſány troiáki wiek cżłowieká ſtanu poććiwego/ to ieſt młodość y wychowánie iego/ potym ſrzedni wiek ſpráwy tákże y poſtępki iego RejZwierc [283]; BielSpr 73; WujJud 131v (2); WujJudConf 212; Bo śniegowi mowi/ bądz ná ziemię/ á drobnemu deżdżowi/ y gwałtownemu deżdżowi (tákże) BudBib Iob 37/6; Moiá rzecż roſkazánia krolewſkiego przyſtrzegáć/ tákże y przyſięgi Bożey [ut os regis observes et verbum iuramenti Dei] BudBib Eccle 8/2; MycPrz II B2v (8); Strum L3v (3); WierKróc kt (4); BudNT Ioann 21/13; CzechRozm 29v (3); PaprPan E2v (4); KarnNap F3v (4); SkarŻyw 306; Quizyn tákże y Warmią Miáſtá [...] Zołnierze w nocy vbiegli StryjKron 637 (2); CzechEp 158 (4); ReszPrz 13: WerKazPapr 274; PudłFr 76; Bogu Oycu niebieſkiemu/ iego Synowi miłemu/ tákież y Duchu Swiętemu/ bądź chwałá Bogu iednemu. ArtKanc A19v; Bądź wiecżna chwałá Oycu wiecżnemu/ y Synowi iego iedynemu/ tákże theż y Duchowi Swiętemu ArtKanc K17 (10); ActReg 57 (2); W dworſkich folwárcech gnoią cebule y rzepy/ kapuſty/ y inſze ogrodne rzecży/ y ſádowe tákże GostGosp 72 (2); LatHar 579; WujNT 319 (2); SarnStat 4 (52); SiebRozmyśl [A4]v (3); ſłudzy tákże y kupcy/ onychże pożytkow vdźielą rzemieśnikom GrabPospR L3v (2); PowodPr 23; SkarKaz Oooo 2d (3); ZapKościer 1596/85v; CiekPotr 36 (2); Zá cżym będźież po zmiách beſpiecżnie gniewliwych/ Y tákże y po pádálicách deptał nie ćierpliwych. CzahTr Fv (5); kto páznogietek/ zechce mieć rumiány/ [...] Z ráná tákże y ná noc/ cegłą práwie świeżą/ Trzeć mocno PaxLiz D3.

»i też(e)« [szyk 887 : 104] (991): MetrKor 34/133 (5); Przyſzedł wieprz z bykiem z báránem/ Koźieł z oſłem iteż z koniem. BierEz M4 (15); Wól też ij oſiel boga znaiątz/ do iaſli przyſtąpili OpecŻyw 15v; O ſtworzycielu nieba ij ziemie/ ij téż wſſytkiégo ſtworzeniá OpecŻyw 89 (35); OpecŻywPrzedm C3 (3); ForCnR E3v; PatKaz I 16; PatKaz II 59; PatKaz III 134; ZapWar 1528 nr 2117 (6); HistJóz E; KlerPow [5]; TarDuch B6 (3); Zywe ſrebro tzcżemi ſlinami ſamemi bywa gaſzone/ y theże ſlinami z koſcią Serapije [...] y theż z popiołem á z ſlinami FalZioł III 35c (270); BielŻyw 168 (3); BielŻywGlab nlb 12 (7); Grzbiet poroſły włoſami [...] znamio. złoſnika [...] głupiego, mgłego też y leniwego. GlabGad P5 (65); MiechGlab 77 (7); BierRozm 18; ktemv zabyly sprawcze Zamkowego y dwv ſluzebnykow naſchich tesch Zamkowich LibLeg 11/89 (19); KłosAlg A4v (2); March3 V7; WróbŻołt B (7); WróbŻołtGlab A2v (4); RejPs 122v; LudWieś B; SeklWyzn Bv (5); RejJóz M3v; LibMal 1547/125 (4); SeklKat A2 (8); RejKup i5v (4); Tá rzeká [...] cżáſu zimy iteż wioſny przez wſzyſtkę noc zámárzła ſtoi HistAl F (7); KromRozm I C4v; MurzHistSekl ktv; KromRozm II s (3); KromRozm III A3 (7); Diar 65; DiarDop 101; MrowPieś A4; LubPs C (26); GroicPorz c; SeklPieś 19 (2); KrowObr 31 (9); RejWiz 82; I dałem wam źiemię w kthoryieśćie nierobili [...] Winnice też y ſády Oliwne ktorycheśćie nie ſádzyli [vineas et oliveta, quae non plantastis] Leop Ios 24/13 (18); OrzList gv (3); UstPraw I (2); BibRadz Gen 14/7 (16); Oto dochody wielkie Mieſckie/ y też wolnośći rozdano ludźiom niegodnym. OrzRozm P2 (5); BielKron 417v (12); GrzegRóżn A3 (6); KwiatKsiąż C; Mącz 67a (10); OrzQuin C2 (32); SarnUzn H5 (2); SienLek Aaaav (7); LeovPrzep F4v (2); RejAp 156v; HistRzym 70 (10); w iego mocy ſą położony wſzytki możnośći niebá itheże ziemie. RejPos 34 (7); RejPosWiecz2 93; GrzegŚm 53 (2); KuczbKat 415; RejZwierc 14v (5); RejPosWstaw [412]; BudBib Ps 148/12 (10); HistHel [A2]v (6); StryjWjaz A2v (3); Bo piſmo cżłowieká poſpolićie/ y iego też ſpráwy y poſtępki ćiáłem názywa. CzechRozm 39 (64); PaprPan Sv; KarnNap B2v; ModrzBaz 123 (2); SkarJedn A6; Oczko 2; SkarŻyw 292 (4); MWilkHist A3 (15); StryjKron 245 (9); CzechEp 338 (56); CzechEpPOrz ** (2); NiemObr 173; Poległ iuż poległ Słowieńſki Orpheus Y też Muſaeus. KlonŻal A4v (2); BielSjem 34; ArtKanc M18 (43); BielRozm 6; ActReg 129 (2); GostGosp 132; Phil S4 (2); ZapKościer 1588/77v (3); KochFragJan 4; OrzJan 64; LatHar 573 (4); KołakCath B3 (3); RybGęśli D3; Zydowie też y nowonáwroceni [Iudaei quoque et proselyti]/ Kretenczycy y Arábczycy: ſłyſzeliſmy ie mowiące ięzyki náſzemi WujNT Act 2/11 (7); SarnStat 154 (24); SiebRozmyśl K4v; VAndá ſwych przodkow ſercem nie wydáłá, Choć płeć pánieńſką y tez poſtáć miáłá. KlonKr A3v (2); KmitaSpit B3v (2); PowodPr 10; SkarKaz 206b (3); CiekPotr 29 (2); CzahTr C (3); GosłCast 25; SkarKazSej 675a (2); Cżuiąc do śiebie Narew ślicżną głádkość/ Cżuiąc też w bráćiey śiłę y też wártkość/ Chćiáłá być rowna w rodzáiu w vrodźie/ Wándálſkiey wodźie. KlonFlis G4 (5); KlonWor **2 (9).

»i też także (a. takież)« [szyk 4 : 1] (5): Poscziel czerwona wiſziwana iedwabna, j druga tesz takze czerwona WyprKr 107v; Po śmierći Ioiádeſá biſkupá/ Ioás krol Iudá zmienił obycżáie [...] y ſtárſzy theż iego tákież. BielKron 87; CzechRozm 28 (2); CzechEpPOrz **3.

»i tudzież (też)« [szyk 32 : 2] (34): ListRzeź w. 48; ZapWar 1528 nr 2421 (2); BielŻyw nlb 5; LibLeg 11/11 (2); Leop Gen 1/21 (7); [Dymitr] poſelſtwo powiedźiał proſząc odwielkiego K. Moſkiewſkiego/ áby mu Papież/ tudźieſz y Ceſarz dali Tytuł y pomázánie ná Kroleſtwo Moſkiewſkie BielKron 436v (5); O zganiániu piég z licá/ węgroff/ trędu/ zmárſkow/ liſzáiow: y tudzieſz o bieleniu licá z ogorzeliny. SienLek 78v (5); LeovPrzep A2v (5); BiałKat 161; BiałKaz C3v; vcżynił to Moiżeſz/ opiſuiąc niewołą [!] onę Eiptſką ćieleſną pod Krolem Fáráonem/ ludu też ćieleſnego Izráelſkiego/ y tudźież też ćieleſne z niey wybáwienie CzechEp 366; SarnStat 881 (3).

»i wnetże zasię« (1): Páweł ſ. zowie też tákowe ſługi ſpołprácuiącemi z Bogiem: y wnetże záſię/ ſzáfárzmi táiemnic miłego Bogá. RejPosRozpr b4v.

»i zaraz(em)« [szyk 9 : 3] (12): MurzHist C; MurzNT 31; zda ſie im [dworzanom]/ żeby iednym ſthopniem niżey sſtąpić/ y záraz sſtánieć muſieli/ gdzieby mieli dáć to znáć ludziom/ iż ſie vcżyli kiedy. GórnDworz Cv; KochMon 21 (3); gdyż to y z Philozophiey mamy/ że iedney rzecży niemoże być ieden ſprawcą y máteryą záraz. WujJud 162; SkarŻyw 461; Oſtrożność/ y ſczerość Stefanowá/ y zárázem odpowiedz. StryjKron 672 marg; LatHar 92; pánná ktora miáłá porodzić Meſſiaſzá/ byłá krewna corki Aaronowey/ áby Meſſiaſz/ ktory miał być krolem záraz y kápłanem / oboiego domu krolewſkiego y kápłáńſkiego krewnośćią dotykał. WujNT 195 (2).

»i zasię (a. zasie, a. zaś) (też), i też zasię« [szyk 54 : 25] (78 : 1): FalZioł V 91 (2); GlabGad L4v; Wtem pſalmie ſą wyliczone wſſytki dobredzieyſtwá páńſkie [...] gdy go poſluſſni byli y wſſytki też záſię ſrogoſći gdy ſie wczem ſprzećiwili iemu RejPs 114; MurzHist H3; ieſth w nim [Psalmie] przypominánie á opowiedánie wiecznych dobrodzyeyſthw Bożych: y záś też grzechow/ złośći/ á niewiáry ludzkiey. LubPs R5v; GroicPorz gg; A ia záś y bráth moy Ionáthás/ [ego autem et frater meus Ionathas] poćiągniemy do Gáláádythym. Leop 1.Mach 5/17 (7); BibRadz Matth 21/32 (3); BielKron 94v (5); KwiatKsiąż Ov; SienLek 32; GrzepGeom G4v; RejPos 210v; Zyemię záſię/ y tho wſzytko co ná zyemi ieſt/ nápełniáć racży ſwoim ſwiętym miłoſierdzyem. Piekło záſię/ y wſzyki [!] piekielne rzecży nápełnia/ ſwoią nieodmienną ſpráwiedliwoſcią. RejPosWiecz2 91 (3); RejPosWiecz3 96v; WujJudConf 23 (3); BudNT 2.Cor 1/16; wżdy ták do nich o tym Prorok mowił/ iákoby iuż oni w tę niewolą iść mieli/ y záſię z niey wyniść CzechRozm 132 (11); ModrzBaz 52 (3); SkarŻyw 509; StryjKron 477 (3); CzechEp 295 (9); ReszPrz 86 (2); ReszList 142; GórnRozm E; ActReg 107; Klucżnik ma tego pilno doględáć/ żeby wſzelákie zbożá do młynow y záśię z młynow ważono/ tákże y ſłody GostGosp 58; Phil I3; Abowiem przyſzedł do was Ian drogą ſpráwiedliwośći: á nie vwierzyliśćie mu. celnicy záś y wſzetecznice vwierzyły mu [publicani autem et meretrices crediderunt ei] WujNT Matth 21/32 (3); JanNKar G3v; SarnStat 139 (2); SiebRozmyśl F3; PowodPr 61 (2); CzahTr Hv (2).

Zestawienie: »noc i dzień« bot. Melampyrum nemorosum L. (Rost); pszeniec gajowy; pari(e)taria FalZioł, SienLek, Mącz, Calep; helxine, herba muralis Mącz, Calep; perdicium herba, perdicium, victriolum Mącz; cittampelos, urceolaris herba Calep (38): FalZioł I 99c (22); Mącz 154c (4); Noc y dźień/ álbo ſzczmiel. Paritaria: Tag vnd nacht. SienLek 253v (8); Vrceolaris herba – Noc y dzien. Calep 1142a (4).
Szeregi: »stąd i stąd« (1); Y okná zápráwione/ á pálmy z tąd y z tąd [hinc et inde] po bokach przyśionká BudBib Ez 41/26.

»stąd i z onąd (a. owąd)« (5): Terentius dum cognatus hinc illinc veniret, Gdy ztąd y zonąd przichodźił Mącz 165b; StryjKron 230; LatHar 734; gdźie go vkrzyżowáli/ á z nim drugich dwu ſtąd y zowąd [et cum eo alios duos hinc et hinc] WujNT Ioann 19/18; SarnStat 1098 marg.

»tak i owak« (13): Ale v was ták y owák Czáſem ná proſt á czáſem wſpák RejRozpr D; BielKom Bv; RejZwierz A6; BielKron 211; CzechEp 63 (7); CzechEpPOrz *2v; KlonWor 2.

»taki i inny« (3): Sam święty Antoninus ná tákie y inne iáłmużny [...] ſzáty/ boty/ ſpekuły ſwoie/ y nacżynia domowe/ dawał. SkarŻyw 413 (3).

»taki i owaki« (6): Tedy po długich znim tákich y owakich poſtępkách/ nákoniec kázał mu głowę vćiąć. SkarŻyw 305 (2); CzechEp 192 (3); CzechEpPOrz **4v.

»tam i owdzie« (1): Nieieſtem iáko Kaim/ niemáiąc ná świećie [...] pewnego mieyſcá: niebłąkam ſye tám y owdźie. OrzList d3v.

»tam i sam« (56): OpecŻyw 110; Ktori nie rowno ſtąpa, tak iż zſtępuie zmiary drogi tam y ſam iakoby pijany, znamionuie wiele myſlącego cżłowieká GlabGad P7v (6); WróbŻołt E5v; RejJóz L7; KromRozm III G2; BielKom B2; SeklPieś 19v; Leop Ex 2/12 (3); BibRadz Gen 3/3 (5); BielKron 143v (2); GrzepGeom Bv; BielSat C2v (3); GrzegŚm 26; HistLan E4v (2); RejZwierc 75v; RejPosRozpr c; HistHel C2v; CzechRozm 97; Hin vnd her lauffen. Biegáć tám y ſám. Calag 281b; SkarŻyw 121 (2); StryjKron 255; CzechEp *2v (5); BielSen 14; BielSjem 36; ArtKanc P20v; BielRozm 19; Ultro – Tam y ſam, i tu y ogdzie [!]. Calep 1133b (4); GrabowSet Lv; SarnStat *6 (2); SiebRozmyśl [A4]v (2); GosłCast 40.

»ten i in(n)y (a. inszy)« (4): LibLeg 10/121v; Tymi y innymi ſłowy zápaleni ochotnie ſzli wſzyſcy pod miecż. SkarŻyw 305 (2); Sepulto Domino. etc. vide Agendam. To y inſze śpiewánie/ ktore ieſt miedzy Hiſtoryą: będą śpiewáć młodźieńcy. MWilkHist C.

»ten i on« (3): KromRozm II b3; Wylicżá ieden á trzydzieśći Krolow ſtę y z onę ſtronę Iordánu ktorych porázili Moizeſz y Iozue. Leop Ios 12 arg; ZbylPrzyg B4v.

»ten i ow« [szyk 19 : 1] (20): FalZioł V 21c; LibLeg 7/33; KochMon 23 (2); Strum M; CzechRozm 19; ModrzBaz 25v; Mars temu y owemu los miece wątpliwie. StryjKron 240; CzechEp 355 (2); KochSz B4v; ZawJeft 19; Utroque – Stei y zowei ſtroni. Calep 1145a; GórnTroas 35 (2); GrabowSet Q4 (2); KołakCath B4v; KmitaSpit B4v; KlonFlis E2.

»tędy i owędy« (2): Slepy rzekł/ łácnoć tobie/ iże widziſz wſzędy/ A ia bych ſie muſiał tłuc tędy y owędy. RejFig Dd; OrzRozm O3v.

»to i owo« (14): RejKup t4v; RejWiz 169v; RejZwierz A4; KwiatKsiąż L; Periculisque aditis [...] Ważywſzi ſie tego y owego. Mącz 104c; OrzQuin Lv; CzechEp 96 (3); CzechEpPOrz **2v; PudłFr 49; WujNT 557; SarnStat 561; ZAbawmy ſię tym y owym/ Po tym wierſzu ták ſurowym. CzahTr K3.

»tu i ondzie« (1): A ia ćiebie chwalić Boże nie przeſtánę/ Tu w ćiele y ondźie kędy z duchy ſtánę. GrabowSet C2v.

»tu i owdzie, i tu owdzie« (11 : 1); OrzList ev; OrzRozm N3v; Inter equites raros sagittarios interiecerant, Mieli miedzy yeſdeckim ruſtunkiem y tu owdzie po ſtrzelcu Mącz 162c (2); OrzQuin Mv; CzechEp *2v (2); WujNT 104 (3); Támże ná wielkim morzu/ wyſpy/ ſkáły/ Tu ſię y owdźie rozno rozſtrzeláły. KlonFlis Dv.

»tu i tam« (2): Vżyway ná wſzem miáry á cnoty pocżćiwey/ Skądbyś tu y tám potym vżył ſławy żywey. RejWiz 188v (2).

αα. Przy poszczególnych składnikach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany (9739):
Dwukrotnie (4008): BierRaj 21; aby ſie oba weſelili/ ij ten tzo ſieie/ ij ten ien żnie. OpecŻyw 50v (7); OpecŻywList C2v; ForCnRWiet Av (2); yakoſz ſie pierwey ſnimy przyyaczielſkye obchodzyl. takeſſ y teraz y pothem czyni. MetrKor 46/47 (2); PatKaz II 34v (3); PatKaz III 148v (8); HistJóz E3 (3); KlerPow 3; TarDuch C7; FalZioł I 128c (5); BielŻyw 101 (3); GlabGad M3; MiechGlab 12 (2); LibLeg 6/78 (39); WróbŻołt Bv (16); RejPs 48v (53); ComCrac 12v; LibMal 1543/72v (9); Krotka rozprawa miedzy [...] Pánem/ Woytem/ á Plebanem. Ktorzy y ſwe y innich ludzi przygody wycżytáią. RejRozpr A (2); RejJóz E3 marg (8); SeklKat L3v (2); RejKup Gv (4); HistAl A5; KromRozm I M3 (10); MurzHist A2 (5); MurzNT 18v (9); KromRozm II c3v (13); KromRozm III E7v (18);Diar 37 (26); DiarDop 100 (12); GliczKsiąż F3v (30); LubPs X3v (27); GroicPorz B4 (6); KrowObr 188v (45); Tákżeć ſubtylne niebo [...] Tocży ſie vſtáwicżnie y we dnie y w nocy. RejWiz 149 (93); Leop 1.Cor 7/34 (52); OrzList e2v (2); UstPraw A3 (3); RejFig Dd6v; RejZwierz 131 (21); WyprKr 121 (2); A ták kupcy [...] ſtali przed miáſthem Ierozolimſkim y raz y drugi [semel et iterum]. BibRadz 2.Esdr 13/20 (35); OrzRozm F2 (8); y iuż ich zábithych leżáło niemáło/ y ieſzcże vmieráiących BielKron 308 (72); GrzegRóżn M3 (10); KochSat A3 (2); KochZg Bv (2); KwiatKsiąż O2 (12); Omnium horarum homo [...] Człowiek y do rády y do zwády Mącz 158a (17); MączKoch nlb 12; OrzQuin O2 (2); Ale wżdy wiernym ſtrożom/ y ras y po wtore Niech wolno będźie wołáć kiedy gore/ GORE. Prot Ev (3); SarnUzn B5v (15); SienLek 2 (19); LeovPrzep F2v; Było [...] około máyeſtatu cżworo zwirząth/ pełnych ocżu y s przodku y názad. RejAp 48v (121); GórnDworz P3v (66); GrzepGeom D2 (3); Tedy on lekarz [... ] pomázał iedną máſćią koſztowną y wnątrz y zewnątrż ocżv onego drugiego lekárza HistRzym 95v (4); RejPos 72v (397); RejPos Wiecz2 91; RejPos Wiecz3 98 (2); Szátan y Boży y nie Boży. BiałKat 16 marg (28); BielSat G2v; GrzegŚm 17 (6); HistLan F (5); KuczbKat 15 (20); RejZwierc [283]v (348); BielSpr 15v (4); KochMon 25; WujJud B3v (59); WujJudConf 16 (10); RejPosRozpr c2 (3); Abowiem kthorzy ſie w zbytku kocháią/ ći [...] y roſkoſznym vżywániem y zbythniemi vbiory pſuyą dzyatki ſwoye RejPosWstaw [412] (13); wſzelka rádá Achitofelowá/ y v Dawidá y v Awſzálomá [etiam Davidi, etiam ipsi Absalom] BudBib 2.Reg 16/23 (37); BudBibKaw A2v (2); HistHel B4v (2); MycPrz II D; Strum A4v (3); BiałKaz B2 (10); BudNT przedm a3v (36); StryjWjaz B4v; [Syna Bożego] piſmo názywa y Elohimem y Iehową. CzechRozm 50v (87); Smietánkowie. MOżeſz ich ták názywáć prze vcżćiwość wielką/ Bo tám naydzyeſz y dobroć bá y cnotę wſzelką PaprPan I3v (16); ZapMaz II G 61/160v; KarnNap C3; Spráwiedliwſzyby to był poſtępek ſądu/ kiedyby y pánu poddánego/ y poddánemu Páná [et domino subditum et subdito dominum]/ do ſędźiego pozwáć ſię godźiło. ModrzBaz 89 (162); ModrzBazBud ¶5v (4); ModrzBazStryj ¶2v; Trwáłá tedy iedność Grekow z kośćiołem Rzymſkim y do ſzoſtego Zboru y dáley SkarJedn 194 (32); KochOdpr Cv (5); Oczko A4 (24); KochPs 10 (20); SkarŻyw 35 (91); KochTr 8 (2); MWilkHist H2; ZapKościer 1580/5v (14); StryjKron 230 (21); CzechEp *2v (171); CzechEpPOrz *2v (8); KochJez Bv (3); NiemObr 25 (28); KochEpit A2v; Dałeś gárdło nieboże/ y wiśiſz ná dębie/ A twéy śmiérći y myſzy rády y gołębie. KochFr 117 (12); KochDz 107; KochMuza 26; Kiedy záśię wilgotny Wodnik z morzá wſtáie: Równo z nim Kóń/ y nogi/ y głowę podáie. KochPhaen 23 (5); KochSz A3 (2); KochWz 136 (6); KochMRot B; ReszPrz 12 (5); ReszHoz 136 (3); ReszList 148 (4); WerGośc 238 (4); WerKaz 297 (2); WisznTr 8 (2); BielSen 11 (2); KochPam 83; KochPieś 71 (7); KochSob 70; KochTarn 75 (4); PudłFr 60 (6); ArtKanc T5v (4); Wielka do zwyćięſtwa pomoc ieſt/ gdy ten ieſt w Woyſku/ ktory y zły y dobry vczynek zápłáćić może. GórnRozm A2 (33); KmitaPsal A5; PaprUp Kv (3); KochProp 15; KochWr 23 (4); KochWrJan 18; ZawJeft 47; ActReg 23 (94); Piwo młode oddáwáć ſzynkarzom: bo to y źimie dobrze/ y lećie GostGosp 138 (16); Kto tráfi w to/ [...] Ten może mieć ſpotrzebę y złotá y chlebá. GostGospGroch kt; GostGospSieb +2 (2); GrochKal 2 (3); Phil M2 (6); GórnTroas 8 (9); KochCn B3 (2); KochCz B2v; KochPij C2 (2); GrabowSet A2v (4); KochFrag 49 (6); KochFragJan 3 (2); OrzJan 15 (14); Widźimi ſie/ żeby był z niego rycérz práwy. Bá y doſyć ma wzroſtu/ y męztwá w ſwéy mierze WyprPl A3 (2); Zakonne to Doktory [...] możem ie zwáć y ſzkrybentámi/ y w piſmie náuczonymi. LatHar 695 marg (87); KołakCath C4v (3); KołakSzczęśl B2; RybGęśli B (4); Ktoż wżdy ieſt ten/ że y wiátrom y morzu [et ventis et mari] roſkázuie WujNT Luc 8/25 (160);WysKaz 46 (2); JanNKar A4 (12); JanNKarKoch E4v; SarnStat 7 (80); WitosłLut A2; GrabPospR K4 (11); KlonKr żp; KmitaSpit A3 (13); PowodPr 53 (15); SkarKaz 423b (49); VotSzl Dv (3); CiekPotr 14 (13); W cżym wierną vcżyńćie y Pánu poſługę/ Y ſobie wiecżną ſławę y dobrą przyſługę. CzahTr F2v (3); GosłCast 7 (5); SkarKazSej 695b (34); Robi dźień y noc/ y konny y pieſzy/ Przedśię ſię z tego chćiwy Pan nie ćieſzy/ Obá potrzebni (biádá mnie ná świećie) Y pan y kmiećie. KlonFlis C4 (4); SapEpit B3v; KlonWor **v (21); PudłDydo B (3); ZbylPrzyg B2v; Stráſzny Hánnibal/ y fortunną zbroię Muśiał opuśćić/ y oyczyznę ſwoię. SzarzRyt B4v (7); SzarzRytJSzarz nlb 2.

Połączenia: »i ... et« (1): nikt zazłe niebędzie miał, ze wCesarską ziemię idziemy. boinimicus ziego tez Ziemie donas przyszedł y kazieł ią y euis auxilys et opibus. ActReg 3.

»i ... i tudzież« (2): boćz ſie nám tako zdá/ iżećz będźie ij ſługą T. M. godnym/ ij tudźież towárzyſzem nám wdźięcżnym. ForCnR B4; ModrzBaz 67v.

»i ... ktemu i« (1): Bił fortelem Gedeon: tym téż pogróm y ty Nieprzyiaćiele ſwoie: miéy y trąbkę/ ktemu Y pochodnią: wſzák vyźrzyſz że piérzcháć drugiému. WyprPl C2.

»i także ... i« (1): ſtárayże ſie też o to pilno áby on też nie mnieyſzą/ owſzem kędy mu to okázáć możeſz/ y więtſzą tákże znał chuć y przychylność po tobie RejZwierc 92v.

»i też ... i« (3): KromRozm III F6; WujJudConf 215v; KLońſcy ácż ná Wołyńſkiey gránicy mieſzkáią/ Wſzákoż y ná Podolu też y w Ruśi máią PaprPan I4v.

»k temu i ... i« (6): BibRadz I 1c marg; KochDz 105; K temu y przybytek y wſzytko naczynie ſłużby świętey krwią tákież pokropił [Etiam tabernaculum et omnia vasa ministerii sanguine similiter adspersit] WujNT Hebr 9/21; SarnStat 655 (2); A k temu y z ſtrony święcenia y z ſtrony rządzenia/ więtſza ieſt moc Biſkupia niżli kápłáńſka. SkarKaz 607a.

»k temu jeszcze i ... i« (1): Ktemu ieſzcze y opony od Sieni y Zaſłonę ktora bywa we drzwiách v Sieni [Et cortinas atrii et tegumentum ostii portae atrii] BibRadz Num 4/26.

»k temu też i ... i« (3): KromRozm II k3v; BibRadz Eccli 51/5; wezwawſzy do śiebie Stáróſt mieyſc onych [...] ábo ich Podſtáróśćiów/ ktemu téż y Dignitarzów y Vrzędników źiemſkich SarnStat 270.

»na koniec i ... i« (3): y pádło ſnich bárzo wiele/ nákoniec y żony im w niewolą pobráli/ y ſyny [et ceciderunt ex eis multi et captivas duxerunt uxores eorum et filios] Leop 1.Mach 8/10; RejAp 61; GórnDworz Q3v.

»oraz i ... i« (1): Nie mogł nam iaśniey pokázáć iáko tymi ſłowy/ że on ieſt oraz y Synem Bożym y Synem człowieczym WujNT 346.

»(po)społu i ... i« [szyk 5 : 1] (6): FalZioł I 69b; Acż ſą ine przypadki co wſzytki fráſuią/ Y dobrą myſl y zdrowie poſpołu im pſuią. RejWiz 93v; BielKron 399v; śirp [...] żnie poſpołu y kąkol y pſzenicę RejAp 126; wſzytki potrzeby náſze ſpołu y z Bogiem oycem y z Duchem ſwym ſwiętym przepátrowáć obiecowáć racżyſz. RejPos 292; BudNT 2.Cor 7/2 [= 3].

»razem i ... i« (2): RejZwierc 73; Páná Bogá [...] proſzę/ áby [...] wſzytki fałſze rázem y zkśiąg y z ſerc ludzkich wykorzenił BudNT przedm d3v.

»takież też i ... i, też takież i ... i« (1 : 1): áby też thákież w nim y wiárę iego/ y pocżćiwe záchowánie ſpraw żywotá iego/ rozmnażáć á rozſzyrzáć racżył RejPos 273v; Też połamał mogiły/ á wyrąbał gáie/ [...] (Tákież) też y ołtarz/ ktory (był) w Beth-elu (y) wyſzkę/ [Et etiam altare quod in Bethel excelsum] ktorą był vcżynił Iároweham BudBib 4.Reg 23/15.

»także(ć) (a. takoż) i ... i« [szyk 39 : 3] (42): FalZioł II 16c; KromRozm III G3v (3); A onym lepak ktorzy byli ná zamku w Ieruzálem/ broniono im y wyniść y wniść do kráiny/ tákże y kupowáć y przedáwáć [prohibebantur egredi et ingredi regionem et emere ac vendere] Leop 1.Mach 13/49 (2); BibRadz Apoc 8/12 (4); BielKron 388v; Tákżeć y Prorocy y Apoſtołowie ſwięći będą znowu prorokowáć RejAp 88 (2); ktora miłość iego właſna ieſt y wiáry náſzey przećiwko Pánu Kryſtuſowi/ y miłośći tákże náſzey przećiwko iemu/ ieſt pirwſzą/ [...] á naoſobliwſzą przicżyną RejPosWiecz2 92v; KuczbKat 251; RejZwierc 7v (10); BielSpr 9v; WujJud 145; Strum L2v; BudNT Matth 22/26; Cwicżenie też mátcżyne/ zowie Sálomon zakonem/ tákoż y náukę wſzytkę ſwoię/ [...] y onę Bożą vmieiętność CzechRozm 85v; ZapKościer 1580/7 (2); CzechEp 274; ReszList 162; ActReg 32 (3); LatHar 125 (2); WujNT Aaaaaav; SarnStat 965; SkarKaz 5a; SzarzRyt D.

»także też i ... i« (8): MurzNT 51; BibRadz 2.Reg 25/25 (2); RejPos 258; Tákże też y miedzy końmi y miedzy ptaki/ chociay będą iednákiey nátury/ á wżdi widamy rozne nátury RejZwierc 67v (2); Ptáſtwo też wſzelákie/ [...] y przypłodek wiedźieć: tákże też y Iáiec wydánych z folwárkow do podruny álbo do ſpiżárniey: y wſzyſtkich rzecży/ co ná Dworkę należą. GostGosp 72; SarnStat 874.

»też(e) i ... i (k temu)« [szyk 75 : 21] (96): FalZioł I 129c (4); Dała natura każdemu zwierzęciu cżego potrzebuie, y ku braniu pokarmu y też ku obronie GlabGad D3; LibLeg 11/159; Diar 28; GliczKsiąż C6v; Gdyś wzgárdził y nauki me iteż ſłowá moye LubPs N3; KrowObr 122 (2); RejWiz 58 (2); wſſyſtko pogorzáło/ thák bárzo że też y Winniće [!] y ſády Oliwne ogniem popalił [Samson] [ut vineas quoque et oliveta flamma consumeret.]. Leop Iudic 15/5; RejZwierz 102v; BibRadz Eccli 45/20 (5); GrzegRóżn E2; KwiatKsiąż I; wiedzmy/ że ſie tu zámyka táiemnicá y iednośći Boſkiey/ itheże trzech perſon SarnUzn D8v; SienLek 164v; RejAp 87v; GrzepGeom B3v; HistRzym 110; Słuchayże pilno y ty páſterzu/ [...] y ty też owiecżko ſtádá tego. RejPos 281 (7); Też ſobie y Winecżká y Rożycżek możeſz przyſádzić RejZwierc 107 (7); Lepieyby też y tańcá y poniecháć Lutnie BielSpr c2; WujJudConf 207; Tu też y nie właſnie/ y ktemu nie krzecży przełożyli. BudBib B3; BiałKaz M3v; CzechRozm 58 (9); ModrzBaz 101v (4); SkarJedn 202; Oczko 6v (2); CzechEp 367 (13); KochJez B4v; NiemObr 63; KochEpit A4; WerKaz 294; O BOże wſżechmogący bądźże záwżdy z námi/ Y we dnie y też w nocy dźierż rękę nád námi ArtKanc K4; GostGosp 2; Stali też y znáiomi iego wſzyścy zdáleká: y niewiáſty/ ktore zá nim przyſzły były z Gálileiey LatHar 726; KołakSzczęśl A3; Wezwan też był y Ieſus/ y vczniowie iego ná gody [Vocatus est autem et Iesus et discipuli eius ad nuptias]. WujNT Ioann 2/2 (5); JanNKar B4; Téż y kruſzce wſzelákié y okná ſolné zoſtáwáć máią. SarnStat 339 (2); KmitaSpit C6; PowodPr 39; CiekPotr 23; CzahTr F2v; KlonFlis A4; KlonWor 68.

»wespoł(ek) i ... i« [szyk 4 : 1] (5): Imminebat in occasionem opprimendi Ducis exercitusque, Czuhał á godźił ná to yákoby mógł zniſzczić y páná y woysko s nim weſpołek. Mącz 207c; oná perſoná [...] weſpołek y Bogiem doſkonáłym/ y Cżłowiekiem doſkonáłym byłá. KuczbKat 40; Ktory gdy zmárł/ Symeon Micháyłow ſyn inny/ Trzymał weſpoł y Słuckie y one kráiny. KołakCath A4v; SarnStat 902 (2).

»zaraz(em) i ... i« [szyk 6 : 2] (8): Leop *B4v; Moiżeſz [...] wziąwſzy krew ćielęcą y kozłową [...] zárázem y kśięgi y wſzytek lud pokropił [ipsum quoque librum et omnem populum aspersit]. BudNT Hebr 9/19 (2); Teraz maſz czás zárazem y chęć życzliwému/ Y nieprzyiaćielowi niechęć oddáć ſwemu. KochBr 152; LatHar 510; WujNT 386; Bo ieſli w złośći trwáć będźiećie/ y wy y krol wáſz záraz poginiećie. SkarKazSej 683a; Ale nędzna od brátá wygnaná właſnego/ S kroleſtwá/ támem zaraz y oycá ſwoiego. Pozbyłá y oycżyzny. PudłDydo B3v.

Szeregi: »i stąd i stąd« (2): Zmierzył też długość budowánia [...] y mieſzkánia/ y z tąd y z tąd [hinc et inde] (było) ſto łokiet/ y páłacu wnętrznego/ y przyśionká siennego. BudBib Ez 41/15 (2).

»i stąd i z owąd (a. onąd)« (13): támże go vkrzyżowáli/ á z nim innych dwu/ y z tąd y z owąd [et cum eo alios duos hinc et hinc] Leop Ioann 19/18; Angustatus [...] id est, coarctatus, Y z tąd y z onąd obciążony. Mącz 10a (2); RejZwierc 113v; BudBib 1.Mach 9/45; KochPs 115; NiemObr 30; Biádáſz mnie y ſtąd y zowąd. LatHar 149; SarnStat 1068 (5).

»i tak i owak« (19): RejKup l6; Biſkupi y thák y owak przekładáli tę rzecż BielKron 211v; Vage adverbium, Y tám y ſám/ y ták y owák. Mącz 473c (13); RejPos 123v; KuczbKat 285; CzechEp 109 (2).

»i taki i owaki« (5): Multis verbis ultro citroque habitis, Po długim rozmáwianiu y tákim y owákim. Mącz 151a (2); Tu iuż rozumiey [...] iż ſie y tákie y owákie głoſy ozywáły. RejAp 72 (2); RejZwierc 142v.

»i tam i sam« = disperse, diverse, palatim, passim, quoquoversum, ubivis, ubivis gentium, ultro, vage Mącz [szyk 174 : 1] (175): OpecŻyw 40v; ForCnR E2; BartBydg 241v; FalZioł V 10 (4); BierRozm 23; LibLeg 11/154; RejKup t2 (3); HistAl B (6); MurzHist Q2 (3); GliczKsiąż Iv; RejWiz 25v (3); w pośrzodku v ogonow przywiązał pochodnie/ ktore zapaliwſzy rozegnał żeby y tám y ſám roznie bieżáły [ut huc illucque discurrerent]. Leop Iudic 15/5; BibRadz I 3a marg (5); Krol w rádzye będąc około tey rzecży/ chwiał ſie y thám y ſám nie wiedząc co cżynić BielKron 389v (8); Passim adverbium, I tám y ſám/ wſzędźie. Mącz 282d (86); SienLek 157v (3); GórnDworz P4v; GrzepGeom E2 (4); RejPos 241; BiałKat 121; BielSat B4 (3); HistLan C2v; RejZwierc 21v; RejPosWstaw [1433]; WujJud 246; A gdy slugá twoy y tám yſám cżynił [servo tuo agente huc et illuc]/ tedy on vćiekł. BudBib 3.Reg 20/41 (2); Strum B3v; ModrzBaz 27 (2); MWilkHist K3; od Turkow ná ten czás ſie w Aziey y ſam y tám tułáiących/ pierwſzym Xiążęćiem álbo Cárzem Tureckim był wybrány StryjKron 375 (7); NiemObr 95; KlonŻal C4; WerGośc 231; BielSen 17; BielRozm 14; Fuſim –Wſzędzie, Itam yſam. Calep 441a (10); Phil B2; LatHar [+9]v; SarnStat 1236 (2); Niż z brzegu zepchnieſz pilnie o ſobie radź Cobyś przeżywił y tám y ſám cżeladź. Ná trzy mieśiące miey ſpiże przy namniey KlonFlis F.

»i tam i wszędy« (1): Pan Bog [...] Nie dał mu nędze ćirpieć y w zeſzłey ſtárośći/ Poduſzcżywſzy w nim rádę y rozum ſtátecżny/ Aby y tám y wſzędy był ná przykład wiecżny. HistLan F4v.

»i tedy (a. tędy) i owedy (a. owędy, a. onędy)« = quandoque, saepiuscule Mącz (14): LudWieś B2v; z nowu nám i tedy i owedy ſwoi ſrogi ſąd okaźować [!] [Pan raczy] MurzHist Bv; Stámtąd puśćili ſie ku Murzyńſkiey ſtronie/ biorąc ludźi y tędy y owędy rozmáitych vrod BielKron 448; Hac atque illac, Y tędy y onędy/ to yeſt wſzędy. Mącz 165b; Per intervalla, Przes chwilki odpocżiwáyąc y tędy y owedy popuſzczáyąc a záś bierząc [!]. Mącz 475a (7); SienLek 103; GórnDworz I8v (3).

»i ten i drugi« (3): A potym [...] vpuſcić Zapheny/ y z tey y z drugiey żyły. FalZioł V 87; GrzepGeom C2v (2).

»i ten i in(sz)y« (2): OpecŻywList C2v; Ciągni tedy/ y w tych y inſzych rzecżách ochotnie Arkę Páńſką LatHar 513.

»i ten i on« [szyk 11 : 2] (13): A tak ij cij ij onij bez licżby ſpiéwaiątz alleluiá/ prowadzili boſką iego wielmożnoſtz do niebieſkieé chwály OpecŻyw 174; FalZioł V 33v (3); KromRozm II q3v; Ultro item, ut ultro citroque, Y tám y ſám y z oney y z tey ſtrony. Mącz 501c (2); RejPos 234v; BudBib Iudith 9/4; SkarŻyw 103; Pokarm słuzy brzuchowi/ á brzuch pokármom: lecz Bog y ten y one zepſuie [Deus autem et hunc et has destruet] WujNT 1.Cor 6/13 (3).

»i ten i ow« (48): RejWiz 68; OrzList c4v; BielKron 216v (11); KochZg B; Utrobique [...] Ná obu mieyſcu/ y ná tey y ná owey ſtronie. Mącz 509d (4); GórnDworz Bb4 (2); GrzepGeom C2; RejPos 63; RejZwierc 209 (3); BielSpr 17v; WujJud 172v (2); WujJudConf 235v; ModrzBaz 27v (2); Oczko 36 (2); CzechEp 67 (2); PudłFr 23 (2); GórnRozm F; Dilargior – Itemu y owemu daię. Calep 324a; GostGosp 122; A ták vpomina [św. Paweł]/ áby zwlokſzy ſtárego człowieká/ oblekli nowego: wykłádáiąc przyrodzenie y tego y owego. WujNT 674 (3); SarnStat 1081 marg (3); SkarKazSej 662a (2).

»i ten i owo ten« (1): Gdy tedy ſpólny co w pośrzodku ieſt Klin b. c. d. przydaſz y do tego y do owotego/ tedyć thé Figury [...] muſzą być równé. GrzepGeom G2.

»i to i ono« (1): chcąc ſię z tąd wywikláć/ żeby y to y ono pogodźił. CzechEp 175.

»i to i owo« (36): RejKup p6; RejWiz 136; RejFig Ee4; Noctem per pocula et vario sermone trahere, Cáłą noc piyąc á mowiąć y to y owo ſtráwić. Mącz 460d (13); SienLek 37v; RejAp 125v (2); cżáſu Catulluſá Poety/ drzwi niemáiącz ięzykow mawiáły/ y ſłuchywáły niemáiącz vſzu/ á záthym wynarzáło ſie/ y to/ y owo ná ludzie GórnDworz O5 (8); oprzątny á roſtropny cżłowiek ſnádnie ſie wżdy y tym y owym podeprzeć może. RejZwierc 111 (2); do tego mſzału bárzo wiele y tego y owego nátkano CzechEp 241 (3); GórnRozm Kv; Calep 1054b; WujNT 595; JanNKarGórn H2.

