[zaloguj się]

OKAZOWANIE SIĘ (4) sb n

Teksty nie oznaczają ó oraz é; oba o prawdopodobnie jasne (tak w okazowanie); oba a jasne.

Fleksja
sg pl
N okazowani(e) się okazowaniå się
L okazowániu się

sg N okazowani(e) się (1).L okazowániu się (2).pl N okazowaniå się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Stawanie się widocznym, pokazywanie się (4):
a. Objawianie się w sposób nadprzyrodzony lub za taki uważany (3):

okazowanie się komu (2): ácżkolwiek wſzytkim oſobam [boskim] należą apparitiones, to ieſt okázowánia ſię ludźiam/ w obcey poſtáći [...] Wſzákoż Bogu oycu właśniey CzechEp 181. Cf okazowanie się komu przez kogo.

okazywanie się komu przez kogo (1): O Aniołách: to ieſt/ o rozmáitym okázowániu ſie Syná Bożego przez Anioły Oycom ſtárym CzechRozm Av.

okazowanie się czyje [G sb i pron] (2): CzechRozm Av; Mowi ták [...] Iż ſyn Boży był w ſtárym zakonie/ y vmawiał ſię z oycámi: Lecż nie oblicżnie á iáwnie/ [...] ále in apparitionibus [...]. Ieſliby to byłá prawdá/ [...] żeby to tám miał być Chriſtus ſyn BOży/ ázażby to tákowe iego okázowánie ſię/ mowienie/ iedzenie/ pićie [...] nie było/ iáśnieyſze w wielu rzecżách/ niż pod nowym Teſtámentem CzechEp 185.

b. Przybywanie dokądś, znajdowanie się gdzieś [czyje za kogo (= aby przyczyniać się za kimś)] (1):
Wyrażenie: »okazowanie się przed oblicznością bożą« (1): A ták im to mniemánie ieſt przycżyną ſzkodliwego báłwochwálſtwá/ wątląc nádźieię ich o przycżynie Chriſtuſowey/ y o okázowániu ſie iego zá nas przed oblicżnośćią Bożą. CzechRozm 265v.

Synonim: a. aparycyja.

Cf OKAZOWAĆ SIĘ, OKAZOWANIE

MM