[zaloguj się]

NIEPOGODNIE (1) av

Oba e oraz oba o prawdopodobnie jasne (tak w niepogodny oraz zwykle w -e).

stp, Cn brak, Linde XVIXVII w. s.v. pogodny.

Nie w porę, nie w czas, natrętnie: importune Vulg; intempestive PolAnt:
Szereg: »pogodnie, [i] niepogodnie«: Każ ſlowo iego/ nálegay pogodnie/ niepogodnie [insta opportune, importune; w czás/ nie w czás WujNT]/ ſtrofuy/ proś/ groḿ/ we wſſelkiey ćierpliwośći y náuce. Leop 2.Tim 4/2; [Obwoływay słowo/ przyſtań pogodnie (y) niepogodnie [tempestive, intempestive]l ſtrofuy/ proś BudBib 2.Tim 4/2 (Linde); A z tych to dwu rzecży Duch ś. vſtáwicżnie wſzyſtek świát vpomina y k⟨a⟩rze/ ponieważ przez ſwe Káznodzieie przynagláć nie przeſtáie/ wołáiąc á przypądzáiąc ich/ wcżás nie wcżás/ vpomináiąc pogodnie y niepogodnie/ áby zwłocżyli ſtárego cżłowieká z ſpráwámi á pożądliwośćiámi iego WujPosN 1584 I 385 (Linde)].

Synonim: niewcześnie.

Cf POGODNIE

TZ