[zaloguj się]

INDZIEJ (650) av

indziej (354), indzie (294), indzi (2); indziej BielŻyw, RejPs (8), ComCrac, ZapWar, Diar (4), DiarDop (2), RejWiz, KochZg, Prot, SarnUzn (2), GórnDworz (10), BiałKat, HistLan (3), RejZwierc (9), BielSpr (2), MycPrz (2), Strum, BiałKaz, SkarJedn (5), Calag (2), KochPs (6), NiemObr (4), KochFr (2), KochMarsz, KochMRot, ReszPrz (3), ReszHoz, WerGośc (3), KochPam, KochPieś, PudłFr (2), ArtKanc (3), KochWr, PaprUp, Calep (8), GostGospSieb, Phil, GórnTroas (3), KochAp, OrzJan (7), JanNKar, GrabPospR (4), KlonKrGum, KmitaSpit, PowodPr (5), VotSzl (3), GosłCast, SkarKazSej (3), KlonWor (2), PudłDydo; indzie ListRzeź (2), MetrKor (2), OpecŻyw, PatKaz III (2), KlerPow, BielŻywGlab, GlabGad (7), MiechGlab (3), WróbŻołt (3), LudWieś, SeklKat, RejKup (5), RejKupSekl, KromRozm I (11), MurzHist (2), MurzNT (8), KromRozm II (6), KromRozm III (15), GliczKsiąż, GroicPorz (7), Leop (2) OrzList (4), OrzRozm (5), KwiatKsiąż (2), OrzQuin (11), SienLek (12), HistRzym (5), KuczbKat, WujJud (12), RejPosWstaw (3), BudBib (9), KarnNap, StryjKron (5), GrabowSet; indziej : indzie BierEz (1 : 6), FalZioł (2 : 4), LibLeg (3 : 5), RejJóz (1 : 1), LubPs (4 : 1), UstPraw (1 : 3), BibRadz (2 : 2), BielKron (38 : 2), Mącz (7 : 4), GrzepGeom (1 : 2), RejPos (19 : 3), BielSat (1 : 1), GrzegŚm (1 : 1), BudNT (1 : 7), CzechRozm (10 : 4), ModrzBaz (1 : 10), Oczko (3 : 1), SkarŻyw (23 : 1), CzechEp (42 : 7), BielSjem (1 : 1), BielRozm (2 : 1), GórnRozm (6 : 4), ActReg (5 : 3), LatHar (1 : 1), WujNT (9 : 21), SarnStat (15 : 36), SkarKaz (21 : 1), CiekPotr (1 : 4), CzahTr (1 : 2); indzie : indzi ZapKościer (2 : 2).

-éj (48), -ej (2); -éj : -ej KochPs (4 : 2); -e jasne.

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Znaczenia
1. Wskazuje na miejsce lub miejsca w najszerszym pojęciu, zarówno w przestrzeni, jak i w środowisku, w czasie i w zdarzeniach, także w tekstach pisanych i mówionych; alibi Calag, Calep, Cn; alias, aliubi Calep, Cn; aliorsum Mącz; alio loco Vulg [występuje jako okolicznik w zdaniu, w tym w połączeniu z wyrażeniem przyimkowym jako dodatkowym okolicznikiem (9)] (549):
a. Nie tu, nie tam, na (w) innym miejscu, przy innej okazji. W odniesieniu do ludzi zastępuje wyrażenie przyimkoweu” + G lubprzy”, „w” + L połączenia zaimka osobowegokto(ś)” z zaimkieminny”: „u kogo(ś) innego”, „przy, (w) kim(ś) innymi podobne [z przeczeniem: nigdzie, u nikogo] (362): a kyedy odprzyſzyasze thedy then czlowyek yndzye zlodzyeya swego ma y bądzye wolyen szobye patrzycz a szukacz. MetrKor 34/134v; Ciężſzać ná was praca prziydzie/ Szukáć pożywienia indzie. BierEz O4, E3, M3, O2, S2; PatKaz III 101v, 148; KlerPow [5]; BielŻyw 165; GlabGad C2, D7; LibLeg 10/58; A my ſie iedno chodzącz wſzędy dzywuiemy Tym ſprawam czo ich indzie tak nie widuiemy RejJóz O3; RejKup aa3; KromRozm I C, Dv, G3v, Iv, I2 (7); MurzNT k. 71 marg, 123v marg; Luc 1/10; Ale będżye indźye myeyſce o tym ſſyrzey mowić. KromRozm II m, d4v, 12v [2 r.], nv; KromRozm III G3v, Hv, H3v, H6v; LubPs Vv, X6; może ſobie káżdy wedle myſli ſwey popráwić iáko chce/ y porády indźie ſzukáć/ y Práwá ſye dokłádáć. GroicPorz C2v, h4v; A ia cie iuż s tym żegnam/ bo indzyey być muſzę RejWiz 45; UstPraw E; OrzRozm L3v; Pytano kápłanow báłwáńſkich/ cżemu indzyey doſyć ſie vrodziło zboża á v krolá nic? BielKron 53v, 212, 227v, 272, 277, 295v, 317; Aliorsum, Ná ynſzim mieiſcu/ yndziey. Mącz 6d, 207b; SarnUzn F3; SienLek 176; Idź rychło á zgothuy mi indzie leżenie/ bo tu nie będę leżał. [...] Ia thobie powiádam że chcę indzie leżeć. HistRzym 59v, 9v, 15, 115v; áby żaden mimo Mácieiá Wirzbiętę tych kſiążek do lat dzieſiąći nie drukował/ áni indziey drukowánych w páńſthwie Iego Krolewſkiey M. przedawał. GórnDworz kt;, GrzepGeom A4v, I2v; w pyeluſzki go powiwſzy położyłá w iáſłecżkach/ ábowiem nie mogli indzyey mieć mieyſczá w goſpodzye. RejPos 18; RejPosWiecz3 98v; Ktora niema właſnych ſzat/ tá indźie pożycza BielSat Dv, C4v; HistLan D3; Pięć łokći wyſzło w delią/ Ze cżterzech ią indziey ſzyią. RejZwierc 234v, 60v, Aaa4; WujJud 172v, 254; Niektorzy co tego nie przą/ dokłádáią/ że náuká Piotrá ſ. ieſt też indzye doſtátecżnie y zupełnie wyłożona/ to ieſt we dwu liſciech iego. RejPosWstaw [1433]; BudBib 404c marg; Lecż tákim wartogłowom indzie/ da Bog/ wrychle odpowiemy BudNT przedm bv, przedm d3v, Hebr 5/6; CzechRozm 111, 208v; KarnNap F2v; Aleſmy o tem indźie [alias] mowili/ y ieſzcże będźiemy. ModrzBaz 71, 129v; SkarJedn 69; żadnégo nieználazł/ coby ſye do Cieplic álbo dobrze zrządźił/ álbo ich porządnie/ iáko indźiéy czynią/ vżył. Oczko A2v, 6v; Dźiéń ieden v mnie w twoim páłacu ſtrawiony/ Lépſzy/ niż indźiéy wiek niezliczony KochPs 126, 157; SkarŻyw A3, 91 [4 r.], 92, 121, 320 (10); Ale y to twierdźi indźiey wedle oney ich dawney regułki CzechEp 184; Przetoż tákowych tenże Apoſztoł indźiey zowie kłamcámi y Antychriſtámi CzechEp 342, 76, 313, 329, 343, [385] (23); ReszPrz 33, 64; BielSjem 7; Fráſzki té kárty nioſą/ indźiéy ſtátku pytay. PudłFr kt; BielRozm 23, 24; Prawdá ieſt że ſą wſzędy złoczińſtwá/ ále v was wolno iákoby źle czynić/ á indźiéy niewolno. GórnRozm A4v, G2v, H2v, L4v; ActReg 24; Calep 4b, 6b, 9b; Izaſz nie widziſz Oycá twego leżącego vmárłego ná drodze/ á indziey drogi nie máſz ktorąby ſie iecháć miáło. Phil O4; a czo wyęczy ot tych ma dacz ot paſzy pánu swemu, tak Iako bęndzye yndzy dawano ZapKościer 1588/77; Bo/ czymże inſzym rozumiéſz/ żeby Turek indźiéy zwyćięztwo otrzymáć miał? OrzJan 29, 37, 79; Tu ieſt toż słowo Graeckie [...] ktore indzie wykłádamy Doktorem, ábo Doktorem zakonnym WujNT 477 marg, 186, 396, 532, Hebr 5/6, Act 13/35 (9); wſzákóż wolno iéy będźie indźiéy według zdánia przyiaćiół mieſzkáć SarnStat 591, 22, 43, 241, 637, 960, 1258; KlonKrGum Av; Tákowąż przegrożkę cżyni indźiey Bog przez Proroká ták mowiąc PowodPr 69, 18, 29, 52, 64; Bo tá moc z wielkim pożytkiem y poćiechą náſzą/ iáko ſię indźiey náuczyło/ tu ná źiemi od Páná zoſtáwiona ieſt. SkarKaz 207a, 40b, 350a, 577a, 607b, 636b (18); ſzukaycie Indzie powinowáctwá, nie zemną vpádłym. CiekPotr 36, ktv; Ták iákom indźie wſpomniał żem proſtak do rady CzachTr G2; O czym ſzerzey ſię indźiéy dali Bog mowić będźie. SkarKazSej 700b, 686b, 701a.

