[zaloguj się]

[ILKOŚĆ sb f

o jasne (tak w -ość).

Fleksja
sg pl
G ilkości
D ilkościåm
I ilkością

sg G ilkości.I ilkością.pl D ilkościåm.

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (błędnie) – XVII (z Cn) – XVIII w.

fil. Wielkość, miara, liczba; quantitas Cn: Rzecży ſtworzone álbo oſoby rzecży ſtworzonych iáko cżłowiek/ ácż wedle formy dzielone być nye mogą/ wſzákże iż nierozdzielnym ilkoſciam (że ták rzekę) bywáią poddáne/ dla tego według ilkosći [!] rzecżą ſámą bywáią rozdzielne. A przeto (dla przykłádu mowiąc) Piotr Ian Iákub/ ácżkolwiek ſormą oną/ to ieſt kſtałtem onym álbo wyobráżeniem onym poſpolitym iedno ſą/ wſzákże nie ieden cżłowiek/ ále trzey ludzie bywáią zwáni rzecżą ſámą/ zwłaſzcżá/ á nie tilko właſnoſciámi ſwemi niepoſpolnemi rozeznáni/ ále też ilkoſcią ſwoią rozdzielni. Thym obycżáiem Gábrielá Rápháelá Micháelá nie thylko thrzemi rozeznánemi miedzy ſobą iedney Anyelſkiey náthury bythnoſciámi/ ále też y trzemi duchy zowiemy. Iż ácż nie ilkoſcią ciał/ wſzákże właſnoſcią iſtnośći zámierzeni y ogránicżni rzecżnie miedzy ſobą bywáią rozdzielni. NiemJedn aa6v–aa7.

Cf ILOŚĆ]

WG