[zaloguj się]

RADUJĄCY SIĘ (9) part praes act

sie (6), się (3).

a jasne (w tym 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNradujący się
pl
N m pers radujący się
G radujących się
A m pers radując(e) się
I m radując(e)mi się

sg m N radujący się (2).pl N m pers radujący się (3).G radujących się (1).A m pers radując(e) się (1).I m radując(e)mi się (2).

Sł stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów) s.v. radować się.

Okazujący radość, weselący się; gaudens Vulg, PolAnt; gratulabundus Mącz, Calep; gratulans Mącz; gratabundus Calep (9): Gratulabundus, et gratulans, Weſelący/ Raduyący ſie. Mącz 149b; Calep 464a.

radujący się z kogo, z czego (3): Leop 2.Par 7/10; A przeto ich [męczenników i kapłanów bożych] národzenia z trzeźwośćią obchodźćie álbo święććie: dla tego/ ábyſmy tych náſládowáli: którzy przed námi przeſzli: A óni z nas ráduiący ſye/ przyczyniáli ſye zá námi: áby błogoſłáwieńſtwo Páńſkié nád námi trwáło ná wieki. BiałKat 148v; WujNT 89.

W przeciwstawieniu: »smutny ... radujący się« (1): á oto żywiemy/ iáko ſkáráni ále nie zámordowáni: iákoby ſmutni/ áno záwżdy ſie ráduiący Leop 2.Cor 6/15.

Szeregi: »tryumfujący i radujący się« (1): A te ſłowá weſołego wołánia/ y głoſu tryumphuiących/ y ráduiących ſię z przyſzćia Páná náſzego/ kośćioł święty vſtáwicznie powtarza we Mſzey świętey przez kápłaná w oſobie wſzytkich ludzi wiernych WujNT 89.

»weselący się i radujący« (1): A ták dniá trzećiego y dwudzieſthu ſiodmego kxiężycá/ [Salomon] roſpuśćił lud do domow ſwoich/ weſelące ſie y ráduiące [laetantes atque gaudentes] z tego dobrá kthore Pan vczynił Dawidowi/ y Sálomonowi/ y ludu Iſrálelſkiemu. Leop 2.Par 7/10.

a. W funkcji rzeczownika (3): To lepak mowię bráćia/ cżás záwiniony ieſt ná potym/ áby máiący żony/ iáko niemáiącemi byli: á płácżący/ iáko nie płácżącemi: y ráduiący ſie/ iáko nieráduiącemi ſię BudNT 1.Cor 7/30, Rom 12/15.

Synonimy: śmiejący się, weselący się.

Cf RADOWAĆ SIĘ

JR