Połączenia: »indziej [w znacz. 4.a.] ... indziej« (1): Indźiey ſię ślad pokazał/ indźiey było lice: Bo kopytá bydlęce wywroćił ná nice Syn Vulkanow KlonWor 24.

»indzie(j) [zawsze w zdaniu zawierającym przeczenie] ... jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« = nigdzie, jak tylko (21): niemaſzci indzie takich pożythkow ani zbawienia iedno w wierze krzeſciańskiey. WróbŻołt V8v; ComCrac 13v; GroicPorz bb4; BibRadz I 346; Tedy Krolow indźie niemáſz iedno w Papieſtwie? OrzRozm F4; gdy Pan Bog roſkazał przez Moiżeſzá zbudowáć dom Boży/ nie mogli indzyey cżynić poſług ſwiętych iedno w nim BielKron 39, 224, 233; OrzQuin F4v; Cżłowiek nádzyeie ſwey nie ma ſzukáć indzye/ iedno w ſłowie Páńſkim. RejPos 167v marg; Cżego oni indźie/ iedno ná ſpowiedźi/ cżynić niemogli. WujJud 88; SkarJedn 7, 100; SkarŻyw 570; ReszPrz 111; ArtKanc I4v; WujNT 408; iż o tákowé Pozwy nie indźie vznawano bydź ma/ ieno v onégo ſądu [non alibi ... nisi apud illud iudicium JanStat 530] álbo vrzędu SarnStat 711, 49, 393, 901 marg.

»nie indziej jedno tam« (1): á iż Chryſtus w niebieſkim Kroleſtwie ieſt: tedy nie indźiéy/ iedno tám z nim żyć prágnął Páweł. BiałKat 103v.

»niegdzie ... niż indzie« (1): Iarzyna ta ſrzedni vrodzay trzymać będzie/ wſzakże niegdzie lepiey niż indzie LudWieś A4v.

»indzie niż, okrom [+ wyrażenie przyimkowe]« (1 : 1): to niemoże być aby prorok zginął indźie niſz w Hieruſalem [extra Hierusalem]. MurzNT Luc 13/33; bo nie przyſtoyna prorokowi indźie zginąé okrom w Ieruzálem. WujNT Luc 13/33.

»indziej niż [+ czasownik]« (1): iużeś indźiey niżem ćię poſtáwił/ wypadłeś z ſzcześćia: vtráciłeś dáry tobie dáne. SkarŻyw 262.

»tam niż indzie« (1): tam nie żawſze ſnieg ſpada, ale nie kiedy iako y w inſzych ſtronach. Wſzakoż wzdy porownaiąc z inſzimi ſtronami cżęſciey tam niż indzie. MiechGlab *4v.

»indzie(j) wszędy« (2): Bo co tak indziej wszędy bywało na ty czasy, jakoż my też tego u siebie nadziewać się nie mamy Diar 66; WujNT przedm 25.

W połączeniu jako zapowiednik zespolenia z wypowiedzeniem podrzędnym (4): »indzie(j) ... gdzie« (2): áby ſtámtąd wyſli á indziey ſie vcżyli gdzye by iádu Luterowego niebyło BielKron 201; StryjKron 160.

»indziej (...) gdzieżkolwiek« (2): SkarŻyw 355; Wolę/ iż zginie indźiey gdźieżkolwiek mu pádnie GórnTroas 48.

