[zaloguj się]

LEDAĆ (6) pt

ledać (5), ladać (1); ledać BierEz, RejWiz, RejZwierz, RejAp, PaprPan; ladać OrzQuin.

e prawdopodobnie jasne (tak w leda); oba a jasne (w tym w drugim a 1 r. błędne znakowanie).

stp, Cn, Linde brak.

Partykuła uogólniająca, oznaczająca również nieokreśloność desygnatu wyrazu określanego; każdy, jakikolwiek; z rzeczownikiem (6): Bowiem by ſie był [wilk] ożenił/ Ledáć by go pies vgonił. BierEz S.

W połączenia z rzeczownikiem zdrobniałym, hipokor. (1): áleć blizná od głowy do ſzyie/ A ledać iey táraſkiem iſcie nie zákryie. RejZwierz 30.

a. Partykuła zaprzeczona, oznaczająca niepospolitość, nieprzeciętność, wielkie znaczenie desygnatu wyrazu określanego: niepospolity, nieprzeciętny; niezwykły, niemałego znaczenia (4): RejWiz 8v; dármo wzyąwſzy y drogo przedawáć/ nie ledáć to hándel RejAp 152v; Nie ledáć też cżłowieká ten kray potrzebuie/ Męſtwo ſpráwá w Kowálſkim dobra ſie náydaie [!]. PaprPan Z3; Nie ládáć rzecz ieſt Pánowie mili/ o Exekucyéy/ to ieſt/ o Królu/ á o Króleſtwie mówić OrzQuin E4v.

KN, ZZa