[zaloguj się]

ROZDANY (14) part praet pass pf

rozdany (11), rozdan (3).

o jasne; w formach złożonych a jasne, w formach niezłożonych a pochylone.

Fleksja
sg
mNrozdån nNrozdané, rozdåno
Grozdanych G
pl
N m pers rozdani
subst rozdané

sg m N (praed) rozdån (1).n N (attrib) rozdané (2), (praed) rozdåno (2); ~-é (1), -(e) (1).pl N m pers rozdani (1). subst rozdané (6); -é (1), -(e) (5).G rozdanych (2).

Składnia dopełnienia sprawcy: rozdany od kogo (1).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

I. W funkcji właściwej, tj. imiesłowu odrozdać (13):
1. Dany wielu osobom tak, że dający przestaje to mieć; distributum Mącz (8): Id distributum est sane ex sententia, To yeſt owſzeki rozdano wedle myśli. Mącz 464a; SarnStat 417.

rozdany do czego (1): Tákże ná ten cżás podnieſiony ſą kośći [...] Staniſłáwá S. y rozdáne do niektorych kośćiołow BielKron 362v.

a. Dany na własność lub do użytku (5):
α. Podarowany (4): áby pobrano ná Seymie/ co było przećiw Státutowi Alexándrowemu rozdano. OrzQuin F2v.

rozdany komu (3): áby Exequucia [...] wedle ſtátutu Królá Alexándrá [...] około dóbr Stołu Iego K.M. [...] od wſzech przodkow y od Iego K.M. ſámégo/ [...] komużkolwiek rozdánych żadnégo ſtołu niedoległá SarnStat [1023]. Cf Wyrażenie.

Wyrażenie: »rozdan(y) ubogim« [szyk 1:1] (2): Bo ten oleiek [którym niewiasta namaściła Jezusa] mogł ſię przedáć/ więcey niż zá trzy ſtá groſſy/ y rozdan być vbogim [dari pauperibus]. Leop Mar 14/5; WujNT 274.
β. Powierzony do czasowego rozporządzenia [komu] (1): Podobieńſtwo [...] tálentow ſługom rozdánych. WujNT 105.
2. Udzielony przez tego, kto tym rozporządza (3):
a. [Dany do użytkowania (o wodzie rozprowadzanej za pomocą urządzeń hydrotechnicznych, cf ROZDANIE znacz. 2.a.): Które rozdane wody tak urząd rewizorski oglądał LustrKrak I 14.]
b. Nadany (o stanowiskach) (2): Iednák któréby [wakancje] immediaté przed Séymem przypádły/ máią bydź nadáléy w tydźiéń po poczęćiu Séymu rozdáné. SarnStat 76.

rozdany komu (1): [urzędy] Polakowi wPolscze, a Litwinowi wLitwie rozdane bydz maią. ActReg 42.

c. Przez boga (tu: pogańskiego) [komu] (1): roſkazał thenże Iowiſz iżby Merkurius nie ták ludziom to [tj. wstyd i sprawiedliwość] rozdawał/ iáko im rozdane ſą ine rzemięſłá/ ábo náuki/ [...] ále iżby w káżdego cżłowieká the obiewdwie cnocie wſzcżepił. GórnDworz Ff.
3. Wyznaczony pod władzę [komu] (1): pięćdzyeſiąt chorągiew Polſkich zacnieyſzym były rozdane BielKron 383v.
4. Któremu coś rozkazano, tu: skierowano dokądś [dokąd] (1):Generatim distributi in civitates Są rozdáni do miáſt wedle ich rodzayów. Mącz 143d.
5. [Wydać za mąż (o wielu): abowiem z oną, chocia niecudną żoną [król Kazimierz] miał sześć synów [...], dziewek dosyć, które rozdane są za rzeskie [tj. z Rzeszy niemieckiej] książęta Mowy 118.]
II. Obejmujący wiele obiektów [na co] (1): Tego prawy rozum chce: tego y przyrodzenie ná wſzytkie rzecży rozdane [natura in omnia diffusa] ModrzBaz 136v.

Cf ROZDAĆ

KW, (LWil)