Zestawienia: »gdzie(ż) indzie(j)« (92): Abowiem ktorego Rzemioſło opuſſcza, themu żaden liſt niema bycz dan ani gdzie indzie robicz niemoſze ListRzeź w. 30; OpecŻyw 165; RejPs 125v; Yeſly zebi gdzie yndzie bily niech ſye dowyadvye pan voyewoda LibLeg 11/50; RejKup cc8; MurzNT 8v; Diar 86; OrzList f2; Abowiem Pan widźiał [...] vtrapięnie Izráelſkie/ Ták tych co byli ná mieyſcach obronnych/ iáko y onych co byli gdźie indźiey ná ſtronie BibRadz 4.Reg 14/26; Mącz 102a, 432d; OrzQuin K4v; Bo żeby co po śmierći gdźie indźiey być miáło/ Widźiáłem że Rzymiánie o tym dźierżą máło. Prot Bv; A wżdy o to nie niedbamy/ á wżdy gdzye indzyey nádzyeie ſzukamy RejPos 86, 261v [2 r.], 301v; HistLan D3; byś nie był Ateńcżykiem/ tedybyś ty był gdzie indziey proſtem chłopem RejZwierc 52v, 116, 148v, 240v; Boć też gdźie indźie roſkázuie/ ábychmy iego/ nie Piotrá/ nie Páwłá náśládowáli WujJud 55v; Ale o tem gdzie indzie da Bog ſzerzey. BudNT przedm c5, przedm d3; y nam to ku náſzey poćieſze oznaymił: á ieſli nie gdzie indźiey/ tedy wżdy ná on cżás/ gdy z żydmi o Abráhámie/ Ian s. rozmawiał. CzechRozm 43v, 42, 114, 162v; SkarJedn 100; Prozno gdźie indźiey ſłáć ſobie/ Wſzyſtká ieſt nádźieiá w tobie. KochPs 57; zgołá nie ieſt wolno pſałterzá tego/ [...] ná wtóré drukowáć: áni gdźie indźiéy drukowánégo w páńſtwách Iego Królewſkiéy Mćzi do korony należących przedáwać KochPs [217]; SkarŻyw 332; Ale ſię tym nie báwiąc: gdyż ſię to iuż też przedtym gdźie indźiey wypiſáło. CzechEp 279, 58, 278, 343, 345; KochFr 135; ReszHoz 132; iabym był przyśiągł/ bym był gdźie indźiey leżał/ żem ná iáwi Ceſárzem był/ á ono mi ſię wſzytko ſniło. WerGośc 246, 243; Ze moie ſerce prózno ſye fráſuie/ A ón [mąż] podobno gdźie indźiéy miłuie. KochPieś 19; vćiecze ſię tęn náſz práwodawcá do obyczáiow cudzoźiemſkich/ iáko ſię gdźie indźiey w tey mierże z bannitami obchodzą GórnRozm L2, A; ActReg 19; OrzJan 79; nie ieſt ſobie Pan przećiwny/ powiedáiąc tu/ że máło ieſt tych ktorzy máią być zbáwieni: á gdźie indziey mowiąc/ iż wiele ich przyidzie ze wſchodu y z zachodu ſłońcá WujNT 253, 293 marg, 424, 607, 722, 808; SarnStat 78, 335, 967; O czym tráfi ſię gdźie indźiey ſzerzey mowić. SkarKaz 384b, 384b; VotSzl B4v.

~ Połączenia: »gdzie indzie ... gdzie indzie« (1): áby niebył niedbáłym w ſwoim vrzędźie/ ieſliby gdźie indźie [alibi] miał mieſzkáć/ á vrzędowi ſwemu gdźie indźie [alibi] doſyć cżynić. ModrzBaz 74v.

»gdzie(ż) indzie(j) [w zdaniu zawierającym przeczenie, w tym wyrażone przez pytanie retoryczne z założoną odpowiedzią negatywną (1)] ... je(d)no [+ wyrażenie przyimkowe]« = nigdzie, jak tylko (9): A ták/ poki Antichriſt kroluie: á ten nie gdźie indźiey iedno w kościele iáko ieden Bog vſieść y krolowáć miał CzechRozm 184, 251; StryjKron 345; GDzież indziey rády ſzukáć ná nieprzyiaćielá/ Iedno v náſzey mátki BielSjem 30; A iżby ſie téż obecné Burgrábié Krákowſkiégo mieſzkánié nie gdźie indźie/ ieno ná zamku Krákowſkim rozumieć á znáczyć mogło. SarnStat 492, 392, 960, 966, 1047.

»gdzie indziej [w pytaniu retorycznym z założoną odpowiedzią negatywną] ... jeśli nie [+ wyrażenie przyimkowe]« = nigdzie, jak tylko (1): gdźie indźie/ ieſłi [!] nie ná oſtátniey Wiecżerzy dał Pan Chriſtus moc Kápłanom poświącánia y rozdawánia tego Sákrámentu? WujJud 178.

»gdzie indzie(j) niżli [+ wyrażenie przyimkowe]« (6): Awo we wnątrz/ to yeſt gdźye indźye niżli w koſćyele poſpolitym KromRozm I F2; BielKron 260v; Mącz 237c; áby gdzye indzyey rátunku á wſpomożenia ſwego ſzukali/ niżli v ſwiętego Boſtwá twoiego. RejPos 225; WujNT 817; A Ieſliżeby gdźie indźie/ niżli ná Podolu woyſko było/ zá potrzebą obrony SarnStat 363.

»gdzie indzie mimo [co]« (1): iżebyſmy gdźye indźye mimo piſmo ſlowá bożego á náuki Kriſtuſowey ſſukáć myeli. KromRozm II b4.

»gdzie indzie(j) okrom, oprocz [kogo, czego]« (2:2): RejZwierc 173v; gdźieby indźie tego Kápłáńſtwá vżywał/ oprocż oſtátniey Wiecżerzey WujJud 150; áby [...] gdźie indźie okrom domu nienocowáli ModrzBaz 32v; LatHar 577.

W połączeniu jako zapowiednik zespolenia z wypowiedzeniem podrzędnym: »gdzie indziej ... kędy« (1): Cżemuſz ſobye inych gor gdzye indzyey ſſukacye/ Kędy máły pożytek ná wſſem vznawacye. LubPs P5.

Szeregi: »(ani) tu a nie (a. ani) gdzie indzie« (2): weſmiem odpuſczenie grzechow tu/ á niegdzie yndzie za żywota á niepoſmierczy SeklKat R; Ale ich Páweł áni tu/ áni gdźye indźye vrzędniki nye zowye KromRozm III H2v.

»(i) tu i gdzie indzie(j)« (4): iáko y tu/ y gdzie indziey/ práwego Meſſiaſzá oznáymuiąc vczynili. WujNT 8; Bárzo ſię tym ćieſzą odſzczepieńcy/ gdy tu y gdzie indzie náyduią/ iż wiárá Chrześćijáńſka od Zydow y niewiernikow názwána ieſt haereſią WujNT 509, 155, 852.

»tam [+ wyrażenie przyimkowe] a nie gdzie indzie« (1): gdyż żywot náſz zákryty ieſt w Pánie Kryſtuſie/ przetoż go też tám w nim á nie gdzie indzye ſzukáć mamy. RejPosWstaw [1103]v.