»i tu i (gdzie) indzie(j)« (4): wedle Iewreyſkiego właſnie Noach nie Noe/ ále my zwycżáiowi y tu y indzie folgowali BudBib I 3c marg; SkarŻyw 535; święći w niebie/ ofiáruią Pánu Chriſtuſowi modlitwy ludzi wiernych [...] (ktore y tu y gdzie indziey piſmo świętymi zowie/ iż krwią Páná Chriſtuſową ſą poświęceni) WujNT 852 (2).

»i tu i owdzie« = sparsim Mącz, Calep; disperse, dispersum Mącz; passim, ultro Calep (33): FalZioł IV 40d; LibMal 1543/68v (2); OrzList d2v; nie ieſtechmy takiemi iáko oni ktorzy zá wątpliwem piſm ſwoich rozumieniem y tu y owdźie ſie vwodzą BibRadz * 3v (2); Iakob tedy [...] ony laſki vpſtrzył rzeżąc ſkorę ná nich y tu y owdzye. BielKron 15; Disperse sive dispersum, adverbium Y tám y ſám/ y tu y owdzie. Mącz 404b (17); GórnDworz B6v (2); A Anná ſiedziáłá wyglądáiąc y tu y owdzie ku drodze zá ſynem ſwoim. BudBib Tob 11/4 (2); Passim – Iłu [!] y ow dze, wſzedzie. Calep 760b (4); SarnStat 58.

»i tu i tam« [szyk 2 : 1] (3): Ia Cristoph Brzuminski vozny ziemsky [...] mayacz sobą slyachtha y tham voboruly y thv v act varschewskich [...] obu dw znoschow na swiadesthwo wietsse wzieczi ku ogladaniv gwalthu ZapWar 1550 nr 2674; GrzegŚm 19; miła oblubienico/ maſz oblubieńcá ná ziemi [...] będzieſz miáłá w niebie [...]: y tu prawdá/ y tám: ále tu zákryta/ tám odkryta. LatHar 193.

»i tu i tu« (1): y było sługá twoy cżynił y tu y tu/ á onego nie BudBib 3.Reg 20/41 marg.

Wielokrotnie [w tym: trzykrotnie (410), czterokrotnie (78), pięciokrotnie (23), sześciokrotnie (10), siedmiokrotnie (1)] (522): PatKaz III 124; FalZioł V 33; thym ze obyczayem y my y zyemya naſza y slachtha y Boyarovye y wſiſthka zyemya Moldawſka przysyangamy LibLeg 6/158v (9); RejPs 24v (4); KromRozm II m4 (2); KromRozm III A8v (8); GliczKsiąż C6v; LubPs V6v (2); GroicPorz p4 (2); KrowObr 204v (6); RejWiz 125 (5); Leop 2.Reg 24/22 (7); RejZwierz A2 (2); BibRadz Ioann 4/12 (5); OrzRozm Mv; owſzekibych zgrzeſzył y przećiw Bogu/ y przećiw pánu/ y przećiw zakonowi. BielKron 16v (2); GrzegRóżn A4v (2); KwiatKsiąż I3v; Mącz 308b; SarnUzn Cv; Co ſie to okazáło y zá czáſu Eliaſzá y Elizeuſzá/ y w Ieruzalem/ y w Rzymie wielekroć/ y wſzędy ná ziemi RejAp 58v (29); GórnDworz E (10); GrzepGeom C (2); RejPos 179v (71); GrzegŚm A4; KuczbKat 15 (6); bo ſie ieſt cżemu y podziwowáć y poſmiać/ y pokáráć/ y pomiárkowáć/ y pohámowáć. RejZwierc 53 (77); BielSpr 20 (2); WujJud A5 (12); RejPosWstaw 41v (2); BudBib 1.Par 4/34 (6); BudNT przedm b7v (3); nie rozumie też tego/ o źwięrzętách [!] y beſtyiách: ále o ludziách rozmáitych/ y ſrogich y ćichych/ y okrutnych y podłych CzechRozm 114 (11); PaprPan O; ModrzBaz 4 (30); SkarŻyw A5v (3); Zkąd gadki niepotrzebne/ zkąd y wiáry rozne/ Y łákomſtwo vroſło y vtráty prozne. KochDryas A2v; Oczko 28v (2); odemnie obrony Niech pewien będźie/ pewien y zacnośći/ Y lat ſzedźiwych/ y méy życzliwośći. KochPs 139 (2); SkarŻyw 180 (18); StryjKron A3v (2); CzechEp 293 (27); CzechEpPOrz **4 (3); NiemObr 100 (5); KochEpit A2v; KochFr 60; KochPhaen 23; WisznTr 20; ZapKościer 1585/53v (2); GórnRozm H2v (4); PaprUp G3v; ActReg 115 (6); GostGosp 96 (2); GostGospSieb +4v; GórnTroas 28; KochPij C; KochFragJan 3; OrzJan 115 (4); WyprPl B; LatHar 8 (14); Abowiem ktobykolwiek vczynił wolą Oycá mego [...] ten ieſt (marg) y. 9. K. N. G. (–) brátem moim/ y śioſtrą/ y mátką [ipse meus frater soror et mater est]. WujNT Matth 12/50; zebráli ſię przełożeni ich [...] w Ieruzálem: y Annaſz Arcykápłan/ y Káiphaſz/ y Ian/ y Alexánder/ y ile ich iedno było z rodu kápłáńſkiego [ut congregarentur principes eorum ... in Ierusalem et Annas ...et Caiphas et Ioannes et Alexander et quotquot erant] WujNT Act 4/6 (23); SarnStat *8 (3); SiebRozmyśl G; GrabPospR K2v (2); KmitaSpit Cv; PowodPr 41; Odbieżą y kśiąg Mądrośći/ y Ekklezyáſtyká/ y Thobiaſzá/ y Heſter/ y liſtu ś. Iákubá. SkarKaz 382a (9); VotSzl C3v; CiekPotr 68; GosłCast 5; SkarKazSej 685a; Ty poſtronne w przod widźiſz y domowe zdrády/ Twym przykładem wytrwáne y ſmutne Hyády/ Y głod/ y bezſen/ y proch/ y błotá/ y láſy/ Y wzgárdzone nád głową iákmiarz źimne páſy. SzarzRyt C3.

Połączenia: »i ... i ... i k temu (też)« (2): bywáią/ y threfne/ á prędkie rzecżenia/ y długie á foremne powieśći/ y ktemu żárt ábo poſługá iáka GórnDworz O4v; Y Chęći dogadzáiąc/ y temu cżáſowi/ Y k temu też dźielnemu z dawná Zołnierzowi. KmitaSpit Av.

»i ... i ... i także, też« (1 : 1): ſię znáczy z tego Ze ten Bog twoy ma w ſobie y Oycá y Syná Y też Duchá ſwiętego GrzegRóżn N; ále y woyſká/ y podrożni ludźie ták ná morzu iáko y ná źiemi/ y wſzyſcy kupcy tákże o nim wiedzą WujJud 193.

»i ... i na koniec ... i« (1): kto vprzeymie kogo cżeſtuie: nie tylko obraz iego/ ále y ſuknią [...] y ćień nákoniec iáko Piotrow niektorzy/ y ślád iego nog/ [...] wielce ſobie waży. SkarŻyw 301.

»i ... i ... i też ... i« (1): Ian y pocżęćiem y vrodzeniem ſwym/ y przepowiedániem też/ y zacnym o ſobie v ludźi mniemániem/ Chriſtuſá/ [...] vprzedźił CzechEp 305.

»k temu (też) i ... i ... i ... (i)« (2): ty ſwięte nádáne dobrodzyeyſtwá iego/ á ktemu y władza/ y opátrzność/ y ine dobrodzieyſtwá/ y ſwięte á nieomylne obietnice iego. RejPos 338; K temu teſz y miáſto Betſurę opráwił/ y Gazerę y zamek BudBib 1.Mach 9/52.

»taki(e)ż (też) i ... i ... i« (4): FalZioł I 146c (2); Wesmi mi krowę trzyletnią/ tákieſz y kozę/ y báráná/ y ſkopu trzylethniego/ Synogárlicę teſz/ y gołębicę [Sume ... mihi vaccam triennem et capram trimam et arietem annorum trium turturem quoque et columbam] Leop Gen 15/9; z tákąż też y ochotą y pilnym rozmyſłem: y práwym rozſądkiem: ty o demnie [!] dárowáne kśiążecżki przecżytaż. CzechEpPOrz **v.

»także (też) i ... i ... i ... (i)« (9): KromRozm III F7v; SarnUzn B7v; RejZwierc 258v (3); Wtora Cohors, miewáła pieſzych połowicę tego/ tho ieſt 555. Iezdnych zbroynych 66. tákże y trzećia y cżwarta y piątá pod rownią tych drugich. BielSpr 12 (2); KarnNap B; po wielkiem vrodzáiu/ wielki niedoſtátek był v nas zboża: tákże też y miąs/ y ſyrow/ y inſzych rzecży. ModrzBaz 33v.

»też i ... i ... i ... (i ... i)« (24): KrowObr 16; BibRadz Gen 1/30; GrzegRóżn D3v; też to znáć bywa y ná łbie y w mieſzku/ y w komorze/ y ná zdrowiu/ y w dobrey ſławie káżdego/ że ſie nam wſzytko ſporzy RejAp 11 (2); RejPos 39v (2); Bo bijemyć też y wężá/ y wilká/ y pſá wſciekłego/ ále s potrzeby á nie z gniewu RejZwierc 77 (5); WujJud 64v; CzechRozm 28v (3); Opiſuie też y prędkość/ y moc/ y gotowość/ y biegłość walcżenia woyſk przychodzących ModrzBaz 108v (2); CzechEp 296 (4); NiemObr 116; gdyż Ewángelia náſzá nie byłá v was tylko w mowie/ ále też y w mocy/ y w Duchu świętym/ y w zupełnośći wielkiey [sed et in virtute et in Spiritu sancto et in plenitudine multa] WujNT 1.Thess 1/5.

»tudzież i ... i ... i« (1): Wziął thedy Ezau żony ſwoie [...] tudzież y máiętność/ y dobythki/ y wſzytko co iedno mogł mieć w ziemi Chánáneyſkiey [et substantiam et pecora et cuncta quae habere poterat] Leop Gen 36/6.

β. Z odcieniem rozłączności: albo, czy też, bądź, lub (1435): ListRzeź w. 21 (3); MetrKor 37/2v (9); Aleć mnie żywot iednáki/ Ná wśi y miedzy żołdaki BierEz O2v (2); OpecŻyw 115v; [serce] rozezná rzecży práwdziwé ij falſſywé OpecŻywPrzedm C4; PatKaz I 4; PatKaz III 125 (2); Murm 27 (2); BartBydg 152b (2); TarDuch D2v; Y też ocżyma ſlonych rib/ albo kopyty końſkiemi: nadolne mieſtcze raz y dwa okadzić FalZioł V 27 (56); BielŻyw 157; BielŻywGlab nlb 9 (2); Zdroweli też picie miodu. Odp. Może być zdrowe y nie drowe [!] według roznoſci przyrodzenia GlabGad I8v (4); MiechGlab *4; a yeſlybi ktorzi lyvdzie naſſzi, wyelczi abo maly swiedzenym naſzim y bes wyedzenia vkradka wpanſtwa waſſe wſzedſzi. ktore ſzkodj vczinyly tedi mi thy lyvdzy [...] mami karacz. LibLeg 10/96v (14); WróbŻołt oov; RejPs 153v (2); ComCrac 21 (11); ConPiotr 30v (2); LudWieś B5; LibMal 1552/169 (4); RejJóz F2v; SeklKat M4 (3); HistAl L2v; KromRozm I E4v (7); MurzNT 88v (2); KromRozm II k4 (4); KromRozm III N2 (7); Diar 24; GliczKsiąż H6 (9); LubPs L4v marg; Stára Ciotká/ ieſt mego Dźiádá y moiey Báby śioſtrá. GroicPorz ff2v (32); KrowObr 195 (14); Da ten cżyńſz/ kthory iedno idzie w poczet/ tho ieſt ktory by miał dwádzieśćiá lat y wyſſey [a viginti annis et supra]. Leop Ex 30/14 (24); UstPraw K2v (30); RejZwierz 103v; WyprKr 23v; BibRadz I 91a marg (20); OrzRozm O3v; BielKron 32v (13); GrzegRóżn C2 (6); KwiatKsiąż L3v (3); Bis terque, dwa y trzy kroć. Mącz 25b; Dux, [...] Qui vel quae ducit, Xiążę y Xiężna. Mącz 96a; Compar aliquando pro socio seu coniuge, Miáſto towárziſzá y żony. Mącz 276d; Suppetere itaque et deesse contraria sunt, Doſtáwáć y nie doſtáwáć. Mącz 296b (59); OrzQuin P4v; Prot Av (2); SienLek 107 (16); LeovPrzep G2; To wolno otworzić y nie otworzyć. RejAp 46 (3); á ia mu tego iſcie życżę/ żeby mię ſzeſcią ſet mil/ y dáley ná zad zoſtáwił GórnDworz B5v (52); RejPos 330 (5); BielSat N3v (3); KuczbKat 60; RejZwierc 68 (16); BielSpr 2v (16); WujJud 40v (9); Co ſie dotycże brákowánia y przebieránia miedzj cżáſy y pokármy/ nigdźiey nam tego nieroſkazano. WujJudConf 196 (8); RejPosWstaw [413]v; BudBib Deut 27/15 (14); Strum H2 (11); BudNT przedm a4 (8); CzechRozm 150v (25); PaprPan kt (2); ModrzBaz 111 (42); SkarJedn 352 (7); Oczko 17 (6); SkarŻyw 570 (33); Bo máiąc zránioną duſzę/ Rad y nie rad płákáć muſzę KochTr 18; Lepſzy chłopek y proſty Drab niż Woiewodá. StryjKron 220 marg (7); Abo y onego nie cżytał [X. K.] iż zá przyięćie y nie przyięćie gośći Chriſtus nagrodę y kazń náznácżył CzechEp 59 (40); CzechEpPOrz **4; NiemObr 151 (2); KochFr 101 (2); KochMRot A4; ReszPrz 26 (2); ReszHoz 117 (6); prowádzą ich proceſsionaliter 5. ſet: 1000. y pułtorá cżáſem záraz do cżterech kośćiołow bywa z nimi 30. y 50 cżáſem bráćiey ReszList 169 (7); WerGośc 241 (2); Kiedy dziáło wypaliſz raz y dwá borzące/ Chłodź ie rychło darnámi/ bo będzie gorące. BielSjem 36 (4); KochPieś 5; BielRozm 11; On ránny opiſze rány/ á podpiſek hoynie ich nápiſze/ y z iedney rány dwie/ y trży vczyni GórnRozm H (9); PaprUp Iv (3); KochWr 26; ActReg 135 (10); Naprzod kilkánaście (mniey y więcey wedle miáſtá ośiádłośći) mężow ſpráwnych/ bácżnych/ coby roſkázowáli GostGosp 144 (13); GostGospSieb +2v (2); GrochKal 11; Phil S6 (2); ZapKościer 1588/75 (3); GrabowSet Qv; KochFrag 48; KochFragJan 3; OrzJan 104 (2); WyprPl B3; LatHar 211 (26); KołakCath Cv; KołakSzczęśl A3; Dziś ábo (marg) y. G. (–) iutro [Vulg: Hodie aut crastino; PolAnt: Hodie et cras] poiedźiemy do tego miáſtá WujNT Iac 4/13 (32); WysKaz 5; trzećie [słowa] ná właſnym przebiérániu ięzyká ſámégo, álbo téż w otwiérániu y w przywiérániu warg záwiſły JanNKar C3; JanNKarGórn H2 (2); SarnStat 351 (314); GrabPospR L2v; PowodPr 27 (5); SkarKaz 279a (27); VotSzl C3 (5); CiekPotr 64 (2); CzahTr A4v; SkarKazSej 676b (8); ſámá ćię ná grzbiećie Ponieśie Wiſłá y ná pruſkim świećie Stáwi z komięgą y z tráftą leniwą/ Swą drogą krzywą. KlonFlis E3 (9); KlonWor 75 (31); SzarzRyt C3v (3).

Połączenia: »(abo ... abo ... a(l)bo ...) a(l)bo ... i ... (i)« (59): GlabGad G2; a yeſlybi ktori ſin moy, abo vlan, abo Knyasz, y mvrſa yktoriſzkolwyek czlowyek ſlvdzi naſzich [...] vkradką wpanſtwa waſche wſzedſchi woyowal [...] takowego chczem gardlem karacz LibLeg 10/98 (2); ComCrac 13v (2); A ktory by sye s nych yeden oth drugyego pozwacz dopusczil w ktory kolwyek sąd albo w Grodzky albo w zyemsky y w kthory kolwyek w kazdym zavyczye sthacz vynyen poth kopą grossy sthrawy. ZapWar 1550 nr 2666; MurzNT 11 (2); KromRozm III E2v; A gdy niemáſz Dźieći álbo Wnękow/ y innych ná doł idących: tedy ſpadek przychodźi na bliſzſzą perſonę między tymi co wzgorę idą GroicPorz ff4v (3); KrowObr 111; á tego iego Bogá było imię Bel ábo Bál y Báltázar/ á po Zydowſku Beliaſazár tho ieſt Bel ſtroż ſkárbu náſzego. BibRadz I 448c marg; BielKron 43; GrzegRóżn B2v (7); Mącz 4d (4); OrzQuin K4v; BielSpr 27v (2); Strum F4v; BudNT A6 marg (2); CzechRozm 123; Mogą też dźiećiam/ niebronić [...] pieſzey prace: to ieſt/ ábo przechadzek/ ábo ſkakánia iákiego/ ábo ćiſkánia kámieniem/ ábo gránia piły/ y inſzych tym podobnych gier [Neque vero ... pedestris agitatio quae vel cursu fit vel saltu vel lapidum proiectione vel ludo pilae discique nec alia exercitationum genera pueris sunt omittenda.] ModrzBaz 11 (2); SkarJedn 26 (2); SkarŻyw 371; StryjKron 11; CzechEp 250 (2); ActReg 18; Vrzędnik ma to opátrzyć/ áby miał w dworze inſtrumentá gotowe/ w ktoreby ná prętce więźniá [...] wſádźić mogł: to ieſt/ łáncuch álbo kábat/ albo gąśiorá y kunę. GostGosp 12 (2); GostGospSieb +2v; A to Woiewodá álbo Káſztelan káżdy ma exequowáć y Stároſtá/ gdy mu winowáćiec oddán będźie SarnStat 128; vkrzywdzonému mieſczáninowi w rádźie mieyſckiéy/ ábo wysſzégo y niżſzégo práwá będącému/ facultas dochodzenia ná gwałtowniki ma bydź táka/ iáko ſzláchćicowi [...] ſłużyć zwykłá. SarnStat 962; toby zapiſem między ſobą ábo dźiélcámi/ ábo iednaczámi/ y zakłádem vmocnili SarnStat 1165 (18); KmitaSpit B3v; Kępą rzekáią gdźie chroſt ábo piaſek/ Y drobny laſek. KlonFlis F2v.

»... albo ... albo ... i ... albo« (1): SKázuiemy obiáśniáiąc: iż my/ álbo Woiewodá/ álbo Káſztelan/ y Stároſtá náſz/ álbo Sędźia/ [...] będą miéć moc dáć Woźnégo ná pozywánié SarnStat 574.

»... albo ... albo ... albo ... i dalej« (1): maſz obacżyć iakiey ieſt barwy vrina/ to ieſt ieſtli cżyrwona/ albo biała/ albo żołta/ albo cżarna/ y daley. FalZioł V 1v.

»... albo ... i także (a. też)« (2): Iako gdy by kto chciał richło ryby ſłone, albo ſledzie y też mięſo wymocżyć, przyſol oney wody GlabGad I7v; A ieſli ći [...] ináczéy w náydowániu álbo w zápowiádániu Soli/ y tákże w karániu przeſtępnych poſtąpią: tedy ſkázuiemy tákowé [...] winą cztérnaśćie grzywien káráć SarnStat 926.

»... albo też ... i« (1): zániechawſzy wſzyſtkich wymówek/ zwłók z któréykolwiek przyczyny/ álbo téż kwitów [...] y wſzyſtkich innych práwnych zwłók SarnStat 1249.

»... alias ... i« (1): Vaporarium, [...] Yzbá/ alias łáźnia y kurzáwnia. Mącz 475c.

»ani ... albo ... i« (1): Skázuiem iż áni Woiewodá álbo Stároſtá/ Sędzya/ Podſędek/ y inſzy/ Woźni poſtrzygáni może z nich káżdy dáć moc woźnemu niepoſtrzygánemu pozwy nieſć. UstPraw C.

»(i) ... i ... a(l)bo(ż) ... (albo)« (16): Coż im tedy byłá pożytecżna mądroſć y ſiłá álbo mężnoſć walecżna. HistAl D6; Bo y yeden y kilká ich/ álbo kilkonaſcye/ [...] wſſyſtkyego co potzebá [!] obáczyć nyemogą KromRozm II b; KrowObr 111; BudNT Act 20/32 (2); ModrzBaz 71; CzechEp 267 (2); SarnStat 141 (6); NA potrzebę záś mnieyſzą/ iáko ná w tarcżki Tátárſkie y ná inſze tem podobne/ álboż ná vſtawicżną ſtraż pogránicżną/ temże kſztałtem mogłby ſam ſtan rycerſki [...] vſtawicżną wyprawę cżynić GrabPospR N; Nie poimay go áż ſię z nim práwo przetoczy/ po kilkunaśćie/ y 30. ábo 40. lat. SkarKazSej 701b.

»(bądź ...) bądź ... (lub) ... i« (2): Ieſcze ſnádnieyſzy proceſs przećiw tym, co z ruſznicą bądz po tárgu, bądz po weſelu chodzą, y ná Séymikách. SarnStat 500; Wſzytko co ſie rodźi/ Bądź po źiemi chodźi/ Lub w morſkiey wnętrznośći/ Y wietrzney prożnośći [...] Oſtrą koſą ściele SzarzRyt A.

»czasem ... czasem ... też ... i« (1): Gdy też ktemu nie będzie iednakiey miary, ale cżaſem barzo cżaſem mgło, też richło y leniwo, tam ſmierć bliſką znamionuie. GlabGad E4.

»i albo« (1): A xyądz oborski nyma tesz any bendzie mogl pana Viernossa spozyvacz do ktorego kolviek prava o naklady y albo (oskody) o thrudnosczi ktore by ssie mienil myecz ZapWar 1550 nr 2665.

»i już też« (1): Kiedyby był Pan Bog roſkazał/ ludzi proſtych przywodzić [...] przes Dálmucye/ y iuſz teſz przes Obrázy KrowObr 109.

»i takież, także, tudzież« (2 : 1 : 1): FalZioł V 18a; GliczKsiąż N4; Retrimentum, Párá z człowieczego gnoyu y tákieſz wody Mącz 354c; Dźieśięćiny [...] y tákże Domy/ Trybuty/ Zamki/ [...] śmiał wydźiéráć SarnStat 897.

»i też« [szyk 18 : 1] (19): FalZioł I [1152]d (7); GlabGad I2; [świerzopkom] krew puſzcżaiącz/ ſamę y theż z iagłami żrą. MiechGlab 22; KromRozm I O4; KromRozm III H7v; OrzRozm Tv; Mącz [407]a (2); ktorego Izráelem názwawſzy tym názwiſkiem iego wſzyſtko potomſtwo iego/ Izráelem też y Iákobem názywa. CzechRozm 103v; CzechEp 98 (2); SarnStat 897; Pan go karmi báránkiem: á on przedſię owym Zoſtáie Wilkiem ſzárym/ y też Liſem płowym. KlonWor 28.

»i zasie (a. zasię) (takież a. też)« (4): Item yeſthliby kto z zyem. podolſki abo galiczkj do Moldawſkyey zyemye, y saſzyą thakieſz byezalbi za ſlodzieyem, swoym then yeſthli by byl krola yegomiloſczi poddany [...] do moldawſki zyemye byeząncz y za ſzią thes smoldawſki do podolſki zyemye liſtow staroſthi kamyenyeczkiego Nyebandzie potrzebowal MetrKor 40/812; Item yeſliby Vrzandnyk spodolya do Walach vczyekl y ſaſzyą z walach do podolya MetrKor 40/816 (4).

Szeregi: »stąd i z owąd« (3): náſzémi impenſy poſłáni [Komisarze] ku vczynieniu gránic/ y ku pomiárkowániu krzywd/ któréby ſie ztąd y z owąd pokazáły SarnStat 948 (2); CzahTr C3.

»tak i owak« (8): GlabGad L5 (2); A nye mowyę o tym ktore ſnadź ták y owák może być rozumyano KromRozm I F4v; iż był duchem/ ſłowem/ ániołem/ mężem etc. ták y owák wedle potrzeby záwżdy ſie [...] przemieniáiącym CzechRozm 12v; CzechEp 214 (4).

»taki (a. takowy) i owaki« (11): áżći dla tákiey dumy ſwey/ ważyli ſię náwymyśláć wiele ſłowek/ imion/ názwyſk y tákich y owákich terminow/ piſmu ś. nigdy nieznáiomych. CzechEp 232; Boć ſię X. K. nie oſtoi [...] gdyż mu wſzytko to tymi piſmy ſwoimi/ iegoż właſni oycowie/ zbiją: tákowe y owákie/ procż ſłowá Bożego/ dumy [...] ſtánowiąc. CzechEp 260 (9); GostGosp 108; Vbrawſzy ſię w on vrząd iák w ſtráſzydło iákie: Wymyśla więc fortele tákie y owákie KlonWor 18.

»tam i sam« [szyk 2 : 1] (3): MiechGlab 4; którégo nie ſzukay indźie/ ſám y tám tułáiąc ſye po kąćiéch/ iedno w Rzymie ná Stolicy Piotrá S. OrzQuin F4v; A przeto do złodźieyſtwá tylko to należy/ Co zá páchołkiem przemyślnym tam y ſám zábieży KlonWor 4.

»ten i ow« (6): FalZioł V 41; Wedle zwycżáiu ſtárſzy ábo Gárdyanowie/ roziezdzáiąc ſię/ proſzą ſobie do klaſztorow ſwoich/ z kápituły braćiey tych y owych SkarŻyw 543; CzechEp 130; KochFr 9; GórnTroas 63; Tákby ſię rad przewierzgnął w rzecży te y owe/ Zmyślny złodźiey/ y dźiećię Merkuryuſowe. KlonWor 2.

»to i owo« (2): czy mię ſen obłudny fráſuie? Który kośćiánym oknem wylátuie/ A ludzkié myśli tym y owym báwi/ Co błąd ná iáwi. KochTr 15; CzechEp 191.

»tu i owdzie« (1): za morzem Chwalenſkim [...] ſą ludzie nam podobni, iedno iż [...] nie tak gęſto iako v nas, ale potroſze tu y owdzie mieſzkaiąci. MiechGlab 64.

αα. Przy poszczególnych składnikach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (21), trzykrotnie (1) (22): ynſchim wſitkim [...] tosmi na ych dobrą wolia dacz kazaly y ydz do panstwa waſchego y wmaſchim będąly chcziecz oſtacz LibLeg 10/67v; RejPs 84; A miły brácie/ y rok/ y dwá pocżekam ći ich [pieniędzy] iedno tego nie cżyń. GórnDworz T6; A przedſię onego vrodzáiu/ ſam oracż przycżyną nie będzie/ (ácż bez niego máło ábo nic/ y ciepło/ y deſzcż/ y co inego ku temu pomocby mogło) GórnDworz Kk2v (3); RejZwierc 36v (3); Pan też Chriſtus niechce/ áby y kryſká y namnieyſzy bukſztab z zakonu miał zginąć. BudBib b3v; CzechEp 61 (3); LatHar 508; SarnStat 382 (2).

Połączenia: »i ... i też« (1): gdyż ſię ták głowá náſza P. Chriſtus [...] nigdy nie ſpráwował/ ábo żeby y tákie przy ſobie chowáć y do tákich ſię też znáć miał CzechEp 26.

»także i ... i« (1): znowu ſobie/ nie tylko złotych/ śrebrnych/ miedźiánych y drzewiánych/ tákże y woſkowych y chlebowych báłwánow nárobili CzechEp 79.

Szeregi: »i tedy (a. tędy) i owedy (a. owędy)« (2): SienLek 124; Bo niemáſz ná świećie [...] Rżeczypoſpolitey/ w ktoreyby miedzy celnieyſzemi ludźmi nie nálaſł/ y tedy y owedy człowieká nie dobrego/ á głupiego GórnRozm A2v.

»i ten i inszy« (1): Bo ieſliby mnie tokárſtwo gdybym ie vmiał ſzkodźić co miáło/ do Bogá y pobożnośći: tedyby y wſzytkim inſzym y to y inſze káżde rzemięſło ſzkodźić też muśiáło. CzechEp 64.

»i ten i ow« (2): Piąthe záczniemy o tych przégodach/ kthore [...] álbo wſzyſtko ćiáło pſuią/ álbo ſye y tego y owégo członku chfatáią. SienLek 124; ſproſne ſłowá Bożego ſzárpánia/ y onego iáko woſkowego noſá/ y ná tę y ná owę ſtronę/ to wzgorę to ná doł y ná ſtrony inſze náchylánia CzechEp 321.

γ. W wypowiedzeniach zaprzeczonych: ani, ni (5384): LibLeg 6/160 (81); ZapWar 1502 nr 1907 (160); MetrKor 34/268 (2); March1 Wiet A2; OpecŻyw 90v (27); OpecŻywList C; OpecŻywPrzedm C3 (3); ForCnR C2; PatKaz I 9v (2); PatKaz II 30v (5); PatKaz III 134v (3); HistJóz D4v (3); FalZioł V 18d (21); BielŻyw 69 (2); GlabGad E6 (7); March2 D2; MiechGlab +5 (3); BierRozm 8 (3); KłosAlg E3v; Bo ſie nigdy nie skażą gwiazdy y niebo. WróbŻołt vv4v (3); RejŁas w. 51; RejPs 169v (11); ComCrac 11 (14); LibMal 1548/144v (3); ConPiotr 33 (3); LudWieś B5; SeklWyzn c3 (6); RejJóz M6v; SeklKat E2 (5); RejKup s7v (7); RejKupSekl a2v (2); HistAl Av (8); HistAlHUng A4; Skąd możeſz rozumyeć/ iż tám Bogá y duchá S. nyemáſz/ kto nyepokoy á roſtyrki ſyeye. KromRozm I C (39); MurzHist C2 (24); A o onymto dniu i godźinie nigd niewie [PolAnt: De autem die illo et hora nemo scit; Vulg: De die autem illo vel hora nemo scit] [...] Iedno ociec MurzNT Mar 13/32 (17); Piſſe Páweł śwyęty do Korynthczykow: Myęſo y kreẃ kroleſtwá bożego otrzymáć nye może KromRozm II r4 (22); KromRozm III F4 (31); Diar 25 (13); DiarDop 109 (5); BielKom B3 (7); GliczKsiąż A3 (15); LubPs K2v (15); GroicPorz b3v (41); KrowObr 131 (112); RejWiz 149 (8); Leop Is 34/10 (63); OrzList e2v (2); UstPraw Av (26); RejZwierz 5v (8); BibRadz Ex 10/6 (55); Goski A2v; OrzRozm Q (13); BielKron 285 (97); GrzegRóżn C2 (25); KochSat B4v; KwiatKsiąż Cv (8); Pascitur equus diem et noctem, W nocy y we dnie yeść nie przeſtáye. Mącz 282c (31); OrzQuin Hv (27); Prot Cv; ProtStoj Ev; SarnUzn Cv (4); SienLek 176 (8); SienLekAndr a3 (2); Leop Przep B2 (3); RejAp 79v (23); kthorego [małżonka] ia [...] żywego/ y vmárłego/ nigdy miłowáć nie przeſtánę. GórnDworz Y6v (16); HistRzym 75v (3); RejPos C4v (97); RejPosWiecz2 90v (7); RejPosWiecz3 96 (2); BiałKat 11 (8); BielSat D4v (4); GrzegŚm A2v marg (9); KuczbKat 405 (11); RejZwierc 8v (36); BielSpr 6 (9); KochMon 24 (2); WujJud 20 (73); WujJudConf 14v (25); RejPosRozpr c3v (6); RejPosWstaw [413]v (10); Oto niebioſá y niebioſá niebios nie ogárniáią ćię [ecce caeli, et caeli caelorum non continent te] BudBib 3.Reg 8/27 (76); BudBibKaw A3v (4); HistHel C3v; MycPrz II A2 (3); Strum B2 (5); WierKróc A3 (3); BiałKaz Fv (7); BudNT Mar 10/40 (7); CzechRozm 120 (214); PaprPan A4 (12); KarnNap B3 (4); ModrzBaz 113 (74); SkarJedn 3 (191); iáko ſam przyſtoyność y cnotę miłuieſz Ták nie wſtydu/ y fałſzu w drugich nie lubuieſz. KochDryas A2v; KochOdpr B4 (2); Oczko 2 (13); KochPs 3 (22); SkarŻyw 244 (337); KochTr 17 (4); MWilkHist K4 (2); ZapKościer 1580/14 (18); StryjKron 230 (25); CzechEp *2 (273); CzechEpPOrz *3v (8); NiemObr 8 (75); KochFr 14 (5); KlonŻal B3 (8); KochDz 106; ReszPrz 7 (22); ReszHoz 117 (4); ReszList 154 (3); WerGośc 267 (2); WerKaz 290 (3); WisznTr 34 (3); BielSen 12 (3); BielSenJoach 3; Kupiec wſzelkich towárow tu w źiemi nákupił/ Aby nas więcey Włoſzek y Niemiec nie łupił. BielSjem 20 (7); KochPieś 11 (3); KochSob 68; KochTarn 77; Sławá ſye żadnéy ſtrzelby y czáſu nie boi. PudłFr 10 (5); ArtKanc F19 (6); BielRozm 32 (2); GórnRozm A4v (17); PaprUp A4 (12); KochProp 5; KochWr 35 (3); ActReg 12 (53); GostGosp 10 (21); GostGospSieb +3v (6); GrochKal 15; Phil B2 (32); GórnTroas 54; KochCz B; KochCzJan A2v (2); GrabowSet E (7); KochFrag 45 (5); KochFragJan 4; OrzJan 101 (17); WyprPl B (2); LatHar 590 (126); KołakCath C3v (5); KołakSzczęśl A2 (3); RybGęśli B3v (2); nie máią odpoczynku we dnie y w nocy [nec habent requiem die ac nocte] WujNT Apoc 14/11 (295); WysKaz 44 (10); JanNKar D3 (5); SarnStat 6 (664); SiebRozmyśl D4 (3); WitosłLut A2 (4); GrabPospR K2v (4); Co Bog náznáczy, minąć to nie moze, Zdrádá y zazdrość w tym nic nie przemoze. KlonKr B (3); PowodPr 58 (28); SkarKaz 2v (280); VotSzl A2 (19); CiekPotr 7 (14); CiekPotrŚredz )?(4; CzahTr D (5); GosłCast 4; SkarKazSej 659b (116); Trzebá Sżyprowi myślić o ſukience Trzebá y w ſzkućie myślić o kuchence/ Gdźie z ſobą nie maſz nie pożycżąć łatwie Liny y kotwie. KlonFlis E4v; Nie zwierzay drewnu ládá iáko kupiey Y głowy głupiey. KlonFlis E4v (8); KlonWor ded ++2v (27); PudłDydo A4v (5); ZbylPrzyg B2v; SzarzRyt A2v (5).

Połączenia: »(... ani ... ani ... ani ... ani ...) ani ... i (... i ... i ... i ... i)« (33): ZapWar 1524 nr 2335 (2); FalZioł V 64v; KromRozm II tv; Mąż z żoną [...] po ſobie ſpadek biorą/ gdy niemáſz áni Rodźicow/ áni Dźieći/ áni Bráćiey/ áni Syoſtr/ y innych ná doł y wzgorę y poprzek idących. GroicPorz ff3; ktorey prawdzie/ áni Papieſz/ áni wſzyſcy ſludzy iego/ y ty ſam niewierzyſz KrowObr 52v; Przetoż ty Orle więcey ſie nie vkázuy/ áni ſkrzydłá twoie ſtráſſliwe/ y piorá twoie nágorſze/ y głowy twoie złoſliwe/ y páznokce [!] twoie niecnotliwe/ y wſſyſthko ćiáło twoie prożne/ áby ſie ochłodziłá wſſyſtká źiemiá [non appareas tu, aquila, et alae tuae ... et pennacula tua ... et capita tua ... et ungues tui ... et omne corpus] Leop 4.Esdr 11/45 (4); Niezámilczże członkow iego/ áni ſilney mowy iego/ y wdźięcznośći vrody iego. [Non silebo membra eius et verbum fortitudinum, et gratiam dispositionis eius] BibRadz Iob 41/3 (2); BielKron 32v; A iednák thą mową oboią nie wyłącża [Krystus] áni oycow ćieleſnych/ áni Miſtrzow y Doktorow GrzegRóżn D3 (2); Abowiém áni Anyół/ áni człowiek/ áni niebo y źiemiá/ y wſzyſtko ſtworzenie nic zá to niemogą przydáć pánu Bogu BiałKat 76 (2); KuczbKat 280; RejZwierc 138v; Sczierwu iego áni pśi/ y ptacy nieſmieli ſię dotknąć. StryjKron 345; CzechEp 221; NiemObr 45; KochWr 33; PaprUp F3; GostGosp 40; A té wſzyſtkié rzeczy tu poſtánowioné y obwárowáné/ áni przez Iego K: M. áni przez Pány Rády/ y iné wſzyſtkié ſtany/ y Poſły Ziemſkié oboygá narodów [...] nie máią [...] bydź wzruſzáné y odmieniáné SarnStat 1025 (5); Nie dźiwne nam páłace áni dwory/ áni złotá/ áni woyſká/ áni roſkoſzy y doſtátki. SkarKaz 519b (2); SkarKazSej 659b.

»(...) ani ... i ... ani« (2): Modlmy ſię zá wſzythki wierne zmárłe/ gdźie áni Máryey/ y Kryſtuſá/ áni Apoſthołow nie wiymuią z tego Cżyſcá. GrzegRóżn Ev; Nie miał lutośći nád młokoſem/ áni nád pánienką/ y nád ſtárcem/ áni zgrzybiáłym: ále wſzytkich podał w ręce iego PowodPr 11.

»(... i ...) i ... ani (... ani)« (12): Tho yesth sboza roznego rodzayv Tho yesth zytha yączmyenyv owschv grochv prosscha Thatharky y szyana w brodzech y dwv sthodol szyana any spyzarniey w ktorey wszysthką swoyą zywnoscz myal any chlewow any scham przy them spalenyv byl ZapWar 1531 nr 2540 (2); Prosimy [...] abyś i około tego [...] nic takowego stanowić nie raczył, ani tego y sam za uchwałę sejmową poczytać, ani inym tak nazywać dopuścił Diar 89; BielKron 41; Abowiem kupiey ich iuż nie będzie nikt więcey kupował od nich/ kupiey złotá y ſrebrá/ y kámienia drogiego/ áni pereł RejAp 151 (2); WujJud 258v; Tákże też y márynarz iuż ſie nie boi onych ſtráſznych wiátrow/ y onego wąthpliwego kołyſánia ſwego/ áni oney Scille/ áni zawrotow onych co okręty zátapiáią RejZwierc 176v; CzechRozm 115v; popędliwośći ſerdecżne/ ſpráwuią to/ iż y pokoiu ták iáko przyſtoi bronić/ áni rzecży náſzych w iednákim ſtanie záchowáć/ áni żywotow náſzych od niebezpiecżeńſtwá [...] wolnemi vcżynić/ niemożemy. ModrzBaz 101v; widźiałem ániołá mowiąc: Nie ſzkodzćie źiemi y (marg) ani. 4L. G. (–) morzu/ áni drzewam [Nolite nocere terrae et mari neque arboribus] WujNT Apoc 7/3.

»i na koniec, na ostatek« (1 : 1): nie gardził [...] celniki/ cudzołożnicámi/ pogánkami/ powietrzym záráżonymi/ y nákoniec łotry KrowObr 49; áby żaden nieśmiał ſędźiemu zálecáć rzecży ktoreykolwiek ſtrony/ y ſam Krol ná oſtátek. ModrzBaz 88v.

»i owszem« (11): FalZioł V 2v; by była natura cżłowiecża [...] mocna [...] nie potrzeba by pożywania takowego korzenia y owſzem żadnych lekarſtw. GlabGad K2v; Nye vkażeſz mi dwu powyátow/ y owſſem áni dwu myaſt w Nyemcach/ ktoreby ſye w wyerze zgadzáły. KromRozm I Gv (3); GrzegRóżn D3v; WujJud 184v (2); żaden Krol/ y owſzem żaden tyran niemoże mieć więtſzey mocy/ iedno nád żywotem y śmierćią cżyią ModrzBaz 72; WujNT 518; SarnStat 1113.

»i snadź« (1): O elekcyiách ſobie głowy nie zmyſláli/ Zadnych práktyk/ y tego ſłowa ſnadź nie ználi. KochDryas A2v.

»i także, takież« (4 : 2): A jeśliby appellans chciał mieć przy sobie ktorego z IchM Rad świeckich, nie ma mu to być broniono i inym takież Diar 52; Leop Apoc 8/12; GostGosp 166; y trzećia część dniá nie świećiłá/ y nocy tákże. WujNT Apoc 8/12; SarnStat 999 (2).

»i też (... ani)« [szyk 18 : 2] (20): OpecŻywPrzedm C3v; Tukow á rzecży zbytnie tłuſtych, y też oleiu nie pożyway FalZioł V 64; przez nich [stawow] nie byłoby ruchanie y też obracżanie doſtatecżne ani robota. GlabGad D8v (2); LibLeg 10/68v; ZapWar 1551 nr 2684; Diar 51; Obyczáiow theż y Wielkierzow/ ktorych gdźie od dawnych czáſow zá práwo vżywáią/ nie káżę/ áni przećiw nim mowię GroicPorz C2v; UstPraw Gv; OrzRozm T4; OrzQuin X2 (2); RejPosWiecz2 94v; MycPrz I Bv; CzechRozm 261v (2); SkarŻyw 298; CzechEp 154 (2); SkarKaz )(4v.

»(...) ni ... i« (2): On to miły Boleſław zwány Krzywouſtym/ [...] A nic mu nie pomogli bogáći Zięćiowie/ Krol k temu ni Kſiążęta y włáśni ſynowie. WierKróc A3; Poyrzawſzy ná oſobę/ mądry pan z Hytaki/ Ni w męſtwie y w rozumie nie był nigdy táki. PaprPan L.

