[zaloguj się]

MORDERSKI (6) ai

o jasne; teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie.

Fleksja
sg
mNmorderski nN
G Gmorderski(e)go
Imorderskim I
pl
N subst morderski(e)

sg m N morderski (1).[I morderskim.]n G morderski(e)go (3).pl N subst morderski(e) (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

1. Przymiotnik odmorderz”; charakterystyczny dla mordercy (5):
Wyrażenia: [»gwałt morderski«: Zboiſtwem/ gwałtem morderſkym/ ſtałes ſię [Iwanic Bazyli] ták obfity NeothAcros B2v.]

»prawa morderskie« (1): áleć y iego [Innocencyjusza Trzeciego] decretales epistolae, liſty ktore piſał y práwá morderſkie/ gorſze niż Tátárſkie/ ktore około mordowánia tych ktorych z heretykował/ poſtánowił CzechEp 42.

»morderskiego przyrodzenia« = skłonny do mordów; plagiosus, plenus sanguinis, sanguinarius Mącz (3): Plagiosus, Który rad biye/ Morderskiego przirodzenia. Mącz 302c, 367b [2 r.].

Szereg: »gwałtowny, morderski« (1): Gdyż ſię ty mordy/ y bránie ták chytre pod pokrywką nabożeńſtwá zmyślonego/ iáko y gwałtowne morderſkie rychley przy iego głowie Papieżu Rzymſkim y iego dworzánách náyduią CzechEp 166.
2. Powodujący śmierć; internecinus Calep (1): Internecinus. Quod ad internecionem geritur [...] Morderski ſmiertelni, winiſzczuiąci. Calep 552b.

JB