[zaloguj się]

MAJĘTNY (24) ai

a jasne.

comp majętniejszy (3); -ejszy (1), -(e)jszy (2).

Fleksja
sg
mNmajętny, majętniejszy
Dmajętn(e)mu
Amajętn(e)go, majętniejsz(e)go
Lmajętnym
pl
N m pers majętni, majętniejszy
subst majętn(e)
G majętnych
D majętnym

sg m N majętny, majętniejszy (9).D majętn(e)mu (1).A majętn(e)go, majętniejsz(e)go (2).L majętnym (1).pl N m pers majętni, majętniejszy (7). subst majętn(e) (1).G majętnych (1).D majętnym (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Bogaty, zamożny; posiadający jakiś majątek, zwłaszcza nieruchomy; locuples Mącz, Cn; abundans, copiosus, polyplusios Calep; bene peculiatus a. praediatus, loculorum plenus Cn (24): Leop Gen 36/7; Gdy kto máiętny ſzátny átz mowi nie k rzetzy/ Tedy ná zieźdźiech maćie ſłowá ich ná pietzy WierKróc A4v; Iendrzéy Bźicki w tym grobie leży położony/ Który/ ácz nie w máiętnym domu vrodzony/ Iednák zá dowćipem ſwym [...] Był wźiętym v wſzech ludźi KochFr 52; Będźieć ſię on rzkomo vdawał przed ludźmi zá dobrze maiętnego [kust: máię-]/ we wſzytkim porządnego WerGośc 223; Calep 10a, 258a; w káżdey wśi/ dźieśiąty chłop/ co máiętnieyſzy ma tego doyźrzeć/ áby Vrzędnik y Włodarz Pánu rolą dobrze záśiewáli y ſpráwili GostGosp 66; WujNT 245 marg; CElnicy/ Mytnicy/ Zupnicy/ máią bydź ludźie ośiedli/ Krześćiáńſkiey wiáry/ máiętni SarnStat 342, 361, 402; PaxLiz C2v.

W przeciwstawieniach: »majętny ... ubogi (4), nędzny« (5): ComCrac 16; GliczKsiąż F2; ktore on [papież] [...]/ y z máiętnych y z nędznych/ y nieopátrznych ludźi wyduśiwſzy pobudował. CzechEp 351; Ale tu niewiem / nie gorzeyli ſię ma [...] człowiek dobry/ máiętny/ ſpokoyny/ niśli vbogi á zuchwálec GórnRozm B3v, I.

Szereg: »bogaty, (i) majętny« [szyk 3 : 2] (5): Mącz 196c; BArnabaſz [...] vrodzony w Cyprze gdzie ſię byli przodkowie iego bogáći y máiętni przenieśli. SkarŻyw 534; StryjKron 350; Calep 819a; KlonFlis D2v.
α. W funkcji rzeczownika (1): W oboźie máiętnieyſzy nie máią bydź zoſtáwowáni. SarnStat 431.
a. Dający, przynoszący duży dochód (1): Abowiem procż włok ſą pożytki ktore dobrze zá włoki ſtoią/ y doſyć też gęſte ſą w Rzecżyp. náſzey/ iáko ſą z młynow/ z kárcżem/ z cżyńſzow mieyſckich [...]. Owa náyduią ſię rozne pożytki y máiętne ktore nie z gruntow idą GrabPospR L3v.

Synonimy: bogaty, dostatni.

AL