»tu [+ wyrażenie przyimkowe] a nie gdzie indziej [+ wyrażenie przyimkowe]« (1): przeczeście WM radzili sejm tu w Warszawie a nie gdzie indziej na miescach zwyczajnych i prawem opisanych złożyć Diar 25.

»tu [ + wyrażenie przyimkowe] czyli gdzie indziej« (1) : Krol gdzie ma mieszkać iesli tu wKrakowie czyli gdzie indziej ActReg 9. ~

»kędy(ż) indziej« (2): Rozumieſz Ze tu mieſzkamy? (‒) Kędyſz indźie mam rozumieć. CiekPotr 81.

~ Szereg: »kędy indzie a nie [+ wyrażenie przyimkowe]« (1): Ták też przeklęty ieſt/ ktorykolwiek okázuie y záleca kośćioł kędy indzie/ á nie w ſpołecznośći wſzytkich narodow. WujNT 297. ~

»nigdzie(j) indzie(j)« (30): zwierzęta v nich ſą Ielenie/ Lanie/ Sarny j zwierze iedno nigdzie indzie niewidane ktore Swak zową MiechGlab 23; Yeſtći to oboye y muśi być w koſćyele bożym A nigdźye indźye nye yeſt KromRozm III B7v, C2v; nigdźiey indziey tákiey ryby nie widáliſmy. BielKron 452; RejPos 190; Ták wielka ieſt ſwawola v nas wſzácowániu pieniędzy poſtronnych/ ták złotych iáko y śrebrnych/ że nigdźie indźie [nusquam] więtſza nieieſt. ModrzBaz 35, 17v, 131; ActReg 135; Haeretykowie/ ktorzy ták Chriſtuſá w niebie záwieráią/ żeby nigdzie indzie być nie mogł áż do dniá ſądnego/ co tu odpowiedzą WujNT 435.

~ Połączenia: »nigdzie(j) indzie(j) [w zdaniu zawierającym przeczenie ] jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« (17): nigdziey yndziey zmiłowania ſſukac niemozemy w vpadkoch naſſych iedno v cyebie ſtworzyciela ſwego. RejPs 197v; zbáwyenya/ ktorego nigdźye indźye/ yedno wtymto koſćyele doſtáć nikt nyemoże KromRozm III B5v; OrzRozm F3, L2v; W ten cżás nieśmie nigdźiey indźiey ieść/ iedno pod chroſtem BielKron 465; Prágnieſz Królu/ y ſzukaſz Koronie ſwéy pokoiá/ nie naydźieſz go nigdźie indźie/ iedno v káplaná. OrzQuin G2, P3, Aa4v; RejPos 126, 139v, 287, 327; RejZwierc 150; WujJud 14v, 219; vpominaiąc się dlugu [...] ktorego nigdzie indzie ſzukać nie mogl iedno na gruncie ZapKościer 1580/5v; SarnStat 103.

»nigdziej indziej [w zdaniu zawierającym przeczenie] jedno tam« (1): Abowiem nigdziey indźiey nieieſt znacżnieyſſy bog iedno tám RejPs 71.

»nigdzie(j) indzie(j) [w zdaniu zawierającym przeczenie] okrom, oprocz [czego]« (1 : 1): Bo bog łáſki ſwey/ [...] nigdźye indźye okrom práwego koſcyołá ſwego/ nyeudźyela. KromRozm III L; żeby [Bóg] żadnych modlitew wyſłucháć/ áni ofiar przyimowáć/ oprocz ich kośćiołá/ nigdzie indzie nie miał. WujNT 425. ~

»owdzie indziej« (1): bo ná onym wymyſlonym obiedzye/ iż ſie ze wſzytkim wydwarzáią potráwy przewybornych ſmákow cżynią/ więc thego prętko ſyt cżłowiek: á owdzie indziey/ iż mieſzáią raz kwáſno/ drugiraz gorzko/ [...] przeto káżdy ye z dobrym ſmákiem GórnDworz F.

»wszędzie (a. wszędy) indzie(j)« (4): Ták że maſz y wſzędźie indźie doſyć o thym/ że Kryſtus prawdźiwy żywot wiernym obiecował GrzegŚm 40; Tedy im to oſtrzegamy: y wrácáć Originália/ iáko ſie to y wſzędźie indźie záchowywa roſkázuiemy. SarnStat 813 [idem (2)] 822, 1153.

Szeregi: »tam a nie indziej« (1): Tám á nie indziey/ to ieſt w świętey iednośći/ błogoſłáwieńſtwo y żywot SkarJedn 4.

»tu (a) indzie(j), indziej ... tu« (2 : 1): Gdyż tu realem zſtępowánia y wſtępowánia to ieſt/ ſkutecżnego dowodźi: á indźie ie záś niſzcży CzechEp 346; Indziéy iuz ſzczęśćia ſzukayćie/ Tu ſie go nie nádźiewayćie. KochMRot B2; GórnTroas 17.

»tam(że) i indziej« (3): wzyęli ludu Krześćiáńſkiego tám y indzyey około pięćdzieſiąt tiſiąc BielKron 192v; CzechRozm 42; ále każe nápomináć: iáko ſam támże y indźiey vcżynił/ y iáko potym tymi ſłowy vcżnie ſwe náucżył CzechEp 29.

»(ani, i) tu (jako) i (a, abo, ani) indzie(j), indziej i tu« (8 : 1): MurzHist L3v, Co iedno zbawiciél naſz tu abo indźié wielé kroć/ o przenaśladowaniu práwdy [...] powiadac ráczy MurzNT 46; LubPs Z6; Hic est vita aeterna, tedy theż thu Kriſtuſá zowie/ Vita eaterna, y indziey. SarnUzn F3; wedle Iewreyſkiego właſnie Noach nie Noe/ ále my zwycżáiowi y tu y indzie folgowali BudBib I3c marg; tedy niewiem cżemu byś tu y indźiey tego záś przeć miał CzechRozm 30; Ale o żywoćie wiecżnym/ áni tu/ áni indźiey nie wſpomina. CzechRozm 75; SkarŻyw 535; tedy y tu iako y indzie nie masz wm przyczyny ActReg 160.