Szeregi: »taki i owaki« (1): iáko tám ták y tu/ wedle I. M. nieſtátecżney náuki/ w onych tákich y owákich kſztałćiech/ podſtáćiách y Aniołách/ nie mogł nic mowić prawdźiwy cżłowiek Iezus Chriſtus ſyn Boży CzechEp 186.

»tam i sam« (2): RejPosRozpr b4; áby ſię tám y ſám nie tułáły z iákim podeyźrzeniem y dobrego mnimánia vbliżenim. ReszHoz 131.

»tu i owdzie« (1): nie ledá iáko [...] w piśmiech świętych obieráć ſię mamy/ Ani ſię w nich tu y owdźie tułáć BibRadz * 4.

αα Przy poszczególnych składnikach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany (556):
Dwukrotnie (247): BielŻyw 92 (3); LibLeg 8/133 (5); RejPs 106v (3); RejJóz H2v; KromRozm I C3; KromRozm II o2v; KromRozm III N3v; Diar 34 (5); DiarDop 107; GliczKsiąż K6; A gdźieby y Sędźiemu winy/ y długu wierzyćielowi ſwoiemu zá fantowánim nie odpráwił/ áni by ośiádłoſći/ áni rękoymi miał/ iuż kędykolwiek może być poiman. GroicPorz r2 (2); RejWiz 49v (3); Leop *A3v (4); KochZuz A3v; RejZwierz 45v; BibRadz *5; GrzegRóżn D3v (2); KochSat Bv; Neque diem neque noctem intermittit, I we dnie y w nocy nie przeſtáye. Mącz 226c; RejAp 5v (6); GórnDworz N5 (6); RejPos 249v (27); GrzegŚm 26; RejZwierc 4v (22); KochMon 34; WujJud 97v (2); RejPosWstaw [1432] (2); BudBib c (3); Zywye Pan Bog powiádam/ Achábie byś wiedzyał. Przez trzy látá y roſy/ y deſzcżu nie będzye HistHel Bv (2); CzechRozm 85v (6); Y vrodą poważną y ſercem ku temu/ Iuż żaden z wáſzych Grekow nie rownay ſie iemu. PaprPan X2 (2); ModrzBaz 83v (5); SkarJedn 245 (2); KochOdpr A4v; Oczko 13; SkarŻyw 59 (8); ponieważ y iáie bez ptáká y ptak bęz [!] iáiá rodzić ſie nie może StryjKron 1 (3); CzechEp 69 (26); CzechEpPOrz **; NiemObr 99 (3); KochFr 38; KochDz 108; KochMRot A4v; y ręką y nogą włádáć nie mogł WerGośc 250; KochPieś 52 (2); GórnRozm Nv; KochWrJan 18; ActReg 68 (8); GostGosp 110; ZapKościer 1588/80; LatHar 48 (9); WujNT przedm 8; SarnStat 600 marg (8); SkarKaz )(3 (9); SkarKazSej 666a (4); SapEpit [B2]v; Nie ſzemrze/ nie ſwárzy ſię y z źiemią y z Bogiem: Zywi ſię nieboracżek bárzo niſkim brogiem. KlonWor 78 (2); ZbylPrzyg B4; SzarzRyt D2; SzarzRytJSzarz nlb 2.

Połączenia: »na ostatek i ... i« (1): nie damy ſie odſtráſzyć żadnemi groźbámi álbo przeſtráchy przeſládownikow: kiedy ſie nie ſkłániamy ku inſzey náuce/ á nie pozwalamy áni dyabłu/ áni zwodzicielom/ náoſtátek y właſnemu ciáłu/ y ſwiátu temu nierządnemu. RejPosWstaw [1434].

»także(ć) (też) i ... i« (3): Tákżeć y przypráwny gmách y koſztowna ſzátá/ Nic náſzego miłego nie ozdobi brátá. RejWiz 46v; Tákżeć też y ſpráwiedliwość y zgodá práwa á ſtátecżna y trwáła miedzy obywátelmi niebędźie/ bez onego porownánia [Adeo nec iustitia nec concordia vera et stabilis est futura inter cives sine ... aequalitate] ModrzBaz 19v; Włodarz [...] pod niełáſką Páńſką/ niema mu tego [skarżenia] bronić: tákże też y robotnemu y domowemu ſłudze. GostGosp 34.

»też i ... i« [szyk 7 : 3] (10): RejPos 230 (2); RejZwierc 109; WujJud 208; CzechRozm 250v; Bo go y Krol y Ceſarz ſądźić też nie może CzechEp 90 (4); CzechEpPOrz **3.

»wespołek i ... i« (1): Ktoby tego przał/ áby w tym naświętſzym Sákrámenćie niebyło prawdźiwie [...] Ciáło y Kreẃ/ weſpołek y z duſzą y z Boſtwem Páná náſzego WujJud 263.

Szeregi: »i on i ten« (1): Ieſliby tedy do káżdego ártykułu/ tym ſpoſobem przycżyná byłá przydána/ záiſteby niedopuśćiłá y onego nátychmiaſt/ y tego bez omieſzkánia [vel illudstatimvel hocsine mora”] złym wykłádem wykręćić. ModrzBaz 98v.

»i tam i sam« (1): niech śię waſz vmyſł i tam i ſam niechſieie abo nie u dáwái cie ſię na wyſokie myſli MurzNT 191 marg.

»i tam i tu« (1): Co y tám y tu inácżey rozumieć nie możemy RejAp 137.

»i ten i ow« (2): Nowé Cłá y z téy ſtrony y z owéy nie máią bydź vſtáwiáné. SarnStat 1098 marg; CiekPotr 49.

»i to i owo« (2): GórnDworz Ccv; Wiec żem prozno cżáſowi vpływáć nie dawał/ Y tegom y owegom nie rad omieſzkawał. CzahTr Dv.

»i tu i owdzie« (2): RejWiz 92; áby ſie nie mieſzáli y tu y owdzie/ iedno według známion ſtárſzych pochadzáli. BielSpr 23v.

Wielokrotnie: [w tym: trzykrotnie (18), czterokrotnie (2)] (20): Diar 66; gdzie theraz y krewny/ y przyiaciel/ y ſąſiad/ y wobecz wſzytká Koroná ſmierći ich nie wſpomni bez żalu GórnDworz Dd8v; bo to być nie może [...] áby cie y żáłość/ y ſtrách y ſumnienie/ ruſzyć nie miáło. RejPos 107 (4); RejZwierc 73v; Ano iych [rozdziałow] y zá wieku Ieronimowego y Auguſtynowego y długo po nich nie było. BudNT przedm d3v; ModrzBaz 12; A będąli twé dźieći praw moich ſłucháły/ [...] Y oni/ y dźieći ich/ y tychże dźiedźice Ná wieki nie wypádną z oycowſkiéy ſtolice. KochPs 132; CzechEp 152 (2); GórnRozm Iv (2); LatHar [+10]; to ſie zda rzecż bydź poſpolitego obwárowánia godna/ áby przednia młodź Rycerſtwá Koronnego/ nievważnym ſzáfunkiem/ y ſámá śiebie/ y dobr/ y Fámiliey ſwey/ z niemáłą ſzkodą R. P. nie záwodźiłá y nie gubiłá. PowodPr 58; SkarKaz 384a.

Połączenia: »i ... i ... i też« (2): ábych y X. K. y komu inſzemu/ y ſobie też ſámemu/ winień [!]/ ná ſądźie Bożym nie zoſtał. CzechEp 7 (2).

»także i ... i ... i« (1): Lecż o roznośći broni [...] tákże y o kiryśnikoch y o drabiech y o ſtrzelcoch co z ruſznicámi y z łuki/ [...] piſáć ábo náukę dáwáć nie ieſt moiá rzecż. ModrzBaz 113.

b) Zespala wyrażenia liczebnikowe (1583):
α. W liczebnikach głównych lub porządkowych (1575): yako nyebosczyk pan yakvb szobynsky [...] nyevynyen [...] dwdzyestv kop y polsyodmy kopy y pyaczy grosi ZapWar 1507 nr 1988 (34); PowUrb +2v; cialo moie [...] iutro vzrzyſs ſſeſtz tyſiątz/ ſſeſtz ſet/ ſſeſtzdzieſiąt ij ſſeſtz ranami v ſlupa bytz zranioné. OpecŻyw [79]v (10); ForCnR A3; poſzmyerczy Machometha dzyewyącz seth trzydzyeſczy y rok MetrKor 38/321 (22); PatKaz I 3 (3); PatKaz III 108 (5); Viginti unus [...] vel unum et viginti. xxi. Eyns vnd tzwentzig. Dwádzyeſćyá y yeden. Murm 200 (2); Mymer1 42v (2); HistJóz E3v (2); TarDuch B3 (2); FalZioł IV 34d (4); A vmarł we trzydzieſci y wpiąci leciech. BielŻyw 164 (4); Dan [...] Roku od porodzenia panny Mariey we trzydzieſci pięć po tiſiączu y piąciſet. GlabGad A4 (2); MiechGlab 58 (22); KłosAlg A4; Item czo sye doticze Pczol wpasyekach tich wybyly trzi thiſyącze y polpyeta ſtha LibLeg 11/102 (36); WróbŻołt ee6; Pſalm Setny y pirwy. RejPs 147; LibMal 1543/67 (3); SeklWyzn 3 (2); HistAl H4 (18); yuż tyſyąc y przez ſto lat yeſt/ yáko błogoſláwyony Auguſtyn [...] ſye modli KromRozm I K (2); MurzNT Luc 15/7; MurzOrt B; KromRozm III C4 (8); Diar 95; GliczKsiąż I (3); GroicPorz c3v (8); KrowObr 235 (37); RejWiz 114v (2); A vmárł we ſthu y cżterdzieśći á ſſeśći lat [et defunctus est anno centesimo et quadragesimo sexto] Leop 1.Mach 2/70 (183); tácy przes nas máią być winą karáni/ á to dwiemádźieſty y ośmią grzywien UstPraw A3v (5); WyprKr 109 (4); BibRadz Ez 48/32 (168); BielKron 431v (293); KwiatKsiąż P4v; Dies civilis, Cás [!] do obrócenia słońcá/ to yeſt/ Cztery y dwádzieścią godźin. Mącz 88a (28); SarnUzn G4v; SienLek 23 (7); Podobne temu było záćmienie ſłoneczne/ ták ſto trzydzieśći lat y rok LeovPrzep A4 (47); RejAp 65v (17); GórnDworz Aa (3); Actus iákom rzekł/ ma ná dłużą y ná ſzérzą po ſtu y po dwudźieſtu pedes. GrzepGeom Nv (66); HistRzym 100 (4); nie ſiedḿ kroć moy miły Pietrze/ ále ſiedḿdzyeſiąt kroć y ſiedḿ kroć/ y tyle ile potrzebá RejPos 328 (22); BiałKat c (3); KwiatOpis Dv (2); GrzegŚm 2 (2); KuczbKat 85; RejZwierc 264 (3); BielSpr 12 (6); WujJud 227 (5); BudBib Gen 5/30 (116); HistHel B4v (2); MycPrz I C4; Strum D3 (5); BiałKaz H2v (4); BudNT przedm b5v; CzechRozm 141v (17); ModrzBaz 121 (7); SkarJedn 91 (19); Oczko 29v (2); wiedz że iſz po trzydzieſtym y wtorym roku żywotá twego/ vmrzeſz. SkarŻyw 463 (55); Co in Summa vczyni marc. 70 y puloſmy ZapKościer 1579/1v (46); MWilkHist D4; StryjKron 36 (21); CzechEp [405]; NiemObr 137; KochSz A3; ReszHoz 128; WerGośc 263 (11); WerKaz 293 (2); ArtKanc I19v (2); GórnRozm E4v; PaprUp B2v (4); ActReg 75; Undecentum – Dziewiecdzieſiat y dziewiec. Calep 1135b (9); GostGosp 126; WyprPl B4v; ktoryś [...] z ludźmi dźiwnie y łáſkáwie trzydźieśći lat y pułcżwártá przebywáć y mieſzkáć racżył ná świećie LatHar 232 (36); będźie rádość w niebie nád iednym grzeſznikiem pokutuiącym/ więcey niż nád dźiewiąćiądźieśiąt y dźiewiąćią ſpráwiedliwych [super nonaginta novem iustis] WujNT Luc 15/7 (43); w tyśiąc y we trzy ſtá lat po śmierći Dawidowey/ Hyrcánius Biſkup [...] otworzył iednę cżęść [...] Grobu Dawidowego WysKaz 43; JanNKar Bv (3); SarnStat 584 (34); Przez ſześćdźieśiąt lat y trzy/ tuś ná świećie żyłá SiebRozmyśl K4 (2); SkarKaz )(2 (5); CzahTr F4 (4); SkarKazSej 706b; KlonWor 80.
β. W liczebnikach nieokreślonych (6): KrowObr 75; A iákoż to nowe/ ktore przed wáſzym Lutrem ná tyśiąc y kilká ſet lat były WujJud 5; SkarJedn A4; Chodziłá cżęſto do iednego pánieńſkiego klaſztoru/ w ktorym było przez ſto y kiládzieſiąt białych głow SkarŻyw 224; StryjKron 652.

żart. (1): TESTAMENT KVMELSKIEGO. Vczyniony w Rzymie dniá ſto y oko, roku Pánſkiégo 1576. PudłFr 77.

γ. W liczebnikach dystrybutywnych (2): Non ſeptem, ále bis y ter ſeptem centena millia, od pocżątku roku tego świętego/ iuż ſię tu ludźi rozmáitych przeminęło ReszList 189; Lecż cżłowiek dobry y nie názbyt chćiwy/ Trzykroć y cżtery cżłowiek to ſzcżęśliwy. KlonFlis B4.
c) Zespala współrzędne wypowiedzenia składowe (40597):
α. W wypowiedzeniach twierdzących: oraz, poczem (38560): ZapWar 1508 nr 1991 (114); ieſliby then czeladnik ſſkodę [...] nagrodził. y pothem odprośił. takowego może za śię Cech prziiącz. ListRzeź w. 36 (11); BierRaj 16 (20); PowUrb + (16); MetrKor 31/620v (42); March1 A3 (4); March1 Wiet Av; Sługá nas w dom wpuśćić niechćiał/ Y ieſzcże nas pſy podziáłał. BierEz E2v (128); OpecŻyw 18 (531); OpecŻywList C2 (2); OpecŻywPrzedm C4v (7); ForCnR A4 (17); LibLeg 7/41 (443); PatKaz I 12v (9); PatKaz II 52 (198); PatKaz III 87v (34); HistJóz Av (55); TarDuch A4v (40); FalZioł I 6d (1113); FalZiołUng V 119 (2); BielŻyw nlb 4 (57); GlabGad Mv (99); March2 Dv (7); MiechGlab 21 (79); BierRozm 4 (6); KłosAlg A2v (4); KlerWes A (2); March3 V; et errare fecit eos in inuio, et non in via. [...] y przepuſcił na nie iż błądzili y z drogi vſtąpili. WróbŻołt 106/40 (139); WróbŻołtGlab A4v (2); RejŁas w. 30; RejPs 209v (160); zaplaczila [...] koziney 120 f. vktorey nyeboſczik lieżal y vmarl. ZapMaz VS 2/332 (7); ComCrac 11v (18); RejRozpr K2v (7); LibMal 1544/84v (265); LudWieś B (3); SeklWyzn 2v (67); RejJóz I5v (36); SeklKat I4 (152); RejKup b4 (66); RejKupSekl a3 (4); HistAl A5 (170); KromRozm I F2 (49); MurzHist G2 (177); MurzHist Sekl ktv (2); MurzNT Luc 16/24 (247); MurzNTSekl A2 (7); MurzOrt Bv (6); Márek [...] o dekrztu [!] Yáná S. záczął/ y yákmirz cudá tylko páná Kryſtuſowe popiſał KromRozm II dv (78); KromRozm III N3 (108); gdy prokuratorowie cztą, tedy co inego wtaczają, co we przy nie było i dopiero znowu prze czynią Diar 93 (72); DiarDop 99 (15); BielKom E8 (12); GliczKsiąż B2 (160); LubPs N4 (111); GroicPorz cc4v (134); GroicPorzRej C3v; SeklPieś 6v; Grzegorz Papieſz/ weſtchnął/ y nátychmiaſth ſwoię vſtáwę być niepobożną wyznał KrowObr 233v (1103); RejWiz 12v (143); Iam ćiebie pomázał ná Kroleſthwo nád ludem Iſráelſkim/ y iam ćie wydárł z ręki Saulowey y dałem ći dom Páná twego [...] y dałem ći dom Iſráelski y Iudski [Ego unxi te in regem super Israël et ego erui te de manu Saul et dedi tibi domum domini tui [...] dedique tibi domum Israël et Iuda] Leop 2.Reg 12/7 (1748); OrzList a4 (44); UstPraw A4 (32); KochZuz A2 (7); LeszczRzecz A5v; RejFig B2v (33); RejZwierz 20v (85); WyprKr 1v (3); BibRadz 4.Reg 3/25 (1249); Goski A4; OrzRozm A2v (99); BielKron 11v (2280); BielKronCies Mmmm3; GrzegRóżn D3 (91); Dobrym Krzeſcijaninem nie tego ia zowę/ Co umie diſputować/ i ma głatką mowę. KochSat B (15); KochZg A2v (6); KwiatKsiąż P3v (101); Mącz 203a (196); Sturczyć ſye nam [...] y w Zawoioch Tureckich/ y w Kiwierzéch Tátárſkich rychło nam z wámi chodźić poſpołu/ ieſliże ſye nie obaczyćie. OrzQuin Kv (135); Prot Av (20); SarnUzn C8 (54); SienLek 31v (149); SienLekAndr a3; LeovPrzep G2v (24); sſtał ſie grad zmieſzány ze krwią [...] á trzecia cżęść drzewiny popalona ieſt/ y káżde ſiáno zielone zgorzáło ieſth. RejAp 73v (470); záwżdy białegłowy bywáły przy vbierániu ich we zbroie/ y cżáſem ſáme vbieráły GórnDworz Bb6v (341); GrzepGeom A3 (20); HistRzym 2v (361); Poſtu Pan potrzebuie/ y iáki ma być. RejPos 185 marg; pocżnieſz w żywocie ſwoim/ y potym porodziſz onego ſyná RejPos 305v (1079); RejPosWiecz2 92v (41); RejPosWiecz3 96 (19); BiałKat 291 (209); Tátárzyn Ruſkie źiemie/ do końcá ſplundrował/ Y ieſzcże ſie potrzećie ná to nágotował. BielSat Hv; KwiatOpis A2v (6); GrzegŚm A2v (97); HistLan A3v (31); KuczbKat 1 (149); chłop ozdobny/ od wiátru ſie záſłoni kiedy trzebá/ y kijem we grzbiet nie ták bárzo puknie. RejZwierc 58 (593); RejZwiercPodw 183v; DOſyć ſie inſzy w Polſcże błazeńſtw nápiſáli/ Y koło nich rozumy domá vwikłáli. BielSpr c2 (108); KochMon 19 (24); WujJud 251v (303); WujJudConf 3 (161); Tu ieſt náuká iáko o vſługowániu ſłowem Bożym rozumieć mamy y iáki nam pożytek ſtąd vrość może. RejPosRozpr b3 marg (36); RejPosWstaw [213] (73); BudBib 2.Mach 10/3 (1510); BudBibKaw Av (3); HistHel ktv (31); Dźiewiąte. Wołochowie zwykli záwſze ſzkody czynić/ y o co byli przypráwili onego Iáná Olbruchtá Krolá. MycPrz II C2v (21); Strum G2 (57); BiałKaz L4v (72); BudNT Eph 6/18 (309); StryjKron Av (13); Co [...] ſie iuż dawno ſtáło y iuż záś minęło CzechRozm 165v (1176); PaprPan ktv (63); KarnNap ktv (43); ModrzBaz 14 (231); ModrzBazBud ¶5 (4); ModrzBaz Stryj ¶2v; Zbuduię/ mowi/ Kośćioł moy ná tobie Opoce: [...] Y prośiłem zá ćię Pietrze/ áby nie vſtawáłá wiárá twoiá. SkarJedn 22 (576); KochDryas A2 (2); KochOdpr A3v (23); Czopek może być/ vſtrugawſzy korzeń z ćwikły/ y miodem námázawſzy/ á poſoliwſzy: álbo z ſłoniny/ álbo z mięſá ſolonégo Oczko 26v (73); KochPs [217] (256); pierwey niſzli rozmowić miał z Pánem Bogiem [...] pośćił dni y nocy cżterdzieśći: y dopiero zrozmowy Páńſkiey wziął zakon/ y náukę ná wſzytko. SkarŻyw 481 (2568); ZapKościer 1579/3 (114); KochTr 3 (14); MWilkHist B2 (83); StryjKron 121 (480); CzechEp 64 (1189); CzechEpPOrz * (29); KochJez A2v (12); NiemObr 4 (438); KochEpit A2 (7); Tám człowiek práwie Widźi ná iáwie/ Y ſam to powie Ze nic nád zdrowie/ Ani lepſzégo/ Ani drożſzégo KochFr 118 (37); KlonŻal A2 (8); KochBr 151; KochMarsz 154; KochMuza 26 (2); KochPhaen 3 (9); KochSz A2v (7); KochWz 136 (11); KochMRot A4 (15); ReszPrz Av (122); ReszHoz 137 (32); ReszList 142 (68); WerGośc 230 (65); WerKaz 276 (30); WisznTr 9 (3); BielSen 6 (17); BielSenJoach 2 (2); BielSjem 6 (10); KochPam 81 (8); W nádźieię ludźie orzą/ y w nádźieię śieią. KochPieś 9 (27); Boday wſzytkich mąk ſkoſztował/ Kto naprzód woyſko ſzykował: Y wynálazł ſwoią głową/ Strzelbę ſrogą piórunową. KochSob 67 (9); KochTarn 75 (2); Do iednégo. WAdźić to kiedy piſzę/ wádźić kiedy czytam/ Y toć wádźi kiedy ſye o rozumie pytam. PudłFr 16 (30); ArtKanc B15v (111); BielRozm 27 (13); GórnRozm N2 (157); KmitaPsal A2 (12); PaprUp A3v (55); KochProp 7 (7); KochPropKKoch 4; KochWr 19 (16); ZawJeft 5 (52); ActReg 4 (181); Calep 82b (23); mus ſzkodę rodźi káżdemu/ y zda ſię ſpoſob iákieyśi niewoley bydź. GostGosp 30 (107); GostGospSieb +2 (5); GrochKal 3 (18); Phil B2 (56); GórnTroas 4 (64); KochCz B (9); KochCzJan A2v (3); Piy ty Włódárzu/ y mów coć ſię będźie zdáło/ Proſto/ iáko zá náſzych oyców więc bywáło. KochPij C4; Więc życżyſz wiecżnego żywotá/ y zá tym Straż dawaſz GrabowSet P4 (100); KochAp 5 (6); KochFrag 48 (16); KochFragJan 3 (3); OrzJan 3 (103); OstrEpit A3; WyprPl C3; Chlebá náſzego powſzednego [!] day nam dźiśia. Y odpuść nam náſze winy iáko y my odpuſzcżamy náſzym winowáycom. Y nie wwodź nas w pokuſzenie. LatHar 5 marg (744); KołakCath A3 (25); KołakSzczęśl A2v (58); RybGęśli A2v (13); Odpowiedźiał Ieſus y rzekł mu [Respondit Iesus et dixit ei] WujNT Ioann 1/48 (2300); WysKaz )?(3 (49); JanNKar Av (47); JanNKarOrz F3v; SarnStat 46 (1573); Táſz gwiazdá ſpráwą iego przed nimi świéćiłá/ Y iuż do onéy ſzopki twoiéy prowádźiłá SiebRozmyśl G (66); WitosłLut A3 (20); GrabPospR K2v (15); Zá co nagrodę o zły Boleſłáwie, Cierpiſz po śmierći, y trwaſz dziś w nieſławie. KlonKr C3 (28); KlonKrGum Av (2); A w Pizáńſkim też kráiu mrowce grod ośiádły/ Y ludźi bárzo wiele nád brzegámi ziádły. KmitaSpit A3v (24); PowodPr 2 (180); Máły robaczek iedwábnicá/ y naśienie iey mnieyſze niżli źiárno máku: ktoby ie zbierał ábo chował? SkarKaz 84a (828); VotSzl A2 (44); CiekPotr )?(3 (124); CiekPotrSzym )?(3v; Więc záś ná lwá ſrogiego bez obrázy wſiędźieſz/ Y ná tym to ogromnym ſmoku iezdźić będźieſz. CzahTr Fv (70); GosłCast 4 (69); PaxLiz C2 (6); SkarKazSej 664b (505); Więc ná rybi xtałt/ wnet ſzkutę vrobił/ Y vdychtował/ y żelázem obił KlonFlis E4 (45); SkorWinsz ktv (2); SapEpit ktv (15); Ale do prawdy mowiąc: Náturá ich ruſza; Y do pielgrzymowánia nałog ich przymuſza. KlonWor 52 (104); PudłDydo A2v (13); RybWit A2; ZbylPrzyg B3 (7); SzarzRyt Av (35); SzarzRytLeśn ktv.

W charakterystycznych połączeniach: i czasem (6), i dopiero (1), i dopiero znowu (1), i jakmirz (1), i jeszcze (32), i już (28), i już zaś (1), i natychmiast (3), i potym (a. potem) (67), i potym też (1), i potem zasię (1), i zasię potym (1), i zatym (6).

Połączenia: »i k temu jeszcze, i jeszcze k temu (a. ku temu)« (4 : 3): SNadz iuſz mily panie ſprawiedliwie ſie knam prziznawac maſz [...] y ieſſcze ku temu iako blędną a ſtraconą trzodę ſobie odkupic y przywlaſſczyc raczyles nas RejPs 146; Swięty Páweł [ro]zum thego ſwiátá przed Bogiem ſſaleńſtwem názwał/ y ieſztze ktemu ták do wſzyſtkich wiernych nápiſał KrowObr 108; RejPos 50; KuczbKat 395; RejZwierc 186v; ná cokolwiek [aktor] ná ſzkody przyśięże/ co pozwány ná práwo náłożył/ zápłáćić ma przy przyśiędze: y ktemu ieſcze dwánaśćie niedźiél ná dnie w wieży śiedźieć ma/ rć. SarnStat 712 (2).

»i k temu (też), i też k(u) temu« (51 : 3): BierEz C (2); Ma mocz żywot cżyſcić z flegmiſtych y s kolericżnych wilkoſci y kthemu theż wraczanie cżyni. FalZioł I 146b (8); wſzietho ym spoddanich o trzi ſtha lyvdv y kv themv ſzyla ych pobytho LibLeg 10/58v (3); Boc i diabli wierzą i ktęmu drżą MurzHist I3v (3); MurzNT 81; LibMal 1552/169v (2); KrowObr 42; Leop 3.Mach 3/21; RejZwierz 3v; OrzRozm G2v; BielKron [842]; Prot D3; SarnUzn G7v; iż ſie iednemu poſzcżęśći/ ktory [...] roſthropnie pocżął ſobie/ y ſzcżęſcie mu też ktemu pomogło GórnDworz L4v (2); GrzepGeom Gv; RejPos 144; BielSpr 7v; CzechRozm 240; SkarŻyw [197] (2); To wſzytko my vwazáiąc Y k temu ſię przykłádáiąc. Tochmy ſobie vmyſlili MWilkHist A4; ZapKościer 1584/51; PudłFr 20; ArtKanc B6; GórnRozm H3v; Phil L4 (2); RybGęśli D2; w goſpodách ſwych [...] niech będą zápowiedźieni do tąd/ áż co wźięli wrócą. y ktemu winy trzy grzywny niech zápłácą SarnStat 354 (12).

»i (jeszcze) nadto, i nadto też jeszcze« (18 : 1): RejPs 214; LibMal 1548/ 146v; MurzNT 111; KrowObr 182v; KwiatKsiąż N3v; then kſięgi thákowe [...] ſtráći wſzytki/ y nád to dzieſięć grzywien złotá winy zápłáći. GórnDworz kt; wſpomina iż ie był ná on cżás pięciorgiem chlebá á dwiemá rybkomá nákarmił/ y ieſzcże nád tho wiele zoſtáło. RejPos 312v; BudBib Gen 17/16; Ktore to pánowánie [...] otrzymał: y nádto też ieſzcże niebieſkim ieſt dárowan? CzechRozm 124v (2); KarnNap F2v; StryjKron 647; GórnRozm H2v; WujNT 375; SarnStat 767 (4); PowodPr 62.

»i na koniec, na ostatek« [szyk 24 : 1] (15 : 10): LibLeg 11/137v; SeklKat G3v (2); Iudáſz [...] pana krádł/ i naoſtatęk [!] go przedáł MurzNT 66; ktory [...] był łákomym/ y złodźyeyem y ná konyec ſtał ſye zdraycą Páná y miſtrzá ſwego KromRozm III D3v; Diar 61; KrowObr C2v (3); OrzQuin B4 (2); RejAp 146; RejPos 171 (2); bárzo mu ſye prędko to goſpodárſtwo oprzykrzy/ y ná oſtatek muśi dáć wſzyſtkiemu pokóy. Strum Q4v; SkarŻyw 226 (2); CzechEp *3v; NiemObr 153; KochFr 32; ReszList 180; KochTarn 74; Ná łgarze. TRzáśni/ Pánie/ piórunem/ y biy zgóry grómem/ Ná koniec/ y ſpal ogniem weſpółek y z dómem PudłFr 26; LatHar 57; WujNT 864.

»i nawet i« (1): krzeſt [...] grzechy oczyśćia y głádzi/ á k temu odradza y odnawia/ y náwet y zbawia człowieká. WujNT 747.

»i oto« (2): then Chlop tho s stara dawna siedzi j otho domy thv na thim mieisczv ssą. ZapWar 1553 nr 2685; BudBib Dan 13/33.

»i owszem (też i)« (50): FalZioł I 116d (3); GlabGad E6 (3); RejPs 212 (3); KromRozm I Gv (2); MurzNT 58v; KromRozm II y2; Diar 82; DiarDop 106; GliczKsiąż Nv; KrowObr 190v (2); UstPraw E2v; BibRadz Gal 4/17; OrzRozm I4; SarnUzn C5 (2); GórnDworz C2; HistRzym 47v; RejPos 337 (2); RejZwierc 32v; WujJud 59 (2); RejPosRozpr c; BudBib b4v; BudNT przedm c5; KarnNap B2; ModrzBaz 57v (2); SkarŻyw 171 (2); NiemObr 9; WerKaz 305; LatHar 640 (2); A teraz poznawſzy Bogá/ y owſzem poznáni będąc od Bogá [cum cognoveritis Deum immo cogniti sitis a Deo]: iákoż ſię záś náwracaćie ku elementom mdłym WujNT Gal 4/9 (4); WysKaz 39; Y będźiemy mieć moc My y potomkowie náſzy/ y owſzem téż y Rády [quin et Consiliarii JanStat 88] króleſtwá náſzégo będą mieć tęż moc SarnStat 980 (2); PowodPr 32.

»i przedsię« (4): Chárt ná podſzcżuwácże. TO tego iáko widziſz/ ná ſmycży tárgáią/ Y przedſię v herabu/ cżáſem kiyem dáią. RejZwierz 128v; RejZwierc 58; SarnStat 413 (2).

»i przytym« [szyk 2 : 1] (3): dźiękuymy Pánu Bogu/ iż [...] przez Kápłaná dał nam ſpráwiedliwégo Królá: y przytym prośmy Páná Bogá/ áby nas raczył záchowáć [...] w łáſce ſwéy OrzQuin X4v (2); roſkázuiąc to przytym y opowiedáiąc ludziom co ſámemu Bogu należy CzechRozm 49.

»i sna(dź)« (10): kthoremu [Janowi] thoporkyem wgiſdbye okolo glowy ſchermowall y ſnacz malo nyeranyell. LibMal 1554/194; OrzRozm C3; BielKron 345v; RejAp 27; PaprPan T2; SkarJedn 324 (2); MWilkHist F4; Flawianá Biſkupá Konſtántynopolitáńſkiego/ oſądźili/ y ſnadź zámordowáli NiemObr 140; Cżekáiąc twey pomocy/ w mey teſkliwey ſpráwie/ Oſłábiałem w nádźiei/ y ſna zwątpił práwie. GrabowSet F.

»i tak« (38): MurzHist Tv; KrowObr 204 (6); Alić oto przyſzli tegoſz dniá ſludzy Izáákowi/ powiádáiąc mu/ o ſtudniey kthorą wykopáli/ y thák mowiąc [venerunt ... servi Isaac adnuntiantes ei ... atque dicentes] Leop Gen 26/32; BibRadz 1.Mach 1/51; Mącz 71a; SienLek 178v; RejPos 205; RejZwierc 183; WujJudConf 243v; StryjKron 51 (2); NiemObr 141; Będźie w cnotách pomnożony/ iáko práwie odrodzony/ y ták zwyćięży Szátáná/ ſwiátá możnego Páná. ArtKanc L19v (2); OrzJan 31 (3); WujNT Luc 24/26 (7); SarnStat 408; KmitaSpit C5; CiekPotrSzym )?(3v; Po podiezdku dáruię/ bárwę dobrą ſpráwię/ Y ták was zobopolnym weſelem nábáwię. PaxLiz E2v; SkarKazSej 685a; SapEpit Bv; KlonWor 54 (3).

»i także (też a. zaś), takież« [szyk 73 : 2] (50 : 25): Owa niegdy áby iedli/ Zá ſtoł byli obá śiedli: Y pocżęli tákież gadáć/ O nieboſzcżykach powiádáć. BierEz (2); PatKaz II 38; FalZioł I 74b (3); GlabGad I; LibLeg 11/76v; MurzHist E2 (4); abyſmy [...] rzecz każdą za podeirzaną mieli którá [...] nie ieſt wedle ſłowa bożégo [...] I także téſz ſtrzegli śię wſzelkiégo doctora/ któryby co kiedy okrom ſłowa bożego nauczáł MurzNT 81 (2); LubPs hh3 (2); KrowObr 16v (3); RejWiz 186v; I poſwięći głowę iego wten dzień/ y dni takież odłącżenia iego poświęći Pánu [et consecrabit Domino dies separationis illius] Leop Num 6/12 (2); RejFig Cc; BibRadz Ios 6/14; Przećiw ktorey [Edwidze] wiele pánow y Rycerſtwá wyieżdzáło/ takież y proceſye wychodźiły BielKron 379v (9); RejAp 97; RejPos 238v (2); HistLan E4v; RejZwierc 66 (2); WujJudConf 14; y ſpalił wyſzkę y ſtárł ná proch/ y gay (tákże) ſpalił [et combussit lucum]. BudBib 4.Reg 23/15 (2); wſtąpił Pan náſz Iezus Chriſtus do niebá ćieleſnie/ y tákże záś ćieleſnie y widomie z ſtąpi. CzechRozm 27v (3); PaprPan Cc2v; SkarJedn 245; SkarŻyw [236] (2); StryjKron 51; CzechEp 135 (7); KochPij C4; OrzJan 69; Chodźi po morzu/ y Piotrowi tákże chodźić każe. WujNT przedm 36 (3); SarnStat 706 (12); SkarKaz 5a.

»i też(e) (takież, także)« [szyk 547 : 19] (566): BierRaj 16v; BierEz G4v (3); ci onijm wſſytcy dobrze dzierżą ij téże mowią. OpecŻyw 85v (10); MetrKor 40/825 (2); PatKaz II 77v (2); ZapWar 1529 nr 2474; TarDuch E2; FalZioł I 10b (186); FalZiołUng V 119; BielŻyw 20 (5); BielŻywGlab nlb 14; GlabGad L5 (9); KlerWes A2; LibLeg 7/69 (16); WróbŻołt 55/13 (3); RejPs 153v (4); pythan ieſth przeczo [...] Cunrathowy thak barzo layal y przimawial y tiſſ ſzromyczil LibMal 1543/70v (5); SeklWyzn f2 (3); SeklKat M (3); RejRozm 397; RejKup Ev (4); HistAl C2; MurzHist N2v (3); MurzNT 31; KromRozm III F3; Diar 69; GliczKsiąż F7v; LubPs R3 (2); GroicPorz Cv; SeklPieś 31v; KrowObr 240v (9); RejWiz 15 (3); Doſtał teſz y pobrał tám Dawid Tharcże złote [Tulit quoque David pharetras aureas] Leop 1.Par 18/7 (8); Twoyći ieſt dźien y twoiá też ieſt noc/ á thyś ſpráwił świátłość y ſłońce. BibRadz Ps 74/16 (11); OrzRozm G2 (2); BielKron 79v (6); KwiatKsiąż Ov (2); Mącz 185b (5); OrzQuin B2v (5); SarnUzn F3v (4); SienLek 195 (2); LeovPrzep F2; RejAp 100 (9); GórnDworz Q8 (3); GrzepGeom F2; HistRzym 93 (3); iákie [myśli Bóg] znaydzye/ ták ie też rozumie/ y ták ye ſądzi/ y zapłáty iemu też tákież gotuie RejPos 201 (16); RejPosWiecz3 96v; BiałKat 158v; GrzegŚm 59; KuczbKat a2 (5); RejZwierc 35v (8); RejPosWstaw [414]v; BudBib Ps 77/16 (10); HistHel C4 (3); Strum B3v (2); CzechRozm 31 (51); PaprPan Cc; KarnNap A4; ModrzBaz 13; Oczko 6v; SkarŻyw 261 (8); StryjKron 427 (6); ZapKościer 1582/40v; CzechEp [414] (50); CzechEpPOrz **2; KlonŻal A4v; KochMRot B4; ReszPrz 35; ReszList 178; WerKaz 286; PudłFr 68; ArtKanc G17 (9); ActReg 61; GostGosp 80 (2); OrzJan 3; LatHar 100 (5); KołakSzczęśl C4; WujNT Hebr 10/11 (3); WysKaz 31; SarnStat 751 (11); SiebRozmyśl H3; GrabPospR L3v; PowodPr 36; SkarKaz 635a; CiekPotr 12; pocżął pić ták długo/ że ſię też vpił/ y pocżął ſię też tákże zátacżáć CzahTr K3v (2); A bodayby mię ziemiá tá pirwey pożárłá/ Y bodaybych też nagle/ á zháńbą vmárłá. PudłDydo A3v; ZbylPrzyg A2.

»i też zaś (a. zasię)« [szyk 3 : 1] (4): Náiáchał też záś y obległ iedno miáſtho obronne Leop 2.Mach 12/13; iużeś ſie náſłuchał iákie cie błogoſłáwieńſtwá máią potkáć od niego: y iákoć theż záſię ma być odmierzono/ ieſli wzgárdziſz tym ſwiętym nápominániem iego RejPos 172 (2); co wtóry álbo trzeći rok/ [jezioro] wielkim ſzumem/ y wielkiémi wodámi wzléwa/ y téż záś wyśiąka Oczko 9v.

»i tudzież« (9): BierEz Pv; LibMal 1551/166v; MurzNT 91; podz vżywaymy miłośći y tudzieſz kochaymy ſie w lubieznym obłápiániu/ aż do dnia [inebriemur uberibus et fruamur cupitis amplexibus]. Leop Prov 7/18; przyſzłá ná Mſzą iego kuchárká/ y tudźieſz podle żony [...] moiey w iedney łáwce poklękłá OrzRozm H3; BiałKaz C3v; SarnStat 323 (3).

»i więc« (1): Iżeby ie [figi] v śiebie miał/ [...] Y znimi więc tedy przyſzedł/ Kiedyby Pan z łáźniey wyſzedł. BierEz A2.

»i wnet (a. hnet)« [szyk 27 : 1] (28): Na ſkaliſtych zaś mieſcach zaśiány/ tenći ieſt/ który słuchá słowa i hnet ié z rádośćią przyimuie [et continuo cum gaudio sumens illud] MurzNT Matth 13/20 (2); GroicPorzRej C3v; Vpadł cżłowiek ná kámień rozbił ſobie głowę/ Sciął zęby/ záwárł ocży/ y wnet ſtráćił mowę. RejWiz 126; Zyd ſie tego dowiedział/ więc złoty cżyrwony/ Włożył/ y wnet mu poſłał/ do gęśi piecżoney. RejFig Dd4; RejZwierz 38; BibRadz Matth 25/15; BielKron 217v (2); GórnDworz O5v (3); RejPos 55v; KuczbKat 145; RejZwierc 64v; WujJud 83v; RejPosRozpr c4v; BudNT Matth 13/20; Oczko 20v; SkarŻyw 70 (4); MWilkHist E2v; ArtKanc R17; Kazał wnet y mnie mowił abym szedł ActReg 84; odſzedł y wnet zápomniał [abiit et statim oblitus est] iákowy był. WujNT Iac 1/24; SkarKazSej 687a.

»i zaraz(em), i razem-że« (10 : 1): Diar 96; ten wzrok ſwięty ieſt ták oſtry [...] iáko płomień ogniſty/ ábowiem przeźrzeć może áż do nagłębſzych táiemnic ſercá káżdego/ y rázemże onymże weźrzeniem zápalić może ſerce y myſl RejAp 29; BudBib 4.Esdr 14/2; ModrzBaz 98; Oczko 39v; NiemObr 55; ZapKościer 1585/59v; A ná opoczyſtych mieyſcách pośiany/ ten ieſt/ ktory ſłucha ſłowá/ y zárázem ie z rádośćią przyimuie [qui verbum audit et continuo... accipit illud] WujNT Matth 13/20; SarnStat 1210; CiekPotr 86; SkarKazSej 678a.

