[zaloguj się]

ODBADAĆ (1) vb impf

Fleksja

part praes act odbådaiąc.

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Odpychać rogami; przen [kogo od kogo]: Onyć to rogi y onyć to korony oni ſrodzy tyránnowie [...] przenáſládowáli á bodli tymi złośćiwemi rogámi ſwemi wierne Páńſkie/ gwałtem ie odwodząc á odbadáiąc od tego wdzięcżnego á nowonárodzonego ſyná/ tę oblubienicę wierną iego. RejAp 100v.

Formacje współrdzenne cf BOŚĆ.

JB