[zaloguj się]

ODISKAĆ (11) vb pf

odiskać (9), odyskać (1), odiskać a. odyskać (1); odiskać KlonWor; odiskać: odyskać StryjKron (8:1).

o prawdopodobnie jasne (tak w od-); a jasne.

Fleksja
inf odiskać
praet
sg pl
3 m odiskåł m pers odiskali

inf odiskać (2).praet 3 sg m odiskåł (6).3 pl m pers odiskali (1).part praet act odiskåwszy (2); -åwszy (1), -(a)wszy (1).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Odzyskać [w tym: co (10)] (11):
a. Coś zabranego, zagrabionego (11): Włodimirz Nowogrod wielki odiſkał. StryjKron 130 marg; wſzyſtkie ony kráiny ſobie y Twym brátom przez Kazimierzá wydarte odyſkał/ y do Litwy przywrócił StryjKron 437, 190 [2 r.], 225 marg, 782; A kiedy ſię brał w drogę/ y z bydłem ſię ruſzył/ A wołkow ſwych odiſkáć iuż ſobie nie tuſzył/ Pocżuły niebożęta ſwe ſtádo znáiome: Bo tążyły do drugich ćielętá krádźione KlonWor 23; [RadzPodróż 32].

odiskać czego [funkcja supinum = do odzyskania] (1): gotował ſię odiſkáć onych Zamkow/ y Xięſtw/ ktore był iego Ociec Kázimirzowi/ y iemu ſámemu od Wielkiego Xięſtwá Litewſkiego oderwał StryjKron 697.

Zwrot:»zasie (a. zaś) odiskać« (2): Moſkyewſką Zyemye ſmnogymy woyſky ſwoymy. powoyowawſchi, y zaſye odyſkawſchi zyemye y wodi. brathv naſchemv wyelykyemv Crolowy [...] mami oddawacz. LibLeg 10/96; StryjKron 597.
b. [Rzecz zapomnianą gdzieś, nie wziętą przez zapomnienie: że to niedáleko Konſtántynopolá [było]/ áby ſię bez trudnośći odyſkáć mogło/ ieśliby ſię co do drogi należącego zábacżyło. BusLic 19.]

Formacje współrdzenne cf ISKAĆ.

Cf ODISKANIE, ODISKANY

MM