[zaloguj się]

LUPERKALIJA (3) sb pl t

-a- : -å- BielKron (2 : 1), -å.

Fleksja

N lup(e)rka1ijå (3).

stp, Cn, Linde brak.

Święta rzymskie obchodzone w połowie lutego ku czci Fauna, noszącego przydomek Luperkus; był to obrzęd o charakterze oczyszczającym, a kobiety miał zabezpieczać przed bezpłodnością; wg BielKron wyraz pochodzi od latlupa [lupercaliaświęta, które na tym miejscu bywały, trzymany miesiąca lutego ku czci bogowi Pan Mącz 200b] (3): Rzymiánie/ [...] národzenia dźień [...] zwłaſzcżá známienitego/ [...] święćili/ á igry rozmáite ſpráwowáli/ á tákież zá káżdym ſtem lat kiedy wyſzły Rzymowi dzyáłáli/ á zwáli tho Luperkália/ od wilcżyce ktora byłá Romuluſá wychowáłá. BielKron 152, 152 marg, Llll.

KCh