b. Na innym miejscu, miejscach poza wymienionym lub wymienionymi. Często jako zamknięcie szeregu wyliczeniowego. Przeważnie ze spójnikiemi”. W odniesieniu do ludzi zastępuje wyrażenie przyimkoweu” + G lubprzy”, „w” + L połączenia zaimka osobowegokto(ś)” z zaimkieminny”: „u kogo(ś) innego”, „przy, w kim(ś) innympoza wymienionym i podobne. [Z przeczeniem: „nigdzie, u nikogo w ogóle”] (160): thudziſz theſz w czelnieiſſich Miaſtach iako we Wroczlawyv, Legniczy, Swidniczi, w Brzegu, w Niśie y indzie. ListRzeź w 4; ábowiem dla ſwey oſtroſci otwiera dziurecżki w brodzie y indzie FalZioł I 27d, +2, I 69d, 144d, V 13v; GlabGad A8v, B, O5; Iako w Indiey w murzyńskiey ziemi w Hiſpaniey y indzie WróbŻołt V; yſch czy zidowye dlvgow nyemalo y voloſech y yndzyey maya. LibLeg 11/138, 11/61; Swoiem Wiernym ſluchacżom a ucżniom Slowa Bożego w Krolewczu y yndze będącym / Laſkj Bożej/ y wſego dobrego życży IAN SECLVTIAN RejKupSekl a2; MurzHist T3v; MurzNT 174 marg; Kiedy by kto biáłą głowę zgwałćił w leſie/ álbo w polu/ álbo indźie/ táka biała głowá niż trzy dni wynidą ma przyſć do wśi do bliżſzey UstPraw B2, D3v; Thego theż cżáſu we Fránciey w Lutecyey ná krolewſkim dworze/ y indźiey Páſkwilluſy ſpiſáne Luterſkiey náuki w nocy do wrot ſprzybijano BielKron 212v; Tegoż cżaſu y ty miáſtá pogorzáły/ Wielicżká/ Konin/ Bełz/ Chełm/ Lubownia/ Mogiła ze wſzytkim klaſztorem/ y indzyey. BielKron 396v, 63v, 262, 322v, 327, 335 (16); Nie chcę przypomináć co ſye nie dawno dźiało w Niemcéch/ álbo w Angliéy/ y indźie OrzQuin K4v, R4v; ſzukay o iádowitym vkąſzeniu/ w przeſzłym Rozdźiale/ y indźie. SienLek 156v, 22, 87v, 120v, 135, 175 (8); cżego y teraz oſtátki znácżne ſą/ nietelko we Włoſzech/ iáko w Rzymie/ w Neápolim/ y indziey/ ále też y w pogáńſkich ziemiach GórnDworz Ii3, Kk5v; RejPos 149 marg; BielSpr 44v; Ták wiele było w Greciey y indzye známienitych Mędrcow RejPosWstaw [1432]; Co ieſt Efá/ y Bat/ y Gomer álbo Chomer tákże y Sżekel maſz wyżſzey przy Moiżeſzu y indzie. BudBib 434a marg; MycPrz II B3v, C2v; ile rázow/ v Dniepru/ v Buku/ y Nieſtru/ y indźiey w puſtych polách ty Pogány gromił/ y poráżał BiałKaz L3; BudNT Hhv; y tę Máryą Kleophy/ y tę Bogárodzicę/ ktore obiedwie wedla ſiebie piſmo ſtáwi/ y pod krzyżem/ y indziey? SkarŻyw 242, 93, 310, 337, 583, 599 (8); StryjKron 26, 507; Acżkolwiek tedy iużem ná wiele ich odpowiedźiał: w Rozſądku w Reſponśie/ w Zwierćiadłku/ y indźiey CzechEp 261, 40, 55, 97, 173, 175 (12); nie rodźi ſię nam Pan/ iáko w Iſzpániey/ we Frąncyey/ w Angliey y indźie. GórnRozm A; PaprUp I3; Naydźiem inſzych doſyć v nas pożytkow w Mázowſzu/ w Podláſzu/ w wielkiey Polſzcże/ ná Wołyniu/ ná Zułáwie/ ná Pomorzu/ y indźiey GostGospSieb +4; WujNT 552; ſzkody/ krzywdy [...] w źiemiách Pruſkich álbo indźie [et extra JanStat 855] vczynioné [...] máią bydź [...] vſpokoioné SarnStat 1078, 911, 1003; SkarKaz 41b, 636a; VotSzl C2v, C4.

Połączenia: »indzie ... nigdzie« (1): indźie iéy [rady] wiérz temu/ nigdźie nie naydźieſz OrzQuin F2.

»indziej wszędzie« (1): Nie tylko w przedmowách ſwych: ále też y w kazániach/ ná kárćie 34. 35. 163. 167. 180. etc. y indźiey wſzędźie CzechEp 63.

Wyrażenie: »indzie(j) po (wszystkiem) świecie« (2): muśiſz go w Rzymie/ w Athenach/ w Hierozolymie/ y indźie po świećie myślą buiáiąc/ ſzukáć OrzQuin F; GórnRozm E3v.
Zestawienia: »gdzie(ż) indzie(j)« (53): FalZioł I 5d; Bowiem ani w kunſcie ani w ſądzie, ani gdzie indzie łgać nie ſłuſza nam BielŻywGlabnlb I2; GlabGad B; KromRozm I E3v; iż nigdźye w ewányeliach/ áni gdźye indźye w piſmye nowego zakonu nyemáſz o koſcyele Kryſtuſowym zmyenki/ iżeby yuż był KromRozm III G4, B6, Cv, D5v, I7; DiarDop 115 [2 r.]; We młynie y w kárczmie niema nikt dáć wwiązánia/ wyiąwſzy żeby niemiał gdzye indzye. UstPraw C4; A podobno ſię teraz ſkrył w ktorey iáſkini ábo gdźie indźie BibRadz 2.Reg 17/9; OrzRozm R; BielKron 456v; KwiatKsiąż Qv; Szukaymyſz tedy ták Królá iáko y ſwobody v Kápłaná/ á nie gdźie indźie/ chcemyli to oboie przy ſobie cáło miéć. OrzQuin Vv, S4; SienLek 120, 180v; GórnDworz F2; GrzepGeom I2v; RejPos 68v; GrzegŚm 8; Gdy ſie tedy tráfi Okázowánie mieć w Ziemi álbo w Powiećie/ álbo gdzie indźiey náſzey bráćiey/ przewodźić ie sſzykowawſzy tym obycżáiem ná Koniech BielSpr 71v; A mać ieſzcże y będźie miał Pan Bog y w Niemcách y w Helwecyey/ we Fráncyey/ w Szkocyey/ w Dániey/ w Niderlánćie/ niezlicżone ludźi (marg) Wiárá prawdźiwa y w Niemcách y gdźie indzie nievſtáłá (‒). WujJud 1v, Nn2v; wſzytkim w Polſzcże/ w Litwie/ w Ruśi/ w Pruſiech/ w Mázowſzu/ ná Kuiáwách/ ná Podgorzu/ y gdzie indziey roſproſzonym/ máłym y wielkim CzechRozm A2; Iákowi ono byli/ ktorzy zborámi Bożymi w Korynćie w Gálácyey/ w Filipiech/ y gdźie indźie trwożyli CzechRozm 241, 120v; wſzeliakie zapisy ktoresiękolwiek działy v Kxiąg Koſćierskich, y gdzie się indzie cżynily albo dzialy one wſzytkie vmarzaiąc. ZapKościer 1580/13; od ſtárey pogáńſkiey [wiary]/ ktoreyby ſię ſnadź ieſzcże we Zmodźi y gdźie indźiey mogły znáki nieiákie pokázáć CzechEp 13, 90, 134, 213, 253; GórnRozm D4; WujNT 482; Téż wſzyſtki Kośćioły Ziem Litewſkich przerzeczonych ták Cathedrales, iáko Collegiatas, Parochiales, álbo Conuentuales w Wilnie y gdźie indźie zbudowáné [et caeteras in eis erectas JanStat 745] SarnStat 987; niech niebędźie miáná [pamięć szkód] w żadnym ſądźie Duchownym álbo Swietckim álbo gdźie indźie [vel extra JanStat 865] SarnStat 1087, 273, 312, 410, 515, 1011 (9).