»i zaś (a. zasie(-ę)) (też tudzież)« [szyk 144 : 3] (147): BierEz Q2v (2); OpecŻyw 137 (2); ZapWar 1528 nr 2417; HistJóz E4 (2); MetrKor 46/118; FalZioł V 26v (2); LibLeg 10/124v (2); RejPs 120v; MurzHist S3; MurzNT Ioann 10/40; KromRozm III Kv; LibMal 1554/188; GliczKsiąż C3v (4); GroicPorz x3; KrowObr 38 (7); Przymnoſz á przyſporz Pánie Boże ludu pánu memu Krolowi thák wiele iáko go theraz ieſth/ y záſie ſthokroć więcy pomnoſz przed oblicżem páná mego krolá [Adaugeat Dominus ... ad populum tuum quantus nunc est, iterumque centumplicet in conspectu ... regis] Leop 2.Reg 24/3; w oſtátecżny dzień że mam powſtháć z źiemie/ y záś oblecżon będę w ſkorę moię [in novissimo die de terra surrecturus sum. Et rursum circumdabor pelle mea] Leop Iob 19/26 (15); prziydęć záſię y wezmę was do ſiebie [iterum venio et accipiam vos ad meipsum] BibRadz Ioann 14/3 (5); nalazł Heliaſz plácek [...] iadł y pił/ y záſię záſnął. BielKron 85 (23); GrzegRóżn H3v; KwiatKsiąż C4; Corrigo, Nákrzepczam záś y proſtuyę. Mącz 350b (4); SarnUzn G7v; SienLek 96 (7); RejAp 8; GórnDworz P4 (2); RejPos 143v (4); KuczbKat 430 (2); RejZwierc 201; BielSpr 12v; WujJud 167v (2); RejPosWstaw 44; BudBib Iudic 4/19 (3); BudNT Act 27/28; Ia zábiiam y záś ożywiam: á ránię y zás lecżę CzechRozm 5 (5); KarnNap C2v; ModrzBaz 57v; ModrzBazBud ¶6; SkarJedn 194; Oczko 9v (2); SkarŻyw 509; MWilkHist B2; dowodźi [...] Iż ſłońce á cżłowiek rodźi cżłowieká: y záś też to mowi/ iż go Bog y náturá tworzy CzechEp 183 (9); KochPhaen 21; KochMRot C; ReszPrz 82; ReszHoz 131; ArtKanc S17v; Opuśćił Iudſką źiemię/ y ſzedł záſię do Gálileiey [reliquit Iudaeam et abiit iterum in Galilaeam] WujNT Ioann 4/3; mocą ſwą drzwi ſobie otworzył/ ábo drzwi roſpuśćił y w niwecz obroćił/ y záſię ie tudzież nápráwił. WujNT 386 (5); SarnStat 17 (3); SiebRozmyśl G; SkarKaz 347b; CiekPotr 34; CzahTr G (3); SapEpit [B2].

»i (zaś a. zasię) znowu« (4): ptaſzkowie [...] ſkacżą po gáłąſkach/ y záſię znowu iáko y pirwey nadobnie ſpiewáią. RejZwierc 150v (2); ma śiedźieć ná dnie w wieży rok pro poena publica, iż ſobie równégo poymał y niewolił: y znowu ma tyle troie śiedźieć/ iáko go długo w więźieniu trzymał SarnStat 627 (2).

αα. Przy poszczególnych wypowiedzeniach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany (2383):
Dwukrotnie (988): MetrKor 37/2 (2); BierEz A3v (2); OpecŻyw 75v; KlerPow [5]; FalZioł I 34d (10); BielŻywGlab nlb 9; MiechGlab 75; Saturati ſunt filijs: et dimiſerunt reliquias ſuas paruulis ſuis. Oni y dzieći doſić maią y dzieciem ſwym imienie ſwoie zoſtawiaią. WróbŻołt 16/14; RejPs 164 (3); LibLeg 11/185v (7); RejJóz G6v (4); ZapWar 1545 nr 2646; LibMal 1548/144v (3); RejKup Ev (4); MurzHist Q3 (2); MurzNT 18 (6); KromRozm II s3v (2); KromRozm III C5v (2); Diar 65 (8); DiarDop 100 (4); GliczKsiąż C8 (10); LubPs P6 (3); GroicPorz d; KrowObr 66v (7); Y chmury kiedy przeydą iáſnieyſzy dzyeń bywa/ Y ptaſzek kiedy po dzdzu káżdy głośniey ſpiewa. RejWiz 35 (20); Leop Num 27 arg (12); RejZwierz 20v (17); Pan [...] ktory y odpuſzcza grzechy/ y przynaſza wybáwienie czáſu vtrápienia. BibRadz Eccli 2/12 (4); OrzRozm Lv (8); BielKron 354v (3); GrzegRóżn F2 (2); KwiatKsiąż P2 (8); Assidua Stilla saxum excavat, Proverbium, Y żeláżo [!] ſie przerobi/ y ſtál ſie przenośi. Mącz 18b (4); OrzQuin I4v (7); SarnUzn B8v (3); SienLek 159v (6); LeovPrzep Iv; RejAp 26v (22); GórnDworz B5 (29); GrzepGeom Gv (3); RejPos 215 marg (47); RejPosWiecz3 96v (2); BiałKat 16 (7); Ano y Miedźwiedź w leſie y ſkorá ná grzbiecie HistLan F; KuczbKat 70 (14); A kto to gniazdo ták zacne dobrowolnie ſam przez ſie ſzkárádzi ieſt podobien ku owemu ſmierdzącemu dudkowi/ czo y ſam ſmierdzi y gniazdo ſwe záwżdy záplugáwi RejZwierc 52 (105); BielSpr 5 (4); KochMon 21; A ták y táiemnicá przedśię zoſtáie/ y chleb w Sákrámenćie nie zoſtáie. WujJud 164v (16); WujJudConf 66v (2); KochList [3]; Toż ſłowo Boże podáie nam náukę [...] ktorey ktokolwiek náſláduie/ ten y Pánu Bogu ſie podoba/ y tu ná ſwiecie ſzcżęſliwie [...] żiwie. RejPosRozpr c4 (2); BudBib bv (5); BudBibKaw Av; HistHel [A2]v; Strum L2; BiałKaz K3 (2); BudNT przedm d2v (8); CzechRozm 239 (29); PaprPan M3v (2); KarnNap A4v; ModrzBaz 1v (110); ModrzBazBud ¶6; SkarJedn 42 (5); bo gdźieby tho w namiećie/ pod brogiem/ álbo w cháłáſu z chroſtu vplećiónym było/ y głowie wiátr z kurzáwą záwádźi/ y wychodząc rozpárzóné ćiáło/ prze ládá oźiębienie/ przyść o gorączkę może. Oczko 26v (6); Wſzyſtek źwiérz móy ieſt/ y co w leśiéch tije/ Y co po górách ſkáliſtych żije. KochPs 75 (10); SkarŻyw 398 (31); Bo y mdła Czáplá czáſem Iáſtrząbá vbije/ Y Wąż rychley vkąśi/ kiedy ſię wkłąb zwije. StryjKron 240 (4); ZapKościer 1582/69 (2); Bo wżdy febrę y widzę y cżuię gdy ieſt CzechEp 45 (49); CzechEpPOrz *2 (4); y wąſka drogá ktora wiedźie do żywotá/ y máło tych ktorzy ią znáyduią. NiemObr 115 (11); KochDz 104; KochWz 139; ReszHoz 137 (2); ReszList 170 (3); WerGośc 232 (2); KochPam 83; KochPieś 17; KochTarn 76; PudłFr 17; GórnRozm Bv (4); KochWr 27 (2); ActReg 57 (25); GostGosp 56 (2); GostGospPon 169; KochCz A4v; KochPij C2; GrabowSet A2v (2); KochFrag 18 (2); OrzJan 103 (6); LatHar 104 (29); KołakSzczęśl B4; RybGęśli C2v (2); Iamći ieſt on páſterz dobry: y znam moie/ y znáią mię moie [et cognosco meas et cognoscunt me meae]. WujNT Ioann 10/14 (52); WysKaz [23] (3); JanNKar F; SarnStat 4 (21); Pánowie Senatorowie/ wſzyſtko pomoderowáć mogą/ dogadzáiąc temu/ áby y wilk był ſyt y báran cał zoſtał. GrabPospR Nv (5); KmitaSpit A2v (2); PowodPr 31 (7); SkarKaz 7a (21); VotSzl E2v; Y iam człek, y tyś cżłowiek CiekPotr 36 (6); GosłCast 44; SkarKazSej 680b (3); PudłDydo B4v; SzarzRyt A2v (3).

Połączenia: »ktemu i ... i« [szyk 2 : 1] (3): BielKron 54v; káżdy miłuie ſámego śiebie: á ktemu/ y ſam ſobie wiele przywłaſzcża/ y chce áby mu drudzy tákże więcey niżli przyſtoi przywłaſzcżáli ModrzBaz 17v; Tymeś więtſzéy kaźni godźien żeś y bliźniégo obráźił/ y ktemu żeś śię vpił. KochPij Cv.

»i ... i także« [szyk 2 : 2] (4): A ná wieki nie ſpytáią ieſli iadł pan Zyęć/ álbo gdzie konie ſthoią/ że cżáſem nieborak Zięć y ná cżcżo ſie vpije/ y tákże y ſpáć do brogu gdzie polezie. RejZwierc 31; CzechRozm 156; KochPhaen 19; Od inſzych tákże/ y inſzych ſię błędow náucżył/ y ták ieden powrozek ſkręćił z błędow kácerſkich/ drugi z vporu żydowſkiego. ReszPrz 41.

»(także) też i ... i« [szyk 19 : 15] (34): RejPs 140v; Diar 77; LubPs A5v; KwiatKsiąż H (2); OrzQuin E4 (2); A wſzákże gdy s począthku wodkę pśinkową pije łatwie vpłáwy ſtáną: tákże też y ſok babczány pijąc y w máćicę kłádąc. SienLek 111; RejPos 129v; rozważnemu cżłowiekowi pilnie trzebá obacżáć/ y co od kogo bierze/ y co też prze kogo cżyni RejZwierc 99v (5); BudBib b; A potym téż y Dawidá przypomina/ y iego ſłowá przywodźi CzechRozm 211v (3); KarnNap A2v (2); ModrzBaz 56 (3); SkarŻyw 321; CzechEp 202 (5); KochFr 75; ActReg 27; WujNT 382; SarnStat 898; KmitaSpit C4.

»nadto jeszcze i ... i« (1): Nádto ieſcze/ y z rámieniá mego vczyń tęn Státut/ y każ go obwołáć GórnRozm N2v.

»na koniec i ... i« (1): Ale iż nákoniec y nalepiey látá ſwe tu ſtrawiwſzy/ y naſpokoyniey ſię z tym świátem rozłącżywſzy/ niepodobna mi przedſię rzecż wytrwáć ſurowość gniewu twego LatHar 644.

»zaraz(em) i ... i« (7): GórnDworz P6 (2); KuczbKat 20; BudBib c3; Do Iendrz: Pátr. TO nie grzeczy/ Iendrzeiu/ że zárázem y ty Na fébrę ſtękaſz/ y ia łeb noſzę záwity. KochFr 55; GórnRozm C4v; Záraz y rozum przepił/ y przegrał iśćiznę. KlonWor 68.

Wielokrotnie [w tym: trzykrotnie (116), czterokrotnie (10), sześciokrotnie (3), siedmiokrotnie (1)] (130): RejPs 94v; RejKup cc2; MurzNT 56; Bo wiem że w tey ſklenicy wſzytko iuż wieſz ná mie. Y gdzye mieſzkam/ y ſkądem/ y iáko mię zową RejWiz 61v; Leop 1.Cor 15/1; RejZwierz 58v (2); Gdyż ná to Kryſtus y vmárł/ y powſtał/ y ożył/ aby y nád vmárłymi/ y nád żywiącemi pánował. BibRadz Rom 14/9 (2); OrzRozm Q2v; BielKron 90 (3); vyrzyſz wſzythko máło nie ná oko/ y co ſie działo y co ſie theraz dzieye/ y co ſie w krotkim cżáſie dziać ma/ y co ſie tocżyć álbo ſpráwowáć ma ná wſzythkim ſwiecie RejAp BB4v (9); RejPos 184v (16); RejPosWiecz2 95; GrzegŚm 5; KuczbKat a2 (2); RejZwierc 27v (27); WujJud 216 (3); BudNT przedm c3v (2); Ale ná tym ſámym przeſtawam/ y tego ſámego y wyznawam/ y chwalę/ y wzywam. CzechRozm 3v (2); ModrzBaz 28 (8); y ſpiąc/ y chodząc/ y cżytáiąc/ y robiąc/ y iedząc/ y pijąc/ y żegluiąc/ w ten ſię páncerz vbieray SkarŻyw 399 (4); StryjKron 532 (2); CzechEp 187 (5); NiemObr 30; PudłFr 50; GórnRozm H3 (2); ActReg 93 (3); LatHar [249] (4); wſzytcy iákmiárz haeretycy y Graekowie byli/ y w Graecyey powſtawáli/ y tám mieſzkáli/ y nie w inym ięzyku/ iedno w tym ktorego vżywáli/ piſmo S. fałſzowáli. WujNT przedm 11; Aż do tey godźiny y łákniemy/ y prágniemy/ y nádzy ieſteſmy/ y bywamy policzkowáni/ y tułamy ſię/ y prácuiemy robiąc właſnymi rękomá [Usque in hanc horam et esurimus et sitimus et nudi sumus et colaphis caedimur et instabiles sumus et laboramus]. WujNT 1.Cor 4/11 (8); SarnStat *6 (2); WitosłLut A5v; KmitaSpit A2v; SkarKaz 203a (4).

Połączenia: »i ... i ... i na koniec« (1): przetoż y potrzebámi rozlicżnymi [...] obłożeni być muśimy/ y przypadkom rozmáitym podlegamy/ y nákoniec od cżęſtych pokus wolni być nie możemy. LatHar 576.

»takież i ... i ... i« (1): Diaſcorides [...] onym iżeby kto ſobie ranę z złych kroſt vcżinioną zaſipował/ thakież y dziwe mięſo zgania y goij mocznie, j krew znoſa płynączą zaſtanawia. FalZioł I 62a.

»też i ... i ... i« [szyk 3 : 3] (6): FalZioł I 24a; A tu ſie iuż pilno vcż [...] s tych dziwnych ſpraw iego: y iáko maſz nań wołáć/ y iáko go maſz vbłágáć w gniewie iego/ y co też záſię ofiárowáć maſz przed ſwiętym Máieſtatem iego RejPos 215; bo ie theż y ogniśći wężowie kąſáli/ y zyemiá ſie z nimi západáłá/ y ogień ie z niebá palił RejZwierc 204; CzechRozm 214; SkarKaz 518a; VotSzl C4v.

β. W wypowiedzeniach zaprzeczonych: ani, ni (983): ZapWar 1502 nr 1906 (77); ListRzeź w. 8; BierEz Q4 (5); OpecŻyw 78 (4); ForCnR A3; MetrKor 40/812; FalZioł V 35v (3); Przeto też białym głowam nie tak cżęſto cieka krew z noſa y nie miewaią cżęſtich bolącżek pod pachą GlabGad B (3); MiechGlab nlb 6; LibLeg 11/168 (15); RejPs 44; ComCrac 12; RejRozpr H4v; SeklKat K4v; RejKup cc6v; MurzHist A4v (2); MurzNT Ioann 12/5 (11); KromRozm II v3; KromRozm III P5; LibMal 1554/184v; Diar 40; DiarDop 115 (2); GliczKsiąż I5 (4); LubPs Lv (3); Bo ony [niewiasty] nieumieią ſye ſzkody vwiárowáć/ y práwá vmieć nie ſą powinny. GroicPorz xv (11); Bo y máła brodaweczká twarzy białey głowie/ Nie oſzpáći y nie wádźi nie piękney Oſobie. GroicPorz Rej C4; KrowObr 13 (83); RejWiz 7v (4); Przyiaćielowi więrnemu [!] żadna rzecż niemoże być przyrownaná/ y nie ieſt słuſſna wagá złothá y ſrebrá przećiw dobroći wiáry iego [Amico fideli nulla est comparatio et non est digna ponderatio auri ... contra bonitatem fidei illius]. Leop Eccli 6/15 (23); RejZwierz 77v (5); BibRadz I 5a marg (22); iuż dźiad y oćiec dawno onych Caus pomárli/ ſynowie ieſzcze końcá niemáią/ y mieć podobno nie będą OrzRozm T4v (3); BielKron 93v (3); GrzegRóżn [M4]v (3); Nieucżyłem ſię w Lipſku/ ani w Pradze wiari/ I niewiem iako kążą [!] w Genewie ufari. KochSat Bv; KwiatKsiąż P3v; OrzQuin H; SarnUzn E8 (2); SienLek 123; LeovPrzep I2; GórnDworz Lv (2); RejPos 27 (17); RejPos Wiecz2 90v; RejPosWiecz3 97; BiałKat 58v (6); BielSat H; GrzegŚm 1 (4); KuczbKat 180 (2); nie gryzie mu iuż hárnáſz grzbietu y iuż go nie ták cżęſto ſzoruie. RejZwierc 176v (8); BielSpr 69v; WujJud A4v (9); WujJudConf 163 (3); RejPosRozpr c (2); RejPosWstaw [413]v (2); Y rzekł nieśćiągay ręki twey ná Młodzieńcá/ y nie cżyń mu nic BudBib Gen 22/12 (26); Strum O4; BudNT Ioann 15/22 (11); CzechRozm 81 (19); PaprPan B3; KarnNap ktv; ModrzBaz 1v (15); SkarJedn 44 (9); Oczko 24v; KochPs 36; SkarŻyw A4v (53); MWilkHist C (2); Nie ſobie ptaſzek miłych dziatek rodźi/ Y owcá w wełnie nie dla ſiebie chodzi StryjKron 279 (3); CzechEp 47 (44); NiemObr 26 (13); KochFr 88; ReszPrz 19 (3); ReszHoz 121; ReszList 190; WerGośc 229 (3); ZapKościer 1585/54v; A nie wierzę ábyś go [męża] miotłą nie bijáłá/ Y wotum mu do rády ſámá nie piſáłá. BielSjem 10; ArtKanc L9v; GórnRozm L4v (3); PaprUp I2v (2); ActReg 44 (13); Kmieć ktory vgoru przede żniwy nie poorze y ſpráwowáć nie pocżnie/ tedy mu Vrzędnik/ Włodarz/ vrobek ma hámowáć. GostGosp 44 (2); Phil D3 (3); GrabowSet R4v (3); OrzJan 125 (2); LatHar [+10] (25); KołakCath C2; KołakSzczęśl B; Aczći ſię Bogá nie boię/ y człowieká ſię nie wſtydam [Etsi Deum non timeo nec hominem revereor] WujNT Luc 18/4 (67); JanNKar D4 (2); SarnStat *6v (56); GrabPospR N3v; PowodPr 8 (4); áby zábijáiąc źwierzętá/ do okrutnośći ſię nie zwyczáili/ y potym ſię do roźlania krwie ludzkiey nie ſpoſobili. SkarKaz 314b (37); VotSzl C2v (3); lecz ieſzcze niemogę obaczyć, Y ieſzczem ſię do końcá nie námyślił, cobym Z tych dwu rzeczy miał rádniey obráć ſobie CiekPotr 16 (8); GosłCast 73 (2); SkarKazSej 662b (15); Wilkiem to zową/ choć nie kąſa koni/ Y koz nie goni. KlonFlis F3; kupcá Niechćiey mądrego/ ſzukay ſobie głupcá/ Coby koſtrzewy nie znał y dla rymy/ Nie cżuł ſtęchliny. KlonFlis H2 (4); Trąd nie leći ná pole y nie nośi miodu: Lecż záwſze w vlownicy śiedźi/ pilen chłodu KlonWor 45 (3); PudłDydo Bv; ZbylPrzyg ktv; SzarzRyt B4.

W charakterystycznych połączeniach: i jeszcze (1), i już (1), i potym (2).

Połączenia: »(... ani ... ani ...) ani ... i« (34): ZapWar 1518 nr 2208 (12); LubPs hh5v; KrowObr 154v (2); Mifibozeth też ſyn Saulow/ wyſſedł w drogę przećiwko krolowi nieumywſzy nog: áni oſtrzigſſy brody: y chuſt ſwoich nieprawſſy [Miphiboseth ... descendit in occursum regis, illotis pedibus et intonsa barba; vestesque suas non laverat] Leop 2.Reg 19/24; Niechwalże Bogow ich/ áni im ſłuż/ y nienáſláduy ſpraw ich BibRadz Ex 23/24; Tedy mu ná to nie przyzwalay/ áni go w tym ſłuchay/ áni mu folguy áni ſie theż nád nim zmiłuy/ y nie chćiey go w tym táić. BibRadz Deut 13/8 (6); LeovPrzep F4v; WujJud 207; ModrzBaz 136; wſzakeś/ miły oycże/ nikogo nie zábił/ ániś krzywo przyśiągł/ y niceś ták wielkiego niepopełnił. SkarŻyw 295 (2); CzechEp 94; Nie będźie ſię wádźił/ áni będźie wołał/ y żaden nie vſłyſzy po vlicách głoſu iego [Non contendet neque clamabit, neque audiet aliquis ... vocem eius]. WujNT Matth 12/19; lecz oni [...] áni ſię żenią/ áni zá mąż idą y vmrzeć więcey nie mogą [neque nubent neque ducent uxores neque enim ultra mori poterunt] WujNT Luc 20/36 (3); SarnStat 702 (2); y mowić może/ że ia piſmá czytáć nie vmiem/ áni go rozumiem y o nimem nie ſłychał SkarKaz 418a.

»(... ani ...) ani ... i ... ani« (2); Iakom ya [...] nye nachodzil Sklomya [...] anym mv vylovil ryb ploczicz hy karpy hy na pozithek svoy nyeobroczil anym go hu skodzil ZapWar 1538 nr 2428; yakom ya nyevygahyl anym skazil laszv hy Gayv [...] a nym ych Cmyothkom nye przedaval hy gwalthom [!] zadnego nyehudzielal a nym Sthanyslawa Mrocowskiego hu skodzil ZapWar 1529 nr 2430.

»... ani ... i k temu« (1): Zámku [...] ku rządzeniu [...] nie náznáczymy áni żadnym ſpoſobem nie będźiem konferowáć: y ktemu żadnégo z tákowych ná Stároſtwo [...] niechcemy dáwáć SarnStat 891.

»... ani też ... i« (1): BLogoſláwiony tho mąż/ ktory nie odſſedł zá rádą przewrotnych áni theż ná drodze grzeſſnikow ſtánął/ y ná ſtolicy pośmiewcow nie ſiedział [Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum et in via peccatorum non stetit et in cathedra pestilentiae non sedit]. Leop Ps 1/1.

»i ani« (1): OBráżenié Máieſtatu Królewſkiégo [...] niechcemy áby miáło indźiéy mieyſce: y áni ma bydź ná inné oſoby [...] wyćiągáné SarnStat 43.

»(i ...) i ... ani (... ani)« (10): yakosch my [...] nyeprzeoralismy Myedze [...] hy oney yeszmy nyeskazili any othiąly [ny] vnyemaley cząsczi ophschem posianey na kaviączinye a nyszmy posiely nasienyem konopnem ZapWar 1542 nr 2450 (4); Prorok powiedział: Iżem y o Bábilonie nie ſłychał/ y Dániełá tego nie znam/ áni thego dołu wiem gdzie ſiedzi. RejZwierc 202v; Bo [...] Iehowá Bog twoy/ nieopusći ćię/ y nie roztráći ćię/ áni zápámięta przymierza oycow twych [Quia ... Deus tuus non derelinquet te, et non disperdet te, et neque obliviscetur pacti patrum tuorum] BudBib Deut 4/31; CzechEp 275; ActReg 165; áby nápotym przez pewnégo Aktorá/ y rzeczy wyráżonéy nie ſkázowáli/ áni Pozwów iákichkolwiek dawáli. SarnStat 560; bo nie vználi tey łáſki co my: y tákich do dobrze czynienia pomocy nie máią: áni tákimi obietnicámi [...] zmowieni nie ſą SkarKaz 312b.

»... i ... ani ... i ... i« (1): yako ya sbraczią swoyą nyenayachal na hymyenye pracze Ianove hy nyebralem mv Chrosthv sosnovego hy brzozovego [...] a nym vyosl go przesz swe robothnykj nahymyenye swe hy tamgomj [!] nyeothnosil hy nyehuskodzilem go ZapWar 1535 nr 2446.

»i ... ani ... ani też ... ani też« (1): gdy mię co od złego cżłowieká potka/ ktory y Bogá nie zna/ áni ſie go boi/ áni też pátrza ná pośćiwość ludźiom przywoitą/ áni ſie też ludźi wſtyda CzechRozm 228.

»i owszem (też)« (7): GlabGad I2v; GliczKsiąż M5; A ták potrzebá ſię thego obawiáć/ by nam przezeń tá cżąſtká nágániona nie zgińęłá/ y owſzem też [sed et] áby wielkiey Boginiey Dyany kośćioł nie był nizacż mian BibRadz Act 19/27; GrzegRóżn L3 (2); KwiatKsiąż E2v; Bo Chryſtns [...] ſam nie ſpráwował ná świećie kroleſtwá tego świeckiego/ y owſzem rządu rzecży poſpolitey świeckiey/ ktory ná ten cżás był/ nie odmieniał SkarJedn 203.

»i też« (13): ZapWar 1507 nr 2035 (2); OpecŻyw 65; Diar 88; Nigdy ſmy ſie im nieſprzykrzyli/ y nigdy też nie doſtawáło cżego w trzodach twoich [Nunquam eis molesti fuimus, nec aliquando defuit quidquam eis de grege] Leop 1.Reg 25/7 (3); UstPraw C4v; ſtrzeż thego/ ábyś tám żadnéy inſzéy Ryby nie ſadzał/ y żeby théż skądkolwiek Wodá do nich nie przyſzłá. Strum P; CzechRozm 36 (3); CzechEp 346.

αα. Przy poszczególnych członach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (54), trzykrotnie (3) (57): LibLeg 10/98 (2); Diar 37 (3); DiarDop 112 (3); ocży ſwe záwárli: áby kiedy y ocżymá niewidzieli/ y vſſymá nieſlyſſeli/ y ſercem niezrozumieli [ne quando videant oculis et auribus audiant et corde intelligant] Leop Matth 13/15; Zyẃ ſwą trochą pocżćiwie/ á nie boy ſie śidłá/ Y w pyſk kiyem nie wezmieſz/ y nie ſtłukąć ſkrzydłá. RejZwierz 125v; Mącz 350d; RejPos 9; Coż chceſz cżynić moy miły brácie/ ábyś y onych ták poważnych zákłádow nie ſtráćił/ y tą świnią ſproſną ták iáko ſłyſzyſz nie zoſtał? RejZwierc 130 (4); WujJud 113v (3); Ryby do niego [stawu] wſádźiwſzy/ y drugich nie trzebá ſádzać/ y nie trzeba ſye iuż o nié ſtáráć Strum H4v; ModrzBaz 44 (9); SkarJedn 196 (2); SkarŻyw 567 (2); CzechEp 4 (5); ále tęn pobłądźi/ ktory y ſam w ſobie nie ma rády y niczyiey rády ſłucháć niechce. GórnRozm H3 (2); KochWr 32 (2); ActReg 97 (5); GostGosp 62; LatHar [+12]v (2); SarnStat 967.

Połączenia: »i ... i ... i nakoniec« (1): wielu rzecżom wiárę dáieſz/ ktorych y nie widźiſz/ y nie rozumieſz/ y nákoniec nigdy ich doſkonále rozumem nie ogárnieſz LatHar 381.

»takżeć i ... i« (1): Tákżeć haeretycy y nie znáią piſmá/ [...] Y mocy Bożey nie znáią WujNT 171.

»też i ... i« [szyk 3 : 1] (4): KrowObr 3v; Bo być iſtność iáka tám nie byłá/ pewniećby iuż też tám y ieſth nie był i nic nie było. RejZwierc 9v; Gdyż tu tego napierwey trzebá było dowieść/ iż Papież/ y krolem nie ieſt/ y nie ieſt też twarzy niewſtydliwey. CzechEp [383]; SarnStat 107.

γ. Z zaznaczeniem ciągłości trwania stanu lub czynności, czy też ich kontynuacji (930): MetrKor 31/621 (3); OpecŻyw 64 (5); VKázal ſie cżaſow tych ij ieſſcże ieſt cżlowiek wielkié tznoty/ ktoremu ijmię ieſt Iezus Kryſtus OpecŻywList C; PatKaz I 9 (3); PatKaz II 43 (14); PatKaz III 97v (3); ZapWar 1526 nr 2337 (8); HistJóz Av; TarDuch D4; FalZioł +2v; GlabGad L7; Było z dawna y ieſt po dziſieyſzy dzien w naſzych ſtronach mnoſtwo rzecży znamienitich MiechGlab *2v (2); Gdyſſ tha zyemya pokuczka [...] koronye polſkiey wlaſzna y dziedziczna bila y yesth y ma bicz navyeky LibLeg 6/159v (27); WróbŻołt Y4v (2); ComCrac 13 (2); SeklWyzn d2v (13); RejJóz K3v; SeklKat N4 (5); HistAl E7v (3); KromRozm I [P2] (8); MurzHist B2 (5); MurzNT 56 (2); KromRozm II bv (11); yáko ſye ty ſlowá máyą rozumyeć/ á yáko ye koſcyoł krzeſciyáńſki rozumye y záwſſe rozumyał. KromRozm III H3v; Yużeś ſlyſſał z dowodow piſmá S. [...] iż inácey ſye rzecz ma/ y yeſſcze dowodnyey vſlyſſyſz. KromRozm III O8v (37); LibMal 1554/184v; Diar 65 (3); DiarDop 117 (2); yáko to było dawno y po dzis dzyeń yeſt zá Pretwicá/ Kſiążęcyá Wiſnyowyeckyego GliczKsiąż K7v (2); LubPs V6v (7); GroicPorz z (3); KrowObr 48v (10); RejWiz 113v (4); Leop 4.Esdr 4/30 (2); OrzList e2 (4); UstPraw I2; RejZwierz 78; Ná tom ia ták odpowiedźiał/ Dawnoćiem ia to mowił/ y theraz mowię/ y będę mowił. BibRadz 4.Esdr 9/14 (6); OrzRozm Q2 (2); BielKron 380v (39); GrzegRóżn N (2); KwiatKsiąż P; Mącz 284d (2); OrzQuin C2v (11); Prot A4 (2); SarnUzn C8v (4); SienLek 12v (2); LeovPrzep H3v (5); RejAp 16v (52); GórnDworz Z6 (3); ktory [wąż] ieſzcże w Ráiu pokąſał przodki náſze/ y ieſzcże dziś vſtáwicżnie kąſa nas nędzne potomki ich RejPos 108v (69); RejPos Wiecz2 90v; RejPosWiecz3 97; BiałKat c3v (9); GrzegŚm 52 (5); RejZwierc 11v (9); Z Dawná y tych cżaſow ſtarzy walecżnicy Woyſko ná cżterzy gráni ſtánowili/ y po dźiś ták cżynią BielSpr 24v; WIele ſie thego przygadzáło zá ſthárych ludźi y dźiś ſie przygádza BielSpr 48v (4); WujJud 13v (17); Pan Bog ſam mowił Pátryárchom/ Prorokom/ y Apoſtołom/ y ieſzcże po dźiś dźień mowi záwſze do nas przez Piſmo ſwoie święte. WujJudConf 28 (16); RejPosRozpr c4 (3); RejPosWstaw [1432] (3); BudBib 4.Esdr 9/14 (2); MycPrz II C3v; BiałKaz G3v (9); BudNT przedm dv (5); koniec wźiąć miáło/ y iuż wźięło CzechRozm 78v; ſámże ná nie ná onych pocżątkách duchá ſwoiego [...] wylał: y teraz tákże wedle woley y vpodobánia ſwoiego [...] wylewa. CzechRozm 187 (34); PaprPan Ee4 (2); wſzyſcy ludzie [...] ſie áż do tych miaſt/ z męſkiey y niewieśćiey płći rodzili/ rodzą/ y potym rodzić będą KarnNap A4 (3); ModrzBaz 71 (3); SkarJedn A8 (15); Oczko 11 (2); Nie odſtąpi mnie móy pan/ záwżdy z łáſki ſwoiéy Dawał mieyſce/ y dawa/ y da prośbie moiéy. KochPs 6 (4); SkarŻyw 26 (13); ZapKościer 1580/10 (3); StryjKron 792 (4); Iákoſmy przedtym powiedáli/ y teraz záśię mowię CzechEp 116 (47); od dawnego cżáſu ſtáráli ſię / y dźiśia ſię ſtáráią o tákowe forytarze NiemObr 65 (11); KochFr 66; KlonŻal A2 (2); [Kościoł rzymski] záraz z przodku był iákoby mátką wſzyſtkich inſzych kośćiołow/ y teraz ieſzcże zá táki ieſt miany ReszPrz 105 (9); ReszHoz 134; ReszList 183 (3); WerGośc 211; WerKaz 294; KochPieś 9 (2); GórnRozm F3v; PaprUp D3 (6); ZawJeft 39; ActReg 46; GórnTroas 23; Których kośći iuż dawno w prochu nieznáć: ále Sławá kwitnie/ y kwitnąć záwżdy będźie w cále. KochFrag 51 (2); OrzJan 66 (3); LatHar 32 (5); KołakCath B3v; RybGęśli A3 (2); WujNT Hebr 6/10 (40); JanNKar C2 (4); SarnStat 11 (103); SiebRozmyśl F2v; PowodPr 44; SkarKaz 637b (16); VotSzl C2v (2); CiekPotr 6 (4); CiekPotrŚredz )?(4; wilcy plác y zwyćięſtwo otrzymawſzy nośili w pokoiu/ y noſzą bárány/ iáłowice CzahTr D3v; GosłCast 6 (5); SkarKazSej 704a (2); SapEpit Bv; KlonWor 13 (2); Tyś ieſt nádźieią moią/ moy obrońcá/ Y będźieſz w kożdey potrzebie do końcá. SzarzRyt A4v (2).

W charakterystycznych połączeniach: i dziś (a. dzisia) (40), i dziś jeszcze (8), i jeszcze (51), i jeszcze dziś (1), i jeszcze po dziś dzień (4), i już (1), i po dziś (3), i po dzisiejszy dzień (1), i po dziś dzień (4), i potym (8), i teraz (19), i teraz jeszcze (5), i teraz już (1), i teraz także (1), i teraz zasię (1), i zawsze (13), i zawżdy (23), już ... i jeszcze (2).

Połączenia: »i owszem« (2): to ſobye zoſtáwili biſkupi/ iż obránymi álbo myenyonymi brákowáć mogą/ y owſſem máyą. KromRozm III K2 (2).

»i też« [szyk 2 : 1] (3): A zaplaczywschi swoie prawe mytho [...] Iest y badzie theż ym zaſye wolno wroczicz sye do swich ziem LibLeg 6/78v; Są też y bywáły zgromádzenya dla ſpraw nyeyákich bogomyſlnych KromRozm III A5v; CzechEp 323.

»(też) i snadź (jeszcze)« (2): Było też y ſnadź yeſſcze yeſt wyele ludźi/ ktorzy bogá nyeznáyą KromRozm III B8v; Co theraz doſić dobrze ći co żywyą cżynyą/ y ſnadź wyęcey cżynić będą GliczKsiąż K8.

αα. Przy poszczególnych wypowiedzeniach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (32), trzykrotnie (2) (34): prziszyagamy milemv bogv [...] y wſthki m [!] szwyanthem y slvbvym y slvbiliſzmy y davamy ydalyſzmy LibLeg 6/158v (3); RejKup n3; Tyć ſą i dźiś i zawſzé były/ przeciwko práwdźie pańſkiéi MurzNT 116 (2); z ktorą [intencyją] i wczora chcieli ku KJM iść i dziś byli gotowi Diar 55 (5); Gotowiśmy my i byli zawżdy i sąśmy teraz tego wszytkiego prosić u KJM DiarDop 118; BibRadz *2; BielKron 46; ktorzy y ná ten cżás przy nim wiernie ſtali/ y potym aż do ſkońcżenia) ſwiátá ſtać mieli. RejPos 133; omylácżow záwżdy wiele było/ y [...] wiele y dziś ieſt/ y záwżdy będzye áż do ſkońcżenia ſwiátá tego. RejPos 187v (3); RejZwierc 40 (2); Tegoſz Kośćiołá Swiątość Pan Bog rozmáitymi cudámi y przed tym okázował y po dźiś dźień okázuie ná rozmáitych świętych mieyſcách WujJud 133; Mſza y byłá przed wámi/ y ieſt y będźie po wſzyſtkim świećie. WujJud 230v; ModrzBaz 128; StryjKron 59; To ia tedy z ſwoią bráćią y twierdźiłem przedtym y twierdzę teraz CzechEp 212; z ktorey to wſzytko pochodźi/ cokolwiek Chriſtus pan/ y cżynił/ y cżyni y cżynić będźie. NiemObr 107; O co iákom przed tym [...] Páná Bogá [...] proſił [...] ták y teraz proſzę y ná potym proſić będę ReszPrz 113; Bo to ćiáło y ten rozum ćieleſny/ y ná on czás był przyczyną/ [...] y dziś czyni WujNT 333; Y oznaymiłem im imię twoie/ y oznaymię [Et notum feci eis nomen tuum et notum faciam] WujNT Ioann 17/26 (4).

W charakterystycznych połączeniach: i dzisia ... i przedtym (1), i dziś ... i wiecznie (1), i dziś ... i zawsze (a. zawżdy) (2), i ... i dziś (1), i na on czas ... i dziś (1), i na ten czas ... i potym (1), i przedtym ... i po dziś dzień (1), i przedtym ... i teraz (1), i teraz ... i na potym (1), i wczora ... i dziś (1), i zawżdy ... i teraz (2).

Połączenia: »i ... i jeszcze« (2): GórnDworz V7; Y vwielbiłem/ y ieſzcze vwielbię [Et clarificavi et iterum clarificabo]. WujNT Ioann 12/28.

»i ... i też« (1): yakom yatho satrzymal sbrathem szvem danielem y oczyecz dzyath moy satrzimal vyszy trzech lath wpokoyv y yathesch trzymam ponym vedluk prava mego ZapWar 1523 nr 2289.

δ. Z odcieniem następczości: (25): a on poſſedl y hoſpodara mego zyemye woyowal LibLeg 11/167v; OpecŻyw 118; PatKaz III 104; GliczKsiąż G5; KrowObr 81v (4); Leop 3.Esdr 6/3 (2); BibRadz Gen 19/34; Helizeuſz [...] wſtawſzy ſzedł zá Heliaſzem/ y ſłużył mu. BielKron 85 (3); A oná pothym wyſzłá z mátką ſwoyą/ y rádziłá ſie iey ocżby prośić miáłá. RejPos 320v (2); pokwápiłá ſię do Hieruzálem y wybádáłá mieyſce męki Páńſkiey. SkarŻyw 398 (4); iáko Ezáiaſz przepowiedźiał/ iż ſam Bog przyidźie y zbáwi nas CzechEp 340; idź/ przeday co iedno maſz [...] á przydź/ y podź zá mną [et veni, sequere me] WujNT Matth 19/21 (4).
ε. Z odcieniem przyczynowości: bo, ponieważ (7): Diar 33; Sláchetneć yeſt záwżdy małżeńſtwo/ ále friyerze/ gámraty/ y cudzołożniki záwżdy pan Bog karze/ y nyechce nigdy cyerpyeć tey złosći w rodzáyu ludzkyem GliczKsiąż P2; LubPs Y3; Thedyć oni ſámi zoſtáną w kłamſtwie / y wyznawáią/ że oni według Sofiſtiki ſwey dwu Bogow máią GrzegRóżn B2; KwiatKsiąż Mv; Ten tedy Ceſarz [...] zezwał [...] Biſkupy y mnichy [.,.] y chćiał áby z iego onymi Heretyki przed nim diſputowáli SkarŻyw 299; KołakCath A3v.
ζ. Z odcieniem rozłączności: albo, bądź, czy też, lub (92): Też kto ma zadzierżenie wodi y kogoby niedzwiadek vijadł/ ieſt lekarſtwo oſobne FalZioł I 139d (2); LibLeg 10/96 (2); LibMal 1547/136; RejKup x2v; MurzNT Ioann 8/14; GroicPorz kk2 (3); KrowObr 153 (4); RejWiz 134; niech też niebędzie cżárownik y cżárnoxiężnik áni ktory by ſie dokładał wieſcżkow/ ábo inych przepowiedácow/ y ktory by ſie od vmárłych dowiadował prawdy [nec inveniatur in te qui ... observet somnia ... nec qui pythones consulat ... aut quaerat a mortuis veritatem]. Leop Deut 18/11 (2); Ludu moy y cożem ci vćżynił/ y w cżymem ći ſię vprzykrzył? BibRadz Mich 6/3 (4); BielKron 79v (2); GrzegRóżn Cv; Kto dziś zamek założy? kto klaſztor zbuduie? Kto panu miaſto puſci/ i ſummę daruie? KochSat B; Spargite me in fluctus, vastoque immergite ponto, Wrzuććie mie w rzekę y vtopcie w głębokim morzu. Mącz 403d; OrzQuin Aa2 (2); SarnUzn G7; GórnDworz C6v (2); RejPos 312 (3); GrzegŚm 46; RejZwierc 237v; Strum H4v (2); CzechRozm 231v; ModrzBaz 43 (3); choremu wodę ćiepliczną pić dáią [...] káżdému ztych dobrze ſye przypátrzywſzy/ ieſli gorączki niémáſz/ ieſli ſye opuchliná nie záczęłá/ y ieſli co nie ſzkodźi wtém ćiele/ coby pogorſzenié rádczéy/ niż poprawę nioſło Oczko 22v; SkarŻyw 457 (4); ZapKościer 1580/13; CzechEp 79 (3); KochFr 78; ReszPrz 56; PudłFr [3] (2); PaprUp Iv; ActReg 68; LatHar 133; ále niewieſz ſkąd [duch] przychodźi y (marg) ábo (–) dokąd idźie [sed nescis unde veniat aut quo vadat] WujNT Ioann 3/8; miáſto tego cobyśćie mieli mowić: Będźieli Pan chćiał: y/ Ieſli będźiem żywi/ vczynimy to ábo owo [dicitis ... pro eo ut dicatis: Si Dominus voluerit et: Si vixerimus, faciemus hoc aut illud]. WujNT Iac 4/15 (5); SarnStat 194 (18); Gdyby widźiał á ono kogo ćwiertuią/ á mogłby go wybáwić/ y byłby winien/ y toby mu obiecał: coby zá okrućieńſtwo było ſercá twego/ gdyby tego nie vczynił? SkarKaz 386b (4); KlonWor 25; SzarzRyt C3v.

Połączenia: »... albo ... i« [szyk 1 : 1] (2): Ieſli kiedy zámknę Niebo/ ták żeby deſſcż niebył/ y ieſlibym roſkazał y przykazał Száráńcży wyżrzeć co ná źiemi: álbo bych przepuśćił mor ná lud moy: A lud moy náwroćiwſſy ſie [...] modlilbi mi ſie/ [...] ia theſz wyſlucham z niebá [Si clausero caelum ... et mandavero ... locustae ... et misero pestilentiam] Leop 2.Par 7/13; Dobrze też przećiw gliſtom wierćieć lebiodkę z koźim mlekiem/ álbo Izop z pieprzem pić/ y ſam Izop w piwie wárząc onę iuchę pić/ thákże y piołyn. SienLek 103.

