[zaloguj się]

NIEDALEKI (6) ai

W pisowni łącznej (3), w rozłącznej (3).

Oba e oraz a, jasne (w tym w a 1 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
mNniedaleki fNniedalekå
Gniedaleki(e)go G
pl
G niedalekich

sg m N niedaleki (2).G niedaleki(e)go (1).f N niedalekå (2); -å (1), -(a) (1).pl G niedalekich (1).

stp, Cn notuje, Linde brak.

1. O stosunku przestrzennym: znajdujący się w pobliżu, w niedużej odległości; długi; finitimus Mącz; citercitimus, propinquus, proximus, vicinus Cn (4): Mącz 127d; choćia przodkowie náſzi [...] wiele rzecży y od onych naypirwſzych ludźi/ y od narodow w ſąśiedztwie niedálekich [a vicinis populis] do ſwey Rzecżypoſpolitey w nieśli ModrzBaz 102; ActReg 95.
Wyrażenie: »niedaleka droga« (1): Z ogrodá do ſtodoły drogá nie dáleka KlonWor 34.
2. O stosunku czasowym: mający nastąpić w najbliższej przyszłości; propinquus, proximus, vicinus Cn (2): ktore [okrucieństwo tureckie] iáko goniec nie dálekiego iuż Antykryſtá/ obycżáiem oney naſrożſzey beſtiey v Danielá wſzyſtko przed ſobą [...] kruſzy/ y wniwecż obraca. PowodPr 9.
Wyrażenie: »niedaleki czas« (1): Oto iuż nie dáleki cżás do przyſcia Kriſtuſá mego RejPos 58.

Synonimy: 1. bliski: 2. prędki, rychły.

Cf DALEKI

ASt