~ Połączenia: »gdzież indziej [zawsze w pytaniu retorycznym z założoną odpowiedzią negatywną] ... jedno [ + wyrażenie przyimkowe]« (4): á gdzieſz ie indziey znaydzie iedno wonych gęſtych ćiemnoſćiach RejPs 73v; gdzyeż indziey maſz podeprzeć nádzieie ſwoiey? gdzyeż go indzyey ſzukáć [...] iedno w ſwiętych ſłowiech iego. RejPos 167 v, 177v.

W połączeniu jako zapowiednik zespolenia z wypowiedzeniem podrzędnym (2): »gdzie indziej ... gdzie« (1): nie iedność ſię to v nas dźieie/ ále y we Włoſzech/ y gdźie indźiey gdźie miáſtá ſą bliſko Morżá GórnRozm D2.

»gdzie indzie ... kędy« (1): Złeć tárgi bywáyą ná to w myáſtecżkách/ lepſſe gdzye indzye kędy dobrzy krámárze GliczKsiąż Mv. ~

»gdzie(ż)kolwiek indzie(j)« (8): kyedy bandzieſf v Ceſarza abo gdzieſſ kolwyek yndzye Thedy thego bandzyeſſ strzegl LibLeg 7/103; ZapWar 1550 nr 2665; SienLek 134; LatHar 660; Iáko w y ſtárym zakonie [...] y gdzieżkolwiek indzie/ mieyſce tákiego vkazánia/ ziemią świętą piſmo ś. zowie. WujNT 71; A ieſliby który młódzeniec ze wśi mimo to ſkazánié vćiekáiący był náleźión w miáſtách/ álbo w miáſteczkach/ álbo gdźiekolwiek indźie [alibi ubicunque JanStat 1082] SarnStat 200 [idem (2)] 660, 919.

»kędy indzie(j)« (4): Ponieważ cżęſto Papieżowie Rzymſcy/ wynośili ſię z Rzymu/ y kędy indźiey mieſzkáli NiemObr 53, 54; WujNT 425.

~ W połączeniu jako zapowiednik zespolenia z wypowiedzeniem podrzędnym: »kędy indziej ... gdziekolwiek« (1): Gdźiem ſię ſtárał tám o to ták ná Egru/ iáko też kędy indźiey/ gdźiem kolwiek cżáſy me áż dotąd tráwił CzahTr A3. ~

»kędy(ż)kolwiek indzie« (2): yżeby dziątki ſwoie álbo na przedmieśćiach/ álbo kędykolwiek indzie v przirodzonych/ álbo dobrych prziyacioł wychowywali KwiatKsiąż Ev; Tákże in oppidis Slomniciensi et Proſsouiensi y kędyżkolwiek ieno indźie v ſąśiádów non debet vendi Sal centenariatum SarnStat 960.

»nigdzie indzie« (1): tylko w ſámym Bożym Kośćiele á nigdźie indźie náyduie śie chwałá prawdźiwa KuczbKat 80.

»wszędzie (a. wszędy) indzie(j)« (3): nietelkos ieſt nadzieia ludu żydowskiego ale też wſzędzie indzie. WróbŻołt T8v; Leop Iudic 6/4; po owies záiechał/ pythawſzy ſie ná zamku/ pod zamkiem/ y wſzędy indziey GórnDworz S5v.

c. Na niektórych miejscach, gdzieniegdzie; alicubi, nonnusquam Cn (24): Vźrzyſz że to nyedługo vſtánye/ y yuż indźye vſtawa. KromRozm I N; MurzNT 196 marg; GroicPorz i3v, 12v; Latina/ Grecia/ Alexandria/ y Antiochia: to ieſt/ wszyſtek Swiát/ kthory iednáki Krzeſt ma/ y iednáko o Wieczerzy Páńſkiey dźierży/ y iednáko ſye pogrzeba: ácz obycżáiem indźie roznym/ ále ſpoſobem wiáry iednym. OrzList a4; ſą indzye drzewá koſztowne/ iáko ieſt Cis y iemu rowne/ ſą theż mieyſcá niektore ná ktorych máło drzewá UstPraw E4v; BielKron 36v; GórnDworz D4; Są role ná niektorych mieyſcách/ nie ták ſpráwą iáko z przyrodzenia bárzo dobre y rodzáyne: ſą też indźie [alibi]/ choćia by ie dobrze ſpráwił/ przedśię nierodzáyne. ModrzBaz 119v; Nád to/ ſą niektore kráiny co miod rodzą/ niektore co paſze dobre máią/ drew/ bydłá y inſzych rzeczy doſtátek [...] indźie [alibi] ieſt źiemiá piaſzcżyſta/ ieſli iey dżdże nienámocżą/ bárzo ſkąpo chowa ſwego oracżá. ModrzBaz 119v; ActReg 134.

Połączenia: »indzie [w tym w znacz. 3.b. (1)] ... (a) indzie« (2): oni [...] wiele do ś. piſmá nákłádli/ á indzie po wyrzucáli/ indzie lepak po odmieniáli. BudNT przedm b8; Cathol. Inſzać ieſt rzecż o máłych niektorych Ceremoniach mowić/ ná ktorych nie wiele należy/ iáko że indźie ſrzodę poſzcżą/ á indźie niepoſzcżą. WujJud 140v.

