[zaloguj się]

ROZMYŚLENIE (28) sb n

o oraz pierwsze e jasne, końcowe e pochylone.

Fleksja
sg
N rozmyślenié
G rozmyśleniå
D rozmyśleniu
A rozmyślenié
I rozmyślenim, rozmyśleni(e)m

sg N rozmyślenié (2); -é (1), -(e) (1).G rozmyśleniå (5); -å (4), -(a) (1).D rozmyśleniu (2).A rozmyślenié (15); -é (4), -(e) (11).I rozmyślenim (3) MetrKor, GroicPorz (2), rozmyśleni(e)m (1) RejPos.

stp notuje, Cn, Linde brak.

1. Myślenie jako takie, tok myślowy (1):
Zwrot: »zapleść [= uczynić chaotycznym, zmiennym] sobie wolne rozmyślenie« (1): A to wſzytko ſpráwuie ono zábáwienie/ Gdy kto ſobie záplecie wolne rozmyſlenie. Iż ſie y tym y owym oná myſl pomieſza/ My tu o tym mowimy/ á tám w ſercu inſza. RejWiz 68.
2. Poznawanie tajemnicy, dociekanie istoty rzeczy [o kim] (1):
Wyrażenie: »więtsze rozmyślenie« (1): A tu im ieſzcże mogł dodáć więtſzego podziwienia/ y więtſzego rozmyſlenia o nim/ gdy mowił do mátki iego RejPos 28v.
Szereg: »podziwienie i rozmyślenie« (1): RejPos 28v cf Wyrażenie.
3. Sąd, zdanie, opinia [czyje] (1):
Wyrażenie: »błędne rozmyślenie« (1): A ták tedy Pan widząc też ocży tákie/ tákże też/ iáko to obiecáć racżył/ puſzcża ie wtecż zá onym błędnym rozmyſleniem ich/ á zá onym vpátrowániem ich. RejPos 204.
Szereg: »rozmyślenie a upatrowanie« (1): RejPos 204cf Wyrażenie.
4. Zastanowienie się przed decyzją lub odpowiedzią, namysł; deliberatio Calep, JanStat; praemeditatio Mącz; consilium, consultatio Calep (25): Mącz 213a; Calep 300b; LIte pendente nihil innouari debet: to iest, gdy iest iákié záwieſzenié: álbo Ná rozmyślenié: álbo Appellácia: álbo Roku piſánié. SarnStat 1296, 158.
Fraza: »trzeba [komu] czasu ku rozmyśleniu na odpowiedź« (1): Tákże też trzebá pozwáney ſtronie czáſu ku rozmyſleniu ná odpowiedź. GroicPorz ſ2v.
Zwroty: »brać, branie, wziąć (sobie) na rozmyślenie« [w tym: [co]]; do kiedy (1)] = differre deliberationem JanStat [szyk zmienny] (4:1:1): ComCrac 18, 18v; gdy go oco proszą narozmyslenie sobie bierze do iutra ActReg 157; SarnStat 158, 159 żp, 198; [ListyPol 1544/315; PlutBBud 91v, 109v].

»dawać czas ku rozmyśleniu, na rozmyślenie« [w tym: komu (1)] = spatium ad cogitandum (et disquirendum) dare Modrz (1:1): Dobrze przeto Alexander Seuerus Rzymſki Ceſarz cżynił/ ktory ſtrzegąc tego áby kto będąc niegotow niewotował/ dawał cżás ku rozmyśleniu. ModrzBaz 26v, [16].

»mieć dostateczne rozmyślenie« (1): A ták z pewnéy náſzéy wiádomośći máiąc doſtáteczné rozmyślenié [sufficientissima deliberatione praehabita JanStat 753] y vmyſł łáſkáwy y dobrowolny/ [...] [odnawiamy prawa] SarnStat 995.

»uprosić [u kogo] na rozmyślenie [jak długo]« (1): vprośił v nich ná rozmyſlenie rok ieden StryjKron 617.

