[zaloguj się]

LABIRYNTOWY (1) ai

Fleksja

G pl labiryntowych.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odlabirynt:
Wyrażenie: »labiryntowy błąd«: Y wyſzedł [Tezeusz] z wielką ſławą po nići rozwitéy/ Z Lábirintowych błędów/ y zdrády zákrytéy KochPam 82.

KN