[zaloguj się]

OKAZALE (12) av

o oraz drugie a jasne, pierwsze a pochylone; e prawdopodobnie jasne (tak zwykle w -e).

comp i sup (1 + 1) (nå)okåzal(e)j (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI w.

1. Wspaniale (8): Iezu do piekłow sſtąpieniem/ y zátrzymánych w ćiemnośćiách przez kilká tyśięcy lat wybránych twoich mężnym wyſwobodzeniem okazále vwielbiony/ zmiłuy ſię nád námi. LatHar 339, 501.
a. Wystawnie, kosztownie; belle, bellule, concinne, concinniter, condecore, decore, decoriter, eleganter, extra modum, illuminate, illustrissime, lepide, luculente, magnifice et apparate a. ample, nitiduscule, omate, pereleganter, polite, pulchre, scite. scitule, speciose, splendide, sumptu et magnificentia, cum venustate Cn (4): Okázale goduią w potráwach dla roſkoſzy BielKron 82; Polluceo [...], Okazále/ yáſnie/ ofiáruyę/ á po páńsku. Mącz 201b.
Szeregi: »naochędożniej a okazalej« (1): Acż bych miał wypiſáć ſtroie pocżtow ich/ ſnadź tu máło pothym/ owa był iáko ſie ktho mogł naochędożniey á okazáley przypráwić/ według ſwoich obycżáiow. BielKron 414.

»z wielkim kosztem, okazale« (1): [Wacław] ſyná poſłał drugiego Wacſłáwá [...] do Węgier ná kroleſtwo s wielkim koſzthem okazále. BielKron 368v.

b. O wymowności (2):

W połączeniach szeregowych (2): ácż ſie nam zda/ że rozumu doſyć mamy/ y o rzecżách ſzeroce/ dowodnie/ głádce/ y okazále mowić vmiemy/ y o Wierze ſie gadáiąc/ álbo Kśięgi piſáć [errata zmienia: piſząc]/ Kśiężey nic naprzod niedamy WujJud A4v; GostGospSieb +3.

2. Przesadnie, pozornie, popisując się; affectate, ambitiose Mącz; ad speciem, spectatissime Cn (2): Ambitiosius facere aliquid, Okazále/ Spániále co cinić. Mącz 104d, 114d.
3. Dziarsko, z werwą; excitate Mącz (2): Excitate, Ochotnie/ Okazále. Mącz 53b.
Szereg: »śmiele i okazale« (1): Aruns [...] wyzwał ná rękę ſam á ſam Brutuſá [...]. Brutus k niemu doſyć śmiele y okazále wyiechał ná plác BielKron 105v.

Synonimy: 1.a. bogacie, kosztownie, pysznie, wystawnie; 3. ochotnie, śmiele.

MM