»wziąć sobie czas na rozmyślenie« (1): Sumamus spacium ad cogitandum, Weźmimy ſobie czás ná rozmyślenie. Mącz 404c.

»żądać odwłoki na rozmyślenie« (1): ále z Auſzpurku/ z Vlmy/ z Fránkfortu/ z Hale/ poſłowie żądáli odwłoki ná rozmiſlenie BielKron 209.

Wyrażenie: »odwłoka na rozmyślenie (dana)« (2): ODporowi wniektorych ſpráwách odwłoki ná rozmyſlenie niebywáią dáne/ iáko gdy ieſt rzecz máła/ álbo o bićie GroicPorz f3v; BielKron 209.
Szereg: »rozmyślenie abo pytanie« (1): to ſie ma rozvmiecz iz to popravovanie prze ma bycz ieden raz na Rokv zavitem, to ieſt naonczas gdy ivz ſzędzia bierze na rozmyſlienie abo na pitanie. ComCrac 18v.
Wyrażenia przyimkowe: »bez, krom rozmyślenia« (2:2): Sermo abruptus seu abrupta oratio, Roſtrzelána mowá która nie wywieźyſta [!] álbo nie wieźbita [!] yeſt/ gdźie ſie yedná ſententia nie dźierży drugiey/ álbo gdy żadney przedmowy niemaſz/ ále proſto o rzeczy ſie poczina mówić króm rozmyślenia którego. Mącz 360d.
~Wyrażenie: »bez dobrego rozmyślenia« (1): tak iako w dekreciech napiſano [...] wezłei obietniczy/ zmień woła a czoż niebacżnie/ bez dobrego rozmyſlenia/ y grvntownego poradzenia ſlvbował SeklWyzn f2v.
Szeregi: »bez rozmyślenia, (i) (bez) rady (a. poradzenia) [czyjej]« (2): SeklWyzn f2v; Aczkolwiek to Práwo wielem nieiáko ieſt obćiężliwe/ gdy ieden bez rozmyſlenia/ bes rády przyiaćielſkiey/ y tych co ſye w práwie rozumieią zárázem ma áppellowáć GroicPorz bb.

»krom rozmyślenia, rozważenia« (1): Praemeditatio, Przemyślenie/ rozmiślenie/ wzięcie ſobie ná pámięć. Nihil absque praemeditatione faciendum censeo, Nie rádzęć nic czinić króm rozmyślenia/ rozważenia. Mącz 213a.~

»z rozmyśleniem« (3):

~W połączeniu szeregowym (1): PRzyſyęgá komu ieſt nákazána/ ma ią vczynić wedle ſumnienia dobrego/ áby iáko w ſercu rozumie/ ták vſty wyznał/ z dobrym rozmyſlenim/ zdobrą bácznoſćią/ ſpráwiedliwie GroicPorz y4.

Wyrażenie: »z dobrym rozmyślenim« (3): MetrKor 59/75; ODpowiedna ſtroná ma pilnie báczyć/ áby ſwey niewinnoſći y ſpráwiedliwoſći mądrze/ z dobrym rozmyſlenim/ y z dobrą porádą broniłá/ áby ſye głupią ſwoią odpowiedźią niezáwiodłá. GroicPorz v3v, y4.
Szeregi: »z rozmyślenim i poradą« (1): GroicPorz v3v cf Wyrażenie.

»z rozumem i z rozmyślenim« (1): Lezancz wlozu Pan Florian Bothurzinsky bendącz nyemoczny na ſwim czielie, a wſchakoz sdobrim rozumem, y zdobremi rozmiſlienim cchcząncz wedlug stanu krzecczianskiego, teſtament swoi, toieſt wolią swą oſtateczną vczinicz, y opiſacz, wezwal ksobie naprzoth mnye iawnego piſarza MetrKor 59/75.~

Cf NIEROZMYŚLENIE, ROZMYSŁ, ROZMYŚLIĆ, ROZMYŚLIĆ SIĘ

RS