[zaloguj się]

NOWOLETNI (3) ai

nowoletni (2), nowoletny (1) SarnStat (2:1).

Oba o oraz e jasne.

Fleksja
sg
f A n Anowoletni(e)
Lnowoletniéj L
pl
N subst nowoletnié
L nowoletnych

sg f L nowoletniéj (1).[n A nowoletni(e).]pl N subst nowoletnié (1).L nowoletnych (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Taki, który jest nowy w danym roku kalendarzowym: tegoroczny (3):
Wyrażenia: praw. »nowoletne sądy« (1): O nowoletnych ſądźiéch, y o Grodźie wiecznym Różáńſkim, y Mákowſkim, znaydźieſz wysſzéy w kśięgach 10. Tit. Nowélato. SarnStat 1199.

praw. »sprawy nowoletnie« (2): tákże ſpráwy nowoletnié/ áby ſie w tych Grodźiéch według zwyczáiu w Mázowſzu odpráwowáły/ iáko w inſzych Grodźiéch. SarnStat 747, 747.

[»zboże nowoletnie« = zboże jare: á wypuść ie [woły] ná ony śiewy poki ieſſcże zielony kłos/ á drzewiey ich niekaż do domu gnáć/ aż wſſyćko ono zboże nowoletnie wypáſą LorichKosz 97 (Linde).]

Synonim: tegoroczny.

IM