»i też« (3): mogę cie datz na krzyż rozbitz/ ij mogę cie téż wypuſcitz OpecŻyw 130v; Też kto by od wielkiey zimnicze [...] wyſechł/ y też kthoby kaſzlał ſuchym kaſzlem/ warzić gi [ziele ptaszy języczek] w tyzannie/ á [...] pić cżeſtho. FalZioł I 78d (2).

b. Zespala człony jednorodne funkcyjnie lecz niejednorodne formalnie (3757):
a) Zespala składniki różnych kategorii formalnych (1929):
α. W wypowiedzeniach twierdzących: oraz (1771): ZapWar 1503 nr 1943 (8); MetrKor 46/175 (4); ListRzeź w. 46 (3); BierRaj 16; BierEz G; Piotr vzrzáwſſy matkę Iezukryſtowę tako vdręcżoną ij tako gorzko placżątz/ więcéy ſie pocżąl rzewnitz OpecŻyw 113 (12); OpecŻywList C; OpecŻywSandR nlb 4; LibLeg 6/191v (41); PatKaz I 5; PatKaz II 67 (12); Stalo ſyą uyeſyelę maryey ktore myala wzyuoczye matky y narodzywſzy ſyą PatKaz III 115 (3); Murm 179; HistJóz A3; Iezu ktorys [...] ziemie drżenie/ y zaſłonę koſcielną vpaſć/ groby ſie też otwarzać dupuſcił [!]. ſmi. ſie nad nami. TarDuch C6v (3); KVrza noga [...] Ma moc odmiękcżać y odwilżaiączą FalZioł I 100a (52); BielŻyw nlb 4; BielŻywGlab nlb 15; GlabGad D3 (18); y nalazł Sląſkie y Wielkiey polſki krainy puſte y nieſprawiane robotą MiechGlab 43 (6); BierRozm 17; March3 T7 (2); WróbŻołt 67/20 (4); RejPs 35v (4); ComCrac 20 (4); LibMal 1543/73v; LudWieś B2v (2); SeklWyzn C (2); SeklKat O (5); RejKup aa8; HistAl B7v (15); HistAlHUng A4; KromRozm I I3v (7); MurzHist B (6); Wczym wſzyſtkiem dokładáno śię/ Lacińſkiégo/ i nakilka inſzych ięzykow przełożęniá MurzNT kt (13); MurzOrt Bv; KromRozm II t (4); KromRozm III P3 (9); Diar 46 (5); DiarDop 101; Rozmyſlay dáry Boſkye y o Páńſkiey męce. BielKom C6v; GliczKsiąż N3v (2); Tyś Pan ſlicżnyeyſzy vrodą nád ſyny ludzkiemi/ Y ná wſſem ták máyąc przodek yuż myędzy inemi/ Bo ſie hoynye w vſcyech twoich łáſká roſpłynęłá LubPs M2v (12); GroicPorz g3v (7); obátzćie bráćia/ mężow [...] nápełnionych Duchá Swiętego/ y mądrośćią KrowObr 4v (44); RejWiz 8v (2); A od onego dniá ſpráwował porządnie Duch Boży Dawidá/ y ná potym [et directus est spiritus Domini a die illa in David et deinceps] Leop 1.Reg 16/13 (63); OrzList h3; UstPraw K3 (7); RejZwierz 84 (4); WyprKr 54v; AMos [...] był człowiek proſty y ſtanu wioſkiego. BibRadz I 461 (39); OrzRozm C (4); dałeś mu ieść y miecż BielKron 66v; O Wyſpach Mederá y Kánáryiſkich. BielKron 448v (145); GrzegRóżn Iv (5); KochZg A4; KwiatKsiąż N2 (7); divitiarum et inferorum Deus, Bóg piekielny y Bogactw alias Pluto Mącz 89d (30); OrzQuin F4 (5); Prot B4 (3); SarnUzn F6v (2); Sok włoſkiego kopru/ ptáſzych oczek/ y z Celidoniey SienLek 65v (13); LeovPrzep C2v (2); Ian ſwięty zácżyna [...] opowiádáć to táiemne widzenie [...] kiedy/ y ktorym kſtałtem okázowáć mu ſie pocżynáło. RejAp 10 (8); GórnDworz Bv (17); GrzepGeom A3v (2); HistRzym 24v; RejPos 23 (29); RejPosWiecz2 95 (3); BiałKat 166 (3); KuczbKat 110 (13); Niechże ſie rozmyſla co ten Pan ieſt/ y co zá obycżáiow. RejZwierc 47v (10); Z Dawná y tych cżáſow ſtarzy walecżnicy Woyſko ná cżterzy gráni ſtánowili BielSpr 24v (10); WujJud 211 (16); WujJudConf 256v (6); Burmiſtrz w Rádzye ma zlecenie [...] vſtaw y práwá bronienia/ y ſtáráć ſie o tho áby ſie nie mnożyły/ miedzy Rádą buntowánia RejPosRozpr c3v (2); RejPosWstaw [414]v (4); był Ezaw mąſz biegły w myſliſtwie y oracż (marg) Właſnie tłumácżąc: vmieiąc myſliſtwo/ y mąſz połny [!] (álbo polá) (–) BudBib Gen 25/27 (32); HistHel ktv; MycPrz I [A3]v (4); tá Groblá miáłaby mieśce ſuché y nie w Leśiéch wielkich Strum Ev; WierKróc Bv; BiałKaz D4 (5); A byli tám niektorzy kśięża śiedzący y rozmyślaiąc w ſercach ſwych. BudNT Mar 2/6 (9); CzechRozm 118 (24); PaprPan X4v; KarnNap F3v (6); ModrzBaz 92 (16); ModrzBazBud ¶5v; SkarJedn 385 (17); Y będźieć wprawdźie wodá złota/ śrzebrna/ żelazna/ miedźiana/ wapienna/ ołowna/ y ieſzcze owych przyſad co z fuzu tych kruſzców idą Oczko 7; ále iż ty rzeczy ſą głęboko bárzo/ y czáſem z gorączką/ inſzém lékárſtwóm poléćim Oczko 15 (3); KochPs 153 (4); SkarŻyw 79 (83); bo to ych wſzytko wlaſzne belo y sprzetem domowym Gdy yą przimowal do ſzyebye ZapKościer 1579/54 (17); MWilkHist A2v; StryjKron 672 (32); Iednym ocży łupiąc, drugim ięzyki vrzynaiąc, inſzym ręce, palce, noſy y co więcey obrzezuiąc. CzechEp [408] (35); CzechEpPOrz *3v; KochJez B2v; NiemObr 42 (16); KochFr 53 (2); KlonŻal D3v; KochWz 139; ReszPrz 86 (2); ReszList 162; WerKaz 286; KochPam 80 (2); KochPieś 54 (4); ArtKanc K5v; GórnRozm B2v (3); PaprUp Dv (3); ZawJeft 10; ActReg 43 (19); Calep 593a; GostGosp 1 (6); Phil M4 (4); KochPij C3v; GrabowSet G2; pod boiáźnią/ y ſobie nie dufáiąc/ do téy oſtátniéy częśći przyſtępuię. OrzJan 57 (13); WyprPl B3; LatHar 7 (14); RybGęśli A2v; kámień [...] ten ſię sſtał za głowę węgielną: y kámieniem obráżenia [Lapis ... hic factus est in caput anguli et lapis offensionis] WujNT 1.Petr 2/8 (87); JanNKar C2v (2); NA prośbę Poſłów źiemie Goſtyńſkiéy/ y przywodząc in exequutionem Státut około chowánia kśiąg/ vſtáwiamy SarnStat 1152 (255); SiebRozmyśl F4v (3); KlonKr Bv; KmitaSpit A4; PowodPr 19 (14); sſtáliſmy ſię śmiećiámi v świátá/ y iáko proch oſkrobány SkarKaz 82b (49); VotSzl Fv (7); CiekPotr 12 (7); CzahTr D4v (6); GosłCast 46; SkarKazSej 682b (10); Strzeż ſię być kępká Wiſły nie záwárłá/ Gorzędźieiowſka y v Rzeżygárłá KlonFlis H (3); Przepráwił ſię przez Tyber w Ewándrowe włośći/ Spokoynie/ y nie cżyniąc nikomu przykrośći. KlonWor 23 (6).

W charakterystycznych połączeniach: i czasem (1), i jakmiarz (1), i jeszcze (3).

Połączenia: »i dalej« (10): ZapWar 1520 nr 2180 (3); Thám [w Lucernie] ieſt ſkład kupiecki/ kthore kupie idą z Niemiec do Włoch/ do Longobardyey/ do Mediolanu/ y dáley. BielKron 282v; SienLek T2 (2); GórnDworz Ee3 (2); GrzepGeom D2v; VotSzl Bv.

»i k temu (jeszcze)« (10): Swiádomeś oycá twego y ludu iego/ iż ſą mężni/ y ktemu ſercá zápálczywego [quod fortes sunt et amari animo sunt] BibRadz 2.Reg 17/8; BielKron 402v; dworna páni [...] ma vmieć zábáwić/ á nie wniść do nikogo we złe mnimánie/ y co ktemu ieſzcże tákowego. GórnDworz X5; RejPos 49; Oczko A4v; WyprPl B2; SarnStat 1056 (4).

»i na koniec« (1): tám gdzie teſz y Epimáchus [...] ktory długo więzniem dla Chryſtuſá/ y nákoniec w ogniu ſpalony był/ położony ieſt. SkarŻyw 429.

»i owszem« (1): Bowiem po obiedzie żyły ſie iuż żołądkowe zatkaią, y owſzem wſzytkich cżłonkow GlabGad G.

»i także, takież« [szyk 6 : 1] (5 : 2): FalZioł II 9b; BielKron 95; RejZwierc A2; A ták/ áni Abráhám/ áni Izáák/ áni Iakob/ widźiał oycá onego/ y niewyſłowionego wſzytkich/ y ſámego tákże Chriſtuſowego Páná etc. CzechEp 197; SarnStat 711 (2); Obwieſzcżáiąc mężá iey kraſnego/ W cnoćie tákże/ y domu zacnego. PaxLiz B.

»i też« (28): MetrKor 34/133; FalZioł III 3b (10); przeto ludzie robotni y też proſtego ſtanu zdrowſzy bywaią [...] niżli kochankowie albo tłuſtobrzuſzy. GlabGad G4v (4); MiechGlab 2; WróbŻołt B2; LibLeg 11/23 (2); Mącz 39d; CzechRozm 246; SkarŻyw 312; MWilkHist G2v; CzechEp 270 (2); SarnStat 384 (2); GosłCast 66.

»i zasię (też)« (2): A tych niemoczy namienionych żadna inſza nie ieſt przycżyna, Iedno [...] niedaſtatecżne [!] cżyſcienie po zlężeniu niewiaſty oney, Y zaſię też dla wielkiey mdłoſci: ktora przychodzi na taką niewiaſtę FalZioł V 26v; Takieſz też wodka ſwoyſkiego mlecżu ieſth ſiłnego doſwiadcżenia w żołtey niemoczy pić/ y zaſię z winnym ocztem zmieſzana FalZioł V 83v.

αα. Przy poszczególnych składnikach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (42): ta myla panna ukazana moyzeſſouy przeſz ducha ſzwyątego uekrzu [...] ognyem palayączym y kwyatek ſzlyczny rodzączy y ouocz ſlodky dauayącz PatKaz II 56 (2); bo y czudna yeſt ta plecz y barzo czyſtego przyrodzenya PatKaz III 119; LibLeg 10/64; RejRozm 401; MurzHist Cv; GliczKsiąż F8v; RejWiz 70; Leop Ps 86/4; BibRadz Esth 16/15; RejAp 121v; RejPos 118v (2); RejZwierc 21v (3); WujJud 51; Y władzą dał mu y ſąd cżynić [Et potestatem dedit ei etiam iudicium facere] BudNT Ioann 5/27; KarnNap E2; ModrzBaz 31v (4); StryjKron 330; CzechEp 289 (3); CzechEpPOrz **3v; ſzkołá bowiem Páryſka/ y vſtnie/ y piſmem to zgániłá. NiemObr 153 (2); GórnRozm L2v; ActReg 81 (4); GrochKal 14; LatHar 219; Iemuż chwałá/ y teraz/ y do dniá wiecznośći. Amen [Ipsi gloria et nunc et in diem aeternitatis. Amen]. WujNT 2.Petr 3/18 (2); SarnStat 286.

Połączenia: »także i ... i« (1): Tákże y mieſzcżáńſkie y robotnego ſtanu ludźi pożytki GrabPospR L4v.

»też i ... i« (1): tá máść ná wſzyſtki głowné rány y ſadzele ſłuży/ téż y grzbietowym y w dymionach/ bárzo pożytecżna. SienLek 161v.

β. Z odcieniem rozłączności: albo, bądź, czy też, lub (101): KIedy przez piętz tyſięci lat/ ij dlużey mizerny rodzay ludſky ſkázán byl na potępienije OpecŻyw 1 (3); KromRozm I E4v; Wiédzcie otem [...] że bych iá zwielką radoscią/ rad wpiekle nieieden ani dźieśięć abo dwadźieścia tyśięcy/ ale ſto tyśięcy lát i ieſzcze wiécyi/ wſzelakié męki piekielne cierpiáł MurzHist R3; MurzNT Matth 2/16; ieſli vmyſlnie kradł/ álbo zá potrzebą wielkiego głodu/ ieſli z vprzeymey złoſći/ z zwyczáiu/ z nie opátrznoſći/ y inne okolicznoſći/ zá ktorymi złodźiey może ſye czáſem wymowić. GroicPorz kk2 (3); Onći ieſt ſam/ ktory dla zbáwienia náſzego/ vpokorzył ſie aſz do ſmierći y máło niżey. KrowObr 51v (3); Leop Is 56/11; Gdy potrzebá wyznánia iákiego przes Woźnego y inſzego/ Tedy Woźni ma [...] zeznáć v kſiąg UstPraw C4; BibRadz Num 1/18 (14); OrzRozm D2v; BielKron 276v (4); Ephebus [...] Młodzieńczik około czternaście lat y wyſzſzey. Mącz 106a (5); Prot B4 (2); SienLek 134 (4); RejAp 182; Ty dwie Figurze/ [...] nie mogą być pomiérzóné tym obyczáiem/ iáko Kwádratowa y długiégo Kwádratu Figurá. GrzepGeom F4; kazał pobić wſzytki dzyatki ktore były w Bethleem/ y we wſzytkyey okolicy iego/ á zwłaſzcżá we dwu leciech y młodſze RejPos 25v; WujJud Bv (4); BudBib 2.Par 25/5 (9); PaprPan kt (2); ModrzBaz 138v (2); SkarJedn 265 (9); SkarŻyw 278 (4); CzechEp 53; NiemObr 163; GórnRozm G3 (2); Vrzędnik [...] ma ſie Páná porádźić vſtnie y przez liſt GostGosp 14; LatHar 320 (7); y poſławſzy pobił wſzytkie dźieći/ ktore były w Betlehemie/ y po wſzytkich gránicách iego/ ode dwu lat y niżey (marg) od dwuletnych y młodſze G. (–) [a bimatu et infra] WujNT Matth 2/16 (4); JanNKar A3v; SarnStat 894 (2); SkarKaz 43a (4); CiekPotr 60.
γ. W wypowiedzeniach zaprzeczonych: ani, ni (57): LibLeg 6/190v (2); MetrKor 1525/815; Mężowie krwie/ y zdradliwi/ nie będą dzielić dniow ſwogich TarDuch A5v; FalZioł I 45d; SeklKat K4v; aby ſobie/ y żonce i dźiatkám [...] źle i niesławy nieczynił MurzHist D; KrowObr 205; Leop *B4v; BibRadz Tob 3/3; OrzRozm O; GórnDworz H4v; RejPos 314v; CzechRozm 239; ModrzBaz 11v (3); SkarJedn 62; SkarŻyw 160 (5); StryjKron 432; CzechEp 207 (4); CzechEpPOrz **4v; tedy ſię temu pilnie/ y z rozſądkiem nie przypátrował. NiemObr 135; OrzJan 107; WujNT 314 (2); SarnStat 178 (15); SkarKaz 274a (3); Sam v ſiebie tákową ná potym rzecż ſchwaliſz. Ześ go lekce nie ważył przed ludźmi y ſobie/ Chowayże te przeſtrogi kożdy rádzę tobie. CzahTr I4 (2); SkarKazSej 701a.

Połączenie: »i także« (1): tedy przez wiádomośći rády tegóż Páná Kśiążęćiá Witowdá y náſzéy tákże [extunc sine scitu et consilio eiusdem Domini Ducis Vitovdi et nostro pariter JanStat 753]/ Kśiążętá/ [...] Królá y Páná nie máią obiéráć SarnStat [994].

αα. Przy poszczególnych składnikach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (1): á wſzákoż co cżás przynioſł y Rzecżypoſpolitey y przyiacielſkiey poſługi nigdy nie omieſzkał. RejZwierc [276].
b) Zespala składnik z wypowiedzeniem pełniącym samą funkcję (727):
α. W wypowiedzeniach twierdzących (703): BierRaj 21v; OpecŻyw 175v; PatKaz II 65; PatKaz III 111v; HistJóz A4v; MetrKor 57/118v (2); FalZioł III 22c (22); WróbŻołt 97/7 (2); LibLeg 11/66 (7); RejPs 114v (20); RejJóz P3; SeklKat T2v; RejKup aa5 (4); HistAl A8v; KromRozm I K (2); a przedśię iednym ſerdecznem weſtchnieniem i ſkoro począł wierzyć/ ieſt [łotr] włáſkę przyięt. MurzHist I2v (5); MurzNT 128v marg (4); KromRozm II r4v; KromRozm III B4 marg (2); LibMal 1553/177; GliczKsiąż Bv (2); LubPs R5 (3); W czwartey częſći o kárnoſći złoczyńcow wedle Práwá/ o męczeniu ich/ y iáką śmierćią kthory ma być karan. GroicPorz C2 (7); KrowObr 219v (4); RejWiz A7v (18); Oznaymi mi Pánie koniec moy. I pocżet dni moich ktory ieſt [Notum fac mihi, Domine, finem meum et numerum dierum meorum quis est] Leop Ps 38/5 (21); KochZuz A4v; RejZwierz 13v; BibRadz Lev 13 arg (31); Piſáli też rzecży wiele niepotrzebnych/ iáko o fundáciach kośćielnych/ prebend/ klaſztorow/ wſi klaſztorne/ y gdziekolwiek dzieſięćiny máią BielKron 334 (26); GrzegRóżn M2 (2); KwiatKsiąż L4 (3); Mącz 165a; SienLek 65 (17); RejAp [15] (23); GórnDworz Hh6 (8); HistRzym 91v; Teżći ten záſię Pan twoy zákázuie: Nie zábijay/ nie krádń/ nie ſwiádſz fáłſzywie/ y inych złośćiwych ſpraw twych. RejPos 180v (45); RejPosWiecz2 92; BiałKat 31 (2); BielSat Cv (9); KuczbKat 100 (6); RejZwierc 88v (17); BielSpr 9 (3); WujJud 100v; RejPosRozpr b3 (3); BudBib 2.Reg 10/3 (18); MycPrz II B2; Strum F4v (3); BudNT Act 2/14 (7); CzechRozm 9 (8); PaprPan G5v; ModrzBaz 8v (14); SkarJedn A8v (14); KochOdpr A3v; KochPs 168 (6); SkarŻyw 245 (20); KochTr 21 (2); MWilkHist K3v; ZapKościer 1580/6v (4); StryjKron 288 (8); CzechEp 97 (5); KochDz 104; ReszPrz 33; ReszHoz 121; WisznTr 11 (2); KochPieś 30 (2); PudłFr 71 (2); ArtKanc M3v (3); GórnRozm F3v; ActReg 87 (4); Calep 885a; Vrzędnik [...] tákże y Kmiotki do káżdey roboty ma rządnie rozrządźić/ y kiedy co zrobią GostGosp 8 (3); GostGospSieb +2v; Phil B (2); GórnTroas 33 (2); GrabowSet D2 (4); LatHar +4 (7); Lecz naiemnik y ktory nie ieſt páſterzem [Mercennarius autem et qui non est pastor] [...] opuſzcza owce WujNT Ioann 10/12 (36); JanNKar C3v; SarnStat 911 (74); SiebRozmyśl F3 (2); PowodPr 14 (3); SkarKaz 82a (9); CiekPotr 25 (2); CzahTr A4v; SkarKazSej 695a; KlonWor 48 (3).

Połączenia: »i owszem« (1): pan Kriſtus nápomináć racżył [...] ábyſmy ſie chronili fałeſſnych á ſproſnych náucżycyelow/ y owſſem kthorzy y duſſę y cyáło zágubić y zátráćić mogą. GliczKsiąż L5.

»i też« (32): PatKaz I 16v; Ieſtli chczeſz zęby mieć białe Iteż iżby mocnie w dziąſłach ſtały/ tedy przicżyń ktemu winu ocztu winnego FalZioł I 82b (18); WróbŻołt D5v; LibLeg 10/70v (3); RejPs 74 (4); czem ſye támże y też do Koryntow piſſąc chełpił KromRozm II t3; LubPs B5v; BibRadz Dan 7/20; Przeto Káźimierz poſłał do Papieżá [...] o rozgrzeſzenie/ y theż áby biſkupſtwo Wrocłáwſkie od Gnieźnieńſkiego Metropolithaná nie było oderwano. BielKron 375; GrzepGeom A3.

»i tudzież« (2): FalZioł V 15v; Tákowyſz Státut około Opátów/ y tudźiéż áby [...] niekiedy Niemcy/ niekiedy Polacy ná Opáctwá byli wybiéráni [Simile de Abbatibus et quod ... Germani nunc Poloni in Abbates eligantur JanStat 208] SarnStat 207.

»i zaś« (1): vczyń mu o południu tákże: y záś kiedy ſye zmierzknie SienLek 189.

αα. Przy poszczególnych członach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (23), trzykrotnie (1) (24): PatKaz II 83v; bo y nyebo y czo wnym yeſt y chwalą nyebyeſką uy{m}anoual PatKaz III 131v; GliczKsiąż G4v; Leop 2.Par 31/12; BibRadz 2.Reg 17/10; RejAp 155v; GórnDworz Nv; RejPos 327; RejZwierc 36 (2); BudBib Gen 44/16; ModrzBaz 95 (2); KochPs 4 (2); CzechEp 230 (2); GostGosp 128; KołakSzczęśl A3v; vśiedli ná nich/ á dano im ſąd/ y duſze pośćinánych dla świádectwá Ieſuſowego/ y dla ſłowá Bożego: y ktorzy ſię nie kłániáli beſtyey [et sederunt super eas ... et animas decollatorum ... et qui non adoraverunt bestiam] WujNT Apoc 20/4 (2); JanNKar B2; pokónány w ſzkodźie y ſądowi/ y którému ſzkody vczynił [aestimatione damni convictus iudicio et damnum passo JanStat 1105] z winą iednéy grzywny/ będźie winien ſzkody zápłáćić SarnStat 674 (2).
β. Z odcieniem rozłączności: albo, bądź, czy też, lub (15): Sadło kożdey riby/ morzkiey, rzecżney, ſtawowey, y z kądkolwiek będzie [...] cżyſci ocży od zaćmienia FalZioł IV 45b; Z przyrodzenia Sędźiem niebywa/ ktory ieſt ſzalony/ ná rozumie zeſzły/ Mieſyęcznik/ niemy/ ſlepy/ głuchy/ y ktoryby niedoſzedł dwudźieſtego y iednego Roku. GroicPorz b2v (5); RejZwierz 31v; GórnDworz G8; SkarJedn 262; kupie ſwé przedáwáć ná funty/ kámienié/ y łokćie/ y iáko będą mogli [ad libros, talentum et ulnas, prout poterint JanPrzyw 46] SarnStat 946 (3).

Połączenie: »jeśli ... jeśli ... albo ... i« (1): áby świádek nie zmárł/ álbo ieſli ſtáry/ ieſli chory/ álbo ſye ná Woynę gotuie/ y dla innych przyczyn/ o ktorych piſze Alcyatus. GroicPorz x2.

αα. Przy poszczególnych członach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (1): ieſli tho mogł okázáć w ogniu/ w tęcży/ ábo w inych poſtháwach/ tedyć mogł y w ciele/ y w cżym racżył/ záwżdy okázowáć thę błogoſłáwioną [...] wielmożność Boſtwá ſwoiego. RejPos 149.
γ. W wypowiedzeniach zaprzeczonych: ani, ni (9): SkarŻyw 354; prżodkowie wáſzy nie pátrżáli ná to oſobliwe po wśiách mieſzkánie/ ná dźialy miedzy bráćią/ y co ſtąd vrość złego miáło GórnRozm K4; CzechEp 229; ActReg 11; GórnTroas 43; Ieſzczeſz nie [...] pámiętaćie onego pięćiorgá chlebá ná pięć tyśięcy ludźi/ y wieleśćie koſzow wźięli [Nondum recordamini ... quinque panum ... et quot cophinos sumpsistis]? WujNT Matth 16/9 (2); pozwány [...] gwałtu żadnégo/ y o co pozwan niezna SarnStat 1164; SkarKaz 385b.
c) Zespala równoważnik zdania ze zdaniem; kolejność członów jest dowolna: oraz (1043): ZapWar 1528 nr 2456 (5); Iezus z odzieniá odart wielmi nielutoſciwie/ ij ſtál nág przedewſſem ludem ſromotnie OpecŻyw 125 (7); PatKaz I 15; aboczyem od uyekow od troycze ſzwyątey naygorączey umylouana y wmyloſczy bozey gorzala zwyecznoſzczy PatKaz II 53 (20); HistJóz C (2); TarDuch A7; FalZioł IV 11d (5); MiechGlab 77 (2); mnie ſamemv tego barſo zal y tego sye wſtidze LibLeg 11/22 (12); WróbŻołt 19/9 (2); RejPs 57 (13); RejRozpr D4v; SeklWyzn Bv; wiem że odkupiciel moy ziw y oſtatecznego dnia z źiemie wſtane zmartwich SeklKat R2 (8); RejKup aa7; KromRozm I Lv; MurzHist E4v (4); MurzNT 103v (8); KromRozm II m3; KromRozm III I4 (2); LibMal 1553/173v; Diar 82 (2); GliczKsiąż N7v (7); LubPs X4 (2); GroicPorz f2v (8); KrowObr 110v (20); RejWiz 83v (13); Stworzyłem owoc wárg pokoy/ pokoy onemu ktory ieſt dáleko/ y ktory bliſko [qui longe est et qui prope] Leop Is 57/19 (79); OrzList f (2); UstPraw E2; KochZuz A4v; Krol ſie potym vmyie/ á kſiądz też do wody/ Y krocży potym zá ſtoł pomuſkáiąc brody. RejFig Aav (3); Y znáć iż ſwiádom ludzi/ y cżáſom rozumie RejZwierz A6 (6); BibRadz Ps 100/5 (11); OrzRozm C2; z rádoſcią ſie przywitáli/ y potym w małżeńſki ſtan oddáni. BielKron 13v (75); Toć owoc waſzych bogactw/ i toſcie wygrali KochSat A3v; KwiatKsiąż D3v; Nuż ty teraz weń oſtrzem/ y ták móẃ OrzQuin Aa2v; SienLek 185 (3); LeovPrzep D3v (2); RejAp 77v (8); GórnDworz Ff8v (3); GrzepGeom B3v (2); HistRzym 127v (4); przypátrzywſzy ſie coś ieſt [...] y co ieſt dano/ y ieſzcże obiecano tobie. RejPos 219 (37); RejPosWiecz3 96v (2); BiałKat b2v (5); GrzegŚm 60; KuczbKat 305 (4); RejZwierc 153v (19); BielSpr 1v (7); KochMon 32; WujJud 10v (9); WujJudConf 157v (2); RejPosWstaw [413]; żyw Iehowá/ y żywie duſzá twoiá [Vivit DOMINUS, et vivit anima tua]/ iż ćię nie zoſtánę BudBib 4.Reg 2/4; á by ſię dowiedział coby to/ y przecżby ták cżynił [ut sciret quid hoc esset, et propter quid hoc]. BudBib Esth 4/5 (32); MycPrz II B3; Strum Qv (3); BiałKaz C2v (3); BudNT Luc 1/41 (10); CzechRozm 108 (13); PaprPan Dd3 (2); ZapMaz II G 61/159; Lecż on śláchćic ieſzcże żyw/ y mieſzka miedzy ludźmi [Ille vero qui est equestris ordinis vivit adhuc et in luce hominum versaturJ ModrzBaz 71 (15); SkarJedn A7v (8); KochOdpr C2; Oczko 3v (4); Twóy dźiéń ieſt/ y noc twoiá [Tuus est dies et tua est nox Ps 73/16] KochPs 110 (13); SkarŻyw 32 (22); Co ſnaść nie cześć: to ku ſzkodźie/ Y zelżywość ſerce bodźie. KochTr 18; MWilkHist I3 (2); StryjKron 76 (6); Dyálogi z ktorey przycżyny nápiſáne y co ſię w nich zámyka. CzechEp 5 marg (18); NiemObr 33 (8); KochEpit A3v; Epitaph: Wyſockiemu. [...] Vmárłem w młodym wieku/ y tu mię ſchowano. KochFr 38; KochDz 104; Z Rybámi wſchodźi Rybá południa poſpołu: Y Andromedy widáć práwą ſtronę z dołu. KochPhaen 24 (2); Cnotá tu nas z Bogiem iedna/ Y do niebá drógá pewna KochMRot A2v; Cżwarty Artykuł ieſt: Vkrzyżowan vmárł y pogrzebion. ReszPrz 81 (2); ReszList 167; WerKaz 280 (3); Kto ćię naydzie/ żyw długo/ y vydzie żebráctwá. WisznTr 23; ZapKościer 1585/59; KochPam 80; KochPieś 44; Ieſli co pocznie mówić/ wdźięczność wielka w mowie/ Y baczenia doſtáie przy ſłowiéch téy głowie. PudłFr 71 (2); ArtKanc C18 (2); GórnRozm F2v (4); PaprUp B3 (3); ZawJeft 11; ActReg 131 (14); GostGosp 96 (5); Apollo [...] Ten miedzy Bogi bárzo cżęſty w kole/ Y w lutnią grawa przy ich hoynym ſtole GrochKal 18; Phil B2 (3); GórnTroas 16 (5); KochPij Cv; GrabowSet E4v (4); KochAp 7; OrzJan 111 (3); WyprPl B4; Co ieſt rozmyślánie/ y co zá pożytki iego. LatHar 662 (26); Syn Boży Ieſus Chriſtus [...] nie był IEST y NIE: ále IEST w nim było. [Iesus Christus ... non fuit est et non, sed est in illo fuit] WujNT 2.Cor 1/19 (26); JanNKar Av (4); SarnStat 196 (30); SiebRozmyśl C2 (2); KlonKr C2v (8); KlonKrGum Av; KmitaSpit C4 (2); PowodPr 51 marg (6); SkarKaz 82b (40); Dowiem ſię co zacz, y ſkądby był CiekPotr 64 (5); Bo tá [cnota] podporą w chudobie/ Y ćieſzy w káżdey żáłobie. CzahTr [D2] (5); GosłCast 74 (3); PaxLiz C; A gdy co dla dobrego poſpolitego vczynić: wnet ćięſzko y trudno/ y nie máſz. SkarKazSej 705a (15); KlonFlis D4 (3); SapEpit [B2]v (2); Náchrámuie ná nogę/ y trochę gárbáty KlonWor 54 (5); SzarzRyt A4v (3).

W charakterystycznych połączeniach: i jeszcze (2), i potym (3).

Połączenia: »i k(u) temu (jeszcze)« (7): MetrKor 57/119v (2); szyedm oſſob yeſcze ſſą vnych wnyewoly zoſtalo y kv themv yeſcze zyniſich poddanich naſſich wzyantho trzidzyeſczy oſſob wnyewolyą. LibLeg 11/140v; KuczbKat 95; BudNT przedm c4v; CzechEp 108; NiemObr 3.

»i na koniec« (1): s ktorego wſzytko/ y ktory nákoniec wſzem y ſámemu też Słowu/ [...] ieſth Bogiem SarnUzn H5.

»i owszem« (3): w onych krainach, nie roſtą wina, figi, ani żadne owoce ſlodkie, y owſzem y leſnych owocow nie wiele widać MiechGlab *4; CzechEp 410; LatHar 249.

»i też« (14): Piłuły barzo dobre: człowieka vweſelaiącze. Y też w inſzych rzecżach ſą pożytecżne. FalZioł V 105v; GliczKsiąż P8; Ceremonia Koronácyey/ Náuczy KRolá czym on ieſt/ y co theż powinien. OrzRozm F2v marg; RejZwierc 82 (2); MycPrz I C; CzechRozm 148 (2); StryjKron 427; CzechEp 100 (2); Piotr Apoſtoł ieſt/ y Ian też Apoſtoł WujNT 300; PowodPr 77 (2).

»i zaś (a. zasię)« (4): OpecŻyw 135v; Obácż tho dziś/ żem przed oblicżnośćią twą przełożył Zywot y dobre: y záś ná przećiw temu Smierć y złe [Considera quod hodie proposuerim ... vitam et bonum et a contrario mortem et malum] Leop Deut 30/15; [starzy] ſzli s proceſyámi/ á wzyęli ie y s puſzką/ y dano záſię do kośćiołá BielKron 376; Ale ten Státut ieno dwuletni trwa, y záś do piąći lat przedłużony. SarnStat 695.

»takież i« [szyk 2 : 1] (3): Pies rzekł/ temumći ia też rad/ Iednáko zemną będzieſz iadł: Y poſpołu tákież legáć BierEz R2; Wſzytkim krolom y Kſiążętom oſobno były pokoie dany/ ochędożnie przypráwione/ ná zamku Krákowſkim/ takież y drugim w goſpodach BielKron 375v (2).

αα. Przy poszczególnych wypowiedzeniach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (66), trzykrotnie (2) (68): GliczKsiąż I6v (2); RejWiz 90v; OBácżćie co nám zá miłość dał Oćiec/ żeby nas y názywano y żebyſmy byli ſynmi Bożemi [ut filii Dei nominemur et simus]. Leop 1.Ioann 3/1 (2); RejFig Dd2; RejZwierz 44; OrzRozm O; SienLek 12; bo w tey mierze/ y zmyſlić co thákowego nie wádzi/ y [...] troſzkę ſkłámáć wolno. GórnDworz O5v; iż y on ſam [...] zginął [...] y wiele ludzi niewinnych prze to zámordowano/ y ſkárby [...] koſcielne wſzythki było pobrano RejPos 350v; KuczbKat 105; Dwie ſobie ſzkodzie zazdrośćiwy dziáła/ Y sfráſuie ſie/ bá y korzyść máła. RejZwierc 224v (6); KochList [1]; PaprPan S2; ModrzBaz 14 (12); Oczko 29 (2); KochPs 173 (2); SkarŻyw 325; StryjKron 275; Bo y nie to drewno/ choćiaż mowią iż to: y nie ná tym zbáwićieł wiśiał/ choćiaż mowią iż ná tym CzechEp 81 (2); KochPieś 2; GórnRozm K3v (3); ActReg 9 (9); KochCz B2v; Y dźiateczki Bóg pobrał/ y mátká nie żywa. KochFrag 54; LatHar 331 (3); WujNT 563 (3); JanNKarGórn G3v; SarnStat 233 (2); Y okręt cáły/ y żaden nie zginie. GosłCast 55; SkarKazSej 677a; KlonFlis C3; SzarzRyt B3.
α. Z odcieniem rozłączności: albo, bądź, czy też, lub (4): á ieſczebym ták chćiał/ żeby tego oſobá kto kwituie wypiſána byłá/ [...] ieſli czarny/ ábo liſowáty/ ábo białokurowáty/ y máli znák iáki ná twarży/ ábo ná ręce/ ábo bliźnę GórnRozm Lv; SarnStat 917.

Połączenia: »i owszem« (1): Cżyli Kálwin/ Bezá/ y wáſzy Miniſtrowie Angiołowie á nie ludźie/ y owſzem cżyli Bogowie ſą/ á nie ludźie? WujJud 32v.

»i też« (1): A tzemu nie powieſz/ w ktorey to Ewánieliey nápiſano/ y ktory teſz Apoſtoł tego vtzył KrowObr 90.

β. Z zaznaczeniem ciągłości trwania stanu lub czynności czy też ich kontynuacji (7): dźierżáno i potem dźierżéć wolą maią MurzOrt B; Diar 70; Bá y to przed wámi w Kośćiele cżyniono y cżynią: á zwłaſzcżá gdy tego ieſt potrzebá. WujJud 191v; WujJudConf 191; Ztądże potym do Włóch [...] iáko do źrzódłá y do mátki z inſzych narodów przyiéżdżano, y dotąd przyiéżdżáią JanNKar C2 (3).

W charakterystycznych połączeniach: i dotąd (3), i potem (1).

γ. W wypowiedzeniach zaprzeczonych: ani, ni (18): radby to widział/ aby żadny mąſz ſwey żony właſney niemiał/ y żadna ſwego właſnego mężá KrowObr 230v (2); RejZwierc 113; SkarŻyw 3; Od tych czáſów mi nie śmieſzno/ Y ſam nie ſpię/ co mię teſzno. KochFr 30; Nie vmié ſyn ſzláchecki ná kón wśiéść: y w łowy Ná dźiki źwiérz z oſczepem iácháć niegotowy KochPieś 2; ActReg 55 (4); GórnTroas 4; WujNT 47 (4); SarnStat 954; SkarKazSej 676a.

Połączenie: »i też« (1): ale peritus rerum status niepotrzebuie wasni wielkich, y mnie tez potym nic. ActReg 98.

δ. Równoważniki zdania bezokolicznikowe (26): tedy wezmi oleyku wainſztanowego/ tho ieſt oleum Tartarum z apteki/ y pomazać tę ranę tym oleykiem FalZioł V 107 (5); RejZwierz 136v; Nie mogli ich náleść/ mnimáiąc áby do niebá záiecháli y miedzy známiony niebieſkiemi vſieść/ przeto im nieſmiertelność przypiſuią Poetowie BielKron 56 (4); przyſypiſz ktemu mąki czyſtey ięczmienney/ niebárzo wiele/ y wárzyć to w nowym polewánym gárncu/ áż będźie gęſto iáko máść SienLek 117v (2); RejZwierc 58; w káżdą rurkę włożyć dwá gloty żelázá/ y zálitowáć Sloſarz ma obá końcá BielSpr 74 (2); Strum G (2); CzechRozm 18v; zginął święty z ziemie/ y proſtego á vprzeymego miedzy ludźmi nie náleść. ieden drugiego krwie prágnie SkarKaz )(3 (2).

Połączenia: »i też« (2): Albo wezmi wodki z korzenia koſaćczowego/ y też rozbić białek na wodę/ á to dwoie wyſthaw na ſlończe przez oſm dni FalZioł II 16b (2).

»i wnet« (1): ZWieray pſy/ trąb ná cżeladź/ á náſiodłay koni/ Anoby cżás żyto żąć/ bo ſie bárzo łomi. A drugye będzyem łámáć/ y być nam wnet w grochu RejZwierz 137.

»i zasię« (2): á k themu prochowi hałunowemu: możeſz przyſypać prochu Ireos, Y zaſię plaſtr ztey maſci na to przykładać. FalZioł V 99v (2).

α) Z odcieniem rozłączności (1):

Połączenie: »albo ... albo ... albo ... i też« (1): albo ſobie dziaſła [!] pocieray tą grzanką albo ięzyk albo wargi/ y na pulſi ſobie theż thego przykładać na ſkronie FalZioł I 82a.

ε. Równoważniki zdania rzeczownikowe (3): Też Rzodkiew naſkrobana iako miazga/ potym kielko czebul vpiecżonych y troſzkę ie przetłucz FalZioł V 81v; Nápominánie ku wſzythkim wiernym/ áby Pánu ſámemu vfáli/ y wylicża krotkość żywotá moczarzow zyemſkich/ że ſobie ſámi nic nie mogą pomoc. LubPs ff2 marg (2).
d) W wypowiedzeniu z elipsą składnika wprowadza dodatkowy składnik (58):
α. W wypowiedzeniach twierdzących: oraz (50): SeklKat Gv; thákże w drodze okrutney ſprácował ſie y rycerſtwo iego HistAl G6; przez ktorą [...] przyyemnymi ſye bogu ſtawamy/ y dobre vczynki á ſpráwy náſſe KromRozm II m2; LubPs V3; Leop Ez 38/7; Y ſtáło ſię potym dniá niektorego iż wſzedł w łodź y zwolennicy iego BibRadz Luc 8/22 (5); będę zgłádzon y dom moy BielKron 15v; áż s przypędzenia od tey niewiáſty [...] iadł y ſłudzy iego BielKron 68 (13); Prot Av; RejPos 210v (4); A gdy przyſzłá godziná/ śiád/ y dwánaśćie posłáńcow znim [discubuit et duodecim apostoli cum eo]. BudNT Luc 22/14; SkarJedn A7; KochOdpr B4; SkarŻyw 293; KochPieś 33; ArtKanc C13; ſkad was oyci [...] oytzizni naſzei zwac bedziemi/ y potomſtwo naſze nawieki PaprUp D3; ActReg 164; LatHar 716 (2); WujNT Luc 6/17 (4); SarnStat 1127 (2); PowodPr 41; ZapKościer 1595/89; CiekPotr 62; SzarzRyt A4.

Połączenia: »i pospołu« (1): Mieſzkayże tu w tym leſie á wiecżną oźdobą Bądź iemn [!] y poſpołu twoy potomek z tobą. WitosłLut A4.

»i takież« (1): Pana boga proſzyemy abyſzmy swamy do vaſzego zywotha y do naſſego zywotha dobrze myeſkaly y naſſze dzyeczy thakyeſſ. LibLeg 7/42.

β. W wypowiedzeniach zaprzeczonych: ani, ni (8): A o pokuczką zyemyą nyemamy y zyemya naſza nygdy wſpomynacz na vyeky vyeczne LibLeg 6/159; KrowObr 213v; ZapKościer 1582/69v (5).

Połączenie: »i owszem« (1): abouyem yeſzczem nyebyla y owſzem any zadne boze ſtworzenye ale laſka boza yeſtem {a} {myą} uprzedzyla PatKaz II 36.