»indzie(j) ... indzie(j) ...« [kilkakrotne: czterokrotne (1), sześciokrotne (1)] (2): Ieſt tákowych omyłek barzo wiele/ ták iż nigdybym temu nie wierzył/ [...]/ gdybym ſam tego nie doznał. [...] Indzie nie właſnie/ indzie nie krzecży/ indźie przeſtępowáli/ iako w Rozdziale 37. w wirſzu 9. Indzie wątpliwie położyli/ iako w Rozdziale 30. w wirſzu 20. Indzie po Niemiecku/ iako o Zuzánnie w wierſzu 44. [...] Indzie też po Lácinie iáko w kſięgach Machabeyſkich BudBib c3; bo wedłuk roznych mieyſc rozne pożytki biorą zwłoki/ indziey dla wolnośći więtſzey 1udźi robotnych/ [...] indźiey dla gruntow złych/ indźiey dla odległych portow/ indźiey dla nieprzyiaćielá/ w niektorych też kráiách włoki nierowne GrabPosprR L3.

** Bez wystarczającego kontekstu (3): Calag 16a; Alibi ‒ Indzey. Calep 52b, 53a.
2. Wskazuje na kierunek drogi, dokąd, w którą stronę; niekiedy też cel działania: do czego, na co; alio Mącz, Calag, Cn; aliorsum Calep, Cn; alioversum, altrorsus, alterorsus Cn (88):
a. Na inne miejsce, miejsca, do innego miejsca, w inną stronę, nie tam. W odniesieniu do ludzi zastępuje wyrażenie przyimkowedo” + G połączenia zaimka osobowegokto(ś)” z zaimkieminny”: do kogo(ś) innego lub podobne (80): Oto ten ptak wiedząc prziſłą rzec iż miaſto ma być wzięto, indzie ſie przenoſi á vcieka. MiechGlab 56; RejKup dd6; Diar 22; Abowiem drugi niż zácznie Inwentarz czynić/ połowicę indźie wynieſć może/ ku wielkiey ſzkodźie y vblizeniu vbogim śierotom GroicPorz ee3v; Leop 4.Esdr 5/5; BibRadz II 57a marg; Ruſzyli ſie indziey ná puſzcżą piątegonaſtego dniá mieſiącá wtorego/ to ieſt Kwietnia BielKron 31, 187; Quum coenaculum perplueret alio nos contulimus, Gdy do kownáty kápáło/ yndzieſmy ſie przenieśli. Mącz 307a, 60b, 476a; GórnDworz L2v; Ktorzi tedy tákie podatki trawią/ ábo indźie [alio] niżli trzebá obrácáią/ o tych mam rozumieć/ że ták cżynią iákoby krew ludzką sſáli ModrzBaz 125v; Oczko 30v, [40]v; Calag 16b; Sen troſki widząc/ indźiey ſkrzydłá podáie. KochPs 113; Gdy Lánfránkus indziey był przenieśion: Anzelmus ná iego mieyſce Przeorſkie wſtąpił SkarŻyw 332; CzechEp 138; BielRozm 6; Seminarium ‒ Mieſcze dlia płodzenią, z ktorego nidzei [!] zaſie przeſadzaią. Calep 964a, 104a; GórnTroas 15; SarnStat 926 marg; Albo was tu z tych kráin indźiey wyżeniemy. KmitaSpit B3v; CiekPotr 79; PudłDydo B4.

Połączenia: »indzie ... gdzie« = dokąd inąd (1): Rzekł iey osieł/ coż mam cżynić/ Indzieć niewiem gdziebych miał iść BierEz Q2.

»indziej ... indziej« (2): OrzList g4v; y zproſtá głupi/ indźiey przećię mierzy/ indźiéy myśli. OrzJan 81.

»indzi(e)(j) [zawsze w zdaniu zawierającym przeczenie] ... jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« = do nikogo, na nic innego, jak tylko (3): GroicPorz ggv; rationes meae priuatae takie są ze nie trzeba abych y kopę wydał indziey iedno napłacenie długow. ActReg 119; a gdy by ſzyę czo przytrawyęlo Simuna tak ot Svmſzat yako ot poſtronnego tedi ſzyę nyema yndzy vczyekacz yedno do naſz ZapKościer 1595/89.

»indziej [w zdaniu zawierającym przeczenie] ... jedno kędy ...« = na nic innego jak tylko na to (1): cokolwiekby ich [pieniędzy] zbywáło/ wiernie Rzeczypoſpolitey dochowam/ y onych indźiey nie obrocę/ iedno kędy wola y zdanie ſtanow Rzeczypoſpolitey ná Seymie będźie SarnStat 445.

»indziej okrom [kogo, czego]« (3): LibLeg 11/187; KRólu ná wyſokim niebie/ Niema indźiey okrom ćiebie Człowiek nieſzczęśćiém ſtrapiony Vćieczki/ áni obrony. KochPs 136; ArtKanc T5v.

W połączeniu jako zapowiednik z wypowiedzeniem podrzędnym (1): Bárnábaſz Páwłowi ſię z tey drogi wymowił/ y indziey ſię z Márkiem obroćił/ gdzie [...] go byłá więtſza potrzebá SkarŻyw 537.

Przysłowie: podobno Sztánkár w rozmowie Przemyſłkiey náſzey/ indźie mierzył á indźie ſtrzelał OrzList g4v; OrzJan 81.
Zwrot: »indziej się podawać« = co innego lubić (1): wlepił [w ludzi] rózné obyczáie: Ten to lubi/ á ow záś indźiéy ſye podáie. KochMarsz 154.
Zestawienia: »dokądże indzie«:

~ Połączenie: »dokądże indzie jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« (1): W. Dokądże ſię ty maſz? (‒) Dokądże indźie iedno do domu. CiekPotr 81. ~

»gdzie(ż) indzie(j)« (23): roskazal ze bi go tam pochowano gdzie bi vmarl, nye chczancz yz bi gdzie yndzie wozono iego czialo. MetrKor 59/75; LibLeg 10/115; RejKup s3v; BielKron 466; Mącz 313d, 458a; GórnDworz C; ábyſmy ieſzcże nie mieli wierzyć iemu/ á gdzie indziey ſie z nádzyeiámi ſwemi odnośić od niego RejPos 128; HistLan Bv; KochFr 82; KochPam 81; ArtKanc P18v; bo czáſu potrzeby gdźie ſie indźiéy z żoną/ y z dźiećmi ludźie vćiéc máią? KochWr 36; SarnStat 148, 203.

