[zaloguj się]

NISKĄDINĄD (37) av

W pisowni rozłącznej (36) [w tym: niskąd inąd (29), ni skąd inąd (5), ni s kąd inąd (2)] w łącznej (1); zawsze -ſ-, -s-; niskąd inąd (35), niskund inud (1), niskand inand (1).

stp, Cn, Linde brak.

Nie z jakiegoś innego źródła, miejsca, nie od kogoś innego; nulla ex re Mącz (37):
A. W zdaniu zniskądinądwystępuje partykuła przecząca (26): PAn Bog ieſt ſprawcą moiem/ á iuż niſkąd ynąd żadney rzeczy niebędą potrzebował. RejPs 33v, 209v.

W konstrukcjach wyłączających (21): RejPs 112v, 188v; tho nyſkand ynand nyepochodzy yedno sdobroczy y zlaſky they Samſzyeczkyey. LibLeg 11/152; Iż ſpráwiedliwośći ſwey ni s kąd inąd ſzukáć nie mamy/ iedno w Kriſtuſie Pánie. LubPs ee5 marg, X6; BielKron 337v; Nulla adeo ex re istuc fit nisi ex nimio ocio, To niskąd ynąd nie przichodźi yedno z próżnowánia á roſpuſty. Mącz 128a; OrzQuin S4v; daleko mi ſie podleyſza zdáłá/ niżem ią mnimał: á to niſkąd inąd nie vroſło/ iedno iżem ſławie był názbyt dał wiárę GórnDworz M6v, N2v; Tho ni ſkąd inąd nie przyſzło/ iedno iż tám gruntu mocney wiáry w nich nie było. RejPos 1, 48v, 63, 138, 140, 204 (8); RejZwierc 15; WujJud 123v; Y niſkąd inąd nie idą ták gęſtę v was morderſtwá/ iedno z tego wáſzego dźiwnego práwá GórnRozm Fv.

W konstrukcjach wyrażających najwyższy stopień jakiejś jakości (3): Co nam niſkąd inąd ſnádniey przypáść nie może/ iedno z náuk pocżćiwych á z vſtáwicżnego ćwicżenia. RejZwierc 12v, 68v; RejPosWstaw [412]v.

B. W zdaniu zniskądinądbrak partykuły przeczącej (11): iż s ſtrumieniá byſtrego á ni s kąd inąd pić będzye LubPs Z4; iż ſie vkazał ten Anyoł s koſciołá á niſkąd inąd. RejAp 126v.

W konstrukcjach wyłączających (9): chtoregoſz [dobrodziejstwa bożego] t.m. doſtala wurodzenyu, w cznotach, w ſzdrowyu y wdobrym myenyv nyſkund ynvd yedno ſtey wyary LibLeg 8/133; LubPs Mv marg; WujJud 43v, 113; Smieſzny to záprawdę ieſt obycżay/ á niſkąd inąd iedno z niewiádomośći [nec nisi ex ignorantia] prawdźiwey vcżćiwosći pochodzący. ModrzBaz 59v; WerGośc 214; WerKaz 300; że zdrowie/ Błogoſłáwieńſtwo Boze/ wſzelákie dobrá/ y ſzcżęśliwośći niſkąd inąd iedno od Boga/ [...] przychodzą KołakSzczęśl A2v, A2.

Cf ZNIKĄDINĄD

AK