[zaloguj się]

JAŚNIEĆ SIĘ (3) vb impf

sie (2), się (1).

a jasne.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 jaśni(e)ję się
praet
sg
3 f jaśniała się

praes 1 sg jaśni(e)ję się (1).praet 3 sg f jaśniała się (1).part praes act jaśni(e)jąc się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Błyszczeć się, świecić; rutilare Mącz; illuminare PolAnt (3): Rutilo, Lſzczę/ Swiecę/ Iáſnieyę ſie. Mącz 362c.

W porównaniu (1): [Szymon] Iáko słońce oświecáiąc kośćioł nawyſzſſego/ y iáko tęcżá iáśnieiąc ſię pięknie ná obłokách [et quasi illuminans nubes gloriae]. BudBib Eccli 50/7.

a. O twarzy: promienieć (1): Tedy Izráelczycy widzieli oblicze Moiżeſzowe/ iż ſie iáśniáłá ſkorá ná twarzy iego [quod resplendnisset cutis faciei Moseh] BibRadz Ex 34/35.

Synonimy cf JAŚNIĆ SIĘ.

Formacje współrdzenne cf JAŚNIĆ SIĘ.

LW