[zaloguj się]

LUŃSKI (30) ai

Fleksja
sg
mN fN nNluńskie
G Gluński(e)j Gluński(e)go
Alunski Aluńską Aluński(e)
pl
N subst luński(e)
G luńskich
A subst luński(e)

sg m A lunski (1).f G luński(e)j (4).A luńską (9).n N luńskie (1).G luński(e)go (7).A luński(e) (1).pl N subst luński(e) (1).G luńskich (3).A subst luński(e) (3).

stp notuje, Cn brak, Linde XVI i XVIII w.

Londyński; określenie gatunku sukna pochodzącego pierwotnie z Londynu (30):
a. Wyrabiany w Londynie lub w Lejdzie (12): Pannus de Lugduno, lyvnskye BartBydg 106b; Londium, Głowne miáſto w Angliey zkąd miewámy ſukná które zowiemy luńskie. Mącz 197a.
Wyrażenia: »postaw luński« (3): maczie nas bratha ſwoyego kozdego rokv thimy vpominky napomynacz. Za trzinaſczie thiſſiacz ſlothich ſuknamy tho yeſth skorvni polskyey dwyeſczye poſtawow lyvnſkych beſ trzech LibMal 10/97, 10/97, 11/99.

»sukno luńskie« [szyk 5 : 2] (7): ZapWar 1538 nr 2578; on zasye dal Aradymv poſtawi trzi sukna lvnſkiego LibLeg 11/98v, 11/99, 100 [2 r.]; LibMal 1543/68; Tlumoczkow sukna Lvnſkiego czarnego, do teize posczeli czarnei ieſt 8 WyprKr 98.

b. Zrobiony, uszyty z sukna pochodzącego z Londynu lub Lejdy (18): thegoſz czaſchv na thowarziſchv moyem Iwanye wzyely [...] Czingathvre za pyecz kop groſchi. Lanke blankythnam lunſką za dwadzyeſczya y za cztheri knaflow ſrebrnich LibLeg 11/157; Theſch mu vkradl wthenze czaſz vbranye lyunſkye czerwone LibMal 1548/ 139; Tlumoki na wsiſtky poſcziely Lvnſkie ſzą WyprKr 97v, 95, 95v, 96.

W charakterystycznych połączeniach: luńska(-i, -e) łęka, tłumok (4), ubrania.

Wyrażenie: »suknia, żupica luńska« [szyk 11 : 1] (12): anym iemv wzial lupv suknyey lvnskiey scharey ZapWar 1537 nr 2495, 1533 nr 2407, 1537 nr 2575, 1541 nr 2500; zupiczą lunſka [...] vkradli LibMal 1550/152, 1544/81, 90, 1550/153v, 154, 1552/170 (8).

KCh