B) W stosunku łączności niebezpośredniej (13368):
a. Zespala wypowiedzenia pozostające wobec siebie w następstwie czasowo-przyczynowym; kolejności wypowiedzeń nie da się zmienić: wówczas, wtedy, a oto (630):
a) Wprowadza czasowo-przyczynowe następstwo poprzedniego zdania współrzędnego (513): BierEz G4; OpecŻyw 153v (4); roſkazal krol yego M. wroczycz y wroczono LibLeg 11/94 (4); PatKaz III 103; HistJóz D (3); TarDuch A5v (2); FalZioł I 109d (3); March2 D3; WróbŻołt 106/29; RejPs 155 (4); A wedle ſtárych quittácij Kto niema zacz ten piwo pij [...] Wſſákeś polak dzierż ſie ſwego Seropu przyrodzonego Y ná tym ſie co vwárzyſz Nátáńcuieſz y náſwárzyſz RejRozpr G4 (2); LibMal 1547/124v (3); Gdys napadł naprawą drogę Tak że icz i iac pomogę. RejKup n8v (2); HistAl M3v; MurzHist F4; więc ié [latorośle] zbieraią i wogień miecą/ i palą śię [et colligunt eos et in ignem mittunt et ardent] MurzNT Ioann 15/6 (2); Y rzekną: Pomy/ wſtapmy ná gorę páńſką/ á do domu bogá Yakobowego/ y náuczy nas drog ſwoich KromRozm III G5 (2); DiarDop 109; GliczKsiąż F3v; Puśćił grad ná ich bydłá y ſą poniſſcżone LubPs S (2); Vwierzył Abráhám Bogu/ y było mu potzytano ku ſpráwiedliwośći KrowObr 56v (8); dam ia im ſerce/ y zrozumieią: y vſſy/ á będą ſlucháć. Leop Bar 2/31 (32); RejZwierz 42; Abowiem łáknąłem/ á wyśćie mi dáli ieść/ prágnąłem/ y dáliśćie mi pić/ byłem gośćiem/ y przyięliśćie mię. [Esurivi enim et dedistis mihi manducare, sitivi et potastis me, hospes eram et collegistis me] BibRadz Matth 25/35 (66); OrzRozm Rv (2); Modlił ſie tedy prorok/ y był vzdrowion krol. BielKron 83 (35); Iá (Kryſtus) będę prośił Oycá/ y da wam Drugiego Poćieſzyćielá. GrzegRóżn M; SarnUzn D2v; SienLek 158v (2); Siodmy Anyoł wylał bánię y sſtał ſie vpadek miáſtá wielkiego y páná iego RejAp CC3v (9); GórnDworz P3v; HistRzym 110v (3); RejPos 328v (4); á w then czás kłádli ná nié ręce ſwé: y był im dány Duch S. BiałKat 263v (3); BielSpr 37v; Odpuſzcżayćie y będźie wam odpuſzcżono. WujJud 234v (9); Wypuść duchá twoiego y będą rzecży ſtworzone WujJudConf 23 (3); RejPosRozpr [c2]v; Niechay chwalą imię Iehowy/ bo ten roſkazał y ſtworzyły ſię [quia ipse praecepit et creata sunt]. BudBib Ps 148/5 (72); HistHel B3; Strum B3v; BiałKaz G2; BudNT Iac 2/23 (16); Cżytay iedno y ſam z pilnośćią doznaſz tego nie omylnie CzechRozm 117v (5); PaprPan E; odſtąpili od Páná Bogá oycow ſwoich: y dał ie Pan w záginienie/ iáko ſami widzićie. SkarJedn 332 (2); KochPs 76 (3); SkarŻyw 284 (48); CzechEp 278 (2); ReszHoz 117; WerGośc 213; ArtKanc A8v; Anyoł Páńſki zwiáſtował Máryey. R. Y pocżęłá z Duchá świętego. LatHar 480 (8); KołakSzczęśl C; Vderzę páſterzá/ y roſproſzą ſię owce trzody [Percutiam pastorem et dispergentur oves gregis]. WujNT Matth 26/31 (86); SarnStat 745 (2); PowodPr 33 (2); Błogoſłáwił P. Bog przez Moyzeſzá/ [...] laſkę/ y odmieniłá ſię w wężá/ błogoſłáwił opoce/ y odmieniłá ſię w wodę. SkarKaz 159b (5); SkarKazSej 682b (3).

Połączenia: »i natychmiast« (3): Tedy wźięli Ionaſzá á wrzućili go w morze/ y nátychmiaſt ſię morze vćiſzyło od záburzenia ſwego. BibRadz Ion 1/15 (2); o ktory [dom] otrąćiłá ſię rzeká/ y nátychmiaſt vpadł [in quam illisus est fluvius, et continuo cecidit] WujNT Luc 6/49.

»i potem« (1): Pomilcz malo tak czy radzę I iacz potem niezawadzę. RejKup d8.

»i także« (2): tedy znowu duſzę twoię złącży z tym ćiáłem twoim śmiertelnym/ y tákże thy [...] roſkoſzy bez wſzelákiego ſmutku vżywáć będzieſz. KarnNap E3; SkarŻyw 565.

»i wnet(że)« (21): głoſu Páná ſwoyego ni w cżym nye ſłucháli/ Y wnet Pan możną rękę ſwą racżył podnyeść ná nye LubPs Y3; Tedy lud wołał do Moiżeſzá/ á on ſie modlił Pánu/ y wnet vgáſł ogień [Et clamavit populus et oravit Moseh ad DOMINUM et absorptus est ignis]. BibRadz Num 11/2; RejAp 138; święty Epiphániuſz/ plunął w ocży iego/ y wnetże ślepym zoſtał. SkarŻyw 455; Rzućił laſkę ná ziemię/ y wnet ſie zniey Smok zſtawał: wziął Smoká zá ogon/ y wnet ſię laſka zniego vcżyniłá SkarŻyw 479 (15); LatHar 736; WujNT Act 3/7; SkarKazSej 665a.

»i zaraz« (2): [Piotr] wziął nádzieię/ y poimał zaraz wielkość ryb SkarŻyw 596 (2).

b) Wprowadza komentarz oznaczający następstwo czasowo-przyczynowe poprzedniego zdania przyłączonego (117):
α. W mowie niezależnej (96): OpecŻyw 52v (5); LibMal 1551/163; Thedy rzekł Dawid mężom ſwoim/ Przypáſz káżdy miecż ſwoy. Y przypáſáli ieden káżdy miecże ſwoie [Tunc ait David pueris suis: Accingatur unusquisque gladio suo. Et accincti sunt] Leop 1.Reg 25/13 (3); BibRadz 3.Reg 18/34 (5); Y rzekł Pan Bog/ sſtań ſie ſwiátłość/ y sſtáłá ſie ſwiátłość BielKron 1 (5); RejAp 94v (3); RejPos 80v; RejPosWiecz3 97; GrzegŚm 8 (3); Y rzekł: przyſieſz mi/ y przyſiągł mu BudBib Gen 47/31 (8); BudNT Act 12/8; CzechRozm 15v (2); rzekł Iozue: Słońce nieruſzay ſię y Mieśiącu ſtoy. y ſtánęło Słońce y Mieśiąc SkarŻyw 503 (4); WujNT Ioann 2/8 (29).

Połączenia: »i natychmiast« (9): OpecŻyw 51v; MurzNT Mar 10/52; BibRadz Luc 5/13; rzekł iey: [...] Pánienko (tobie mowię) wſtań. Y nátychmiaſt pánienká wſtáłá [ait illi: Talitha cumi [...] Et confestim surrexit puella] WujNT Mar 5/42 (6).

»i także« (1): Tedy on im dał odpowiedź/ Odeydźćież [...] Y tákże lud odſzedł [et abiit populus]. BibRadz 3.Reg 12/5.

»i wnet(ki a. hnetki, a. wnetże)« (15): Odpowiedziál mily Iezus rzekątz: Przezrzy. Y hnedki wziąl widzenié ij wzrok doſtatecżny OpecŻyw [61]v; Leop Matth 9/25; BibRadz Mar 7/35; Rzekłá iey páni: Kaſz niech zábiją tego kurá. Y wnetki go zábito. HistRzym 109 (2); Y rzekł mu Piotr [...] Wſtań á pośćiel ſobie/ y wnet wſtał. BudNT Act 9/34 (3); Y rzekł. Ieſli wierzyſz/ wſtań. Y wſtał wnetże on záráżony zdrowym. SkarŻyw 30 (6); rzekł mu: Effetháh: to ieſt otworz ſię. Y wnet ſię otworzyły vſzy iego [ait illi: Ephphetha ... Et statim apertae sunt aures eius] WujNT Mar 7/35.

»i zarazem« (1): Ieſus [...] dotknął ſię go/ mowiąc: Chcę/ bądź oczyśćion. Y był zárázem oczyśćion trąd iego [Iesus ... tetigit eum dicens: Volo, mundare. Et confestim mundata est lepra eius]. WujNT Matth 8/3.

β. W mowie zależnej (21): MurzNT Luc 4/11; Pothym ięli wołáć do Symoná/ áby im rękę práwą dał: y dał im. Leop 1.Mach 13/50; Eliaſz [...] nabożnie ſię modlił áby deżdz nie ſzedł/ y nie ſzedł deżdż na źiemię pułcżwártá látá [Elias ... oravit ut non plueret et non pluit super terram]. BibRadz Iac 5/17; [Ladzisław] záwołał ná dziewkę áby ſie z koniá ſpuśćiłá á chłopá zá ſobą zwlokłá/ y vcżyniłá ták BielKron 301 (2); RejPos 173v; BudBib Ex 19/21 (2); BiałKaz F4v; Heliaſz człowiek był podobny nam nędzámi/ á modlitwą modlił ſię áby deżdż nie był/ y nie był deżdż ná ziemię trzy látá/ y ſześć mieśięcy: Y záśię modlił ſię/ á niebo dáło deżdż BudNT Iac 5/17 (2); SkarŻyw 567 (3); Abráhám [...] z rádośćią żądał tego áby oglądał dźień moy: y oglądał y weſelił ſię [Abraham ... exsultavit ut videret diem meum: vidit et gavisus est]. WujNT Ioann 8/56 (3); SarnStat 1238.

Połączenie: »i wnet« (3): A ták kazał obłokom by ſie rozrośiły/ A iżby ſie nyebyeſkye fortki otworzyły.Y wnet tám hoynye Mánná yáko deſſcż pádáłá LubPs R6v; A S. Piotr [...] prośił P. Bogá/ áby ſam rádził/ iákoby [...] ſłudzy iey poſromoceni nie byli: y wnetże on żwáwy y ſłowny Heretyk/ iáko pień niemem zoſtał. SkarŻyw 373 (2).

b. Przyłącza wypowiedzenie do wypowiedzeń poprzedzających celem ich uzupełnienia i rozwinięcia (1391):
a) Przyłącza wypowiedzenia luźno nawiązane, często podrzędnie złożone: a, zaś (317): MetrKor 34/134v (2); TarDuch E2; BierRozm 15; WróbŻołt 49/11 (3); LibLeg 10/124v; RejKup Tv (2); Myáłáć y Yewá w Ráyu wczym przebyeráć/ y ná rozumyeć yey nye ſchodźiło/ bo wdoſkonáłoſći ſą od Bogá ſtworzeni pirwſſy rodźicy náſſy KromRozm I N2 (2); MurzHist E4v (3); Ci niechaj się rozdzielą na troje po jedenaście w każdym tym rozdzieleniu, aby byli i duchowni i Panowie Rady i szlachta i z miasta i kazde jedenaście aby siedzieli (i) sądzili osobno każde swe wojewodztwo według regestru Diar 95; GroicPorz h; Niechay tobie Pánie dziſieyſzego ſwięthá Offiárá będzie wdziętzna/ y nas przeſz tę offiárę rátz od grzechow náſzych otzyśćić. KrowObr 168v; RejWiz 178 (2); Leop Ps 17/7 (4); SienLek 142 (3); RejAp 76v; Slepi bráli wzrok/ opętány od dyabelſtwá bráli wybáwienie/ y wſzyſcy niemocni ktorąż kolwiek chorobą byli záráżeni/ á ktorzykolwiek ſie iedno iego ćiáłá dotykáli zdrowi bywáli. HistRzym 126; BiałKat 18v (3); BielSat C2v; KuczbKat 100 (4); Q. Metellus, poraźiwſzy Hánnibálá/ wygnał go z Włoch/ y Cártago poſiedli Rzymiánie. BielSpr 43; RejPosRozpr c; RejPosWstaw [1434]; BiałKaz B4v (3); StryjWjaz A3v; Tiś ieſt opoká/ á ná tey opoce zbuduię kośćioł moy/ y bramy piekielne iego nie przemogą SkarJedn 290 (9); on ſam z Sewerinem Betmánem Krákowſkim Bormiſtrzem [...] w Gorę ſię wpuśćił/ y ći dwá podawſzy żywoty ſwoie w wielką niebeſpieczność iáko drudzy Kurciuſowie Rzymſcy/ on ogień bárzo ſzkodliwy przeważną pracą vgáśili. StryjKron 722; CzechEp 199 (3); WerKaz 283; Chćiey moie miłe ſyny w potrzebie rátowáć. Y te nieprzyiaćiele co biorą me cory/ Wyżeńmy z Europy w Kákáuzyſkie gory. BielSen 13; Iuż mdłé bydło ſzuka ćieniá/ [...] Y páſtérze chodząc zá niém/ Budzą láſy ſwoim grániém. KochSob 62; BielRozm 19 (2); GórnRozm B2 (8); GostGosp 28 (14); OrzJan 36; O kmiećie zbiegłé duchowni práwem Ziemſkim czynić máią: y któré ſą krzywdy Ziemſkié. SarnStat 663 (11); SkarKaz 551a (3); SkarKazSej 663b.

Połączenia: »i ku temu« (1): y thvdzyeſzh wzyantho lyvdv zakonv naſchego Berzermanſkyego wnyewolyą. [...] trzidzyeſczy y dwoye y ky themv wzyatho zych Mayethnoſczy za dzyewyecznaſczye thyſzyancz rzeczi ych rvchomich Wthey tho walcze. LibLeg 11/140v.

»i owszem« (5): BiałKat 61; Od Bogá iey [mocy] przez Apoſtoły mieć nie mogli: bo ná ſtolicy Cárogrockiey/ áni Piotr S. áni żaden Apoſtoł nie śiedział. y owſzem ná wtorym zborze (iáko Theodoret Grecki piſze) nowo ſzcżepioną winnicą ſię zowie. SkarJedn 162 (2); CzechEp 214 (2).

»i potym« (1): Tegoż też roku w dzyeń s. Lucyey grzmiáło okrutnie źimie nád obycżay/ y był potym wielki vrodzay zboża ná láto. BielKron 191.

»i snadź« (1): Aczkolwiek wtich kxiąſkach wiele rzeczy ktore ſnać niewſziſtkim gmyſli będą/ y niektore ſnac poprawienią potrzebuią [...] proſze wſziſtkich bogoboynich aby [...] ſprzyiaznią [...] poprawily SeklKat Z3v.

»i też« (5): LibLeg 11/88v; Zaśięgo pytali/ i niektory śię teſz o tym ſpornie gádáł/ ieſli by ten mógł [...] darow bożych odpaśc/ ktory by rás ięmi był obdarzon MurzHist O3v; A dáleko ieſt lepiey śiedźieć w więźieniu/ niżeli być w wiekuiſtych mękąch [!] Piekielnych: y ciężey też ieſt/ Boſkim niż ludzkim ſądem oſądzonym być. KuczbKat 335; CzechEp 301 (2).

α. Przyłącza skupienia wypowiedzeniowe złożone nadrzędno-podrzędnie: a, zaś (132): A żołw záśię nie mieſzkáiąc/ Szedł ſobie w drogę ſkakáiąc: Y drzewiey nie odpocżynął/ Aże więc ná kreśie ſtánął. BierEz L4 (2); OpecŻyw 137; ForCnR C2; MetrKor 40/821; March2 D4; BierRozm 13; Bo ſłáby polak ná trawie Gdy niemáſz połćiá wpotráwie Y káżdy lepſſą myſl miewa Kiedy nędze nieużywa RejRozpr I4v (4); SeklKat X2; RejKup g6 (3); MurzHist L2v (3); Diar 95; Nie dármoć Dawid woła/ dziwny Pan ná niebie/ Y rozumiem że ten dziw ruſza też y ciebie. RejWiz 154v (4); Vcżynił tedy Ezechias to wſſytko cośmy powiedzieli po wſſytkiey źiemy [!] Iudſkiey: y cżynił to cżo było dobrego y práwego/ y práwdzywie przed Pánem [Fecit ergo Ezechias universa ... in omni Iuda operatusque est bonum ... coram Domino]. Leop 2.Par 31/20; TAć [Sapientia] pierwſzego oycá narodu ludzkiego [...] záchowáłá/ y od iego vpadku wyzwoliłá. Y dáłá mu tákową moc áby mogł wſzytko zwyćiężyć [Haec primo formatum patrem mundi ... custodivit et eduxit illum a delicto suo deditque illi fortitudine continendi omnia] BibRadz Sap 10/2 (4); OrzRozm I4v; OrzQuin Ev (8); bo wtej trefnośći ſłowney/ doſycieś w. m. vcżynił ſwemu: y każdy z nas/ nietelko náucżył ſie wiele/ ále y ſmielſzym iuż do tego zoſthał GórnDworz S3v (4); HistRzym 96v; BiałKat 28v (5); KuczbKat a2 (3); RejZwierc [233]; WujJud 145v; dlatego położyłem twarz moię iáko krzemień/ y wiem że ſię nie záwſtydzę [ideo posui faciem meam ut silicem et novi quod non pudore afficiat]. BudBib Is 50/7; HistHel D2; CzechRozm 119; ModrzBaz 31; SkarJedn 395 (3); KochOdpr C; Oczko 24 (2); KochPs 158 (2); Bo tácy zmowę z cżártem máiąc/ w niey Bogá y wiáry S. záprzeć ſię muſzą: y niepierwey ku posłudze y pomocy ſwey cżártá przywiodą/ aſz mu táką vcżynią iáwną/ ábo táiemną przyśięgę. SkarŻyw 173; Tedy ochotnie niepokaláną Sarę wroćił Abráhámowi: y tym go więcey cżćił y vdárował/ im opiekę y łáſkę Boſką nád nim więtſzą widział SkarŻyw 283 (8); MWilkHist Kv (2); CzechEp 229 (2); KochMuza 26; ReszPrz 60 (2); ReszHoz 127; Coś nam w tych cżáśiech nieraz dość iáſnie pokazał/ y wiecżnie tymeś ſie nam vdał/ żeby rzazał Znas każdy ślepą zazdrość BielSen 3; Iużem práwi ná swiećie nie dopiero/ y máło tych Seymow było/ na ktorych bym ia nie był GórnRozm D3v (4); PaprUp I4 (2); Ták ſye ludźie vnoſzą ſczęśćiem/ że niémogą W pobożnych drogách Páńſkich ſtać oboią nogą. Y im dáléy hoynieyſzą łaſkę Páńſką znáią/ Tym więcéy záślepieni od ſczęśćia bywáią. ZawJeft 5; Bárány odeymowáć od owiec/ y ták ie przypuſzcżáć/ coby ſie ná cżás dobry lęgły iágniętá GostGosp 106 (5); Phil S4; LatHar +6v; WujNT 820; SarnStat 1151 (2); SkarKaz 549a (5); SkarKazSej 678a (2).

Połączenia: »i dlatego« (5): Ale rzecżeſz/ że cżęſtokroć tá rzecż o ktorą ſpor idźie bywa ták trudna/ iż niewiedźiec [!] ktora ſtroná więcey ważnośći ma/ y dla tego/ trzebá ná ono zezwálać/ ná co więcey ich wotuie [Sed inquies obscurum esse persaepe id quod controvertitur adeo, ut incertum sit, utra pars plus ponderis habeat necessarioque in plurium sententiam pedibus sit eundum] ModrzBaz 30; Oboie ſię ná to zmowili/ y Duchem S. zgodzili/ áby ſię o ludzkie zbáwienie ſtáráli: y dla tego oſobno mieſzkáć pocżęli/ Bázyliſſa pánienki y białe głowy: á Iulianus młodzieńce y męſzcżyznę Pánu Bogu pozyſkuiąc. SkarŻyw 178; CzechEp 39; GórnRozm L3v (2).

»i jeszcze (k temu)« (3): LibLeg 10/122; tenże ieſt záś nadobrotliwſzym Oycem/ ktory [...] pobudza ludźie áby od niego odpuſzcżenia prośili: y ieſzcże ktemu náucżył/ ktorymiby ſłowy prośić go mieli. KuczbKat 415; tám nie w polu obieráią/ ále obieráią w Murże/ y ieſzcze tych dobrże záwrą/ ktorży go obieráią iżby nie wyſzli z támtąd/ áż Páná obiorą. GórnRozm Av.

»i owszem« (4): Diar 92; HistLan B; SkarJedn 181; Vrzędnik gdy do Páná przyſtánie/ ma tego pilnie ſtrzedz/ áby nic nievbywáło/ y owſzem ma ták tego przeſtrzegáć/ áby káżdey rzecży przycżyniał GostGosp 10.

»i przeto« (5): OrzQuin V3v; ćiáło ich czeka w źiemi ſwégo wzbudzenia: y przeto niemáią ieſzcze doſkonáłégo Błogoſłáwieńſtwá. ácz ich to nic nieobraża: bo śię ćieſzą przyſzłą nádźieią BiałKat 103v; BiałKaz Ev; SkarJedn 56 (2).

»i stądże« (1): Bárźiey do ſercá to/ co boli/ cżłowiek Przypuſzcża/ niżli co gmyſli ſie dzieie. Y ztądże ſie zda/ że tego ieſt więcey Co trapi/ niżli co cżłowieká ćieſzy. KochOdpr B2.

»i tak« (4): SkarŻyw 306 (2); GórnRozm N2; Młoto áby rządnie ſzło/ y ták nim karmić/ komuby to ſłuſznie miáło bydź dawano GostGosp 136.

»i też« (5): Then vmiſl wasch wſchitek ten poſſel wasch doſtatecznie przed namy powyedzial, y miſmi tez z yego powyeſczy dobrze wirozvmiely yz wi yeſteſczie nam dobrim przyaczieliem y sąſſiadem LibLeg 11/87v (2); OrzList bv; HistHel B4v; mowił co ſłyſzał/ y nam wſzytko oznaymił/ y ná to też vcżnie ſwe ná świát poſłał/ áby oćieć iego z tąd był vwielbion CzechEp 118.

β. W poszczególnych członach wypowiedzenia złożonego nadrzędnopodrzędnie występują wskaźniki zespolenia (72):

Połączenia: »i dlatego(ż) ... aby, (iż)by (a. żeby), iż (a. że)« (9 : 4 : 3): A toć ſą dobre vcżynki/ bo od prawdziwego pana boga/ ſą rozkazane/ y dla tego ie zową dobre/ yż od dobrych lvdzi [...] bywaią cżynione SeklWyzn b3v; LubPs bb5; Theráphim: Iedni bałwany rozumieią, a drudzi obrazi ſktorich Laban Prakthikował, y dla tegoz gie Rachel wzięła, byſie niedowiedział, gdzie ſie obroćili. Leop Cv marg; RejPosWiecz2 91v; BiałKat 81; KuczbKat 180; gdyż cżłowiek nie ſtworzon iáko bydlę/ Y dla tego go Pan Bog rozumem obdárzył áby z niego pociechę miał RejZwierc 62; WujJud 54v; Opuſzcżam ine mnogie omyłki/ y to nie dla tegom przypomniał żebym ſię wtem ſtrofowániu kochał BudBib b3 (2); Wiárą Enoch przenieśion áby nie vyrzał śmierći/ y nie nálezion/ dla tego że iy Bog przenioſł [Fide Henoch translatus est ne videret mortem et non inveniebatur, quia transtulit illum Deus]. BudNT Hebr 11/10; może Pan Bog dlá niego [ubogiego] nád námi ſię zmiłowáć/ y dla tego poſłał go tu/ ábyſmy przezeń zbáwieniu ſwemu pomagáli. SkarŻyw 135 (3); Nie chwali nikt okrućieńſtwá/ chyba kto ſam okrutny ieſt. Y dla tego v nas ták ieſt/ łáſkáwe práwo/ iżby okrućieńſtwo nie było w Polſcze. GórnRozm D2 (2).

»i (dlategoć) ... przeto iż« (4): Záſnął potym Oſyaſz z oycy ſwemi/ y pogrzebli go ná polu/ grobow Krolewſkich/ przetho iż był trędowáty [et sepelierunt eum in agro ... eo quod esset leprosus] Leop 2.Par 26/23 (2); do czego [rozgrzeszenia] nie nawięcéy nie ieſt potrzebá/ iedno Pokuty [...] y dla tegómći rozgrzéſzenie wyżſzéy świątośćią Pokuty názwał: przeto iż rozgrzéſzenié nikomu nie należy/ iedno pokutuiącemu człowiekowi. BiałKat 376; CzechEp 244.

»i przeto ... że« (1): Nie tylko to od ćiebie wdźięcznie przyymuiemy/ áleć zá to tobie bárzo dźiękuiemy: y przeto ćię miłuiemy/ żeś rzeczy wyſokié [...] práwie z niebá zwabiłeś ná źiemię y ná Wárcabieś ié poſtáwił OrzQuin M.

»i tak(o) ... iż (a. że), aby, aż, (i)żeby« (44 : 3 : 2 : 2): Wężá śnieg był wielki záſtał/ Iż śię do iámy nie ſchował: Y ták go źimá zmorzyłá/ Iż w nim ledwe duſzá byłá. BierEz M3; A ták gdy z ſobą wſpor wiedli/ Kápłuná ſámi nie iedli. Y cżęſto táko pośćili/ Iż obádwá wſporni byli. BierEz Pv (3); ForCnR C3v; PatKaz III 91v; MurzHist H2 (2); GliczKsiąż C3; KrowObr 135v; A kozda kráiná/ y kozde miáſto/ ktoreby niechćiáło vcżęſnikiem być tego ſwięthá/ niech od ogniá y od miecżá zginie: y niech ták będzie wygłádzone/ żeby nie tylko ludziom/ ále też y beſtiam / nie godziło ſie ná mieſſkánie ná wieki [et sic deleatur ut non solum hominibus sed etiam bestiis invia sit] Leop Esth 16/24 (2); BibRadz I 273v; OrzRozm N2; ale podług rozumu maią być wſzyſtki rzeczy miarkowane/ y tak ſię maią źwyczaić/ iżeby młodoſći popędliwość łatwie powćiągnąć mogli. KwiatKsiąż D2v; OrzQuin O2; RejZwierc 201; A ieſliby łupáiąc ono drzewo iáka trzaſka wypádłá/ álbo ſęk/ włóż to záśię skąd wypádło/ y ták ty żłoby ſłożyć áby ſye tráfiáło trzaſká káżda iakoś ié rozłupił Strum G; Gdyż záwżdy ćiáło przećiw duchowi/ á duch przećiw ćiáłu pożąda: y ták ſie z ſobą nie zgadzáią/ że záwżdy ieden drugiemu vſtępowáć muśi. CzechRozm 241 (3); SkarJedn 169; Oczko 1v; SkarŻyw 553 (13); KochTr 20; Miłował ią ſerdecznie: y ták chodźił o tym/ Ze muśiáłá być iego poślubioną potym. KochFr 87; WerGośc 247; ArtKanc F10v; á vchoway Boże nań o one zbrodnie proteſtátią vczynić/ to wnet zábije/ y ták broi gołotą będąc/ áż potem ná Niż poydźie. GórnRozm H3v; PaprUp F2; Ten brzuch Zeglarzá [...] ten v dworu nie potrzebnie ſie wáłęſáiącego Philozophá/ zápomnieć śiebie y godnośći ſwey przymuſza: y ták márnie ſie vdáwáć każe/ iż/ áby go iedno nápáſł/ nie mu ſie nieprzyſtoynego nie zda. GostGospSieb +2v; KochFrag 48; OrzJan 50 (2); LatHar 560; WujNT przedm 32 (3); KmitaSpit A2; PowodPr 79.

b) Przyłącza wypowiedzenie złożone podrzędno-nadrzędnie (525):
α. Obok spójnikaina drugim miejscu stoi zaimek względny lub osobowy (163): Komor źimie kiedy vmarzł/ Y coby iadł iuż nie nálazł: Do pcżoł ſie nędznik pokuśił BierEz S2 (4); OpecŻyw 115v; TarDuch D2v; BierRozm 15; RejPs 132 (2); ZapWar 1542 nr 2449; LibLeg 11/166; RejKup Z (5); MurzHist N2 (4); MurzNT Ioann 3/11 (2); Diar 57 (2); KrowObr 61 (4); RejWiz 131v (3); Bo pokim żyw/ będę mowić: y poki co rozumiem/ będę odpowiádał [Dum enim vivo, loquar et, dum sapio, respondebo] Leop 4.Esdr 8/25 (4); Bo mu wſzyſcy nie wierzą/ y nic mu nie dádzą/ Y co wyłgał/ iákoby/ wydrzeć/ záſię rádzą. RejZwierz 124; BibRadz Luc 8/4 (2); BielKron 461 (3); SienLek 33v; RejAp 78; ábowiem thego ia ſámego mam zá práwego Philozophá/ kthory chce być cnotliwym cżłowiekiem: y w kim ieſt thá chęć/ temu máło cżego więczey trzebá. GórnDworz G3 (8); RejPos 174 (5); Acżkolwiek też to Páweł s. przydawał/ że Pan Kryſtus tenże chleb ciáłem ſwoim názwał/ á kielich krwią. Y ktoby tego chlebá y kielichá pożywał niegodnie/ żeby był winien [...] ciáłá y krwie Páńſkiey. RejPosWiecz3 97; BiałKat 246 (2); KuczbKat 90; RejZwierc [207] (4); WujJud 122v (3); RejPosWstaw 111; Strum K4; BudNT Hebr 11/11; CzechRozm 72; PaprPan P4 (2); W cżem tobie Kato dobrze pocżął/ y ktorzi tákowymże vmysłem ábo proſzą/ ábo wolą ſwoię Pánu oznáymuią/ ći tákże dobrze cżynią iáko y on [Et Cato igitur recte fecit, et qui simili studio ... petierint ... non minus recte facient]. ModrzBaz 44 (2); SkarJedn 118 (4); KochOdpr B4; Oczko 16v; A ia tobie chętliwie niech ofiárę dawam/ Y dokąd człowiek żywie/ imię twé wyznawam. KochPs 80 (2); Poſt Anielſka ieſt potráwá/ y kto go vżywa Anielſkiego ſtanu ieſt. SkarŻyw 393 (5); MWilkHist D2; StryjKron 572 (2); CzechEp [412] (2); NiemObr 5; KochSob 61 (2); GórnRozm B4 (3); PaprUp G2v; ZawJeft 16 (2); GostGosp 142 (2); OrzJan 83; LatHar 385 (2); Abowiem ktorym ſądem ſądźićie/ ſądzeni będźiećie: y ktorą miárą mierzyćie/ będźie wam odmierzono [et in qua mensura mensi fueritis remetietur vobis]. WujNT Matth 7/2 (13); SarnStat 15 (9); PowodPr 22 (2); SkarKaz 580a (2); CiekPotr 56 (2); CzahTr B2; SkarKazSej 698b (4); KlonWor 80; SzarzRyt C2 (2).

Połączenia: »i owszem« (10): WróbŻołt 1/3; GliczKsiąż E7 (2); UstPraw H2 (2); ReszPrz 111; Niech to znáią prawdźiwi/ że fáłſzu nie lubiſz/ Y owſzem co ji śieią rad ty ſrodze gubiſz. PudłFr 26; ále iż chćiwość nie ieſt náſycona/ y owſzem im więcéy ma/ tym ieſcze więcéy chce KochWr 31; JanNKar C3v; SarnStat 1109.

»i tak« (1): [białogłowa] zániecha s tobą onego beſpiecżeńſtwá/ ktorego do thych cżáſow vżywáłá/ niżeś ſie z miłoſcią odkrył. Y ták coś zá cżáſem vkroćić mogł/ tho záraz wſzytko vpłoſzyſz. GórnDworz Cc3v.

»i też« (3): FalZioł III 2c; nyechbi nam ſkoda nyebila boſzmi chrzeſczyyany y theſch czo bandzye krziwda poddanem waſchey K. mczi chczemi czinycz ſprawyedlywoſcz ſlvſna a nyeodwloczna. LibLeg 11/156; ZapWar 1549 nr 2657.

»i zasię« (1): ktorzy [...] przyſſli do Páná Kryſtuſá/ y iedli [...] iuż więcey niełakną y záſię ktorzy vwierzyli weń/ pili krew iego/ iuſz nie prágną nigdy. KrowObr 191.

β. Obok spójnikaina drugim miejscu stoi spójnik podrzędny (362): March1 Wiet Av; Rzekł im prozno przyśięgaćie/ Wy obá to mięſo maćie: Y ácżkolwiek mnie zdrádzićie/ Wſzák Bogá nie omylićie. BierEz I4v (3); OpecŻyw 139; ForCnR Cv; FalZioł I 8a (2); WróbŻołt 100/2; RejPs 68v; ComCrac 21v; RejJóz L8 (4); LibLeg 11/184 (6); SeklKat E2; ZapWar 1548 nr 2668 (4); Bo ieſt wielé ludźi [...] którzy ſnáć o bogu nic nie wiedzą [...] i kiedy przyſtępuią/ czynią to dlá zwyczaiu tilko MurzNT 33v (4); KromRozm III D5; Item zeznal ze wtheyze skrzyncze bel signeth srebrny y trzi knaflye pozlocziſte, kthore on wzyal y gdy go ymowano wgoſpodzie pod lawe wrzuczil LibMal 1554/185 (3); Diar 72 (4); DiarDop 113; GliczKsiąż M2v (3); LubPs bb; KrowObr 220v (3); Leop Is 1/15 (5); RejFig Bb (2); RejZwierz 21v (6); gdy chorągiew będźie podnieſioná ná gorách vyźryćie/ y gdy trąbić będą vſłyſzyćie [et cum clanxerit tuba audietis]. BibRadz Is 18/3 (7); OrzRozm Iv (2); BielKron 453v (4); KwiatKsiąż M3v; OrzQuin N3v (4); SarnUzn [G2] (2); SienLek 156v (2); LeovPrzep D3v; RejAp 80v; GórnDworz X7 (3); RejPos 347v (2); BiałKat 251 (3); RejZwierc 44v (5); WujJud A3 (4); RejPosRozpr c4; BudBib 2.Mach 14/45; BudBibKaw Av; BiałKaz M3v (2); BudNT Act 26/10; CzechRozm 197 (2); PaprPan C3v (3); ModrzBaz 25v (3); SkarJedn 134 (3); Oczko 23v (8); KochPs 40; Y w ſtarym zakonie zákazał Pan Bog Prorokowi ſwemu z Heretyki y odſzcżepieńcy ieść y pić. y gdy tego w nieroſtropnośći ſwey od ſtąpił Lwowi go zábić kazał. SkarŻyw 59 (44); StryjKron 205; CzechEp 204 (6); NiemObr 172 (5); ReszPrz 111; WerGośc 257; KochPam 82; PudłFr 21 (2); Nie ieſt tęn człowiek ktoryby to vmiał wyliczyć/ y gdyby tá náſzá rozmowa bylá prży iákiey zgrái ludźi práwnych nie ieden by ſobie/ pomyślił GórnRozm I4 (3); Przeſtawám ná twym zdániu: y kiedykolwiek będźieſz chćiał o tym mówić/ iáko obiecuieſz będę ćie záwżdy rad ſłuchał. KochWr 41; ActReg 55 (7); GostGosp 70 (3); Phil S3; bo widźi wzdłuſz/ y gdźie głęboko/ Głębokość przenika GrabowSet C4 (4); OrzJan 47 (3); kiedym vpadł/ podźwignął mię/ y kiedym nieruchomo ſtał/ trzymał mię LatHar 561 (10); RybGęśli C2v; ále ia go znam. Y ieſlibych rzekł że go nie znam; będę podobnym wam kłamcą [ego autem novi eum; et si dixero quia non scio eum, ero similis vobis, mendax]. WujNT Ioann 8/55 (8); WysKaz 15; Przetoż doſłużyłeś ſie tego ſłuſznie że ná ćię wſzyſcy łáſkáwi: y kiedy iedźieſz w Séym przez vlicę do zamku, rádźić ludźie zábiégáią, áby ćię oglądáli. SarnStat 863 (36); SiebRozmyśl K4v (2); GrabPospR K4; KmitaSpit B3v (3); PowodPr 84 (4); Nigdy żaden heretyk/ áni Zyd/ áni Turczyn cudá żadnego prawdźiwego nie vczynił: y gdy ſię o nie kuśili/ wielce byli poháńbieni. SkarKaz 418a (7); VotSzl Cv; niechay mię ták Bog moy Miłuie, iáko niechcę ia vrągáć tobie, Y, ábym ci vrągał, mam zárzecz nieſłuſzną. CiekPotr 36 (6); W nádźieię iego obrony/ Nie boię ſię z żadney ſtrony. Y gdy ná mię co przypádnie/ Rátuie mię Bog moy ſnádnie. CzahTr D2a (3); GosłCast 13; gdy iedney źle ſię dźieie/ druga też vćierpieć muśi: y gdy ſię iedney ſzczęśći/ druga też przy niey kwitnie. SkarKazSej 680b; KlonWor 65 (3); SzarzRyt D2.

Połączenia: »i dlatego« (4): LibLeg 11/139v; GliczKsiąż C2v; Nákoniecz duſzá náſzá/ przez thákowąż hármonią miáłáby być ſtworzona/ y dla tego kiedy muzykę ſłyſzy/ tho iáko ze ſnu/ oczkniewa ſie GórnDworz Hv; Obiedwie to rzecży niedobre/ y dlia tego że złe/ tedy ſą ſtráſliwe. BiałKaz A4v.

»i jeszcze« (1): Abowiem ty kiedy bacżyſz/ prawe ſercze w proſtoſći Nie zawarłes hoyney ręki/ każdemu ſwey miłoſći Y mnię ieſzcże gdy obacżyſz w tym mym ſtanie wiernego Nie opuſciſz bo ty bacżyſz/ y w piasku grzebiączego RejJóz C4.

»i k temu« (3): GroicPorz bb; ſtąd byli prześpiecżni w nocy od nieprzyiaćielá/ y k temu ieſli ſie im nie zdárzyło potkánie z nieprzyiaćielem vſthąpili do okopu BielSpr 7v; ModrzBaz 61.

»i owszem« (28): Ma mocz doſwiadcżoną naprzeciw każdemu iadowi/ y owſzem ieſtli gi w żołądku naydzie/ natych miaſt wraczaniem gi wyrzuci FalZioł V 72v (2); Diar 88; DiarDop 100; GliczKsiąż E (3); GroicPorz mm2 (3); KrowObr 131v (2); Nie zákryway oblicza twego przedemną/ y owſzem gdym ieſt vćiśnion nákłoń vchá thwego ku mnie BibRadz Ps 102/3; [proszę] ábychmy w tym záwichrzeniu świáta tego/ Polakow ná ſie nie iątrzyli/ y owſzem ieſliby im był iáki gwałt/ ábychmy im byli podporą BielKron [3322]; GrzegRóżn L2 marg; A przetho tákowego obycżáiu [...] ſthrzedz ſie Dworzáninowi trzebá: y owſzem gdy kto ſobie w cżym dobrze pocżnie/ chwalić tho ma ſprzyiáźliwie GórnDworz N3 (2); RejPos 121v; Ano tho ieſt złośćiwy tákowy cżłek káżdy/ Co iedno dobrodzieyſtwá vmie tu bráć záwżdy/ A oddáć ich nie vmie/ y owſzem gdy widzi/ Zeby ie nágradzáć miał tedy s tego ſzydzi. HistLan F4v; KuczbKat 365 (2); BudNT przedm a4; CzechRozm 91v; ModrzBaz 98; CzechEp [383]; WerGośc 229; WerKaz 302; SarnStat 1041 (2).

»i potym« (2): SkarJedn 264; Gdym pocżął kázáć [...] boiąc ſię áby mi rzecży niedoſtáło/ ſłowym ſię proznymi długo báwił: y potym gdy mię kto chwalił/ radem ſłuchał SkarŻyw 582.

»i przeto(ż)« (9): Powinniśmi tedy wierzyć w ſiná Bożego w Páná Iezuſá Chryſtuſá wſzyśći/ y prze to/ gdyſz weń wierzymy Bogiem náſzym prawdźiwym ieſt. BiałKaz F4v (2); Był cżłek vrodziwy Aaron/ á wymowny/ y przetoſz gdy ſię Moyżeſz Pánu Bogu z poſelſtwá do Pháraona tym wymawiał/ iſz wymowy niemiał: vſłyſzał ony ſłowá od Paná Bogá: Aaron brát twoy/ wiem iſz wymowny ieſt SkarŻyw 489.

»i stąd(że)« (4): ktorzy [nieprzyjaciele] miaſto dźiękowaniá kędy mogąc/ radzi iem zaſzkodzą i potem ié o wielkié cięſzkości przyprawią i ſtątże aby śię ich i terás ſtrzegli godni ſą. MurzNT 46; S. Máryey Mágdálenie pierwey odpuſzcżono/ reatum culpae, to ieſt wiecżną winę/ y ſtąd żę [!] iey wiele grzechow odpuſzcżono/ przydáie Ewángelia/ Dilexit multum, iż vmiłowáłá wiele. WysKaz 29 (2); RybWit C2.

»i tak(że)« (5): Ten przykład Iásnie oſwiecone á Miłosćiwe Kſiążętá vpewnia nas wtym/ iż wiele ćwicżenie pomaga/ y ták iáko ſie kto z młodu cżego náłoży/ też ná tym niemáło należy. GliczKsiąż A4; ábowiem káżdy w tho/ lepiey niż ia potrefi/ y thák gdy zá rowno ciągnąć będzyem/ iednemu zá wſzytki/ horowáć nie przydzie. GórnDworz H4; tedy miáſto Káźimiérz przy rzéce Wiśle/ téy klątwie nie ma bydź podległé: Y tákże gdy Káźimiérz záklną/ Kráków ma bydź wolny od klątwy. SarnStat 224 (3).

»i też« (10): też otok vſzu lecży/ y też gdy ſokiem thego ziela ſwieże rany wymywa/ dobrze ie goij. FalZioł I 79d (2); LibLeg 11/22; DiarDop 106; á pánu nie ſtáráć ſie o tho/ [...] nie bárzo mu to przyſtoi: y chocia by też przyſtało/ niewiem iáko by iego nakłád ſtárcżył. GórnDworz Hh; KuczbKat 290; RejZwierc [782] (2); SarnStat 688 (2).

»i to« (2): Kmieć ktoremu dádzą do kilká lat woley/ wſtáć od páná ſwego záſię niemoże/ áliż wykopa y wycziſći onę rolą wleſiech na ktorey záſiadł/ y to gdy ma odnidź/ tedy ma doſyć vczynić wedle práwá źiemſkiego y oney dzyedziny. UstPraw F2 (2).