~ Połączenie: »gdzie(ż) indzie(j) [zawsze w zdaniu zawierającym przeczenie, w tym wyrażone przez pytanie retoryczne z założoną odpowiedzią negatywną (2)] ... jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« (5): Y gdzieſz ſie ia indziey vćiec mam y wtych y wnawiętſſych moich przygodách iedno doćiebie moy panie RejPs 208; RejJóz N8; ponyeważ wyárá dar yeſt boży/ ktory z páná Kryſtuſá/ yáko z głowy/ nye gdźye indźye/ yedno w ćyáło/ á członki yego płynye KromRozm III F5v; KochAp 13; SarnStat 392.

»tam niż gdzie indziej« (1): Iuż ia ią tám obróćić niż gdźie indźiéy wolim PudłFr 78.

Szeregi: »gdzie indzie i na co inego« (1): nie będąc powinné żadnéy częśći dochodów zwykłych ſwych [...] gdźie indźie y ná co inégo nád teraznieyſzé dźierżenié [...] obrácáć. SarnStat 1024.

»tam ni gdzie indzie« (1): ieżli co tákiego/ Przydźie ná nie od ludźi ták niebeſpiecżnego. Aby tám nigdźie indźie prędko vćiekáli CzahTr E2v.

»nie gdzie indziej ale tu« [+ wyrażenie przyimkowe] (1): Turek iáko wielki ieſt/ ſam wſzyſtek nie gdźie indźiéy/ ále tu do Polſki mierzy OrzJan 109. ~

»nigdzie(j) indzie(j)« (10): Gdy záwołaſz tedy przyidźie [pies]/ Nie bierze ſie nigdziey indzie. BierEz C4; Spraẃ to [...] pánie áby ſie nigdziey indziey od ćiebie nieodćiągáłá myſl moiá RejPs 185v, 211; GrabowSet F3.

~ Połączenia: »nigdzie(j) indzie(j) [zawsze w zdaniu zaprzeczonym] ... je(d)no [+ wyrażenia przyimkowe]« (5): A wnawięczſſey przygodzie nigdziey indziey vćieczká moiá iedno ku pánu ſwemu RejPs 24; RejPos A6, 161; áby mieſczan o zły przewód [...] nigdźie indźie nie pozywano/ ieno ná Trybunał SarnStat 404 [idem] 861.

»oprocz [kogo] nigdziej indziej [w zdaniu zaprzeczonym] jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« (1): Ty narod Iozephow wywodziſz iák owiecżki/ gdiż oprocż ciebie nigdziej indziej vcyecżki/ Nie ma wierny lud twoy/ iedno Pánie do ciebie LubPs S3. ~

»kędy indziej« (3): KochZg B; ieſli ſię bowiem [biskup rzymski] kędy indźiey przenieśie/ iuż właśnie Rzymſkim Biſkupem zwan być nie może NiemObr 54, 54. ~

Szereg: »tam a nie indziej« (1): tám á nie indźiéy [do Grecji] z kráiów Włoſkich, y od Láćinników ſámych [...] dźiatki ná náukę posyłano, iáko teraz od nas do Włóch JanNKar B3v.
b. Na inne miejsce, miejsca, do kogo(ś) innego poza wymienionym lub wymienionymi. Niekiedy jako zamknięcie szeregu wyliczeniowego. Przeważnie ze spójnikiemi (7): ſłuſzniey by im [Krzyżakom] do Ieruzalem [...] takież do Konſtántynopola álbo y indziey/ áby záſię tych kráin od nieprzyiaćielá dobyli/ álbo oſtátká bronili. BielKron 231; Ieźdźili potym ná zdobywánie do Polſki/ do Prus y indźiey BielKron 436v, 103v; StryjKron 72.
Zestawienie: »gdzie indzie« (1): nieposyłałem nikogo swego iako drudzy vczynili, co swych nasadzali y do Komory, y gdzie indzie ActReg 131.
Szereg: »ani (nie) [+ wyrażenie przyimkowe] ani indziej« (2): LibLeg 10/64v; nie będzye nic cżego by odnas cżekáć miał/ áni do Prus/ ani indzyey poiedzyemy BielKron 393.
** Bez wystarczającego kontekstu (1): Aliorsum – Indzeij. Calep 53a.
3. Wskazuje na miejsce jako źródło pochodzenia, dziania się czegoś (5):
a. Skąd inąd; w odniesieniu do ludzi zastępuje wyrażenie przyimkoweod” + G połączenia zaimka osobowegokto(ś)” z zaimkieminny”: od kogo(ś) innego (4): Ieſliżeby ich [ryb stawowych] nie było/ w téy Rzéce/ ná któréy Staw ieſt/ á chćiałbyś ié w Stáwie miéć: Tedybyś ich indźiéy muśiał doſtáwáć/ á w Staw ié wſadzáć. Strum Qv; ieſliby cziykolwiek kmieć [...] gdźie indźie vćiékſzy przenióſł ſie do imienia inſzégo SarnStat 662 [idem] 935.

Połączenie: »indzie [w zdaniu zawierającym przeczenie] ... jedno [+ wyrażenie przyimkowe]« (1): A jndzie rady niebyło By ſye wżdy czem nadſtawiło Iedno stey Panſkiey dodroczy [!] RejKup dd7v.

b. Z niektórych miejsc (1):

Połączenie: »indzie ... indzie [w znacz. 1c.]« (1): oni [...] wiele do ś. piſmá nákłádli/ á indzie po wyrzucáli/ indzie lepak po odmieniáli. BudNT przedm b8.

4. Wskazuje na kierunek przestrzenny, zastępuje określenie drogi (8):
a. Inną drogą, którędy indziej (7): Mącz 207b; niemáią dáléy z kupiámi ieźdźić/ iedno do Lwowá: áni máią indźie omiiáć/ áni przeiéżdżać/ álbo obiéżdźáć ad loca anteriora SarnStat 1047.

Połączenie: »indziej ... indziej [w znacz. 1.a.]« (1): Indźiey ſię ślad pokazał/ indźiey było lice: Bo kopytá bydlęce wywroćił ná nice Syn Vulkanow KlonWor 24.

Zestawienie: »gdzie indziej« (4): Mátká ſwięta iego [...] gdy iuż ſzłá z Ieruzalem do domu nic o nim piecżey nie miáłá/ nádziewáiącz ſie iż gdzye indziey ſzedł miedzy znáiomemi á krewnemi ſwemi. RejPos 38v; GosłCast 49.

~ Połączenie: »gdzie indziej niż [ + wyrażenie przyimkowe]« (2): A bodayże go zábitho/ mogłći wżdy gdzie indziey trefiáć/ niż przez gębę GórnDworz T [idem] WerGośc 252. ~

b. Którędy indziej, po innych miejscach poza wymienionym (1): Drugie ruſzanie ieſt wolne iakie bywa wprzechodzeniu po domu albo gdzie indzie nie nagle ale miernie GlabGad K4.

Cf INDZIEŻ

KK, TZ