[zaloguj się]

ROZDANIE (5) sb n

o oraz a jasne; e z tekstu nieoznaczającego é.

Fleksja
sg
N rozdani(e)
G rozdaniå
L rozdaniu

sg N rozdani(e) (1).G rozdaniå (1).L rozdaniu (2).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

Danie czegoś wielu osobom; distributio Modrz, JanStat [w tym: czego (4)] (5):
1. Danie w ten sposób, że dający przestaje to mieć (2):
a. Podarowanie (1):
Wyrażenia: »rozdanie ubogim« (1): ále o rádách/ (iáko o pánieńſtwie/ [...] o dobrowolnym vboſtwie/ y o rozdániu vbogim wſzytkiego) ták mowi [św. Paweł]: [...] WujNT 80.

»rozdanie wszytkiego« (1): WujNT 80 cf »rozdanie ubogim«.

b. Danie tym, którym to przysługuje; tu: zapłacenie [komu] (1): A gdyby ſie nam tráfiło po rozdániu pieniędzy przerzeczonym we dwu lat ná woynę nie iecháć: tedy ćiż obywátele od [...] ſłużb/ względem pieniędzy dánych/ będą wolni SarnStat 892.
2. Udzielenie tego, czym się rozporządza (3):
a. [Umożliwienie korzystania z wody za pomocą urządzeń hydrotechnicznych: Na rewizyjej młynów krakowskich wielkorządowych urząd wielkiego rzące pokazał i obwodził żłoby i rory na rzekach Rudawcze i Promniku od JKM nadane do stawów i sadzawek i na młyny różnem stanom i osobom [...], które rozdanie wody wielką szkodę czyni w młyniech wielkorządowych. LustrKrak I 14.]
b. Nadanie stanowisk (3): W Athenách niezgodá około rozdánia [przywilejów zasłużonym obywatelom] OrzRozm Pv marg; A to rozdánie vrzędow ten pożytek przynośiło/ iż y przednieyſzy Rzecżypoſpolitey ſprawcá niewiele ſię prácował zá tákim vrzędow miedzy wiele oſob podźieleniem ModrzBaz 83, 83.

Cf ROZDAĆ

KW, (LWil)