»i wnet« (1): thego yego Kro. m. zalowacz raczil y wneth ſkoro pan Voyewoda przeſz poſla ſwego yego Kro. m. tho oznaymyl poſlacz raczil dworzanyna ſzwego abi wiwyedzyal onym LibLeg 11/181v.

»i zawżdy« (1): Alexánder wielki ten bárzo pilne ocży ná to miał/ áby był poznał pochlebcę á práwego przyiacielá [...] y záwżdy kiedy mu kto co ſzeptał/ tedy drugie vcho záſłonił RejZwierc 49v.

c) Przyłącza skupienie wypowiedzeniowe rozpoczynające się imiesłowowym równoważnikiem zdania (549): ListRzeź w. 17 (2); BierEz Q4 (5); OpecŻyw 78v (25); OpecŻywList C2; ForCnR B2v; PatKaz I 13; PatKaz II 19v (2); PatKaz III 137; HistJóz Bv; FalZioł III 38d (3); BielŻyw 155; MiechGlab 43 (3); BierRozm 26 (2); OMnes gentes plaudite manibus: iubilate deo in voce exultationis. Wſzytczy ludzie chwalcie pana boga weſele y rękoma klaskaiąc raduycie ſie chwalcie miłego boga głoſem weſela. WróbŻołt 46/2; LibLeg 10/93 (2); RejPs 172v (3); v dreya wrunowye ſkopu vkradl y zabywſchi zyadl LibMal 1546/110 (18); SeklWyzn 3v; RejKup x4v; KromRozm I A3v (4); MurzHist T4 (4); MurzNT Matth 2/16 (18); KromRozm III I5v (3); Diar 20 (8); GliczKsiąż Iv (3); LubPs X6; GroicPorz mm4; KrowObr 37v (8); A gdy oni iedli: wźiął Iezus chleb/ y błogoſláwiąc łamał [accepit Iesus panem et benedicens fregit] Leop Mar 14/22 (37); OrzList f (2); RejFig Aa4v; BibRadz Act 27/40 (22); BielKron 37v (7); GrzegRóżn C4; KwiatKsiąż O3 (2); OrzQuin I; SienLek 55 (2); LeovPrzep F4; RejAp [13]; GórnDworz P7v (8); RejPos 246v (8); RejPosWiecz3 98v; BiałKat 140v; GrzegŚm 35 (3); KuczbKat 305 (2); RejZwierc 154v (3); BielSpr 61; WujJud A4 (5); WujJudConf 65v; vbierał ſię ná wſzem koſztownie/ y przyſtępuiąc ku ołtarzowi Swiętemu przydawał świetnośći temu vbiorowi. BudBib Eccli 50/11 (4); BudNT Matth 14/19 (9); PaprPan Gg2v; SkarJedn 258; Oczko 28 (9); A iam/ w ich zły czás/ w parćie (móy Bóg to wié) Chodźił: y/ poſzcząc/ páná zá ich zdrowie Prośił vſtáwnie. KochPs 49 (2); vmyślił [mnich] go wnocy zabić/ y nágotowawſzy oſtry puynał/ znim legł/ chcąc o pułnocy ná onę dyabelſką robotę wſtáć. SkarŻyw 574 (100); Abowiem Anyoł Boży ſtąpił z niebá/ y przyſtąpiwſzy odwálił kámień MWilkHist C4 (3); StryjKron 120 (14); NiemObr 10 (4); ReszHoz 118; ReszList 161 (2); WerGośc 205; ZapKościer 1585/75 (2); KochPam 84; GórnRozm G3v (2); Kocháli ſye w fałſzywych Bogów próznéy chwale/ Y poznawſzy iáſny błąd/ trzymáli go ſtále. ZawJeft 5; ActReg 98 (4); Phil C2 (4); LatHar 128 (21); Błogoſłáwiąc błogoſłáwić ćię będę/ y rozmnażáiąc rozmnożę ćię [benedicens benedicam te et multiplicans multiplicabo te]. WujNT Hebr 6/14 (47); JanNKar Cv; SarnStat 128 (9); SiebRozmyśl [A2]; WitosłLut A3; PowodPr 31 (5); Iozeph [...] z żołnierzmi ſwemi w iedney ſię iáſkini zámknął/ y widząc iż vyść nie mogli: pozábijáć ſię żołnierze ſámi ſpolnie chćieli. SkarKaz 382b (9); Pożegnał nas, y wsiadſzy ná koń iechał w drogę. CiekPotr 12 (2); CiekPotrHerb )?(3; GosłCast 49; SkarKazSej 674b (6); KlonFlis C4; A ćiebie przed wſzemi Pánie Wyznam ſkaźcą niepráwośći/ Y máiąc w tobie vfánie/ Znioſę wſzelkie doległośći. SzarzRyt A4v (3).

Połączenia: »i k temu« (2): Gdyż on [...] Dom a Rodźice moie zacną vcżćiwośćią ſtanu Slácheckiego ochędożył/ y kthemu ſpráwiwſzy łaſkawe ſerce W. K. M. ku mnie/ dobrodźieyſtwem W. K. M. znácżnym racżył mię okráśić BibRadz *2; NiemObr 101.

»i na ostatek« (1): by tego bicżá Bożego ſrogiego nád námi niebyło/ vdáliby ſie krześćiánie ná wſzytki złośći ktoreby mogły być wymyſlone ná świećie/ y ná oſthátek będąc w pokoiu/ ſwoy miecż y zbroie náſię by ie zobracáli. BielKron 255v.

»i owszem« (10): RejPosWiecz3 97; niechćiał tego vczynić Iarosław/ y owſzem wzgárdźiwſzy vpominánie Oycowſkie/ przyćiągnąwſzy z Nowogrodá Kijow vbieżał y opánował StryjKron 165 (2); NiemObr 4 (5); ReszPrz 4; SarnStat 1299.

»i potym (zasię)« (4): A wszakosz slaly domnye pythayąncz sye na ſzdrowie V. C. M. y Crolya Iego Mczi mlodego, y pothym sasye sprawywſzy posſelſthwo przyslaly do mnye Snowynv LibLeg 9/50v; GliczKsiąż H8v; myſli ſwe vcieſzyli/ y ćwicżenia ſobie námnożyli/ y potym do domu przyſzedſzy dziatkam álbo też ſłużkam to nadobnie rozwodzili RejZwierc 165v; ReszList 176.

»i też« (1): thego ſię napijay na nocz, Y też rozmocżiwſzy chuſtę przykładay na ty rzecży FalZioł I 19a.

»i to« (1): Ludzye [...] prácuyą/ orzą áż zbożá doſtáną/ y to tego doſtawſſy/ z wyelką pilnoſcyą ſtrzegą a bronyą. GliczKsiąż C8v.

»i zaś (a. zasię)« (3): [Krystus] náſz Cyrográf [...] ſwoią Krwią ſwiętą y nadroſſſzą zámázał/ y záſię wſtáwſzy zmartwych/ nas vſpráwiedliwił y náwieki poſwięćił. KrowObr 45v; y ſſli [trędowaci] precż á pochowáli the rzecży: y záś ſie wroćiwſſy/ ſſli do drugiego Namiotu [et abierunt et absconderunt; et rursum reversi sunt ad aliud tabernaculum] Leop 4.Reg 7/8; CzechEp 302.

α. Przyłącza wypowiedzenie poprzedzone określeniem predykatywnym (20): Verbum iniquum conſtituerunt aduerſum me: nunquid qui dormit non adijciet vt reſurgat. Słowo złoſciwe vſtawili naprzeciwko mnie Aby mie zabili y pogrzebionego ſtrzegli. WróbŻołt 40/9; HistJóz E4v; LibMal 1547/128v; Ale nowa y błędna/ á koſćyołowi przećiwna to náuká byłá/ y zá táką nye tylko od Papyeżá/ [...] ále od wſſego zboru krzeſćiyáńſkyego odrzuconá/ wnet vſtáłá. KromRozm I F3 (2); BielKron 398; GórnDworz I5; Rychło potym tenże chłop drugiego wołu vkradł/ y poimány ná złodźieyſtwie/ wyznał WujJud 89v; Abowiem nas omył á ocżyśćił od wſzech grzechow á niepráwośći náſzych/ y ocżyſcione nápełnia dáry ſwoimi RejPosWstaw 22v; SkarJedn d6; Oczko 27v; Anthemiuſz [...] prośił ábj go vcżynił Chrześćiáninem: y prowádzony do Biſkupá vwierzył y ochrzſzcżony [!] ieſt. SkarŻyw 86 (3); On oycá/ ſkoro go hámowác [!] pocżął/ zábił/ y ſam potym poimány/ ná gárdle ieſt ſkarány. WerGośc 256; tákowy y z pomocniki ſwémi niech będźie poyman/ y poymány w wieżę wſádzon [talis ... comprehendatur et mancipatus turri includatur JanStat 673] SarnStat 833; SkarKazSej 685a; Przed tobąm ia chadzáłá/ y zięta chorobą/ Przed tobą droga mátko/ przecz konam zá tobą? SzarzRyt D2 (2).

Połączenie: »i wnet« (1): Piotr [...] rad ſię názad wroćił: y wnet vchwycony/ Páná Ieſuſá przez ſwoy krzyż vwielbił. WujNT 512.

c. Przyłącza wypowiedzenie zbliżone anaforycznym charakterem do zdań względnych rozwijających (698):
α. W wypowiedzeniu przyłączonym brak dodatkowych wskaźników anaforycznych: który, co (274): yakom ya vydzyal Cząstokrocz szlyachathnego stanyslava [...] po zabyczyv szlachathnego Mykolaya szmyslkovcza y myąskal vszyemy kszyaszaczey vphaly nyeczyrpyal ZapWar 1507 nr 1985 (2); BierEz L (2); PatKaz II 49v; PatKaz III 126; TarDuch D6; Też iako ſie żydowie mieli zbierać naprzćeiw [!] panu Ieſuſowi/ y proſi aby iego Bog otżiecż wſpomogł. WróbŻołt dd4 (2); LibLeg 10/124 (2); A gdy weſzli wgłodne puſſcze/ ſpuſćił pthaki ſpowietrza y pádáli przednogámi ich RejPs 155v; SeklKat S2 (2); LibMal 1550/156 (2); Widźyałem duchá z ſtępuyącego yáko gołębicę z nyebá/ y zoſtał ná nim. KromRozm I B2v (2); KromRozm III P5v; GliczKsiąż F5; Przy zoſtáłey wdowie máią [klejnoty] zoſtáć/ y po ſwey woley może ie obroćić. GroicPorz gg4 (4); KrowObr 179v (4); RejWiz 85v (3); A dam wam páſterze według ſercá moiego/ y będą was páſli vmieiętnośćią y náuką [et dabo vobis pastores iuxta cor meum et pascent vos scientia et doctrina]. Leop Ier 3/15 (27); OrzList h; MNich ſzedł s ſuknem do miáſtá/ by dał ſzyć kápicę/ Potkał drabá ná drodze/ cżyſtą ſzubienicę. Y vrznął mu poł ſukná/ á mnich ſie zátrwożył RejFig Dd3 (2); Zeleukus krol Lokreńſki. TEn krol práwo vſtáwił/ ktoby to przewinił/ By mu ocży wyięto/ gdyby gwałt vcżynił. Ten iednegoż ſyná miał/ y złamał to práwo/ Kazał mu ocży wyiąć/ o nieſzcżęſna ſpráwo. RejZwierz 2v (2); BibRadz Apoc 8/10 (18); OrzRozm H2; BielKron 58v (18); Mącz 77b (2); RejAp 162v (4); GórnDworz Fv; RejPos 258v (3); BiałKat 8v; RejZwierc 137 (6); WujJud 149 (2); RejPosWstaw [1432] (2); Y posłał krol Solomon Benáiahá ſyná Iehoiády/ ktory iy zámordował/ y vmárł [Et misit rex Selomoh per manum Benaiahu ... et irruit in eum, et mortuus est] BudBib 3.Reg 2/25 (30); BiałKaz C3; Choruie(li) kto v was/ niech przyzowie ſtarſze zboru/ y niech ſię modlą nád nim/ máżąc go oliwą wimię pańſkie. BudNT Iac 5/14 (9); CzechRozm 111 (4); PaprPan Hhv (2); ModrzBaz 70v; iſz Syn Boży ták iáko oćiec przyrodzenno y zoycem iednoiſtotno Duchá S. ma: y ták od niego iáko y od oycá nierozdzielno/ [...] pochodzi. SkarJedn 276 (6); Oczko 31v; KochPs 111; SkarŻyw [223] (10); a tym spoſzobem tho darowal syna swego ſza yego dobrocz, ygo [!] cznotlywyę chowa: y ma chowacz yako Oycza swego wpoczywoſzczy do yego smyerczy ZapKościer 1580/69 (5); StryjKron 110 (3); CzechEp 274; NiemObr 160 (2); KochPhaen 2; BielSen 9; KochPieś 38; PaprUp L; ActReg 8 (3); GostGosp 152; GrabowSet I3; KochFrag 44 (2); OrzJan 53; LatHar 704 (2); Abowiem ſą duchy czártow czyniące známioná/ y wychodzą (marg) ktorzy wychodzą. G. (–) do krolow wſzytkiey źiemie [Sunt enim spiritus daemoniorum facientes signa et procedunt ad reges totius terrae] WujNT Apoc 16/14 (31); SarnStat 136 (3); BOleſław Chrobry, tym miánem przezwány, Pierwſzy krol Polſki vkoronowány. Pan śmiáły, czuyny, y wſzytkie ſwe rzezy [!], Zwłaſczá Rycerſkie, miał ná pilney pieczy. KlonKr Cv (2); KmitaSpit B3v (2); PowodPr 69 (3); SkarKaz 39b (7); VotSzl C3; CzahTrPapr ktv; SkarKazSej 690a (2); KlonFlis G3; SapEpit A2 (2); KlonWor 56; SzarzRyt D3v.

Połączenia: »i owszem« (2): Liſty Seymowe Poroczkam/ niewádzą/ y owſzem máią być ſądzone áż do Seymu powiátowego. UstPraw C; KochWz 142.

»i też« (3): MurzNT Ioann 12/2; Kiedy iuż wzgorę doydą powietrza źimnego/ To ſie iuż tám odmienia záwżdy nacż dziwnego. Albo w deſzcż álbo w krupy/ á cżáſem też w grády/ Y potłuką też cżáſem y trawę y ſády. RejWiz 150v; BudBib 1.Mach 12/41.

»i zasię« (1): Látá 1412. Wypráwił ſye Włádźisław do Węgier/ á tam był od Zygmuntá Krola Rzymſkiego wdzyęcżnie przyięt/ y wroćił mu záſię koronę/ iabłko/ ſceptrum/ Krolewſkie BielKron 384v.

β. W wypowiedzeniu przyłączonym występuje zaimek anaforyczny: który, co (223): BierEz R2v; OpecŻyw 120v (3); PatKaz II 23; FalZioł V 69v; A tak my [...] ſprawowaly ſpani waschimy te rzecz y nagrodzenye czinyly y nalezyone czternaſczie person wnyewolą pobranich y nam ych panowye waſzi daly LibLeg 11/107v (7); RejPs 94 (3); SeklWyzn o3v (2); HistAl M5 (3); nieboiśię Zacharjáſzu/ Boć ieſt wyſłuchána proźba twoia/ i żona twoia Elſzbiétha vrodźi tobie ſyna ktorégo (marg) i iego abo ktorégo na (–) imię wezwieſz Iánęm [uxor tua Elisabeth gignet filium tibi et vocabis nomen eius Ioannem] MurzNT Luc 1/14; KromRozm III E4v; LubPs bb4v; Ktho powiáda iż Bogá znam á roſkazánia iego niechowa/ kłamcá ieſt/ y wnim prawdy niemáſz. KrowObr 45 (3); RejWiz 66v; Siodmego roku poſlał ſobie Ioiáda kápłán/ po Rycerſthwo y Sethniki y w wiodł ie ſobie do kośćiołá Páńſkiego [misit Ioiada, et adsumens centuriones et milites introduxit ad se in templum Domini] Leop 4.Reg 11/4 (14); RYm ieden nápiſawſzy/ námálował Sowę/ Drugi Liſá on dybie/ by iey vrwał głowę. Więc trzeći chłopá s kijem/ y Klimkiem go przezwał RejFig Bb7; Támże Pan Bog z żebrá ktore wźiął z Adámá ſpráwił niewiáſtę y przywiodł ią ku Adámowi. [Et aedificavit Dominus Deus costam quam ceperat de homine in mulierem et adduxit eam ad hominem] BibRadz Gen 2/22 (10); Teſſaloni w Grecyey chwalili Bociąná [...] Tenedowie Krowę cielną/ y ſłużyli iey przy porodzeniu iáko ktorey ſześćiniedzyałce. BielKron 24 (32); GrzegRóżn L3 (2); SarnUzn D8v (2); RejAp 71; RejPos 24 (5); Bo ácż wiele ná thym należy/ ále związan práwy/ y przyſiągł ie dzierżeć ſthanowi káżdemu. RejZwierc [193] (5); BielSpr 30v; WujJud 173v (2); Záiſte Saráh żoná twoiá vrodzi tobie ſyna y názowieſz mu imię Izáhákiem BudBib Gen 17/19 (16); Strum H2; CzechRozm 21 (2); PaprPan H4v (2); ModrzBaz 141 (3); Przećiw ktorym Sżoſty Zbor złożony ieſt/ y ná nim iáko bezbożni bluznierce potępieni ſą. SkarJedn 392 (2); Był ieſzcże przyzwany drugi raz do Krola: y przed nim wiele mężnie y wolnie mowił o S. wierze Chrześćiáńſkiey SkarŻyw 305 (11); a tam myeli trzi lagwe pywa y wypyeliſzmy ye spolem. ZapKościer 1580/52v (4); StryjKron 315 (2); GórnDworz A2 marg; ActReg 19; Gdy ſię ośm dni wypełniło/ obrzezano dźiećiątko/ y dano mu imię IEzus. LatHar 530 (8); WujNT Gal 1/18; JanNKar B4v; SarnStat 361 (3); SiebRozmyśl F3; KlonKr C4v; KmitaSpit A2v (2); Ia weń wierzę iż ieſt Bogiem práwym y Zbáwićielem świátá/ y onym obiecánym Meſſyaſzem/ y przezeń wiecznego zbáwienia doſtánę. SkarKaz 421b (13); Dał ſpráwę Hetmánowi ieſt woyſko nie máłe/ Y widźiał w nim rycerſtwo rozne y zuchwáłe. CzahTr E (3); Dobre abſolutum dominium, y nád nie lepſzego rządu nigdy być nie może SkarKazSej 691b (2); KlonFlis G3; KlonWor 75; Zamek tákież w pośrzodku iego zbudowano/ Y Birſam go od ſkory wołowey przezwano. PudłDydo A2v.

Połączenia: »i owszem« (1): Więc w tey ſtátecżnośći ſwey iże ſkukła ſwego/ Rowien do Schediuſzá mężnego Greckiego. Y owſzem go doſtátkiem y śiłą przechodzi PaprPan C2.

»i też« (2): Przy niéy teże tamo panié ſtály/ ij ty teéż ſyna iey wielmi żalowaly. OpecŻyw 149; Maſc ciało vbielaiącza: a zwłaſzcza ręcze/ y też ie miękkie czym [!]. FalZioł V 117v.

γ. W połączeniu z zaimkiem osobowym (34):

»i on« (2): powiádaſz iſz twoy Bog świátłość przynioſł/ y on oświeca wſzelkiego cżłowieká SkarŻyw 147 (2).

»i ten(że)« (32): iednégo ſyna miala/ ij tego marnie z wielką boleſcią dzis ſtrádala. OpecŻyw 158; FalZioł IV 45d (2); LibLeg 10/72; LibMal 1543/68v (4); RejJóz H2 (2); ćiągnął iákoby miał iść ku Azothowi/ á pothym wneth ſie wytocżył ná pole: przetho iż miał bárżo wiele iezdnych/ y w tych duffał [eo quod haberet multitudinem equitum et confideret in eis]. Leop 1.Mach 10/78; LeszczRzecz A4; To było potomſtwo Ietrá/ ktorego inácey zwano Cyneiczykiem/ y był ten świekrem Moiżeſzowem y Kápłanem w Mádyán BibRadz I 158c marg; GórnDworz B8v (5); żywie pan bog że nie mam iedno kąſzcżek oleiu á zgarſtkę mąki w domu ſwoim/ y to chowam ſobie á dziecięciu ſwemu ábychmy od głodu nie pomárli. RejPos 81v; BielSpr 30v (2); BudNT Hebr 11/9; Bo ieſli on ſyn Boży [...] ſtał ſie ćiáłem ábo cżłowiekiem: y tenże zá was vmarł/ y grzechy zgłádził: tedy on tego vcżynić nie mogł ſam przez ſię CzechRozm 54v; Wierzę że mu też Ceres bárzo bliſka byłá/ Y táż go też podobno práwá náucżyłá. PaprPan G3 (2); SkarŻyw 160; CzechEp 99; ActReg 168; ták iż téż powiádáią/ że ſie Mars v nich rodźił/ y ten im naypiérwéy ſpoſób woienny podáć y opiſáć miał OrzJan 40; LatHar 464; WujNT 306; CzahTr L3v.

δ. W wypowiedzeniu przyłączonym występuje zaimek przysłówkowy:

Połączenie: »i tam(o, -że)« (167): BierEz N4; OpecŻyw 74 (5); FalZioł V 10v (2); BielŻyw 168; LibLeg 11/93; Item zeſnal ze do Giſzdebna do karczmi przed Cleczewem mylią prziachal i tamo traffil czlowieka zwarſchewi LibMal 1543/67 (14); SeklKat D3 (2); HistAl Lv; MurzNT Ioann 6/3 (4); KrowObr 30 (4); Tedy oni wpuśćili go do Lwiey iámy/ y był tám ſſeść dni [Qui miserut eum in lacum leonum, et erat ibi diebus sex] Leop Dan 14/30 (6); RejFig Bb4; BibRadz Gen 12/8 (21); Gotthy zborzywſzy kroleſtwá thu w Europie/ ćiągnęli do Hiſzpániey/ y támże opánowáli niekthore kroleſtwá. BielKron 278v (16); SarnUzn G7v; RejAp 100; GórnDworz S6v (2); [Józef] ſzedł do Egiptu/ y był tám áż do ſmierći Herodowey RejPos 25v (2); kiedy iuż Pan Chriſtus vmárł/ duſzá iego do Piekłá zſtąpiłá/ y tám byłá tak długo/ poki ćiáło iego w grobie leżáło. KuczbKat 45; Pothym ſam Moiżeſz ſzedł do Páná ná gorę/ y támże ſie s pánem rozmowił o cżym było potrzebá. RejZwierc 9 (2); BudBib Num 33/38 (3); Strum O4; BudNT Luc 22/12 (2); CzechRozm 31v; SkarJedn A7v (3); KochPs 80; Y wiedziono ie nád rzekę/ y tám przed ocżymá S. Anáſtázego/ dawiono ie powrozy/ y miotano w wodę. SkarŻyw 76 (18); StryjKron 335 (4); KochJez B3v; WerGośc 247; ZapKościer 1586/63v; GórnRozm G3 (3); ActReg 7; LatHar 531 (4); Y przyſzedł do Káphárnaumá miáſtá Gálileyſkiego: y tám ich náuczał w ſzábáty [Et descendit in Capharnaum ... ibique docebat illos sabbatis] WujNT Luc 4/31 (20); SarnStat 439 (5); WitosłLut A4v; KlonKr B3v; SkarKaz 634a (5); CiekPotr 49; CzahTr E4; KlonWor 7.

d. Przyłącza wypowiedzenia zawierające dodatkowy szczegół lub uboczną informację (2071): ZapWar 1523 nr 2312 (14); MetrKor 57/120 (9); BierEz I4v (14); A gdy byla iuż godzina wiecżerzé/ ſiádl za ſtol s nimi Iezus mily/ ij poſtawiono ijm na ſtol baranka wielkonotznégo. OpecŻyw 89v (15); O Mosth przes Nyestr Moſth nyeyeſth rzecz vyeczna, byl mosth alye nyeyesth any bandzie, y tho nyebyl mosth alye lawky bily LibLeg 7/100 (36); PatKaz I 11 (2); PatKaz II 64 (5); PatKaz III 125 (3); HistJóz E4 (6); TarDuch D6v (2); FalZioł V 4v (18); BielŻyw 80 (6); GlabGad C5 (2); MiechGlab *4v (2); KłosAlg H (7); WróbŻołt 28/10 (5); RejPs 89; RejRozpr I2; LibMal 1547/132 (24); RejJóz A3 (6); SeklKat K2 (7); RejKup cc4 (3); HistAl I2 (8); KromRozm I O4; MurzHist R4v (2); od pana to vczyniono ieſt i ieſt dźiwno rć MurzNT 98v marg (12); KromRozm II q3; Yeſtći to oboye y muśi być w koſćyele bożym: [...] A nigdźye indźye nye yeſt: Y to yeſt grunt koſćyołá tego: ſlowo boże/ álbo Ewányelia KromRozm III B7v (2); Diar 64 (5); BielKom nlb 7; GliczKsiąż A3v (2); LubPs S2v (2); GroicPorz kkv; Ktoremu rzetze Syn. Ogląday mię ieſliś ná mię łáſkaw. I vkazał mu Bok/ y ręce/ y nogi przekłothe. KrowObr 146v (6); Snadź nie cżli Sálomoná co o tym narodzye/ Nápiſał w ſwoich kſięgach / y cżyść o tym ſrodze. RejWiz 38 (11); Leop Ez 10/8 (43); OrzList b3v (3); POnęćił ſie ieden kmotr do ſwego ſąſiádá/ Y záwżdy do nich tráfiał práwie do obiádá. Vpiekli ſobie Gąſkę/ y w piec ią wſtáwili RejFig Ee2v (2); Kto położy komu pozew ná pozew/ y obá będą o iednę rzecz: táki powod pokupiwſzy winy trzemá grzywnomá ſtronie/ á ſądowi tákże trzemá/ ma iednego pozwu odſtąpić. UstPraw H4; RejZwierz 24 (8); Krzizik zloti, na nim czteri Lilie Diamentowe. i czwarta ſDiamenczikiem weiſrzodku wiſzącza WyprKr 12v (2); Y był Bog z onym dźiećięćiem/ ktory vroſł wielkim/ á mięſzkał ná puſzczy: Y był z niego Strzeleć známienity [et fuit iaculator sagittarius]. BibRadz Gen 21/20 (60); muśi tedy być Pozew ná mię wydány miánowićie/ cum cauſa et cum clauſula Iudicialiter reſponſurus: y ma tákowy Pozew być położony przez Woźniego in bonis citati. OrzRozm S2v (21); Vffalono też ná ten cżás pieniądze kowáć ná poſpolitą obronę/ y kowano pułgroſzki. BielKron 403 (62); KwiatKsiąż K3v (2); OrzQuin Dv; SarnUzn D (5); SienLek 52 (8); A gdy trzeći Anyoł zátrąbił/ vpádłá z niebá gwiazdá wielka pałáiąca iákoby pochodnia/ y vpádłá do trzeciey cżęśći rzek/ y do wzdroiow wodnych: á imię iey było piołun. RejAp 73v; gdiż w nauce káżdey/ ieſt okrom pirwſzego mieiſcá/ wtore/ trzecie/ cżwarte/ y káżde doſyć vcżćiwe GórnDworz N3v (6); A gdyż tho rzekł: vmárł/ y sſtáłá ſie ieſth wielka żáłość w mieśćie z iego śmierći. HistRzym 30v (33); RejPosWiecz2 93; RejPosWiecz3 97v; BiałKat 283v (8); HistLan D (2); idź pierwey przeiednay ſobie brátá twego/ á potym záś przyſzedſzy ofiáruieſz dar twoy: y co tám [w ewangelii] dáley ſtoi. KuczbKat 315 (7); RejZwierc 234b (14); BielSpr 29; WujJud 125v; Onych cżáſow Stárſzym/ iáko to rozmáitym doſwiádſzeniem/ y przez długi cżás rzecży vżywániem wyćwicżonym/ bywáłá Rzecżpoſpolita zlecaná. Y zwano ie Rzędzicielmi/ Stárſzymi/ ábo Senatory mieyſkiemi. RejPosRozpr c2v (2); Karz ſyná ſwoiego/ á będzyeſz miał odpocżynienie/ y będzye ku roſkoſzy duſzy twoiey RejPosWstaw [413]v (6); Y názwał Bog świátłość/ dniem/ á ćiemność názwał nocą/ y był wiecżor/ był też záránek/ dzień pierwſzy [Et fuit vespera, et fuit mane, dies unus.]. BudBib Gen 1/5 (72); HistHel Cv; Strum Hv (3); BiałKaz C3v; BudNT A3v marg (17); StryjWjaz C3v (2); CzechRozm 18 (7); PaprPan Zv (5); KarnNap F3v; ModrzBaz 97v; SkarJedn 333 (13); KochPs 140; SkarŻyw 285 (141); MWilkHist C2v (13); ZapKościer 1581/17v (4); StryjKron 185 (5); CzechEp 188 (28); NiemObr 155; ReszPrz 61; ReszHoz 127 (3); ReszList 173; BielSjem 38; PudłFr 48; BielRozm 7 (2); Dochodzą w inych ziemiách prawdy ludźie bez prżyśięgi: y Sálomon Krol dwie niewieśćie bez prżyśięgi oſądźił ſpráwiedliwie/ indźie świadkow ſłucháią pod prżyśięgą GórnRozm G2v (21); ActReg 3v (8); GostGosp 64 (18); GórnTroas 15 (2); KochCz B; GrabowSet K (2); OrzJan 55 (5); LatHar 732 (13); KołakSzczęśl A3v; A było w Ieruzálem poświącánie kośćiołá: y źimá byłá [et hiems erat]. WujNT Ioann 10/22 (148); JanNKar A2; Co ſobie ſzácuie ná ſto grzywien pieniędzy/ y tákże wiele ſzkody/ práwnie będźieſz odpowiádał. SarnStat 1244 (38); KmitaSpit C2v (2); PowodPr 50 (6); SkarKaz 80a (3); VotSzl Cv; GosłCast 26 (2); PaxLiz A3; SkarKazSej 696a (19); KlonWor 7 (5).

Połączenia: »i jedno to« (1): Co w prawdźie ácz nie zawżdy zwiérzchu tego widźieć/ áby wody ćiepliczné wſzędy ćiepło ćiekły/ y iedno to Neápolſkié/ Padewſkié/ á v Luki we Włoſzéch/ Badeńſkié/ y Szwáycárſkié w Niemcéch/ w Iáchemſtale w Czechách/ w Herſperku w Sląſku Oczko 10v.

»i już« (22): Ale przyſſla godzina ij iuż ieſt/ gdy wierni modlce będą chwalitz boga OpecŻyw 50; LibLeg 10/146; SeklWyzn 3v; KromRozm I N; Leop 1.Mach 5/30 (2); OrzRozm M4v; BielKron 309 (2); O wielkaſz to moc będzie daná y ieſt iuż daná moy miły Pánie tym wiernym twoim. RejAp 33v; SkarŻyw 397 (2); MWilkHist Bv; PudłFr 74; był ieden drugiemu Szlachćic winien kilká tyśięcy złotych/ o ktore pożywáno go do iego náleżnego práwá/ y iuſz ták dáleko było záſzło że mu ad banniendum pozew dano. GórnRozm F2v; A był ten dźień przygotowánia (ná Sobotę) y iuż ſię Sábáth zácżynáć miał. LatHar 727; SarnStat 196 (5); SkarKazSej 681b.

»i k temu« (2): FalZioł V 58; zá zeznániém pewnem Woźnégo y dwu Szláchćiców/ którzyby w ſądźie [...] ſłyſzeli tákie odgrożenié/ y ktemuby tego ſtroná przyśięgą ćieleſną dowiodłá y popráwiłá/ ma in perditionem cauſae ſkazan bydź/ ten który odgroźił. SarnStat 1159.

»i oto« (1): Páni mu odpowiedziáłá/ [...] Wiem iż mię ty nienawidziſz/ A o inney żenie myśliſz. Przeto śię záwżdy maſz k temu/ By mię rychley pozbył z domu: Y oto ná me przekory/ Nábyłeś tákiey potwory. BierEz B4v.

»i owszem« (29): PatKaz III 95; BielŻywGlab nlb 8; GlabGad G7; MiechGlab 25; Tfirdźiłći o ſobye Montanus/ iż duchá śwyętego myał/ á mnoſtwo ludźi ktore był zwyodł tákże o nim rozumyáło: Y owſſem iż on był duch S. ktorego pan Kryſtus obyecał KromRozm II s2v; GliczKsiąż G4v; Thákowe nabliſzſze znáki dwiemá godnymi á niepodeźrzánymi świádki potwierdzone/ ſą doſtátecznie wiodące ku męce/ y owſzem iednym świádkiem potwierdzone/ ták godnym ná ktorego by namnieyſza mákułá podeźrzenia niebyłá GroicPorz hh3v (3); KrowObr 145v; UstPraw I; BielKron 334; KwiatKsiąż Gv; ále ſie dziś wſzytko zmieniło dla grzechow ludſkich/ y owſzem wſzytki ſie żywioły zmieniły dla grzechow. HistRzym 50v (2); BiałKat 298v; PaprPan K (2); SkarŻyw A5; CzechEp 367; WujNT 143 (3); Bacżęć w prawdźie że niektorzy/ y owſzem zgołá powiem że wſzyſcy w tey mierze pobłądźili. WysKaz 30 (2); SarnStat 1152 (4).

»i potym« (3): Leop Gen 15/14; A był wſzytek wiek Táre dwieśćie y pięć lat/ y potym vmárł w Chárán [Et fuerunt dies Terach quinque anni et ducenti anni et mortuus est Terach in Charan]. BibRadz Gen 11/32 (2).

»i przedsię« (1): Odpowiedźiał mu Abráhám/ Bog ſobie opátrzy bydlę ku ofierze paloney/ Y przedſię ſzli obá ſpołu [Et dixit Abraham: Deus prospiciet sibi agnum in holocaustum [...] Et porrexerunt ambo ipsi pariter]. BibRadz Gen 22/8.

»i przedsię jednak« (1): A ieſli ten chory ze cztérzmi świádki nie przyśięże ná prawdźiwą chorobę: tedy tákowégo niemocnégo máiętność [...] ma [...] koniec ſwóy wźiąć: y przedśię iednák tákowy chory ma ſłużyć woienną wypráwę [et nihilominus talis aegrotus expeditionem debitam faciet bellicam JanStat 703]. SarnStat 300.

»i snadź« (4): GroicPorzRej C4; Krol tedy Fráncuſki ſtey przycżyny y z innych/ y ſnadź z porády Pápieſkiey/ vmyſlił z woyſkiem wielkim ćiągnąc do Inſubryey BielKron 215; Choćia Poſłowie do ſądu nie należą/ prżećię niechcą żeby bez nich/ to ieſt bez Seymu ſądzono/ y ſnadz tego máią prżyczyny ſłuſzne. GórnRozm K4v; WujNT 687.

»i takież« (4): gdi vſchnie zaſię naley wodki y thakież po trzecie FalZioł III 30a (2); BudNT Luc 20/31; SarnStat 1157.

»i także« (12): MurzNT Ioann 6/11; Diar 54; BibRadz 2.Reg 19/39 (2); GostGosp 34; tedy przedśię Sędźia z Podſędkiem Roki y Sądy będą ſądźić: nic nie bacząc ná niebytność onégo álbo onych/ który álbo którzy mieli bydź przy nich: y tákże Komornicy ich ná niebytność Komorników ich. SarnStat 916 (7).

»i też« (26): FalZioł V 87v (4); GlabGad B; LibLeg 11/141 (3); RejPs 50v; SeklKat X2; KromRozm III N6; GliczKsiąż I8; KrowObr 238; BibRadz Eccli 51/20 (2); SienLek 176v; GórnDworz K4 (2); Ale to zgołá/ do Iezuſá Chriſtuſá potomká Abráhámowego y Dawidowego ćiągnie y ktorego też ſámego onym to obiecánym naſienim nazywa CzechRozm 44v (3); MWilkHist B4; Chriſtus ſam był v ſwych iáko cudzoźiemiec: y przeżywáli go też Biſkupowie/ Xięża y Mniſzy Gálileycżykiem y Sámárytánem CzechEp 58; WujNT przedm 29; tákowé dániny máią zoſtáć cáłé á nie náruſzóné: áni Exequuciiéy podléc máią: y téż tákowé dobrá ná łáſce náſzéy záwſze záwiſły. SarnStat 94; Przeto naydźieſz tákowych/ ktorzy gdy nie mogą Trzeźwych ludźi oſzukáć; Więc idą tą drogą: [..,] Rokuią po piiánu/ żenią głupie chłopy: Y biorą też do tego rzadko trzeźwie popy. KlonWor 68.

»i to(ć)« (68): BierEz D; PatKaz II 67v; NAprzeciw krzywemu wzrokowi to maſz cżynić/ [...] żeby [dziecię] na żadną ſthronę/ [...] nie mogło patrzać, Iedno telko na iedno mieſtcze/ y to ku ſwieczy zapaloney. FalZioł V 44v; ComCrac 21; KromRozm I F; MurzHist O3; Vpadł kámień podemną/ ledwem v gáłąſki/ Iedną ręką záwiſnął/ y toć ſtrách nie wąſki. RejWiz 110 (2); Leop Ez 21/13; UstPraw F2v (2); OrzRozm Q; BielKron 221 (2); SarnUzn G7v; SienLek 108v (2); RejAp 145v (2); zábitych/ ránnych/ bárzo wiele było/ á koniá ſnim ledwe vłápiono/ y to/ áż w ten cżás/ kiedy mu/ iedno iedlcá w ręku zoſtáły. GórnDworz O7v (2); RejPos 204; BielSat G3; RejZwierc 13v (2); WujJud 134v; A tom ieſzcże przedſię ſam/ ledwie tu wżdy zoſtał/ Y toby mię wnet zábił/ by mię ktory doſtał. HistHel C4 (2); Wſpomnićie/ Sámſoná mocnego. Dawidá Swiętego. Sálomoná mądrego/ y toć Krolowie byli. BiałKaz K2v; CzechRozm A6 (9); SkarJedn 99; Oczko 5 (3); SkarŻyw 35; CzechEp 209 (5); GórnRozm M (2); PaprUp F2; ActReg 23 (2); GostGospSieb +4; WujNT Eph 2/8 (5); któré świádectwá tákowé nie máią bydź ważné/ tylko od oczywiſtych świádków/ y to tákich/ którzyby do tego obyczáiem wysſzéy opiſánym pozwáni byli. SarnStat 614 (5); PowodPr 44 (2); SkarKaz 551b; Przez te ſześćſet lat żadnegośćie tyránná/ okrom onego morderce ś. Stánisłáwá/ y to krotko/ nie mieli. SkarKazSej 693a.

»i to(ć) jeszcze, też« (4 : 2): SarnUzn D6; Dzyeń s. Ianá bylicą ſie opáſáć/ á cáłą noc około ogniá ſkákáć/ y toć też niemáłe vcżynki miłoſierne. RejPos 225v; RejZwierc 104 (2); áliśći y tám wſzyſtko porzućiwſzy/ do ſámego ſie kámiennego przykazánia przywiązáli. Y to ieſzcże nie dla cżego inſzego/ iedno iż ſie ono [...] z innymi pogańſkimi Filozofy zgadzáło. CzechRozm A5v; CzechEp 30.

»i tudzież« (2): Abowim ią nad inſze więczei pan bog vmiłował/ że ią matką Synowi ſwemv obrał/ y tvdzież dla wiary iei/ ſkoro v wierzyła/ y poſelſtwv przyzwoliła/ pocżeła Syna bożego/ y porodziła. SeklWyzn F; ForCnR C.

»i właśnie« (1): Sámá gniazdá ich ſłáłá/ dźieći ich żywiłá/ Y właśnie iáko ſtárą pánią v nich byłá. KmitaSpit C6.

»i wnet(że)« (6): iedno trzebá wnetże przyłożyć co zá tym idzie/ cżego oni nie dokłádáią/ [...] bo wnet mowi: Et vos non cognouiſtis eum. Ero ſimilis vobis mendax. y názwał ich wnethże kłamcámi y tymi ktorzy nieználi tego Bogá. SarnUzn D5v; SkarŻyw 171 (3); A on [Piotr] pocżął ſię kląć y przyśięgáć/ iż nie znam tego cżłowieká/ ktorego przypominaćie. Y wnetże drugi raz kur zápiał LatHar 710 (2).

»i wszak« (1): A wſſákeś ty był miły pánie ieſſcze były niezáłożony fundámenty pod ziemią y wſſytko niebo wſſák ieſt ſpráwá ręku twoich RejPs 149v.

α. Przyłącza wtrącenia i uwagi nawiasowe (89): PatKaz II 86v (6); GlabGad P7; WróbŻołt 61/12; GliczKsiąż C5 (2); GroicPorz ov; Leop Ez 43/3; A ſtąd tego cżáſu obacżyli ſpor á pychę duchownych przełożonych s. Dominik y s. Fráńćiſzek rodem z Aſſyzymu/ opuśćili bogáte zakony á záłożyli vbogie/ y miánowáli ſie fratres mendicantium/ do ktorych náwiedli z rozmáitych kráin bráciey vbogiey wpráwiáć ie w kazánia BielKron 183 (6); Widziſz onę niewiáſtę/ co gárcze przedáie: (y vkazał ią z gory) tá/ [...] potłucże hnet/ te wſzytki garki kijem. GórnDworz T4v (4); KuczbKat 245; RejZwierc [193]; BielSpr 63; WujJud 230; BudNT przedm c3; PaprPan B2v; ModrzBaz 58v; SkarJedn 337 (2); KochOdpr A2; Oczko 7; Oto maſz pieniądze (y vkazał mu ſummę niemałą złotá ná kupách) do tey ſummy mnie teſz ſamego práwi przyłożyſz. SkarŻyw 98 (13); CzechEp 224 (3); NiemObr 22; GórnRozm M; ZawJeft 23; ActReg 47 (2); GórnTroas 73; Y ſłowo sſtáło ſię ciałem/ y mieſzkáło miedzy námi (y widźieliſmy chwałę iego/ chwałę iáko iednorodnego od Oycá) pełne łáſki y prawdy. LatHar 106 (4); WujNT Mar 9/13 (12); Tákże téż mówimy o káżdym poſtánowieniu vczynionym z ſynem oycowſkim/ iż nie ieſt ważné/ gdy ieſt w mocy oycowſkiéy (y tákowy oyćiec ieſt podpomożony vſtáwą Mácedońſką) iż nie ma pánſtwá żadnéy rzeczy/ álbo dánia iákiéy máiętnośći. SarnStat 706 (10); Wſzákoż w niktorych nałogách/ zwłaſzcżá w obrzeſce/ (y przykłádem ſámego Páwłá S. choć głownego nieprzyiaćielá iey) cżás doſyć długi Apoſtołowie onę tolerowáli PowodPr 38; Támći ſię kupiec błąka/ tám ſwe zdrowie Waży dla zyſku/ y ſamći to powie. Tám prodli morze/ vśiadſzy w okręćie/ Wichrom ná wſtręćie. KlonFlis Dv; Oblokł potym Lwią ſkorę, kazał imáć Páná: Ziśćił co należy ná ſłownego Hetmáná. Wiedząc co rzekł Káiphaſz, y miał to ná piecży, Iż tego było trzebá Poſpolitey Rzecży, Aby ieden zá wſzytkich vmárł. KlonWor **6.

