[zaloguj się]

[PACHAĆ vb impf

på-, pa-; drugie a jasne.

Fleksja
inf pachać
indicativus
praes
pl
3 pachają
fut
pl
3 m pers pachać będą

inf pachać.praes 3 pl pachają.praet 1 pl -smy pachali.fut 3 pl m pers pachać będą.

stp notuje, Cn w innym znaczeniu, Linde XVII w.

Czynić coś złego [co]: Powiedział też, że tu pewnie ma być Rambolet i Sombergk. Mając jakieś dziwy pachać, żeby się ta elekcyja dalej przewlokła. DudEpist IV 85.
Zwrot: »złość, niecnoty, nierządność, nieslachetność, występek pachać«: Ale ieſli ie [urzędników] wezmiećie ná zęby/ tedyć otrą czołá/ á iáwnie bes wſtydu nieſláchetnoſć pácháć będą. FlawHist 3v; zloſlywe od ſiebie precz oddal/ ażby ini słyſſący/ bali ſię/ ani ſię ważyli pod tobą więcei złośći pachać UstKościel 86v, 17; FalcSpr 10v; gdyſmy nierządnośći pacháli/ y w pijáńſtwach/ w bieſiádach [...]/ czáſy ſwe trawili GilPos 2v, 240.

Synonimy: broić, stroić.

Formacje współrdzenne: pachać się, spachać, spachać się.

Cf [PĄCHAĆ]]

LWil