[zaloguj się]

LUTENKA (4) sb f

Tekst nie oznacza é.

Fleksja
sg pl
I lutenką
L lutence lutenkåch

sg I lutenką (1).L lutence (2).pl L lutenkåch (1).

stp brak, Cn s.v. lutnia, Linde XVI (dwa z niżej notowanyeh przykładów) – XVII(XVIII) w.

Znaczenia
Dem. odlutnia (4): Bo możeſz thy ſobie bez wſzetecżnego opilſtwá [...] záchowánie vcżynić: [...] też lutenką/ á nawięcey wdzięcżnemi rozmowámi/ gdy im to będzieſz powiedał o cżym nie ſłycháli RejZwierc 24v.
Zwrot:»na lutence (po-, za)grać« (3): Są też drudzy co pyęknie ná lutenkåch gráią/ Drudzy też co pyoſnecżki pocżćiwe ſpyewáią. RejWiz 66v; A ieſli też maſz ten doſtátek więc też każeſz ſobie cżáſem ábo ná lutence ábo ná iákim ſymphonaliku nadobnie zágráć/ á pocieſzyć záfráſowáną myſl RejZwierc 173, 15.

KCh