Połączenia: »i już« (2): gdy krol ieden możny z wielkiemi woyſki Rzymu dobywał/ y iuż Rzymiánom było bárzo duſzno/ [Scewola] dał ſobie vcżynić vbior ná kſtałt onych knechtow RejZwierc 86 (2).

»i owszem« (1): á on ſię znimi żártem tárguiąc: gdy do máłey ſummy/ ktorą by był pewnie zápłaćić mogł (y owſzem przyiaćiele mu więtſzą poſtępowáli) przyſzło/ y iednego im złotego poſtąpić niechćiał. SkarŻyw 274.

»i to« (1): wſzytkich Bogow Pogáńſkich (y to tylko Greckich/ Egipſkich/ á Włoſkich/ krom tych náſzych Sarmatſkich ſtron pułnocnych) Heſiodus Poetá kłádzie być w liczbie trzydzieśći tyſięcy StryjKron 145.

β. Przyłącza określenie zaznaczające przemilczenie części wypowiedzi [z lat. et caetera] (102):

Połączenia: »i dalej« = etc. (98): yako ya tho dobrze wem ysch ⟨slyachethny⟩ Schymay [!] y daley podluk Rothy ZapWar 1510 nr 2064 (90); MetrKor 34/133; LibLeg 6/160v; Vſtáwá álbo zakon Boży/ ieſt oną pſzenica tzyſta/ ktorą ſam Pan wśiał mowiąc. Niebędzieſz zábijał/ nie będzieſz cudzołożył/ niebędzieſz kradł/ y dáley. KrowObr 227v; GórnDworz P2v; CzechRozm 113v; StryjKron 71; Mieſzka ſobie domá/ ábo v powinnego/ namniey go to nie obchodźi/ że ieſt wywołány/ á będźie miał ná ſobie nie iednę ále śiedm/ ośm/ y dáley banniciy. GórnRozm I2v; SarnStat 982; [[Lodwig] drugiey nocy wſzedł do iey komory y ſpał s pánną [...] tháko cżęſto chodził do pánny iż ſie też tego dowiedzieli dworzánie/ iże pánná byłá y dáley przez Lodwigá. HistPonc L4v.]

»i (dalej) etc.« (4): Iakom ya nyesbyl robothnego lenartha kmyeczia slachatnego [!] lenartha S ruscza anym mv zadal Rany krwavey a drugyey syney (thak my) podlug posw Tak my bog pomosh y etc. ZapWar 1525 nr 2165 (2); A wonyto dni po vćiſku onem/ ſłońce będźie zaćmiono (marg) i rć. (–) kśiężyc niedá światłości ſwoiéi MurzNT Mar 13/24 marg; zdaſie że ták trzebá rozumieć: iż ma dáć káżdy Duchowny ktory imienie iákie dźierży/ raz tylko przez wſzytek żywot: á kto po nim ná iego mieyſce náſtąpi/ tákże raz/ tákże y trzeći y dáley rć. ModrzBaz 121v.

γ. Przyłącza określenie wyjaśniające lub konkretyzujące treść wyrazu określanego: to jest, czyli (386): ZapWar 1505 nr 1997 (2); OpecŻyw [61]v; PatKaz II 39v; PatKaz III 114 (2); Diploma. eyn bull Bulá y papyeſki liſt. Murm 192; HistJóz A2v; FalZioł V 90v; BierRozm 5; LibLeg 6/159 (2); ComCrac 20v; SeklWyzn b4v; KromRozm I O2v; owſzekić ta niewiaſta [...] może każdégo przywieść/ áby ſám choc by téſz był pſęm i wſzech nágrzéſznieiſzęm do pana wołáł zwiarą MurzNT 78v; KromRozm II f4 (2); KromRozm III C6v (3); Nye rozumyeyą podobno że náuká droga rzecż yeſt/ y táka do ktorey potrzebá nyemáło monety GliczKsiąż M5v (4); GroicPorz cv (3); KrowObr 99 (7); RejWiz 5; W thym kośćiele y w Ieruzálem [In templo hoc et in Ierusalem] [...] położę imię moie ná wieki. Leop 4.Reg 21/7 (12); Podam ćię ku pożárćiu ptakom latáiącym/ y tym co pierze máią ná ſobie/ y źwierzętom polnym [volucribus et volatilibus omni alato, et bestiis agri dedi te ad devorandum]. BibRadz Ez 39/4 (13); BielKron 461v (10); GrzegRóżn Kv; KwiatKsiąż I4; In sinum et complexum alicuius venire, Ná łono y ná wielką miłość do kogo prziść. Mącz 304a (12); MączLub nlb 14; OrzQuin Aa5 (3); weźmi [...] rumnu polnego y pśiego SienLek 120v (2); Ná oſtátek od Páná Kryſtuſá prawdźiwego Meſyaſzá/ poczęły ſye trzećie y oſtátheczne dwá tyśiącá lat LeovPrzep H2; RejAp 9 (2); GórnDworz Mm5; Pan powiedzyał/ nie ſiedḿ kroć moy miły Pietrze/ ále ſiedḿdzyeſiąt kroć y ſiedḿ kroć/ y tyle ile potrzebá RejPos 328 (6); RejPosWiecz2 91v (10); RejZwierc 200 (4); Ná oſtátek to nie ieſt Kośćioł Chriſtuſow [...] ktory Originału ſwego od ktorego Apoſtołá Chriſtuſowego/ przez ſucceſsią y porządne po ſobie Páſterzow náſtępowánie nieprowádźi WujJud 132; WujJudConf 126v; Bo poſzedłeś/ y vcżyniłeś ſobie bogi cudze y lite [deos alienos et conflatiles] BudBib 3.Reg 14/9 (3); BiałKaz E4v; Ták y w Obiáwieniu one słowa fałſzuie/ Bog wſzechmocny kośćiołem iey (rozumiey Ierozolimy) y báran. Bo ták po Láćinie przełożył/ Bog wſzechmocny kośćiołem iey ieſt/ to ieſt báran. BudNT przedm c2v; CzechRozm 173 (24); SkarJedn 363 (6); Oczko 5 (2); Y ſzedł z weſelem ná śmierć naiemnik oſtátney y iedenaſtey godziny powołány SkarŻyw 127 (6); ZapKościer 1580/8; StryjKron 330 (2); CzechEp [400] (3); NiemObr 64 (5); KochFr 96 (2); Ták po tobie ośieroćiał Słowieńſki Helikon/ Y on zdroy co gi otworzył kopytem lotny koń. KlonŻal B3; KochPhaen 23 (2); KochSz Cv; ReszPrz 89; ReszList 146 (2); KochPieś 12; ActReg 32 (3); Eradico – Wikorzeniąm, iskorzenim wiriwąm. Calep 370b; OrzJan 20; áby Iudaſzem y zdraycą Páná ſwego nie był LatHar 111 (15); WujNT 211 (75); WysKaz 22 (3); SarnStat 871 (35); SiebRozmyśl H4; KmitaSpit C4; SkarKaz 315b (20); VotSzl C2; ktory zá Venuſem Y roſpuſtą vdał ſię? CiekPotr 58 (2); GosłCast 67; SkarKazSej 662a (2); Tám podobieńſtwo zda ſię być cżłowieku/ Sáturnowego y złotego wieku/ Gdy byłá cnotá w one święte látá Krolową świátá. KlonFlis G2 (3); Tákby ſię rad przewierzgnął w rzeczy te y owe/ Zmyślny złodźiey/ y dźiećię Merkuryuſowe. KlonWor 2 (7).

Połączenia: »i owszem« (3): OrzQuin Yv; duſzá w grzechách leży y owſzem w ćiemnicy dyabelſkiey HistRzym 120; po poświąceniu iuż tám iſtnośći chlebá niemáſz/ ále ieſt Ciáło Páńſkie prawdźiwe/ y owſzem ſam Pan Chriſtus pod pozwirzchnymi chlebowemi oſobámi. WujJud 176v.

»i też« (1): A mieſiącá ſiodmego/ to ieſt Październiká pirwſzego dniá mieli [Żydzi] [...] ſwięto Neomenią iteż Tubarum/ to ieſt w pełnią mieſiącá/ y Trąbki BielKron 38v.

»i to jest« (1): Dla czegoż ty vrzędy Kryſtus w koſcyele poſtánowił? A to powyáda Páweł: Dla ſkończenya ſwiętych y to yeſt/ dla przywyedźyenya ludźi ku wyerze y zakonowi yego/ przez ktory ſwyętymi ſye ſtawáyą KromRozm III H2.

»i zaś« (1): ktorą [głowę] nátychmiast [!] ogoli/ onegoſz dniá ocżyſſcżenia ſwego/ y záś dniá ſiodmego Leop Num 6/9.

»i zatym« (2): Oná [...] ſtára ſię ábyśćie nie byli/ bez kápłaná/ bez ołtarzá/ bez náuki/ y zátym bez Bogá. SkarKazSej 666a (2).

Szeregi: »jeden i sam« (5): Oćiec rzecżon iednym yſamym Bogiem GrzegRóżn Lv marg (5).

»jedyny i sam« (1): Marćin Cżechowic [...] Láſki/ pokoiu/ y miłoſierdzia/ od BOgá Oycá iedynego y ſámego wſzech rzecży ſtworzyćielá [...] wiernie życży CzechRozm A2.

»jeden i tenże« (18): BibRadz I 353v; á té wſzyſtki rzeczy ſpráwuie ieden/ y tenże duch BiałKat 201; KuczbKat 115; Ale nádewſzytko matká byłá w podziw [...] ktora iednego y tegoſz dniá pátrzáłá ná śmierć ſiedmi ſynow ſwoich BudBib 2.Mach 7/20; Ieden ieſt y tenże Duch S. żywy y iſtotny/ ktory záwżdy z Oycem y z Synem ieſt. SkarŻyw 278 (2); Pan Chriſtus ieſt Bogu Oycu rowny y ſpołiſtny: to ieſt iedney y teyże z nim nátury y wſzechmocnośći. WujNT 323 (10); SarnStat 1164 (2).

αα. Przy poszczególnych członach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (1):
Szeregi »i jeden i tenże« (1): Bo ná tym mieyſcu to ſłowo Imię [...] znácży Boſką iſtność/ śiłę/ y moc/ ktora y iedná y táż ieſt we trzech perſonách. KuczbKat 125.
δ. Przyłącza wypowiedzenie zawierające uzasadnienie: bo, ponieważ (139): BierEz S3v; OpecŻyw 121; LibLeg 6/190v (3); PatKaz I 12; PatKaz II 51 (4); FalZioł III 25b (4); GlabGad H3 (2); KłosAlg E4; WróbŻołt 106/40; SeklWyzn D; Przedſiem iednak nad ſobą znał panie rękę twoię Y wniewolis okazał nademną łaskę ſwoię RejJóz I6 (2); SeklKat Fv; RejKupSekl a6; HistAl D7v (2); MurzHist R2v; Diar 63; GliczKsiąż O8v; LubPs hh3v; KrowObr 216v (4); Leop Ruth 3/10 (3); nalepſze kiedy ie nacżęſciey bijáią. Orzech Włoſki á Oſieł/ y trzecia niewiáſtá/ Y nie będzie biegáłá ták cżęſto do miáſtá. RejFig Cc7; przeto go [Argusa] Poetowie piſáli mieć ſto ocży/ to ieſt/ ſto rozumow/ y pirwſzy okręt ná ſwiecie vcżynił. BielKron 54 (13); KwiatKsiąż M2v; Mącz 383b; OrzQuin T; SienLek 156; Powiedz mu iżći ia znam dobrze wſzytki ſpráwy iego/ pracą y ćirpliwość iego/ y wyrzućił s poſrzodku ſiebie fáłſzywe proroki álbo fáłſzywe náucżyciele/ co ſie Apoſtołmi cżynili RejAp 18; HistRzym 59 (2); RejPos 169v; RejZwierc 212 (2); Chociaż tedy káżdego dniá wſzytkich wzywa Pan Kryſtus przez ſługi ſwoie: wſzákże ich wiele nie przychodzi/ y mnimáią że im náuki á ćwicżenia nie potrzebá. RejPosRozpr c4; Y ná wodach mnogich naſienie Szychorá/ żniwo rzecżne vrodzáie iego/ y był ſkłádem narodow [Et in aquis multis semen Sichor, messis fluminis proventus eius: et fuit negotiatio gentium]. BudBib Is 23/3 (5); MycPrz I B3 (2); Strum G2v; Ták y ięzyk máły cżłonek ieſt/ á wielce ſię chłubi: Oto máły ogień/ iáko wielki lás ſpala. Y ięzyk ogień (ieſt) ochędoſtwo niepráwośći. BudNT Iac 3/6 (3); OToż thobie Pariſku zá twoie wyroki/ Szpetnieś tego przypłáćił y odbitoć boki. PaprPan Ff2 (3); ModrzBaz 123v (2); odſzcżepieńcy ſą/ y od Kośćiołá ſię Bożego z ſwym złym oddzielili. SkarJedn 160 (3); KochPs 143; A iſz ſię ieden lepiey grzechowi [...] á niſzli drugi ſprzećiwiał: y lepiey służył Bogu Abel/ y ofiáry lepſzym ſercem cżynił: tedy Pan Bog [...] weyrzał teſz ná ofiárę iego SkarŻyw 263 (8); CzechEp 78 (4); WisznTr 8; Pánie/ záiąc też nie zły y potrzebny ná miſę: ále to ſproſna kto go ſam ſzuka/ á ma co potrzebnieyſzego cżynić/ y nie ná to ſie vrodźił GostGosp 152 (2); GórnTroas 45 (2); Wyznánie wiáry y Kredo przyłącżamy do tego Zołtarzá [...] ábyſmy ná ono wſpomnieli/ co Páweł S. nápiſał: iż ten ktory do Páná Bogá przyſtępuie/ wierzyć ma. y bez wiáry/ ieſt rzecż niepodobna/ podobáć ſię P. Bogu LatHar 508 (2); KołakSzczęśl Bv; Bo byłá niewiáſtá pogáńſka (marg) Greczká. G. y ták poſpolićie kłádzie ſię Greczyn miáſto pogániná. (–) rodem Syrofeniſká. WujNT Mar 7/26 (21); SarnStat 143; Acz Bozkie ćiáło iego nie zábija ſię áni trawi/ iednák w oſobách zábićie ſię vkázuie/ y w ſtrawieniu/ oſoby chlebá y winá giną. SkarKaz 157a (6);CiekPotr 80; SkarKazSej 665b (4).

Połączenia: »i już« (2): Alie zaſſye theras wyelcze są poczyeſcheny ych Mcz y yvsz wyedzą Krolową yey M bicz dobrze ſdrową a yz pan bog [...] yey M. [...] wibawicz raczil LibLeg 10/114; ActReg 19.

»i owszem« (3): Co mowią/ iż ná Koncylium Hierozolimſkim przodkowánia Piotrá S. nieznáć/ mylą ſię: Y owſzem znácżne ieſt. SkarJedn 76 (2); BibRadz *4v.

»i też« (2): ktorego [Jezusa] Bog wyſtáwił áby był vbłagánim (marg) vbłagáczem. N. L. S. y może też ták z Graeckiego przełożyć. (–) WujNT Rom 3/25 (2).

e. Przyłącza dodatkowo człon rozwijający z odcieniem wzmacniającym: co więcej, i to (581):
α. Wzmocnienie wyraża się przy pomocy składnika (486): ZapWar 1549 nr 2662 (2); ForCnR A3v; MetrKor 38/501 (3); Otocz na then urząd kaplanſky y uyſſey nyſzly kaplanſky z wyecznoſzczy od troycze blogoſlauyoney yeſt abo byla poſzwyączona PatKaz II 38v (7); O nyeuyaſto pelna y vyączey nyſz pelna laſką PatKaz III 92; FalZioł V 107 (4); LibLeg 11/99v (2); RejPs 216v; RejJóz C4v; SeklKat S4v; HistAl C6; KromRozm I M4v (3); MurzHist I4v (4); MurzNT Luc 7/26 (3); LibMal 1552/170; Diar 67; DiarDop 105 (2); BielKom E8; GliczKsiąż H3 (2); LubPs A5; RejWiz 84v (9); Leop Ex 30/23 (6); UstPraw Ev; RejFig Bbv; BibRadz 2.Reg 20/3 (5); OrzRozm Lv; BielKron 31 (7); GrzegRóżn K; Znacnieiſze przodkow waſzych/ i barzo znacnieiſze Vboſtwo w Polſzce/ niz ty bogactwa dziſiejſze. KochSat B; KwiatKsiąż G3v; Mihi quidem placet ac vehementer quidem; Mnie ſie podoba y wpráwdźie bárzo dobrze. Mącz 341b; Satis superque Doſić y názbyt. Mącz 369b (7); SienLek V3 (2); RejAp 150v (2); GórnDworz F8 (8); GrzepGeom A4v; RejPos 152v (4); BiałKat 266 (2); GrzegŚm 20; HistLan C4v; KuczbKat 295; RejZwierc 168v (4); BielSpr 61; Tridentſkie Concilium [...] ták wolne było/ że káżdemu y Heretykom wſzyſtkim wolno było y pod gleytem ná nim ſtánąć WujJud 216v (10); WujJudConf 19v (2); RejPosWstaw [213] (2); BudBib c3 (4); Strum H2; Ale co wyſzliśćie widzieć? Proroka? Ták mowię wam/ y obfićiey niż proroká [et abundantius Propheta] BudNT Matth 11/9; CzechRozm 23 (2); Bo Bog dla ich ſpraw ſproſnych ták ie był opuśćił/ Ze Myſzy ná nie wielkość y ſrogich roſpuśćił. PaprPan Dd2v (10); ktory [kapłan] tákże iáko y oni cżłowiekiem ieſt/ y grzeſznym cżłowiekiem KarnNap C4v; bo á ktożby y nanikcżemnieyſzy tego nieucżynił [quis enim vel ignavissimus id non faceret]? ModrzBaz 131v (4); SkarJedn 228 (10); Oczko 22v; KochPs 17; dobre to wſzytko y bárzo dobre: ále głowy y Páná niemáſz. SkarŻyw 259 (20); StryjKron 86 (2); ZapKościer 1582/30 (2); Gdyż oprocż Bogá iednego Iehowy/ páná zaſtępow onego świętego/ y potrzykroc świętego/ Izráelſkiego [...] Bogá żadnego inſzego tákiego nie máſz CzechEp 286 (13); NiemObr 163 (3); Ale oná klęknąwſzy v nóg oycowſkich/ prośiłá y dla Bogá/ áby iéy po háńbę y lekkość chodźić nie dopuſczał KochWz 142; WerGośc 210 (2); PudłFr 75 (3); Iákoby to nie crimen, zábić człowieká/ crimen ieſt/ y wielkie crimen. GórnRozm H4 (3); Sczęśliwy y powtóré ſczęśliwy/ którégo Dźiatki nie vſzły mieczá nieprzyiaćielſkiégo. ZawJeft 38 (2); ActReg 24 (11); GostGosp 142; ktorzy krwie ſie nározlewawſzy/ [...] w domu potym/ y ná bárzo máłych ſpłáchćiach/ záśiadáli GostGospSieb +3; Phil G; KochCz B; GrabowSet G; KochFrag 48; OrzJan 36 (4); Lichwá [...] záwżdy bywa/ gdy ſię cokolwiek nád ſummę pożycżoną/ z vgody/ y tylko zá ſámo pożycżenie/ bierze. LatHar 118 (5); Abowiem nie miałem ſię zá tego żebym miał co vmieć miedzy wámi/ iedno Ieſuſá Chriſtuſá/ y tego vkrzyżowánego [nisi Iesum Christum et hunc crucifixum]. WujNT 1.Cor 2/2 (22); JanNKar A3v (3); SarnStat 797 (22); GrabPospR K4; KmitaSpit C5v (2); PowodPr 32 (5); SkarKaz 40b (8); VotSzl C2v (3); CiekPotr 5 (3); Ieſt ſługą iego pilnym/ y ſługą prawdźiwym / A mym nieprzyiaćielem/ y nielutośćiwym. GosłCast 15 (2); SkarKazSej 660a (2); żywot náſz coż inſzego ieſt iedno morze ábo rádniey rzeká y byſtra iákaś prędko vpływáiąca? KlonFlis A4; SzarzRyt A3.

Połączenia: »i jakmiarz« (1): Inſzych ſekt choć rozlicżnych y iákmiarz bez licżby iuż iákoby v nas tylko ćień zoſtał PowodPr 33.

»i już« (1): on to ledwa vczyńił i iuſz nieſtem nabożeńſtwem iako przedtem MurzHist T.

»i mianowicie (jeszcze)« = i to szczególnie, zwłaszcza (2): á zwłaſzcżá te wybráne twoie/ ktorych dniá dźiśieyſzego [...] w Kośćiele pámiątká ſię obchodźi: y miánowićie ieſzcże pátrony y przycżyńce moie do ćiebie. LatHar 42; w dźieśiąći wierſzách/ dźieśięć rzecży Pánná przenadoſtoynieyſza wyſławia w Pánu Bogu [...] y miánowićie łáſkę y táiemnicę wćielenia Páńſkiego. LatHar 66.

»i (nadto) jeszcze« (4): OpecŻyw 28v; Albo tákież lepiey iżty tu potomſtwá ſwego odbieżyſz/ niżliby [...] zdycháć márnie/ y ieſzcże niewiedzieć iákiemi ſmierciámi/ przed ocżymá twemi mieli RejZwierc 179; BiałKaz K2; Co wſzytko y nád to ieſzcże co więcey/ będzieſz ſam mogł powoli cżytáć CzechRozm 9v.

»i nie jedno, nie tylo ... ale i« (1 : 1): thaką laſką wzyąla ktorey/ nygdy ſluſznye nyeſzaſluzyla y nye yeno ona ale y wſzytko ſtworzenye PatKaz III 138; a ta naſcha zyemia moldawſka bila tim ziemiam vengierſkiey y polſkiey wrota y klvcz. y nietilo tim dwiem Ziemiam ale y ynschim ziemiam Chrzeſczyanskym LibLeg 11/55.

»i osobliwie« (1): Rácż też [...] śiły dodáć/ áby mnie ſámemu y kośćiołowi wſzyſtkiemu/ y oſobliwie tym/ ktorymem więcey powinien/ byłá pożytecżna. LatHar 50.

»i owszem (snadź)« (38): O czyſta y owſzem nayczyſtſcha w począczyu wzyuoczye ſzwyątey anny PatKaz II 40v; FalZioł V 67v; GlabGad O4; Nád to powyádam/ iż pod papyeżem prawdźiwe krzeſćiyańſtwo/ y owſſem práwe yądro krzeſćiyáńſtwá. KromRozm I I4 (2); MurzNT 8v; KromRozm II s; KromRozm III L5v; ták ſie tego chycą yáko yeden nábácżnieyſſy/ y owſſem ſnadź richley GliczKsiąż E2v (3); KrowObr 67; BibRadz 4.Esdr 15/35 (3); WujJud 133 (2); bo dokońcżenie y owſzem ſtráſzne vcżyni ze wſzemi obywátelmi ziemſkiemi [quia consummationem profecto festinatam faciet cum omnibus habitatoribus terrae] BudBib Soph 1/18; ſyná Bożego za rownego Bogu/ y owſzem zá ſámego Bogá ſtworzyćielá mieli BudNT Ii8v (2); ModrzBaz 88v (3); ModrzBaz Bud ¶6v; Wiele ich miedzy nimi y owſzem wſzyſcy chcą być Doktormi y náucżáć SkarJedn 23 (2); NiemObr 21 (3); Onych imię po wſzyſtkim świećie/ iáko to ſłońce/ y owſzem nád to ſłońce/ bárźiey świeći ReszPrz 5; ActReg 40 (2); LatHar 664; WujNT 517 (4); PowodPr 61.

»i snadź (zaraz)« (3): ieſli ducha tego rady będźieſz naśladowáł/ krom wątpieniá zginieſz/ i ſnác zarás ſtemi ktore miłuieſz MurzHist M3v; BielKron 465v; Bráćia ſzpitálni przyięli tę owiecżkę z chęćią/ máiąc też to roſkazánie od oycá świętego/ áby rownie Heretyki/ y ſnadź ieſzcże bárźiey wdźięcżniey prziymowáli ReszList 174.

»i też« (3): FalZioł III 19b; CzechRozm 212; to iuż teraz tylko Włoſzy y Włochá też papieżem obieráć máią. NiemObr 66.

»i to« (113): BartBydg 134; FalZioł IV 35b (6); MiechGlab 63 (2); LudWieś B4; KromRozm II b4v (7); KromRozm III K3 (6); Diar 82; GliczKsiąż E5v; KrowObr 219v; RejWiz 88 (2); Nie piyał nigdy winá/ iedno bárzo máło/ Y to nápoły z wodą RejZwierz 30v; OrzRozm M; Do kośćiołá niewiáſty raz wtydzień chodzą w piątek/ y to oſobno/ gdzie mężowie niebywáią BielKron 261 (8); OrzQuin Gv; SarnUzn G4; SienLek 44 (2); RejPos 215 (2); RejZwierc 31 (6); KochList 1; BudBib b4v; BudNT przedm a6 (2); CzechRozm 2 (8); PaprPan Mv; ModrzBaz 25v; SkarJedn 26; SkarŻyw 583 (8); StryjKron 72 (2); CzechEp 269 (7); Bo tylko Europę/ y to nie cáłą opánował NiemObr 59 (3); ná Seymie ktory áż we dwie lećie bywa/ y to krotki. GórnRozm D4 (3); ActReg 27 (4); OrzJan 108; GostGospSieb +3; nie czytamy [...] áby ktory Apoſtoł żonę miał/ oprocz iednego Piotrá/ y to przed náwroceniem. WujNT 599 (3); JanNKar C3; Iednę quártę od grzywny bráć dozwala práwo, y to z dziękowániém. SarnStat 696; PowodPr 23 (3); Tu ná źiemi nie gotuią nam iedno ná ieden dźień/ ná ieden nocleg/ iáko w goſpodźie/ y to we złey. SkarKaz 551b (4); VotSzl E (2); CiekPotr 31; GosłCast 4 (2); Zwycżay ſię pierwey kupcżyć/ y to wcżeśną Robotą leśną. KlonFlis D4v; Z Wſtydem poczęty człowiek / vrodzony Z boleśćią/ krotko tu ná świećie żywie/ Y to odmiennie/ nędznie/ boiáźliwie SzarzRyt Av.

»i to jednak, jeszcze, k temu« (1 : 6 : 1): KromRozm II d; KrowObr 77v; á nákoniec gdy ſie naywięcey ieden náucży/ cżoż vmie? grę: y tho ieſzcże niedoſkonále. GórnDworz M5; Bo ácż go też y then cżáſem náleie/ ále z rzadká/ y tho ktemu chłodnym piwem/ á potem wſzytko wypráczuie s ſiebie. RejZwierc 158; CzechRozm 239v (2); CzechEp 123; A też do tego Sákrámentu/ nie prace álbo zabáwy przeſzkadzáią [...] ále ſáme grzechy/ y to ieſzcże śmiertelne tylko. LatHar 254.

β. Wzmocnienie wyraża się przy pomocy wypowiedzenia (95): OpecŻyw 96; PatKaz II 85; PatKaz III 130v; ZapWar 1537 nr 2494; ConPiotr 31v; LibLeg 11/162; MurzNT 3v; niſzcżenie prżiydzie od pułnocy/ y pewnieć prziydźie. BibRadz Ier 46/20; OrzRozm I4v; ſzli cżelnieyſzy rycerſcy panowie ku krolowi/ kthore on miecżem ſwym ná rycerſki ſtan paſował/ y chocia od innych krolow paſowáni byli. BielKron 330 (2); Prośimy ćię tedy/ y po wtore proſimy łáſkáwy cżytelniku GrzegRóżn A3; KwiatKsiąż A2; Satis id dictum vobis puto iam atque deputo, Mniemam y nádmniemam że ſie wam dośić rzekło Mącz 333b (4); OrzQuin K4 (4); GórnDworz D2; RejPos 291v; BielSpr c2; WujJudConf 9; A tákże y wy ráduyćie ſię/ y ráduyćie ſię poſpołu zemną. BudNT Philipp 2/18 (2); CzechRozm 138v; á możni poſtrzikſzy ná cżernjce iedne drugą wolnie biorą y ile ich chcą. SkarJedn 343; przyiąłem y przyiąłem wdzięcżnie. KochOdpr B4; á ſtárſzy mu rzecże: Pokutuy bráćie y zemną pokutuy. SkarŻyw 184; wſzytkich ſobie władzą przywłaſzcżáią/ y wſzytkim roſkázuią y ſurowie roſkázuią. CzechEp [387] (2); Mnie ſámá twarz nieuwiedźie Y choć druga ná plac iedźie/ Z herby domów ſtárożytnych KochPieś 34; PaprUp K2; ActReg 54 (2); GostGosp 82; OrzJan 90; LatHar 195; JanNKar F4v (2); SarnStat 950 (3); KmitaSpit C4; PowodPr 47 (2); SkarKaz 244b (2); Niemáſz y po drugi raz niemáſz nic głupſzego CiekPotr 15; SkarKazSej 658b.

Połączenia: »i jeszcze« (4): BielKron 145 (2); tedy exekucia ich ábo żadna/ ábo táká/ iż ſie o nię ſtroná choć wygráłá/ znowu iednáć musi/ ábo nic nie weźmie/ y ieſzcże tego cżym drugim przypłáći. PowodPr 65; CiekPotr 54.

»i mianowicie« (1): IEzu [...] ktoryś ſię nie rozgniewał/ [...] kiedy ćmá ludźi [...] do ćiebie ſię o pomoc ćiſnęłá: y miánowićie iedná z białey płći pogánká/ [...] kráiow ſzáty twoiey z nádźieią vprzeymą ſię dotknęłá LatHar 218.

»i natychmiast« (1): Y ieſliż Bog vwielbion ieſt w nim/ tedyć też Bog vwielbi go w ſobie ſámym/ y nátychmiaſt go vwielbi. BibRadz Ioann 13/32.

»i nie tylko« (1): dobrey myſli/ y tego pobożnego vżywánia wdzięcżnych cżáſow ſwoich trzebá ich dáley gdzieś vpátrowáć niżli tu [...] y nie thylko ich thu przed ſobą ná ziemi vpátrowáć trzebá/ głębieyby ſie do nich kopáć. RejZwierc 103.

»i owszem« (22): PatKaz I 5v; FalZioł III 20d; Diar 87; GliczKsiąż L2 (2); BibRadz Gen 19 arg; ORZECH. Szukaymyſz gdźie dźiś mieſzka/ y owſzem gdźie záwſze mieſzka ten Rzymſki Piotr OrzQuin Xv (2); BudNT Ii; SkarJedn 375; CzechEp 31; NiemObr 92 (2); ReszPrz 55; ktory dla tego ná te niſkośći sſtąpił/ áby káżdy z nas żywot miał: y owſzem obfićiey ieſzcże miał LatHar 262; WujNT 837 (3); Aliśći bez wſzelkiego karánia zoſtáły/ y owſzem ſie ſpoſpolitowáły/ cżáry/ guſłá/ krzywoprzyśięſtwá [...] i inſze pſoty PowodPr 24; SkarKaz 580a (3).

»i też« (1): choćiaybyſmy ią [przysięgę] vprośili/ niebędźiemy vżywáć: y choćiayby téż okrom náſzégo ſtáránia byłá dáná SarnStat 1099.

»i to (też)« (13): ComCrac 15; KrowObr 190; bowiem [...] proroki twoie pobili/ iednom ſam zoſtał/ y to mey duſze ſzukáią BielKron 85; Zydźi ſie tám rzadko rozſiali/ y to też ſą rozdźieleni w wierze. BielKron 465v (4); RejPos 234v; Strum N2 (2); Rzadko tę świętą pánnę widáć było potym. Y to z ludźmi iuż nigdy miéſzáć ſye nie chćiáłá KochPhaen 5; ActReg 162; S. Marćin [...] niemiał [...] wyſługi żołdu ſwego/ iedenże płaſzcż: y to go ſztukę żebrakowi nie ſzátnemu odkroił. PowodPr 63; Spuſzcżay ſwe właſne/ y to ſię dźierz miáry Kłádąc towáry. KlonFlis E2.

f. Zespala człony tautologiczno-synonimiczne: czyli, to jest (7956): MetrKor 59/76 (17); A ktori śie yuſz ygracz im[ie] albo niewiaſt nierządnich pilnuie [...] then y takowy towarziſſz albo czieliadnik panu swemu bycz wierzen niemoſze ListRzeź w. 12 (10); Oznaymvyem y dayemi wam znacz przes ten nasch lyſt LibLeg 11/66v (36); BierRaj 16 (6); PowUrb + (5); czo ssie kthoremv dosthanye S Lossu tho mayą dzierzecz viecznye y na vieki obye stronye ZapWar 1550 nr 2655 (17); March1 A3 (3); Orzeł iey rzekł/ ſrocżko miła/ Cudnaś doſyć y wſpániła [!] BierEz O3 (2); OpecŻyw 21v (307); OpecŻywPrzedm C3; OpecŻywSandR nlb 4 (5); ForCnR B4 (4); PatKaz II 13 (4); PatKaz II 36 (100); PatKaz III 95 (12); Murm 143 (2); Mymer1 nlb 2 (2); HistJóz D2v (4); BartBydg 92; TarDuch D3v (2); FalZioł I [1152]a (51); BielŻyw 63 (2); BielŻywGlab nlb 13 (6); tedy tam richley przypłonie chleb y podgorę, á w nątrz ſie nie vpiecże GlabGad K4v (36); MiechGlab 60 (5); BierRozm 7; March3 V2; WróbŻołt 13/7 (43); WróbŻołtGlab A3v (4); RejPs 90v (5); ComCrac 16 (3); LibMal 1543/67v (10); SeklWyzn 2 (36); RejJóz A5 (6); SeklKat P (18); RejKup F (4); RejKupSekl a8 (3); dla tego muſicie proſtyh [!] zioł pożywáć iáko bydło y żywot wieſć ſrogi y leſny HistAl K3 (49); HistAlHUng A2v (2); dobre było drzewo ku yedzenyu/ á pyękne w oczu/ y lubyeżne ná wzrok KromRozm I N2 (68); MurzHist R (18); wezbráł śię téſz i Iożeph [...] do miaſta Dauidowego/ ktoré zową Bethleem (a to iſz był zdomu i Pokolęniá Dauidowego) [ex domo et familia David] MurzNT Luc 2/4 (8); KromRozm II m4v (24); KromRozm III A6 (69); Diar 20 (3); DiarDop 109; MrowPieś A4 (3); BielKom E3v (2); wſzego dobrego od Páná Bogá/ y ſzcżęſliwego pánowánia [...] wincżuie. GliczKsiąż A2 (98); LubPs cc6 (69); GroicPorz a3v (47); GroicPorzRej C3v; ieſliby kto miał inák rozumieć/ álbo vtzyć/ tedy thákowy błędliwym y kácerzem ma być. KrowObr 42 (1046); RejWiz 50 (12); krolowie źiemſcy/ przynioſą chwałę ſwoię y cżeść [gloriam suam et honorem] do onego miáſtá. Leop Apoc 21/24 (120); OrzList ev (4); UstPraw C3v (6); KochZuz A5; RejZwierz A3 (4); Ieſliż vmyſli w ſercu ſwem od człowieká wźiąć duchá y tchnienie iego [spiritum eius et flatum eius] BibRadz Iob 34/14 (174); OrzRozm P (25); áby ſie ten to raz zá nowym obránim Krolá Rzymſkiego ſyná twego wſzcżęło y wznowiono było BielKron [3322] (288); GrzegRóżn D3v (11); KwiatKsiąż H4v (7); Vbi ad decuriatum convenissent, Gdy ſie weſpołek zeſzli wedle ych Rot y Cechow Mącz 79b; Romulus condidit urbem Romam, Założył y zbudował. Mącz 92b; Affici molestia [...] Popáść ſmutek y troskánie Mącz [114]c (422); OrzQuin Aa3 (24); Prot C (2); SarnUzn A2v (17); SienLek 121 (10); LeovPrzep Hv (4); RejAp 80v (49); GórnDworz Cc5 (107); ile kroćieś tho vcżynił maſz záłowáć y ſkruchę mieć. HistRzym 48 (10); RejPos 21 (38); RejPosWiecz2 94v (5); RejPosWiecz3 99 (2); BiałKat a2v (33); KwiatOpis A2v (3); GrzegŚm 1 (6); HistLan E4v; KuczbKat 125 (80); RejZwierc 94 (37); BielSpr 50v (4); WujJud 2 (115); WujJudConf 6 (54); RejPosRozpr c3v; RejPosWstaw [413]v (9); Oto poznałem myſli wáſze/ y dumy ktoreśćie ná mię wymyſlili [En novi cogitationes vestras, et cogitationes quas adversum me inique cogitatis]. BudBib Iob 21/27; dla tego narodowie wyznáwáć ćię będą wiecżnie y ná wieki [in seculum et ultra]. BudBib Ps 44/17[18] (37); MycPrz II D; BiałKaz B4v (33); BudNT Eph 2/19 (27); CzechRozm 135 (222); PaprPan H2 (4); KarnNap A3 (20); ModrzBaz 7 (75); SkarJedn 54 (99); Swar był pocżątkiem/ y niezgodá Twego małżeńſtwá/ Priámicże KochOdpr C4; Oczko 4v (2); Panie/ to dźiał/ y część moiá/ vſtaw twych pilnowáć KochPs 181 (13); obietnicá o Meſyaſzu y Chryſtuſie. SkarŻyw 262 marg (341); ZapKościer 1580/10 (14); KochTr 14; MWilkHist G (4); StryjKron 36 (82); CzechEp *4v (263); CzechEpPOrz *2 (14); NiemObr 88 (179); KochFr 85; KochWz 142; ReszPrz 9 (22); ReszHoz 121 (3); ReszList 181 (4); WerGośc 204 (18); Vcżyńmy cżłowieká ná wyobráżenie y podobieńſtwo náſze. WerKaz 282 (4); BielSen 12 (2); Ná Herb y Kleynot ſtárodawny Iáſnie Wielmożnego Pána/ P. Stániſławá Száfráńcá BielSen 2; BielSjem 30 (2); KochPam 80; KRólom moc ná poddáné/ y zwiérzchność dáná KochPieś 17 (4); PudłFr 26; ArtKanc E5 (15); BielRozm 33 (2); GórnRozm L4v (8); PaprUp H2v (7); KochWr 31; ZawJeft 17 (2); ActReg 170 (22); Calep 83a (3); GostGosp 156 (8); Phil O2 (39); KochCzJan A2v; GrabowSet B3v (2); KochFrag 47; niegodźi ſie bowiém/ y nieprzyſtoi ábyſmy ſie czego dobrégo z téy woyny ſpodźiéwáć mieli OrzJan 129 (44); LatHar Aaa7 (206); KołakCath B2 (4); KołakSzczęśl A2 (10); RybGęśli A2v (4); Nie day tego Pánie: gdyżem nigdy nie iadł nic poſpolitego y (marg) ábo. G. (–) nieczyſtego [commune et immundum] WujNT Act 10/14 (1421); WysKaz 2 (13); JanNKar C2 (5); áby żaden nád wolą náſzę pod znákiem náſzym pieniędzy bitych y kowánych nie vżywał SarnStat 409 [idem 1131] (327); Wielb y chwal duſzo moiá/ wielce Páná mégo SiebRozmyśl F4 (14); WitosłLut A4v; GrabPospR K4v (7); KmitaSpit A4 (2); PowodPr 20 (10); SkarKaz Oooo2v (91); VotSzl A4v (5); CiekPotr 23; wilcy plác y zwyćięſtwo otrzymawſzy nośili w pokoiu [...] bárány/ iáłowice CzahTr D3v (3); GosłCast 26 (9); SkarKazSej 705a (136); Páiąk z Minerwą ſzedł o zakład świętą/ Ktoby ćieńſzą nić/ y przędzę zácżętą Vkręćił ze lnu KlonFlis E3v (12); KlonWor ded **3 (14); PudłDydo A2 (2).

Połączenia: »i też« [szyk 16 : 2] (18): BierEz kt; OpecŻyw 60v (7); SeklWyzn d4v; nieſromotá ieſt rzeczy potrzebney y też pożyteczney/ ktorey domá nie máſz od ſąśiádá prośić. OrzRozm T4; Przeto PAN Kryſtus Królem wiernych ſwych [...] miánowány: á Dyabeł ludźi niewiernych/ mizernych itéż nędznych OrzQuin P3 (2); WujJudConf 189v; MWilkHist A3 (2); Vkazáłá ſię też y wziáwiłá pokuſſa iákaś w teyże Krákowſkiey zięmi StryjKron 350; CzechEp 109; KlonWor 8.

»takież i« (1): Panu ſwemu przjpjſuye Wieczną chwałę takez y ċzeſcz RejKup Tv.

αα. Przy poszczególnych członach występuje spójnik rozdzielny zreduplikowany dwukrotnie (6): RejPs 79; LubPs T6v; Bo iuż oni y ſławy y chwały doſyć ſobie oſięgnęli y nábyli ná zyemi RejPos 273; CzechEp 196 (2).

Połączenie: »też i ... i« (1): Też iuż y on krzyk y ono wołánie nic nikomu nie pomoże RejAp 139b.

g. Zespala wyrazy powtórzone (41):
α. W celu intensyfikacji ich znaczenia (37): Et cuſtodiam legem tuam ſemper in ſȩculum et in ſȩculum ſȩculi. A ia będę ſtrzegł zakonu twoiego żawżdy [!] na wieki/ y na wieki wiecżne. WróbŻołt 118/44; Ieſſcze y ieſſcze proſſę moy pánie RejPs 76v (2);