[zaloguj się]

LIWLANT (31) sb m

Liwlant (17), Liflant (6), Inflant (6), Iflant (2); Liflant StryjKron (4); Inflant KrowObr, SarnStat (2); Liwlant : Liflant BielKron (17:2); Inflant : Iflant Diar (3:2).

-a- (19), -å- (7); -a- KrowObr; -å- StryjKron (4), SarnStat (2); -a- : -å- BielKron (18:1).

Fleksja
sg pl
N liwlant Liwlanci, Inflantowie
G Liwlant(o)w
D Inflantom
A Liwlanty
I Inflanty
L Liwlanci(e)ch

sg N liwlant (1).pl N Liwlanci (19), Inflantowie (1) KrowObr; -nci (15), -ńci (4); -nci StryjKron (4); -nci : -ńci BielKron (11:4).G Liwlant(o)w (2).D Inflantom (2); -om : -óm SarnStat (1:1).A Liwlanty (3).I Inflanty (2).L Liwlanci(e)ch (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. Obywatel, mieszkaniec Inflant (15): Przeto thá wieżá przezwána Babel/ to ieſt zámieſzánie/ iż ſie ichże ięzyk zámieſzał/ [...] to ieſt lehem chleb/po Zydowſku/ każdy inácżey ſwoim ięzykiem miánował/ Syriani láhmá/ Grekowie arton/ Niemcy brot/ Słowacy chleb/ Serbowie kruch/ Liflánći meyſſe BielKron 7v, 130, 182 [2 r.], 345v, 358v, 420 (10); Bo odmiennie mowią Zmodzinowie/ tákież Kurſowie/ álbo Kurlandowie ináczey niż Litwá/ álbo Iatwieżowie y Liflánći. StryjKron 46, 46 [2 r.]; INſzé zamki y dobrá/ okróm wysſzey omięnionych zamków/ máią téż bydź Inflantóm záſłużonym/ do dźierżáwy podawáné: á minutiora bona páchołkóm chudym záſłużonym/ Pólſkiégo/ Litéwſkiego/ y Inflatckiégo narodów in vſumfructum aduitalem, dawáné aequaliter. SarnStat 79, 1205.
2. Członek niemieckiego zakonu rycerskiego osiedlonego w Inflantach (16): Bo Inflanci sąsiedzi państwa onego nie mając żadnej przyczyny, iż JKM posła krolewskiego, ktorego indziej posyłał, oni pojmali, contra ius gentium zamordowali, w czym zelżyli majestat JKM. [...] bo [król] się spodziewa, że nie w swą samę nadzieję, ale snadź za ponętą czyją Iflanci tego się ważyć mieli. Diar 22, 24, 29, 63; Regułá Męcennitza/ ktorą Inflántowie trzymáią máło potym náſtáłá/ ktora ſię bárzo zmocniełá. KrowObr 135; Liwláńći ná ich mieyſcá przyſzli rowno z Krzyżaki z Niemieckich kráin. BielKron 358v, 358v marg, 380, 386v, 387, 387v, 404 [2 r.], 437v; Potym gdy Liflánći z Niemieckim woyſkiem do Litwy náiácháli/ zwiodł z nimi bitwę Dowmant [...]/ gdzie wſzyſtkę moc Liflandſką ná głowę poráził StryjKron 355.

AKtt